018-093/2006 Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica

Številka: 018-93/06-33-930

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za: "Čistilna sredstva in predmeti za telesno nego" in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja VALTEX&CO d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.03.2006

ODLOČILA

Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 187.516,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.01.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti in k oddaji ponudbe povabil 8 ponudnikov.

Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 49/06, z dne 26.01.2006 vse ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral MAKOM TRGOVINA d.o.o., Koroška cesta 64, Velenje.

Vlagatelj je skladno z določilom drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, ki mu ga je le-ta posredoval z dopisom, z dne 31.01.2006.

Vlagatelj je z vlogo z dne 13.02.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva, da naročnik v celoti razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila ter povrne vlagatelju stroške tega revizijskega zahtevka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije pa do plačila oziroma podredno, da naročnik razveljavi postopek ocenjevanja prispelih ponudb, vključno z obvestilom o oddaji predmetnega javnega naročila.
V obrazložitvi zahtevka vlagatelj navaja, da je naročnik kršil 25. člen ZJN-1 s tem, ko je spreminjal lastno razpisno dokumentacijo (ponudbeni predračun) in ni zagotovil, da bi vsi ponudniki oddali svojo ponudbo upoštevaje spremembe razpisne dokumentacije. Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev 6. člena ZJN-1 s tem, ko le-ta vlagatelju na zahtevo ni omogočil vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika.
Vlagatelj priglaša povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer stroške za sestavo zahtevka za revizijo v vrednosti 600 odvetniških točk, 2% materialnih stroškov, 20% DDV ter takso za vložitev zahtevka za revizijo.

Na podlagi poziva naročnika je vlagatelj v prilogi dopisa, z dne 21.02.2006, posredoval kopijo potrdila o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Iz dokumenta "ZADEVA: zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za: nakup čistilnih sredstev in predmetov za telesno nego, nakup papirne galanterije", št. 96/06, z dne 07.03.2006 je razvidno, da naročnik razveljavlja v celoti postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup čistilnih sredstev in predmetov za telesno nego in postopek oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup papirne galanterije. Kot med drugim izhaja iz navedenega dokumenta, je naročnik po ponovnem pregledu ugotovil, da opis artiklov v obeh razpisih ni bil tak, da bi bila primerjava ponudb objektivno mogoča ter da se strinja z vlagateljem da ga ni izrecno povabil, da si ogleda ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 09.03.2006 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovemu zahtevku vsebinsko ugodil, zato zahteva, da Državna revizijska komisija odloči samo o njegovi zahtevi za povračilo stroškov. V navedenem obvestilu vlagatelj priglaša povračilo stroškov za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 150 odvetniških točk, 2%materialnih stroškov ter DDV.

Naročnik je z dopisom z dne 13.03.2006 zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo posredoval Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma gre ugotoviti, da je naročnik vlagateljevemu predlogu v zahtevku za revizijo ugodil. Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo predlagal, da naročnik "..oziroma Državna revizijska komisija postopek oddaje javnega naročila male vrednosti razveljavi v celoti..", v 2. točki pa je vlagatelj podredno predlagal, da.. "..da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi postopek pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb, vključno z obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 49/06, z dne 26.01.2006 ter povrne oziroma naloži naročniku, da povrne vlagatelju stroške revizijskega postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije pa do plačila". Iz dokumenta naročnika ""ZADEVA: zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za: nakup čistilnih sredstev in predmetov za telesno nego, nakup papirne galanterije", št. 96/06, z dne 07.03.2006, je razvidno, da je naročnik vlagateljevemu primarnemu predlogu ugodil, saj je izrecno zapisal, da bo razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti, iz česar gre tako ugotoviti, da je zahtevek za revizijo vlagatelja utemeljen.

Glede na zgoraj ugotovljeno in glede na obvestilo o nadaljevanju postopka, v katerem vlagatelj izrecno zahteva nadaljevanje postopke le glede priglašenih stroškov, je Državna revizijska komisija odločala le o vlagateljevi zahtevi za povrnitev potrebnih stroškov, ki so mu nastali v revizijskem postopku.

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik vlagatelju na njegovo pisno zahtevo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, če je zahtevek za revizijo utemeljen.

Vlagatelj je v postopek priglasil stroške plačane takse za revizijo (v znesku 100.000,00 SIT), stroške odvetniškega zastopanja ter priprave zahtevka za revizijo (v protivrednosti 600 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03), povečano za 2% materialnih stroškov s pripadajočim 20% DDV), stroške odvetniškega zastopanja za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (v protivrednosti 150 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 2% materialnih stroškov s pripadajočim 20% DDV).
Ker je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo (glede na primarno postavljen predlog) ugodil, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in upoštevaje veljavno Odvetniško tarifo odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo, in sicer stroški plačane takse v višini 100.000,00 SIT, stroški za sestavo revizijskega zahtevka v protivrednosti 600 točk po Odvetniški tarifi, 50 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, materialni stroški po 13. členu Odvetniške tarife v skupni višini 13 odvetniških točk ter 20 % davek na dodano vrednost. Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 187.516,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 29.03.2006

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana