018-101/2006 Osnovno zdravstvo Gorenjske

Številka: 018-101/2006-31-971

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, članice Vesne Cukrov in predsednika dr. Aleksija Mužine, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "oskrbo z zdravstvenim materialom" ter na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.04.2006 soglasno

ODLOČILA

Pritožbi se ugodi in se razveljavi sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 266/jn, z dne 20.03.2006. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti v skladu z ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep, št. B_001, z dne 06.01.2006, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 9/06, z dne 27.01.2001, pod št. objave Ob-1391/06, objavil javni razpis za "oskrbo z zdravstvenim materialom" po omejenem postopku, razdeljeno v 3 sklope. Naročnik je objavil javni razpis za predmetno javno naročilo po omejenem postopku, razdeljeno v 3 sklope, tudi v Uradnem glasilu EU, št. 2006/S 14, z dne 21.01.2006, pod št. objave 015641.

Iz dokumenta naročnika "Odločitev o priznanju statusa kandidata", z dne 28.02.2006, izhaja, da je naročnik v I. fazi omejenega postopka priznal status kandidata trem udeležencem (COMBIC d.o.o., Podnanos 70, Podnanos, za sklop 1 in 3, SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, za vse sklope, ter SIMP S d.o.o., Motnica 3, Trzin, za sklop 1), pri čemer pa je med drugim vlagateljevo ponudbo ocenil za nepravilno.

Vlagatelj je dne 03.03.2006 na naročnika naslovil dokument z naslovom "Pritožba na odločitev o priznanju statusa kandidata za Zdravstveni material št. B_001/06, objavljeno v Ur. listu št. 9, z dne 27.1.2006 pod Ob-1391/06", v katerem obrazloži, zakaj se ne strinja z njegovo odločitvijo.
Naročnik je vlagatelja z dokumentom "Poziv za dopolnitev revizijskega zahtevka" pozval, da v skladu z ZRPJN dopolni revizijski zahtevek s potrdilom o plačilu takse v višini 200.000,00 SIT.
Vlagatelj je dne 15.03.2006 (datum oddaje na pošto) na naročnika naslovil dokument (brez datuma) z naslovom "Zahtevek za revizijo", kateremu je tudi priložil potrdilo o plačilu takse v višini 200.000,00 SIT.
Naročnik je s sklepom, z dne 20.03.2006, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel. Iz obrazložitve tega sklepa izhaja, da je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen, saj naj bi poteklo 10 dni od prejema odločitve o priznanju statusa kandidata.

Vlagatelj je dne 21.03.2006 na Državno revizijsko komisijo naslovil "Pritožbo na izdan sklep naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo", ki jo je le-ta prejela 22.03.2006. Vlagatelj navaja, da je dne 03.03.2006 naročniku posredoval "Pritožbo na odločitev o priznanju statusa kandidata". Kot odgovor na to pritožbo je prejel 14.03.2006 od naročnika dopis, v katerem ga le-ta poziva, da v treh dneh od prejema poziva dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse. Nadalje vlagatelj navaja, da je dne 15.03.2006 po pošti posredoval naročniku zahtevek za revizijo z dokazilom o vplačilu takse, dne 21.03.2006 pa je prejel sklep, s katerim je naročnik vloženo revizijo za oddajo javnega naročila zavrnil, s čemer se kot vlagatelj ne strinja.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-101/2006-884, z dne 23.03.2006, pozvala, da ji posreduje vso dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila.
Državna revizijska komisija je zahtevano dokumentacijo od naročnika prejela 28.03.2006.
Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel kot prepozen.
V ta namen je bilo potrebno vpogledati v spisovno dokumentacijo, vodeno v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v le-to ugotavlja, da je naročnik dne 28.02.2006 izdal "Odločitev o priznanju statusa kandidata", ki jo je vlagatelj prejel 02.03.2006. Vlagatelj je naslednji dan, t.j. 03.03.2006 naslovil na naročnika dokument z naslovom "Pritožba na odločitev o priznanju statusa kandidata za Zdravstveni material št. B_001/06, objavljeno v Ur. listu št. 9, z dne 27.1.2006 pod Ob-1391/06", ki ga je naročnik prejel 06.03.2006. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na podlagi navedenega dokumenta vlagatelja dne 10.03.2006 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo z dokumentom, z dne 10.03.2006, "Poziv za dopolnitev revizijskega zahtevka", ki ga je vlagatelj prejel 14.03.2006. Vlagatelj je naročniku po pošti posredoval dokument (brez datuma) z naslovom "Zahtevek za revizijo", ki ga je oddal na pošto 15.03.2006 (datum na ovojnici), kateremu je priložil zahtevano potrdilo o plačilu takse v višini 200.000,00 SIT. Naročnik je navedeni dokument prejel 16.03.2006, s sklepom, št. 266/jn, z dne 20.03.2006, pa je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. Vlagatelj je naročnikov sklep o zavrženju prejel 21.03.2006, istega dne pa je na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo zoper sklep o zavrženju.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija poudarja, da vlagatelju ni mogoče očitati, da zahtevka za revizijo ni dopolnil, oziroma da je zahtevek za revizijo prepozen. Zato Državna revizijska komisija zavrača naročnikovo argumentacijo v dopisu, z dne 27.03.2006, da "je bil ponudnik pozvan, da dopolni že vloženi zahtevek za revizijo s predložitvijo potrdila o vlačani taksi, česar v predvidenem roku ni storil". Skladno z ZRPJN zahtevek za revizijo ni formalno predpisan (v smislu naslova, kot obrazec, ipd.), predpisano je v tem kontekstu zgolj to, kaj mora zahtevek za revizijo vsebovati oziroma kaj mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti. Zatorej gre zahtevek za revizijo, ne glede na formalni naslov, ki mu ga npr. dodeli vlagatelj, obravnavati po vsebini - takšna obravnava pa nam na koncu da odgovor, ali gre v posameznem primeru za zahtevek za revizijo ali ne. Vlagateljev dokument, z dne 03.03.2006, z naslovom "Pritožba na odločitev o priznanju statusa kandidata za Zdravstveni material št. B_001/06, objavljeno v Ur. listu št. 9, z dne 27.1.2006 pod Ob-1391/06" gre razumeti kot zahtevek za revizijo, kar je glede na dokument "Poziv za dopolnitev revizijskega zahtevka", z dne 10.03.2006, storil tudi naročnik. Vlagateljev t.i. "nov zahtevek za revizijo" (ki je bil oddan na pošto 15.03.2006), kot ga poimenuje naročnik v dopisu Državni revizijski komisiji, z dne 27.03.2006, s katerim je le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu, pa je v konkretnem primeru mogoče obravnavati kot dopolnitev zahtevka za revizijo (z dne 03.03.2006) z vplačilom revizijske takse v zahtevani višini, ter seveda tudi v smislu zahteve za povrnitev stroškov revizijskega postopka. Drugi stavek petega odstavka 22. člena ZRPJN namreč določa, da je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Glede na to, da o zahtevku za revizijo, z dne 03.03.2006, še ni bilo (pravnomočno) odločeno skladno z ZRPJN, gre vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov vsekakor šteti za pravočasno v smislu citirane določbe petega odstavka 22. člena ZRPJN.

Vsled vseh gornjih ugotovitev vlagatelju ni mogoče očitati, da s tem, ko je na naročnika naslovil dokument "Zahtevek za revizijo", kateremu je priložil potrdilo o vplačilu zahtevane takse za revizijo, ni izpolnil poziva naročnika, z dne 10.03.2006, po dopolnitvi revizijskega zahtevka s potrdilom o vplačilu takse, oziroma ni mogoče trditi, da so bili tako izpolnjeni pogoji za zavrženje t.i. novega zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je t.i. nov zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen, oziroma ko ni štel vlagateljevega (t.i. novega) zahtevka za revizijo, oddanega na pošto 15.03.2006, kot dopolnitve zahtevka za revizijo, z dne 03.03.2006, v smislu predložitve zahtevanega potrdila o vplačilu revizijske takse. Vsled tega je zatorej potrebno vlagateljevi "pritožbi na izdan sklep naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo", z dne 21.03.206 (oziroma pravilneje: zoper odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo), ugoditi in razveljaviti sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, št. 266/jn, z dne 20.03.2006.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 04.04.2006

Predsednica senata:

mag. Metka Cerar
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj,
- Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, Maribor,
- COMBIC d.o.o., Podnanos 70, Podnanos,
- SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
- SIMP S d.o.o., Motnica 3, Trzin,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 4, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.