018-102/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-102/2006-32-992

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenja projekta pri projektiranju, graditvi prizidkov, rekonstrukciji, adaptaciji in opremljanju objekta DTS v Kliničnem centru Ljubljana in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki DDC svetovanje inženiring, d. o. o., Kotnikova 40, Ljubljana kot vodilni partner, IBE, d. d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana in Rudis - poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov, d. d., Trbovlje, Trg revolucije 25B, Trbovlje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4. 4. 2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 19. 10. 2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 99-101/2005 z dne 11. 11. 2005, pod številko objave Ob-30603/05, v Uradnem listu RS, št. 112-113/2005 z dne 16. 12. 2005, pod številko objave Ob-35427/05 pa še popravek objave javnega razpisa. Naročnik je javni razpis objavil tudi v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 218/2005 z dne 12. 11. 2005, pod številko objave 2005/S 218-215321.

Naročnik je 3. 1. 2006 javno odprl pravočasno predloženi ponudbi, kar je dokumentiral z zapisnikom, št. 3531-4/2005-18.

Naročnik je sprejel sklep o zavrnitvi vseh ponudb, št. 3531-4/2005-22 z dne 7. 2. 2006, v katerem navaja, da je obe predloženi ponudbi zavrnil kot nepravilni, ker tako vlagatelj kot drugi ponudnik nista izkazala tehničnih zmogljivosti za vse kadre, navedene v Seznamu strokovnih kadrov, in sicer za osebo, navedeno v seznamu pod 8.0 (zaporedna številka 15), ki bo opravljala dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Naročnik navaja, da vlagatelj za navedeno osebo ni predložil dokazila o opravljenem strokovnem izpitu v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999, 64/2001; v nadaljevanju: ZVZD), kot to zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005; v nadaljevanju: Uredba). Vlagatelj je sklep o zavrnitvi vseh ponudb prejel 16. 2. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 24. 2. 2006, ki ga je naročnik prejel 27. 2. 2006. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 23. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1) pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo. Navedena norma torej zavezuje naročnika k pripravi takšne razpisne dokumentacije, ki bo jasna, določna oziroma nedvoumna in razumljiva. Le tako pripravljena dokumentacija omogoča objektivno in nepristransko evaluacijo ponudb. Vlagatelj navaja, da je naročnik v razdelku C 08. dokazila ponudnika, da razpolaga z ustreznimi zmogljivostmi, točka 1.3 razpisne dokumentacije določil, da mora ponudnik vložiti "za osebo s seznama strokovnih kadrov pod št. 8.0. koordinator za varnost in zdravje pri delu vsa dokazila (lahko v kopiji), ki jih zahteva 4. člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) in reference (potrebni podatki: objekt, obdobje izvajanja del in naročnik del) v zadnjih 3 letih pred datumom, določenim za javno odpiranje ponudb za to javno naročilo", katere dokaze pa bo naročnik pri dokazovanju tehničnih zmogljivosti za ponujene kadre ponudnika štel v konkretnem primeru za zadostne oziroma zadovoljive, naročnik podrobneje ni navedel oziroma opredelil. Vlagatelj pojasnjuje, da dokazila, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje teh pogojev 4. člen Uredbe ne določa oziroma jih ne zahteva, kot navaja naročnik v razpisni dokumentaciji, niti jih ne določa katerikoli drugi člen Uredbe, in da izpolnjevanje pogojev za koordinatorja v fazi priprave ali izvedbe projekta kandidat izkazuje oziroma dokazuje v postopku priprave k preizkusu znanja skladno s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 59/2002; v nadaljevanju: Pravilnik), na uporabo katerega pa naročnik v razpisni dokumentaciji glede izkazovanja tehničnih zmogljivosti strokovnega kadra ne odkazuje. Vlagatelj navaja, da je v konkretnem primeru določilo razpisne dokumentacije pod točko 1.3. razdelka C, ki odkazuje na uporabo norme 4. člena Uredbe, ki nesporno ne določa dokazil, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje pogojev za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, pač pa določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, imenovana za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, razumel v smislu, kot izhaja iz predložene ponudbe, ki pa jo je naročnik v tem delu ocenil kot nepravilno. Vlagatelj je kot zadostno dokazilo za izpolnitev naročnikove zahteve iz točke 1.3. razdelka C razpisne dokumentacije štel predloženo potrdilo, št. 057/03-057, ki ga je 8. 4. 2006 pristojno ministrstvo izdalo osebi, ki jo je vlagatelj navedel v ponudbi za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Poleg tega vlagatelj navaja, da je nedvoumno, da mora kandidat, ki želi pridobiti potrdilo o preizkusu znanja strokovne usposobljenosti za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, predhodno uspešno opraviti tudi strokovni izpit, določen z ZVZD, in ga v prijavi k preizkusu znanja tudi ustrezno izkazati, zato navedeno potrdilo o preizkusu znanja strokovne usposobljenosti za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu tudi subsumira opravljen strokovni izpit v skladu z ZVZD.

Vlagatelj navaja tudi, da je naročnik v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi vseh ponudb navedel nepravilno podlago, na katero je oprl oceno vlagateljeve ponudbe, saj se naročnik sklicuje na točko V v A 04 Splošnih navodil ponudnikom, ki določa obveznosti ponudnika v zvezi z izkazovanjem dokazil v primeru, ko se na javni razpis prijavlja s podizvajalci. Vlagatelj trdi, da obrazložitev odločitve o zavrnitvi vseh ponudb ne utemeljuje naročnikove odločitve, kot izhaja iz izpodbijanega sklepa.

Zaradi navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi sklep o zavrnitvi vseh ponudb, št. 3531-4/2005 z dne 7. 2. 2006, in v ponovnem postopku ocenjevanja ponudb vlagateljevo ponudbo oceni kot pravilno in kot najugodnejšo ponudbo izbere vlagateljevo ponudbo ter mu povrne stroške, nastale z revizijo, v višini vplačane takse.

Naročnik je 14. 3. 2006 sprejel sklep, št. 3531-4/2005-24, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo, v višini vplačane takse. Naročnik navaja, da je ponovno pregledal razpisno in ponudbeno dokumentacijo ter preveril vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo. Pri tem je ugotovil, da je vlagatelj za osebo iz seznama strokovnih kadrov pod številko 8.0 - koordinator za varnost in zdravje pri delu predložil 1. potrdilo o stopnji zahtevane strokovne izobrazbe, 2. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu (sicer le za koordinatorja v fazi priprave projektov, saj gre za strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ne pa tudi za strokovni izpit, določen v skladu z ZVZD) in 3. potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju po programu za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ni pa predložil potrdila o opravljenem strokovnem izpitu v skladu z ZVZD. Poleg tega je naročnik ugotovil, da vlagatelj ni izpolnil tudi zahteve, ki se nanaša na strokovne kadre oziroma reference ponudnika za opremo. Naročnik utemeljuje, da predložitev dokumenta, poimenovanega "potrdilo o opravljenem preizkusu znanja strokovne usposobljenosti za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta", subsumira vsa ostala zahtevana potrdila iz 4. člena Uredbe in da drugih dokazil v bistvu ni bilo treba prilagati, ne drži, saj je naročnik specifično z odkazovanjem na pogoje, ki jih postavlja Uredba dovolj jasno povedal tudi, katera dokazila bo pri ocenjevanju ponudb štel za relevantna za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Naročnik zavrača tudi vlagateljeve trditve, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval nikakršnih dokazil in da je razpisna dokumentacija v tem delu pripravljena v nasprotju s 23. členom ZJN-1. Naročnik še navaja, da bi bilo tako trditev treba obravnavati vsaj podrejeno v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 17. 3. 2006 obvestil, da želi nadaljevati s postopkom pred Državno revizijsko komisijo. V tem dopisu vlagatelj tudi opozarja, da je naročnik brez pravne podlage v postopku odločanja o zahtevku za revizijo ponovno ocenjeval reference vlagatelja za opremo in s tem prekoračil meje vloženega zahtevka za revizijo, ki se nanaša zgolj na ustreznost izkazovanja tehničnih zmogljivosti ponujenega kadra vlagatelja, in da bi morala ugotovitev, kot jo navaja naročnik v zvezi z referencami vlagatelja za opremo, izhajati že iz sklepa o zavrnitvi vseh ponudb z dne 7. 2. 2006, saj bi bila le tako vlagatelju dana možnost uveljavljanja pravnega varstva zoper ravnanje naročnika oziroma njegovo oceno o ustreznosti referenc.

Naročnik je z dopisom, št. 3531-4/2005-26 z dne 21. 3. 2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj primarno izpodbija naročnikovo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, ker naj bi se naročnik pri svoji odločitvi oprl na določilo razpisne dokumentacije, ki ne omogoča takšnega zaključka, kot ga je naredil naročnik, saj sporna določba razpisne dokumentacije ne govori o dokazilih, s katerimi ponudnik dokazuje tehnične zmogljivosti za osebo, ki jo predlaga za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ampak o pogojih, ki jih mora ta oseba izpolnjevati.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št. 99-101/2005 z dne 11. 11. 2005, pod številko objave Ob-30603/05, in ugotovila, da je v rubriki III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila glede koordinatorja za varnost in zdravje pri delu določeno, da "ponudnik predloži za osebo s seznama strokovnih kadrov pod št. 8.0. Koordinator za zdravje in varnost pri delu vsa dokazila, ki jih zahteva 4. člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) in reference v zadnjih 3 letih pred datumom, določenim za javno odpiranje ponudb za to javno naročilo". Državna revizijska komisija je nato vpogledala tudi v javni razpis, objavljen v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 218/2005 z dne 12. 11. 2005, pod številko objave 2005/S 218-215321, in ugotovila, da tudi ta vsebuje enako navedbo glede koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, kot jo vsebuje javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS. Enako navedbo, kot jo vsebujeta javna razpisa, objavljena v prej omenjenih uradnih listih, vendar z dodatnim pojasnilom, da so lahko vsa dokazila v kopiji, in natančnejšo opredelitvijo vsebine referenc vsebuje v točki 1.3. poglavja C 08. Dokazila ponudnika, da razpolaga z ustreznimi zmogljivostmi tudi razpisna dokumentacija, na določbe katere se sklicuje vlagatelj. Pri vpogledu v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija tudi ugotovila, da je naročnik v točki C 08. obrazca C 00. Obrazec za ugotavljanje izpolnjevanja obveznih pogojev navedel: "Dokazila ponudnika, da razpolaga z ustreznimi zmogljivostmi, kar dokazuje z listinami: 1. Seznam strokovnih kadrov z listinami, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev za strokovne kadre in Izjava ponudnika o sposobnosti revidiranja projektne dokumentacije â??", v 1. točki Seznam strokovnih kadrov (uvodni stavek) poglavja C 08. Dokazila ponudnika, da razpolaga z ustreznimi zmogljivostmi pa je navedel, da mora "ponudnik izpolniti na naslednjem listu priloženi seznam strokovnih kadrov in podpisati ter žigosati izjavo na njem, za izpolnjenim seznamom pa mora vložiti (poudarila Državna revizijska komisija)". Iz vseh navedenih dokumentov nesporno izhaja to, da je naročnik predvidel, da morajo ponudniki svoje ponudbe opremiti z dokazili v fizični obliki (argument: predložiti oziroma vložiti dokazila), in da bo štel, da je ponudba posameznega ponudnika pravilna le, če bo ponudnik izkazal oziroma dokazal, da razpolaga z osebo, ki bo opravljala naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, s tem, da bo ponudnik predložil (vložil) vsa (in torej ne bodo zadostovala le posamezna) dokazila, ki jih zahteva 4. člen Uredbe. Državna revizijska komisija izpostavlja, da je tudi iz naslova rubrike javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, v kateri je bila navedena naročnikova zahteva glede dokazovanja razpolaganja z osebo, ki bo opravljala naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila; poudarila Državna revizijska komisija), razvidno, da je naročnik zahteval predložitev dokazil.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju pregledala 4. člen Uredbe in ugotovila, da Uredba razlikuje med koordinatorji za varnost in zdravje pri delu za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta (drugi odstavek 4. člena Uredbe). Za koordinatorja [za varnost in zdravje pri delu] v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del (tretji odstavek 4. člena Uredbe), za koordinatorja [za varnost in zdravje pri delu] v fazi izvajanja projekta pa mora imeti imenovana oseba najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del (četrti odstavek 4. člena Uredbe). Iz citiranih odstavkov 4. člena Uredbe izhaja, da so v njiju navedeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, imenovana za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, dejansko pa v njiju niso navedena dokazila, kot to utemeljeno navaja vlagatelj.

Državna revizijska komisija je pregledala tudi naročnikovo spisovno dokumentacijo in ugotovila, da je vlagatelj z dopisom z dne 15. 12. 2005 naročnika sicer zaprosil za pojasnila oziroma odgovore v zvezi s tem javnim naročilom, med vprašanji pa ni bilo nobenega vprašanja, povezanega z načinom dokazovanja izpolnjevanja pogojev za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Drugih prošenj oziroma zahtev za pojasnila (ne vlagateljevih ne od drugih âˆ" potencialnih âˆ" ponudnikov) v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila po odprtem postopku Državna revizijska komisija v naročnikovi spisovni dokumentaciji ni zasledila.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljevim argumentom, da mora naročnik v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZJN-1 pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo, vendar pa hkrati izpostavlja, da se je vlagatelj lahko seznanil oziroma je imel možnost seznaniti se s sporno vsebino naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije ne le od dneva, ko je vlagatelj razpisno dokumentacijo dejansko prevzel od naročnika (DDC svetovanje inženiring, d. o. o., je razpisno dokumentacijo osebno prevzel 16. 11. 2006, IBE, d. d., svetovanje, projektiranje in inženiring 17. 11. 2006, Rudis - poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov, d. d., pa 29. 11. 2006), ampak že od 11. 11. 2005 (tj. od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS) dalje, saj je bila vsebina razpisne dokumentacije v spornem delu tudi objavljena v Uradnem listu RS, in sicer je bila v rubriki III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila oblikovana kot naročnikovo navodilo za dokazovanje izpolnjevanja ponudnikovih tehničnih sposobnosti. Državna revizijska komisija tudi izpostavlja, da je moral vlagatelj (kot tudi vsak drugi ponudnik) pri pripravi svoje ponudbe vpogledati v 4. člen Uredbe, da je lahko ugotovil, kaj naj predloži k ponudbi, saj naročnik posameznih dokazil v razpisni dokumentaciji ni navedel izrecno (določno), ampak je odkazal na uporabo nekega splošnega predpisa (tj. Uredbe), ki naj bi določal, katera dokazila morajo ponudniki predložiti. Iz argumentacije, ki jo podaja vlagatelj v zahtevku za revizijo (... Kot izhaja iz besedila citiranega člena Uredbe, ta v 3. in 4. odstavku določa pogoje, ki jih mora za imenovanje izpolnjevati koordinator v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta. Dokazila, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje navedenih pogojev, določilo 4. člena Uredbe ne določa oziroma jih ne zahteva, kot navaja naročnik v razpisni dokumentaciji, niti jih ne določa katerikoli drugi člen Uredbe. Izpolnjevanje pogojev za koordinatorja v fazi priprave ali izvedbe projekta kandidat izkazuje oziroma dokazuje v postopku prijave k preizkusu znanja, skladno s Pravilnikom ...; poudarila Državna revizijska komisija), je razvidno, da je bila razpisna dokumentacija v tem delu oziroma glede navedene naročnikove zahteve netočna oziroma morda premalo dodelana, hkrati pa je mogoče ugotoviti, da vlagatelj, kljub temu da je menil za obstoj te pomanjkljivosti, od naročnika glede razjasnitve te pomanjkljivosti ni zahteval dodatnih pojasnil v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1. Iz vlagateljeve argumentacije (V konkretnem primeru je vlagatelj določilo razpisne dokumentacije pod tč. 1.3. razdelek C, ki odkazuje na uporabo 4 člena Uredbe, ki nesporno ne določa dokazil, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje pogojev za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, pač pa določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, imenovana za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, razumel v smislu, kot izhaja iz predložene ponudbe, ki jo je naročnik v tem delu ocenil kot nepravilno.; poudarila Državna revizijska komisija) je mogoče tudi razbrati, da je vlagatelj pomanjkljivost ugotovil še pred predložitvijo ponudbe. Kot argument a fortiori za slednjo navedbo je mogoče uporabiti tudi dejstvo, da je moral vlagatelj v 4. člen Uredbe vsekakor vpogledati še pred predložitvijo ponudbe, sicer bi sploh ne mogel vedeti, kaj ta člen Uredbe nalaga ponudnikom.

V postopkih oddaje javnih naročil je ponudnikom pravica do pravnega sredstva zagotovljena z možnostjo vložitve zahtevka za revizijo. Prvi odstavek 12. člena ZRPJN predvideva, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-1 ali ZRPJN ne določata drugače. Omejitev možnosti vložitve zahtevka za revizijo predstavlja peti odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom tega roka, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Pravna norma petega odstavka 12. člena ZRPJN ponudnikom onemogoča, da bi po poteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, vložili zahtevek za revizijo, v katerem bi zatrjevali nepravilnosti v zvezi z objavo javnega razpisa in/ali razpisno dokumentacijo. Peti odstavek 12. člena ZRPJN od ponudnikov zahteva, da do roka za predložitev ponudb ugovarjajo zoper morebitne kršitve naročnika, s katerimi so se že seznanili. Državna revizijska komisija poudarja, da, če ponudniki zoper morebitne kršitve naročnika v zvezi z objavo javnega razpisa ali razpisno dokumentacijo, s katerimi so bili seznanjeni do roka za predložitev ponudb, do tega roka ne ugovarjajo, so v pravici do vložitve zahtevka za revizijo zoper te kršitve naročnika, prekludirani.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je nesporno, da se je vlagatelj v postopku oddaje obravnavanega javnega naročila z naročnikovo zahtevo za predložitev dokazil v skladu s 4. členom Uredbe, s katerimi je bilo treba izkazati razpolaganje z osebo, ki bo opravljala dejavnost koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, seznanil že v fazi priprave ponudbe oziroma že pred rokom za predložitev ponudb. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil šele po tem, ko je prejel sklep o zavrnitvi vseh ponudb, št. 3531-4/2005-22 z dne 7. 2. 2006, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v tem delu označila kot prepozen, do vlagateljevih navedb v tem delu zahtevka za revizijo pa se ni meritorno opredeljevala. Državna revizijska komisija izpostavlja, da bi moral vlagatelj glede na to, da je bila razpisna dokumentacija v obravnavanem spornem delu oziroma glede navedene naročnikove zahteve netočna oziroma morda premalo dodelana ustrezno reagirati še pred prejemom naročnikove odločitve. Vlagatelj bi lahko vložil zahtevek za revizijo (prvi odstavek 12. člena ZRPJN) še pred rokom, določenim za predložitev ponudb, sicer pa bi lahko zahteval dodatno pojasnilo (tretji odstavek 25. člena ZJN-1), s čimer bi tako opozoril naročnika na to, da mora ustrezno popraviti razpisno dokumentacijo. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija tako izpostavlja, da je po roku za predložitev ponudb vlagatelj zavezan izpolniti naročnikovo zahtevo, kot se (čeprav neustrezno) glasi (predložiti vsa dokazila po 4. členu Uredbe), zato ugotavlja, da je naročnikov razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe kot nepravilne zaradi nepredložitve dokazila o opravljenem strokovnem izpitu v skladu z ZVZD v tem delu utemeljen.

V zvezi z vlagateljevim opozorilom, da je naročnik v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi vseh ponudb, št. 3531-4/2005-22 z dne 7. 2. 2006, v delu, ko navaja razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe, navedel nepravilno podlago, na katero je oprl oceno vlagateljeve ponudbe, je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi vseh ponudb, št. 3531-4/2005-22 z dne 7. 2. 2006, sicer navedel pravilno vsebino oziroma pravilne razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe kot nepravilne (S tem je ponudnik ravnal v nasprotju s točko ... v A 04. Splošna navodila ponudnikom v razpisni dokumentacij, ki določa, da morajo ponudniki izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bodo njihove ponudbe po prvem pregledu izločene iz nadaljnjih postopkov oddaje javnega naročila.), navedel pa je napačno številko točke iz poglavja A 04. Splošna navodila ponudnikom, saj bi se sporna točka morala pravilno glasiti VI. in ne V. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnikova odločitev o zavrnitvi vlagateljeve ponudbe kot nepravilne vsebinsko pravilno utemeljena (upoštevajoč točko VI. iz poglavja A 04. Splošna navodila ponudnikom), zgolj napačna navedba številke (ki morda predstavlja tipkarsko napako) pa ne more vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v obravnavani zadevi. Napačno citirana številka bi bila upoštevna le v primeru, da bi iz nje izvirala tudi napačna obrazložitev odločitve, torej taka obrazložitev, ki bi ne mogla vsebinsko utemeljiti naročnikove odločitve.

Državna revizijska komisija naročnika opozarja, da je vlagateljevo opozorilo v dopisu z dne 17. 3. 2006, s katerim je vlagatelj obvestil naročnika, da želi nadaljevati s postopkom pred Državno revizijsko komisijo, utemeljeno, saj je naročnik brez pravne podlage v postopku odločanja o zahtevku za revizijo ponovno ocenjeval tudi reference vlagatelja za opremo in s tem prekoračil meje vloženega zahtevka za revizijo. Vlagatelj utemeljeno opozarja, da bi morala naročnikova ugotovitev v zvezi z (ne)ustreznostjo vlagateljevih referenc izhajati že iz sklepa o zavrnitvi vseh ponudb, št. 3531-4/2005-22 z dne 7. 2. 2006, in ne šele iz sklepa, št. 3531-4/2005-24 z dne 14. 3. 2006, s katerim je naročnik odločil o zahtevku za revizijo, saj bi bila le tako vlagatelju dana možnost uveljavljanja pravnega varstva zoper ravnanje naročnika oziroma njegovo oceno o ustreznosti referenc, zato naročnik v nadaljnjih postopkih oddaje javnega naročila tega argumenta ne more (več) uporabiti.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačilo takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000 tolarjev. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 4. 4. 2006

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, 1000 Ljubljana,
- DDC svetovanje inženiring, d. o. o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.