018-107/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-107/06-33-984

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata in članic mag. Metke Cerar in Vesne Cukrov kot član senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo nujne medicinske in laboratorijske ter pohištvene opreme za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v Ljubljani I. faza ter na podlagi pritožbe podjetja MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.4.2006 soglasno

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 7.7.2005 sprejel sklep št. 3511-1/2005-11 o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 76/2005, z dne 12.8.2005, pod številko objave Ob-22215/05. Zoper obvestilo o oddaji naročila (dokument št. 3511-1/2005-113 z dne 19.12.2005) je ponudnik Sanolabor d.d., Ljubljana, vložil zahtevek za revizijo, na podlagi katerega je naročnik izdal sklep št. 3511-1/2005-180 z dne 20.2.2006, s katerim je razveljavil svojo odločitev o dodelitvi naročila v sklopu 7, kjer je bila kot najugodnejša ponudba izbrana ponudba vlagatelja.

Vlagatelj je z vlogo z dne 2.3.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik svojo odločitev iz sklepa št. 3511-1/2005-180 z dne 20.2.2006 v celoti razveljavi. Vlagatelj navaja, da je naročnik v izpodbijanem sklepu razveljavil sklep o oddaji naročila v sklopu 7 ter odločil, da bo po pravnomočnosti sklepa opravil ponovno izbiro v tem sklopu. Po mnenju vlagatelja je naročnik v izpodbijanem sklepu napačno ugotovil, da naj bi bila vlagateljeva ponudba nepravilna, ker naj pri ponujenih artiklih ne bi bile vpisane obvezne kataloške številke. Vlagatelj zatrjuje, da je izpolnil zahteve razpisne dokumentacije glede izpolnjevanja popisa opreme in vpisovanja opreme s količinami in kataloškimi podatki. Vlagatelj tudi navaja, da želi z že sedaj vloženim zahtevkom za revizijo skrajšati celoten postopek, saj je bil iz sklepa št. 3511-1/2005-180 z dne 20.2.2006 seznanjen, da je naročnik njegovo ponudbo ocenil kot nepravilno. Iz dosedanjih aktivnosti naročnika je mogoče tudi pričakovati kršitve Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), kar vlagatelj dokazuje z navedbo, da je bil o zahtevku za revizijo podjetja Sanolabor d.d., Ljubljana obveščen šele iz dopisa naročnika, v katerem ga je povabil na ogled bolniških postelj. Tudi o zahtevku za revizijo ponudnika Aico Med d.o.o. je bil vlagatelj le obveščen, ni pa kot izbrani ponudnik prejel kopije zahtevka za revizijo oz. jo je prejel šele po dopisu, po tem pa ni bil seznanjen s potekom revizijskega postopka šele iz sklepa Državne revizijske komisije št. 018-36/06 je vlagatelj izvedel, da je naročnik o zahtevku za revizijo že odločal, poraja pa se mu tudi sum, da je naročnik kršil četrti odstavek 12. člena ZRPJN, saj naj bi preverjal obvezne sestavine zahtevka za revizijo šele potem, ko je bil seznanjen z odločitvijo ponudnika, da bo nadaljeval revizijski postopek.

Naročnik je dne 20.3.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je s sklepom št. 3511-1/2005-180 z dne 20.2.2006 razveljavil sklep št. 3511-1/2005-113 z dne 19.12.2005 v delu, ki se nanaša na sklop 7, ter odločil, da bo po pravnomočnosti sklepa št. 3511-1/2005-180 z dne 20.2.2006 opravil ponovno izbiro v sklopu 7. Naročnik je torej razveljavil svojo odločitev in še ni sprejel nove odločitve skladno z 78. členom ZJN-1, postopek pa je vrnil v fazo ocenjevanja. šele ko bo naročnik opravil postopek ponovne izbire, bo možno uveljavljanje pravnega varstva zoper morebitno kršenje določil ZJN-1. Vlagateljev zahtevek za revizijo je zato preuranjen in ga je naročnik zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24.3.2006 vložil pritožbo, v kateri navaja, da je bil že iz 2. točke sklepa št. 3511-1/2005-180 z dne 20.2.2006 uradno seznanjen, da je naročnik njegovo ponudbo ocenil kot nepravilno, kar je zadostna pravna podlaga za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj zato predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi sklep št. 3511-1/2005-198 z dne 20.3.2006, s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel, ter naročniku naloži, da o zahtevku za revizijo odloča v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila z dokumentom št. 3511-1/2005-113 z dne 19.12.2005 kot najugodnejšega ponudnika v sklopu 7 izbral vlagatelja. Zoper navedeno odločitev naročnika o oddaji javnega naročila je ponudnik Sanolabor d.d., Ljubljana vložil zahtevek za revizijo, na podlagi katerega je naročnik v revizijskem postopku izdal sklep št. 3511-1/2005-180 z dne 20.2.2006, s katerim je, kot mu to omogoča prvi odstavek 16. člena ZRPJN, razveljavil svojo odločitev o dodelitvi naročila v sklopu 7. Hkrati je naročnik v 3. točki izreka sklepa, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, navedel, da bo po pravnomočnosti sklepa opravil ponovno izbiro ponudb v sklopu 7. Zapisano pomeni, da je naročnik z razveljavitvijo svoje odločitve o dodelitvi naročila v sklopu 7 postopek oddaje javnega naročila v tem delu vrnil v fazo ocenjevanja in vrednotenja ponudb.

Vlagatelj vlaga zahtevek za revizijo zoper ugotovitev o nepravilnosti njegove ponudbe, ki jo je naročnik zapisal v obrazložitvi sklepa št. 3511-1/2005-180 z dne 20.2.2006, s katerim je odločil o utemeljenosti zahtevka za revizijo ponudnika Sanolabor d.d., Ljubljana. Vendar gre opozoriti, da je ugotovitev o nepravilnosti ponudbe vlagatelja le del naročnikove obrazložitve sklepa, izdanega v revizijskem postopku, in je v predmetnem postopku, zlasti glede na 3. točko izreka naročnikovega sklepa, ni mogoče obravnavati kot odločitev o dodelitvi naročila v smislu prvega odstavka 78. člena ZJN-1, na podlagi katere bi imel vlagatelj pravni interes vložiti zahtevek za revizijo in izpodbijati naročnikovo formalno odločitev o morebitni nepravilnosti njegove ponudbe. Kot je bilo zapisano, je naročnik s sklepom št. 3511-1/2005-180 z dne 20.2.2006 svojo odločitev o dodelitvi naročila v sklopu 7 razveljavil in postopek vrnil v fazo ocenjevanja in vrednotenja ponudb, nove odločitve o dodelitvi naročila v tem sklopu (ali kakšne druge odločitve o zaključku postopka oddaje javnega naročila v skladu z določbami ZJN-1) pa še ni sprejel. Zato je bil zahtevek za revizijo z dne 2.3.2006 preuranjen. Državna revizijska komisija odloča o zatrjevanih konkretnih in obstoječih kršitvah postopka oddaje javnega naročila, ne more pa odločati o morebitnih bodočih kršitvah, za katere vlagatelj zgolj predvideva, da bodo lahko nastale v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj bo imel možnost uveljavljati pravno varstvo zoper morebitno naročnikovo ugotovitev o nepravilnosti njegove ponudbe ali kakšno drugo odločitev šele, ko bo naročnik izdal novo odločitev o oddaji naročila v sklopu 7.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbo zavrnila kot neutemeljeno.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 4.4.2006

predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- MOLLIER d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana