018-021/2006 Občina Hrpelje Kozina

Številka: 018-21/06-31-435

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Hrpelje - Kozina in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CPG d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Kozina, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13.02.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "odločitev o razveljavitvi javnega razpisa", št..: 4146-8/2005-13, z dne 12.12.2005.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo.

3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.09.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Hrpelje - Kozina po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 85/05, z dne 23.09.2005, pod številko objave Ob-25206/05. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 10.10.2005, je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe. Naročnik je dne 17.10.2005 sprejel odločitev o oddaji naročila, št.: 4146-8/2005-6, s katero je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper, ponudbo vlagatelja pa je zavrnil kot nepravilno.

Vlagatelj je dne 03.11.2005 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, ki ga je naročnik s sklepom, z dne 11.11.2005, zavrnil kot neutemeljenega. Vlagatelj je postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, ki je s sklepom št.: 018-366/05-31-2903, z dne 29.11.2005, zahtevku za revizijo ugodila in odločila, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot je bila razvidna iz dokumenta št.: 4146-8/2005-6, z dne 17.10.2005.

Naročnik je dne 12.12.2005 na podlagi 77. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) sprejel odločitev o razveljavitvi javnega razpisa. V obrazložitvi odločitve naročnik navaja, da Državna revizijska komisija v sklepu št.: 018-366/05-31-2903, z dne 29.11.2005, svojo odločitev utemeljuje s tem, da je razpisna dokumentacija naročnika tako nejasna, da so lahko ponudniki točki 7.1 in 7.2 razpisne dokumentacije razumeli različno. Glede na navedeno zato tudi nobene ponudbe (zaradi različnih obličnosti), ki je posledica nejasne (slabe) razpisne dokumentacije, ni mogoče označiti kot nepravilne; nejasno zapisana določila razpisne dokumentacije pa ne morejo iti v škodo ponudnikom. Naročnik je ob upoštevanju navedene odločitve Državne revizijske komisije pri ponovnem pregledu ponudb in razpisne dokumentacije prišel do zaključka, da prispele ponudbe in razpisna dokumentacija ne omogočajo primerjanja prispelih ponudb, ki bi zagotovilo enakopravno obravnavanje ponudnikov in transparentno oddajo predmetnega javnega naročila, saj je bila razpisna dokumentacija s strani različnih ponudnikov razumljena različno. Zaradi navedenega se je naročnik odločil, da celotni postopek oddaje javnega naročila razveljavi ter da predmetno javno naročilo odda v ponovljenem postopku, v katerem bo pripravil razpisno dokumentacijo, ki bo omogočala oddajo primerljivih, pravilnih in sprejemljivih ponudb. Vsi ponudniki, ki so sodelovali v razveljavljenem postopku, bodo lahko ponudbe oddali tudi v ponovljenem postopku.

Vlagatelj je zoper odločitev naročnika o razveljavitvi javnega razpisa dne 21.12.2005 vložil "ponovni" zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal, da naročnik zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi sklep o razveljavitvi javnega razpisa in za najugodnejšega ponudnika izbere njega, ki je predložil pravočasno in pravilno najugodnejšo ponudbo, kar je bilo ugotovljeno tudi s sklepom Državne revizijske komisije št.: 018-366/05-31-2903, z dne 29.11.2005. Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do dneva povrnitve stroškov.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da so bile tudi ponudbe ostalih dveh ponudnikov pravilne in primerljive z njegovo ponudbo, njegova ponudba pa je bila najcenejša in najugodnejša glede na vsa razpisana merila, zato bi naročnik moral ravnati v skladu z njegovim predlogom. Naročnik je v obrazložitvi odločitve o razveljavitvi javnega razpisa navedel, da se je javni razpis odločil razveljaviti iz razloga, ker ponudbe in razpisna dokumentacija ne omogočajo primerjanja ponudb, ki bi zagotovilo enakopravno obravnavanje ponudnikov in transparentno oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnikova razpisna dokumentacija pripravljena nejasno in da je bila s strani ponudnikov lahko dvoumno razumljena, kar pa ne pomeni, da zaradi tega ponudbe niso primerljive. Vse ponudbe se lahko primerja po posameznih elementih, tako po enotnih cenah, kot po cenah s popustom in po ceni brez davka. Po vseh teh elementih pa je ponudba vlagatelja najugodnejša. Ponudb se ne da primerjati edino po skupni ceni z davkom, ki je ostala dva ponudnika nista navedla, kar je bilo nedvoumno v neskladju s točko 7.2 razpisne dokumentacije, vendar so stopnje DDV zakonsko določene in bi si naročnik lahko sam izračunal končno vrednost z vsemi dajatvami, kar pa je dejansko brezpredmetno, ker ne spremeni razlik v ceni med ceno brez DDV in ceno z DDV po posamezni enoti mere, kar spet pomeni, da je vlagateljeva ponudba najugodnejša. Vlagatelj poudarja navedbo Državne revizijske komisije, da nejasno zapisana določila razpisne dokumentacije ne morejo iti v škodo ponudnika. V konkretnem primeru bi tudi razveljavitev javnega razpisa zaradi nejasne razpisne dokumentacije povzročila vlagatelju škodo, kajti naročnik je na javnem razpisu dobil tri pravilne ponudbe, na osnovi katerih bi lahko izbral vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika in z njim sklenil pogodbo. Očitno pa se naročnik izogiba pogodbenega razmerja z vlagateljem, s čimer mu povzroča škodo in ga diskriminira ali celo preferira drugega ponudnika. Po mnenju vlagatelja ravna naročnik nezakonito, če ne bo odloči v smislu podanega predloga.

Naročnik je dne 04.01.2006 po pooblaščencu sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega ter posledično zavrnil povračilo stroškov revizijskega postopka. Naročnik je hkrati zahteval, da mu vlagatelj povrne stroške odvetniškega zastopanja ter priprave sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo po odvetniški tarifi v višini 2000 točk in DDV ter 3 % materialnih stroškov, kar skupaj znaša 271.920,00 SIT. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da Državna revizijska komisija sklep, s katerim je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila, št.: 4146-8/2005-6, z dne 17.10.2005, utemeljuje s tem, da je razpisna dokumentacija naročnika tako nejasna, da so lahko ponudniki točki 7.1 in 7.2 razpisne dokumentacije razumeli različno. Glede na navedeno zato tudi nobene ponudbe (zaradi različnih obličnosti), ki je posledica nejasne (slabe) razpisne dokumentacije, ni mogoče označiti kot nepravilne. Državna revizijska komisija svojo odločitev utemeljuje tudi s tem, da nejasno zapisana določila razpisne dokumentacije ne morejo iti v škodo ponudnikom. Ob upoštevanju navedene odločitve Državne revizijske komisije je naročnik pri ponovnem pregledu ponudb in razpisne dokumentacije prišel do zaključka, da prispele ponudbe in razpisna dokumentacija ne omogočajo primerjanja prispelih ponudb, ki bi zagotovilo enakopravno obravnavanje ponudnikov in transparentno oddajo predmetnega javnega naročila, saj je bila razpisna dokumentacija s strani različnih ponudnikov razumljena različno. Naročnik se je zaradi navedenega odločil razveljaviti celoten postopek oddaje javnega naročila ter predmetno javno naročilo oddati v ponovljenem postopku.

Naročnik v nadaljevanju navaja, da mu vlagatelj očita, da je odločitev o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila nezakonita iz razloga, ker bi naročnik moral izbrati vlagateljevo ponudbo, pri tem vlagatelj navaja, da je Državna revizijska komisija v sklepu št.: 018-366/05-31-2903, z dne 29.11.2005, ugotovila, da je vlagateljeva ponudba najugodnejša. Navedena trditev vlagatelja ne drži, saj je Državna revizijska komisija v svoji odločitvi zgolj razveljavila odločitev naročnika in naročniku naložila, da ponovno oceni prispele ponudbe. Pri tem je Državna revizijska komisija na dveh mestih jasno in nedvoumno ugotovila, da je naročnik pripravil nejasno razpisno dokumentacijo, ki so jo ponudniki razumeli različno ter da zaradi navedenega naročnik nobene ponudbe ne more označiti kot nepravilne. Skladno s takšno interpretacijo Državne revizijske komisije se je naročnik odločil, da na podlagi nejasne (slabe) razpisne dokumentacije in na njeni podlagi pripravljenih in prejetih ponudb ne more oddati predmetnega javnega naročila na transparenten način, ki bi zagotavljal enakopravno obravnavanje ponudnikov. Glede vlagateljevega očitka, da mu je zaradi naročnikove odločitve, s katero je razveljavil predmetni postopek oddaje javnega naročila, nastala škoda, naročnik pojasnjuje, da ponudniku škoda ni mogla nastati, saj je zgolj oddal ponudbo in ni bil izbrani ponudnik (skladno s tem vlagatelj tudi ni pridobil pravic, ki gredo izbranemu ponudniku), vlagatelj pa bo ponudbo lahko oddal v ponovljenem postopku. Naročnik je v pravnem pouku navedel, da mora vlagatelj obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo posredovati pooblaščencu naročnika.

Vlagatelj je dne 05.01.2006 posredoval naročniku (in ne njegovemu pooblaščencu) obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 16.01.2006 izdal sklep o ustavitvi postopka revizije, ker vlagatelj ni v zakonsko določenem roku in skladno s pravnim poukom posredoval obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 19.01.2006.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št.: NVD-0030/2006-166, z dne 19.01.2006, naročnika pozvala, da ji posreduje relevantno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je dne 25.01.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je s sklepom št.: 018-21/06-31-296, z dne 31.01.2006, pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila odločitev naročnika o ustavitvi postopka revizije, kot je razvidna iz sklepa, z dne 16.01.2006, ter sprejela odločitev, da se zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, o zahtevku za revizijo odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma poudarja, da je s sklepom št.: 018-366/05-31-2903, z dne 29.11.2005, ugotovila, "da ponudba vlagatelja ustreza zahtevam razpisne dokumentacije iz točk 7.1 in 7.2, saj je podal ceno z vključenimi popusti in davki" in "da je naročnik v tem delu neutemeljeno ocenil ponudbo vlagatelja kot nepravilno, saj je le-ta ponudbo predložil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, vsled česar je navedba vlagatelja v tem delu utemeljena.". Glede ponudb ostalih dveh ponudnikov je Državna revizijska komisija ugotovila, da ju "ni mogoče označiti kot nepravilne". Temeljna ugotovitev Državne revizijske komisije v citiranem sklepu, na katero je oprla svojo odločitev o razveljavitvi naročnikove odločitve o oddaji naročila, z dne 17.10.2005, je torej bila, da je vse ponudbe z vidika razpisne dokumentacije treba šteti kot pravilne. Državna revizijska komisija je sicer hkrati ugotovila, da je bila razpisna dokumentacija na posameznih mestih slabo pripravljena, vendarle pa ta nedoslednost ni bila takšna, da bi bile ponudbe med seboj neprimerljive. Vsi ponudniki so namreč predložili izpolnjen obrazec - priloga št. 7 - "ponudbena cena", iz katerega je povsem jasno razvidna ponudbena vrednost za opravljanje razpisanih del (brez DDV). Naročnik je navedeno dejansko stanje ugotovil tudi v zapisniku o odpiranju ponudb, z dne 10.10.2005, ter na tej osnovi pa dve ponudbi označil kot pravilni in izbral najugodnejšega ponudnika.

Ker je naročnik v obrazložitvi odločitve o razveljavitvi javnega razpisa št.:4146-8/2005-13, z dne 12.12.2005, kot razlog za svojo odločitev navedel "ugotovitev Državne revizijske komisije v sklepu št.: 018-366/05-31-2903, z dne 29.11.2005, da je razpisna dokumentacija naročnika nejasna", Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnik to ugotovitev (neupravičeno) izvzel iz konteksta celotnega sklepa. Državna revizijska komisija je, kot je nedvoumno razvidno iz citiranega sklepa, ugotovila, da so vse ponudbe primerljive in jih je, kljub pomanjkljivi razpisni dokumentaciji, treba šteti kot pravilne. Vsi ponudniki so izpolnili v razpisni dokumentaciji predloženo prilogo št. 7 - "ponudbena cena", zato ni mogoče slediti navedbi naročnika v odločitvi o razveljavitvi javnega razpisa, da prispele ponudbe in razpisna dokumentacija ne omogočajo primerjanja prispelih ponudb, ki bi zagotovilo enakopravno obravnavanje ponudnikov in transparentno oddajo javnega naročila. Naročnik bi namreč v postopku oddaje javnega naročila v smislu 7. člena ZJN-1 lahko ponudnike povsem enakopravno obravnaval in v skladu z merili za izbor najugodnejšega ponudnika, določenih v razpisni dokumentaciji, primerjal tudi ponudbene cene, kot eno izmed določenih meril ter na tej osnovi izbral najugodnejšega ponudnika.. Takšno ravnanje naročnika bi hkrati zagotovilo tudi izpolnitev temeljnega načela transparentnosti porabe javnih sredstev za financiranje izvajanja predmetnega javnega naročila (6. člen ZJN-1). Ne nazadnje pa bi naročnik z izbiro najugodnejšega ponudnika moral slediti tudi temeljnemu načelu gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1), saj je, kot izhaja iz razpoložljive dokumentacije, na podlagi javnega razpisa pridobil tri pravočasne, primerljive in glede na razpisno dokumentacijo pravilne ponudbe.

Državna revizijska komisija se strinja z revizijsko navedbo vlagatelja, da se ponudbe lahko primerja po posameznih elementih, in sicer tako po enotnih cenah, vrednostih za posamezne storitve in material ter skupni vrednosti brez DDV za izvajanje javnega naročila. Primerjati se ne more le skupna vrednost z DDV, vendar je naročnik stopnje DDV navedel v posebni koloni priloge št. 7 za vse elemente cene, zato so tudi v tem delu ponudbe primerljive, saj so razmerja med cenami brez DDV in z DDV enaka. Državna revizijska komisija je zato že v sklepu št.: 018-366/05-31-2903, z dne 29.11.2005, naročnika napotila, da predložene ponudbe oceni ter da v ponoven postopek ocenjevanja vključi tudi ponudbo vlagatelja.

Iz preambule dokumenta "odločitev o razveljavitvi javnega razpisa" št.: 4146-8/2005-13, z dne 12.12.2005, je razvidno, da je naročnik javni razpis razveljavil na osnovi 77. člena ZJN-1. Ker je naročnik kot razlog za svojo odločitev navedel nejasnost razpisne dokumentacije, ki ne omogoča primerjanja ponudb, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik tudi glede pravne podlage ravnal nepravilno. Primer, ko naročnik ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb in iz tega razloga ponovi javni razpis, ureja drugi odstavek 25. člena ZJN-1. Razlogi za takšno ravnanje naročnika pa morajo biti upravičeni in objektivno dokazani. Naročnik pa mora v tem primeru povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo stroške, za katere predložijo dokazila.

Ob vsem navedenem je Državna revizijska komisija na podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu "odločitev o razveljavitvi javnega razpisa" št.: 4146-8/2005-13, z dne 12.12.2005.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da vse tri predložene ponudbe obravnava enakopravno, primerja ponudbene cene in ponudbe oceni na podlagi meril za izbor najugodnejšega ponudnika, določenih v 12. točki razpisne dokumentacije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do dneva povrnitve stroškov. Državna revizijska komisija je v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka, in sicer stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT, v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, pod izvršbo, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je zahteval, da mu vlagatelj povrne stroške odvetniškega zastopanja ter priprave sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo po odvetniški tarifi v višini 2000 točk in DDV ter 3 % materialnih stroškov, kar skupaj znaša 271.920,00 SIT. Državna revizijska komisija ni presojala, ali gre v obravnavanem primeru za "potrebne stroške, nastale z revizijo", saj ZRPJN v četrtem odstavku 22. člena povrnitev stroškov naročniku s strani vlagatelja veže na zavrnitev zahtevka za revizijo kot neutemeljenega in je bilo zato potrebno stroškovno zahtevo naročnika zavrniti že po temelju.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.02.2006

mag. Metka Cerar
članicaDržavnerevizijskekomisije

Vročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- CPG d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana