018-053/2006 Energetika Ljubljana d.o.o.

Številka: 018-53/06-34-510

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu mag. Franciju Kodeli, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "izbiro izvajalca za popravilo in vzdrževanje službenih motornih vozil", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AVTOHIšA MALGAJ, trgovinsko servisno podjetje d.o.o., Gabrsko 30, Trbovlje, ki ga zastopa odvetnik Zoran Korenčan, Nazorjeva 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ENERGETIKA LJUBLJANA javno podjetje d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.02.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi, in se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, z dne 12.01.2006.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 312.992,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.10.2005 sprejel sklep, št. VOD-42/05, o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za popravilo in vzdrževanje službenih motornih vozil po sklopih. Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 97/2005, pod št. objave Ob. 29891/05.

Naročnik je dne 12.01.2006 sprejel sklep o oddaji javnega naročila, v katerem predmetno javno naročilo za prvi sklop oddal ponudniku AVTOHIšA REAL, d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana (v nadaljevanju:izbrani ponudnik), za drugi sklop pa je javno naročilo oddal vlagatelju.

Vlagatelj je dne 23.01.2006 zoper prvi sklop vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je le-ta nepravilno ugotovil, da je vlagateljeva lokacija od lokacije naročnika oddaljena več kot 5 km, zaradi česar mu je naročnik ob uporabi merila, določenega v točki 4.4. razpisne dokumentacije, prisodil premajhno število točk. V potrditev svoje navedbe je vlagatelj k zahtevku za revizijo priložil grafično karto Ljubljanskega geodetskega biroja d.d., z začrtano razdaljo med sedežem naročnika in sedežem vlagatelja. Vlagatelj očita naročniku nepravilno vrednotenje ponudbe izbranega ponudnika. Iz ponudbe izbranega ponudnika in potrdila družbe renault Nissan Slovenija d.o.o., naj bi izhajalo, da izbrani ponudnik na lokaciji Vodovodna cesta 93 ne izvaja storitev Renault minuta, temveč to storitev izvaja na lokaciji PE Moste, Kajuhova 32, Ljubljana, za katero pa izbrani ponudnik ni priložil potrdila Upravne enote o prijavljenem obratovalnem času. Po vlagateljevem mnenju je potrebno ugotoviti, da je naročnik ob ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika, v zvezi z merilom 4.5.-delovni čas delavnice in merilom 4.6.-storitev "Renault minuta" neupravičeno dodelil 5 točk pri vsakem od meril.
Vlagatelj predlaga, da se razveljavi sklep o izbiri, z dne 12.01.2006 ter naročniku naloži ponovno oceno ponudb in na podlagi nove ocene ponudb izdajo novega sklepa. Vlagatelj priglaša stroške nastale z revizijo in sicer strošek vplačane takse v višini 200.000,00 SIT, strošek odvetniškega zastopanja v višini 1600 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, strošek posveta s stranko v višini 100 odvetniških točk, strošek pregleda listin v višini 100 odvetniških točk in strošek ogleda ponudb pri naročniku v višini 200 odvetniških točk, materialne stroške v višini 3%, vse povečano za DDV in strošek sestave zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 100 odvetniških točk.

Naročnik je s sklepom, z dne 01.02.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik pojasnjuje, da je po ponovni preveritvi ponudb ugotovil, da cestna oddaljenost lokacije vlagatelja od lokacije naročnika znaša več kot 5 km in mu je po v razpisni dokumentaciji določenem merilu prisodil tri točke. Glede pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika naročnik zavrača očitke vlagatelja in navaja, da bo izbrani ponudnik opravljal razpisne storitve na lokaciji Vodovodna cesta 93 v Ljubljani, za katero je predložil potrdilo upravne enote o prijavljenem času, opravljanje storitve "Renault minuta" pa bo izbrani ponudnik zagotavljal v poslovni enoti Avtohiša Moste. Naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da morajo ponudniki opravljati to storitev na tisti lokaciji, za katero so ponudniki predložili potrdilo upravne enote o prijavljenem delovnem času, zaradi česar naročnik ponudbo izbranega ponudnika ocenjuje kot pravilno. Naročnik zaključuje, da je ravnal pravilno, ko je izbranemu ponudniku po obeh merilih dodelil pet točk, saj izbrani ponudnik na lokaciji Vodovodna 93 posluje več kot štirinajst ur, za kar je priložil ustrezno potrdilo, prav tako pa je skladno z merilom 4.6. predložil potrebno dokazilo o opravljanju storitve "Renault minuta".

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 09.02.2006), je naročnik z dopisom, z dne 14.02..2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Uvodoma je Državna revizijska komisija preverila navedbo vlagatelja, da je naročnik nepravilno točkoval vlagateljevo ponudbo, saj je lokacija vlagatelja na kateri bo opravljal predmetne storitve od sedeža naročnika oddaljena manj kot 5 km, zaradi česar bi mu moral naročnik ob uporabi merila, določenega v točki 4.4. razpisne dokumentacije, prisoditi najvišje število točk.
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v 4. poglavju: Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, v točki 4.4. Oddaljenost ponudnika določil, da prejme ponudnik, čigar cestna oddaljenost lokacije ponudnika od lokacije naročnika je; do vključno 5 km-5 točk, nad 5 do vključno 10 km-3 točke, nad 10 do vključno 20 km-1 točko in nad 20 km-0 točk.
Iz ponudbe vlagatelja, z dne 25.11.2005, je razvidno, da je le-ta v ponudbi označil, da je oddaljenost do lokacije naročnika do vključno 5 km, za kar mu je naročnik prisodil število 5 točk in ga s sklepom o oddaji ponudbe, z dne 15.12.2005, izbral kot najugodnejšega ponudnika za prvi sklop. Naročnik je na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje izbranega ponudnika, po ponovnem ocenjevanju ponudb ugotovil, da je podjetje vlagatelja od lokacije naročnika oddaljeno več kot 5 km in mu je prisodil število 3 točk.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je oddaljenost od sedeža vlagatelja do sedeža naročnika manj kot 5 km, v potrditev svoje navedbe pa je k zahtevku za revizijo predložil izmero razdalje od lokacije vlagatelja do lokacije naročnika izdano s strani Ljubljanskega geodetskega biroja d.d.. Iz predložene karte mesta Ljubljane izhaja, da je razdalja med lokacijo vlagatelja in lokacijo naročnika 4976 m.
Določilo drugega odstavka 50. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1), opredeljuje, da merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila ter morajo prispevati k nediskriminatornemu razvrščanju ponudb. Izpostaviti je potrebno tudi določilo tretjega odstavka 50. člena ZJN-1, skladno s katerim mora naročnik v razpisni dokumentaciji navesti, opisati in ovrednotiti vnaprej vsa merila za oddajo, ki jih bo uporabil, v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega, v četrtem odstavku istega člena pa je opredeljeno, da mora naročnik pri ocenjevanju ponudb uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena. Naročnik ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo navedeno v razpisni dokumentaciji. Omenjeno določilo 50. člena ZJN-1 zahteva od naročnika, da v objavi in razpisni dokumentaciji merila natančno opiše in jih opredeli, tako da bodo ponudniki pri pripravi ponudbe seznanjeni, na podlagi katerih meril bo naročnik vrednotil njihove ponudbe, s čimer bo naročnik omogočil objektivno in nediskriminatorno primerljivost ter vrednotenje ponudb.
V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik pri merilu: Oddaljenost ponudnika določil, da se za merilo oddaljenost ponudnika uporabi oddaljenost lokacije ponudnika, na kateri bo opravljal predmetne storitve, od sedeža ponudnika. Naročnik je merilo Oddaljenost lokacije opredelil tako, da je določil razdalje in število točk glede na razdalje, pri čemer pa ni opredeli, na katero razdaljo se merilo nanaša (cestno, zračno ali tirno razdaljo). Naročnik se v sklepu, z dne 01.02.2006, sklicuje, da se upoštevajoč predmet javnega naročila, pri merilu Oddaljenost ponudnika upošteva cestna oddaljenost ponudnikov in vlagatelju ne more priznati najvišje število točk, ker je vlagatelj predložil karto Ljubljane, iz katere je razvidna zračna oddaljenost v izmeri 4976 m od sedeža naročnika. Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da morajo biti merila smiselno povezana z vsebino javnega naročila, vendar dodaja, da se zahteva določila drugega odstavka 50. člena ZJN-1 uporablja za primere, ko naročnik v objavi in razpisni dokumentaciji opiše merila, ki s predmetom javnega naročila niso povezana. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila pa je naročnik v objavi in razpisni dokumentaciji merilo Oddaljenost ponudnikov opisal, vendar zgolj kot oddaljenost lokacije ponudnika, ne da bi pri tem opredelil kako se razdaljo oddaljenosti meri. Naročnik je s tovrstno opredelitvijo merila Oddaljenost ponudnikov omogočil, da lahko ponudniki zahtevo po oddaljenosti-razdaljo pojmujejo različno. Državna revizijska komisija v svojih sklepih že večkrat zapisala, da nejasnosti in dvoumnosti razpisne dokumentacije ni mogoče presojati v škodo ponudnikov.
V predmetnem revizijskem postopku je vlagatelj uspel izkazati, da je razdalja med lokacijo vlagatelja in lokacijo naročnika 4976 m, zato bi moral vlagatelj, glede na, v objavi in razpisni dokumentaciji, opredeljene vrednosti merila, prejeti najvišje število točk.
Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik s svojim ravnanjem ravnal v nasprotju z določilom 50. člena ZJN-1, saj je ponudbo vlagatelja vrednotil v nasprotju z razpisno dokumentacijo. V prid navedeni ugotovitvi Državne revizijske komisije gre šteti tudi dejstvo, da je naročnik pri prvem ocenjevanju ponudb, z dne 25.11.2005, ponudbo vlagatelja po merilu Oddaljenost ponudnikov vrednotil tako, da je upošteval razdaljo med lokacijo vlagatelja in lokacijo naročnika, kakor jo je tolmačil vlagatelj. Vsled navedenega je Državna revizijska komisija sledila revizijski navedbi vlagatelja in jo je označila kot utemeljeno.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik nepravilno vrednotil ponudbo izbranega ponudnika, saj mu je v zvezi z merilom 4.6.-storitev "Renault minuta" in merilom 4.5.-delovni čas delavnice in neupravičeno dodelil 5 točk pri vsakem od obeh meril.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da izbrani ponudnik na lokaciji Vodovodna cesta 93 ne izvaja storitev "Renault minuta", temveč to storitev izvaja na lokaciji PE Moste, Kajuhova 32, Ljubljana.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v poglavju 4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, v točki 4.6. Storitev "Renault minuta" določil, da se ocenjuje zagotavljanje opravljanja storitve "Renault minuta", ki zagotavlja opravljanje storitev popravil brez predhodnega naročanja. Opravljanje storitev "Renault minuta" oziroma storitve popravil brez predhodnega naročanja bo naročnik ocenjeval; 1) ponudnik opravlja storitve popravil brez predhodnega naročanja in predloži pisno potrdilo o zagotavljanju navedene storitve s strani zastopnika vozil-RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. -5 točk, 2) opravlja storitve popravil brez predhodnega naročanja in predloži pisno izjavo o tem, hkrati pa predloži kopijo vloge, podane zastopniku vozil RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. za pridobitev potrdila o opravljanju storitve "Renault minuta" -3 točke in 3) ponudnik ne opravlja storitve brez popravil predhodnega naročanja-0 točk. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik za pridobitev najvišjega števila točk pri merilu Storitev "Renault minuta" zahteval, da ponudnik predloži pisno potrdilo zastopnika RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. o tem, da zagotavlja storitev "Renault minuta", ki zagotavlja storitev popravil brez predhodnega naročanja.
Po pregledu ponudbe izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta za izkazovanje zagotavljanja storitve "Renault minuta" predložil potrdilo RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o., z dne 18.11.2005 (v nadaljevanju: potrdilo, z dne 18.11.2005). Iz potrdila, z dne 18.11.2005, izhaja, da izbrani ponudnik z organiziranostjo svoje delavnice obvladuje tako imenovani pretok "kratek pretok", ki ustreza organiziranosti Renault minute, kakor tudi "dolg pretok", ustrezen klasični mehaniki, tako da ponujajo celovito storitev na enem mestu. Izbrani ponudnik lahko storitev brez naročanja zagotavlja tudi v dolgem pretoku, kar je izven predpisanih standardov Renault in sicer na način, da za potrebe pogodbene dejavnosti predvidi posebna delovna mesta, tako da bosta zagotovljeni obe omenjeni storitvi brez naročanja. V zadnjem delu potrdila, z dne 18.11.2005, pa je zastopnik RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. zapisal, da poleg omenjenega zagotavljajo dodatne kapacitete z "Renault minuta" pri svojem agentu v Mostah in sicer s tremi delovnimi mesti, tako da so v Ljubljani prisotni na dveh različnih lokacijah.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz potrdila, z dne 18.11.2005, izhaja, da izbrani ponudnik storitve "Renault minuta" ne zagotavlja na lokaciji Vodovodna 93, pač pa jo omogoča pri svojem agentu v Mostah. Državna revizijska komisija je pri preverjanju obravnavane navedbe vlagatelja ugotovila, da predstavlja agenta v Mostah podjetje Avtohiša MOSTE d.o.o., Kajuhova ulica 32a, Ljubljana (v nadaljevanju: Avtohiša Moste d.o.o.). Podjetje Avtohiša Moste d.o.o, je družba z omejeno odgovornostjo, ki je samostojna pravna oseba in jo kot takšno ni moč obravnavati kot del podjetja izbranega ponudnika. Iz razpisne dokumentacije nesporno izhaja, da mora ponudnik omogočati Storitev "Renault minuta", zato je potrebno ugotoviti, da na podlagi potrdila, z dne 18.11.2005, izhaja, da izbrani ponudnik Storitve "Renault minuta" zahtevane v točki 4.6. razpisne dokumentacije, ne zagotavlja.
Državna revizijska komisija pa dodaja, da v kolikor izbrani ponudnik na podlagi medsebojnega sodelovanja posluje z Avtohišo Moste d.o.o., bi moral s podjetjem Avtohiša Moste d.o.o. oddati skupno ponudbo, ali z njim nastopiti kot s podizvajalcem, kar je naročnik v 2.5. točki razpisne dokumentacije dopustil.
Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik, s tem, ko je izbranemu ponudniku za izpolnjevanje zahtevanega merila Storitev "Renault minuta" prisodil najvišje število točk, čeprav le-ta zahtevane storitve ne zagotavlja, ravnal v nasprotju z določilom 50. člena ZJN-1. Vsled ugotovljenega je Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja, da je izbrani ponudnik neupravičeno prejel število 5 točk za izpolnjevanje merila 4.6. Storitev "Renault minuta", označila kot utemeljeno.

Kot slednjo je Državna revizijska komisija obravnavala revizijsko navedbo, da je izbrani ponudnik za izpolnjevanje merila 4.5 Delovni čas delavnice neupravičeno prejel najvišje število točk, saj storitev Renault minuta izvaja na lokaciji PE Moste, Kajuhova 32, Ljubljana, za katero pa izbrani ponudnik ni priložil potrdila Upravne enote o prijavljenem obratovalnem času.
Po pregledu razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 4.6. točki Delovni čas delavnice določil, da mora ponudnik predložiti potrdilo upravne enote o prijavljenem delovnem času in sicer do vključno 8 ur dnevno-0 točk, do vključno 10 ur-1, do vključno 12 ur-2, do vključno 14 ur-3 in do vključno 14 ur dnevno-5 točk. Naročnik je merilo ovrednotil glede na delovni čas ponudnika.
Predmet obravnavanega postopka oddaje javnega naročila je popravilo in vzdrževanje službenih motornih vozil, pri čemer predstavlja izvajanje storitve "Renault minuta" le segment predmeta javnega naročila. Predhodno je bilo ugotovljeno, da izbrani ponudnik storitve "Renault minuta" ne izvaja. Storitev "Renault minuta" izvaja podjetje Avtohiše Moste d.o.o., ki pa se glede na način oddaje ponudbe izbranega ponudnika pri vrednotenje le-te ne more upoštevati in je za presojo odpiralnega časa izbranega ponudnika nebistvena.
Ponudbo za predmetno javno naročila je oddal izbrani ponudnik, čigar podjetje je registrirano na lokaciji Vodovodna cesta 93. Izbrani ponudnik je k ponudbi predložil potrdilo upravne enote Ljubljana, z dne 14.07.2005, (za katerega je ista upravna enota dne 21.11.2005 potrdila, da je le-ta še vedno v veljavi) iz katere izhaja, da ima izbrani ponudnik na lokaciji Vodovodna cesta 93 obratovalni čas med tednom od 6.00 do 21.00. Iz potrdila, izdanega s strani upravne enote Ljubljana izhaja, da je tedenski obratovalni čas izbranega ponudnika 15 ur, zaradi česar mu glede na merilo, opredeljeno v 4.5. točki razpisne dokumentacije, pripada najvišje število točk.
Vsled navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku pri vrednotenju ponudbe izbranega ponudnika glede na merilo Delovni čas delavnice ni moč očitati kršitev ZJN-1, kot jih zatrjuje vlagatelj, zato je obravnavano revizijsko navedbo označila kot neutemeljeno.

Glede na predhodno zapisano je potrebno ugotoviti, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili ZJN-1, zato je Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu, da se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, z dne 12.01.2006, ugodila. Državna revizijska komisija je, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, sklep o oddaji javnega naročila, z dne 12.01.2006, razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov nastalih z revizijo in sicer strošek vplačane takse v višini 200.000,00 SIT, strošek odvetniškega zastopanja v višini 1600 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, strošek posveta s stranko v višini 100 odvetniških točk, strošek pregleda listin v višini 100 odvetniških točk in strošek ogleda ponudb pri naročniku v višini 200 odvetniških točk, strošek sestave zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 100 odvetniških točk, materialne stroške v višini 3%, vse povečano za DDV. Državna revizijska komisija je skladno z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in upoštevajoč določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03) priznala strošek za sestavo revizijskega zahtevka v višini 800 odvetniških točk, materialne stroške v višini 16 odvetniških točk, strošek sestave zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 50 odvetniških točk kar ob upoštevanju odvetniške točke 110 SIT, znaša 89.760,00 SIT, povečano za 20% DDV. Stroški revizijskega postopka tako skupaj s stroškom vplačane takse znašajo 312.992,00 SIT.
Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 312.992,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 2. točki izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.02.2006

mag. Franci Kodela, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik Zoran Korenčan, Nazorjeva 12, Ljubljana
- ENERGETIKA LJUBLJANA javno podjetje d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
- AVTOHIšA REAL, d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana