018-041/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-41/2006-33-499

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članice mag. Metke Cerar in člana mag. Francija Kodela, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Zdravila (registrirana in neregistrirana)", I. faza omejenega postopka, in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Salus, Ljubljana, d.d., Mašera SpasiÄ"eva ulica 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.02.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljeva vloga "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 02.02.2006, ki jo gre šteti za pritožbo v smislu drugega odstavka 13. člena ZRPJN, se zavrne kot neutemeljena.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi s pritožbo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 58, z dne 17.06.2005, pod številko objave Ob-16791/05, ter v Uradnem listu EU, št. S 115, z dne 16.06.2005, pod številko objave 113973, objavil javni razpis po omejenem postopku pod opisom "Zdravila (registrirana in neregistrirana)", v dveh sklopih (1. sklop: registrirana zdravila in 2. sklop: neregistrirana zdravila). Naročnik je prvi popravek javnega razpisa objavil v Uradnem listu RS, št. 62, z dne 01.07.2005, pod številko objave Ob-18723/05, ter v Uradnem listu EU, št. S 124, z dne 30.06.2005, pod številko objave 122035, drugi popravek javnega razpisa pa v Uradnem listu RS, št. 84, z dne 16.09.2005, pod številko objave Ob-24826/05.

Predmetni postopek vodi naročnik v imenu in na račun pooblastiteljev- javnih zdravstvenih zavodov. Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da naročnik razpolaga s 60 sklepi o začetku postopka oddaje javnega naročila, ki so jih izdali posamezni pooblastitelji.
Naročnik je dne 15.11.2005 izdal Obvestilo o priznani sposobnosti, s katerim je za (določena) ponujena registrirana zdravila priznal sposobnost štirinajstim ponudnikom (in hkrati osem izmed njih obvestil, za katera registrirana zdravila jim sposobnosti ni priznal).

Naročnik je, zaradi tehnične napake, ki je nastala pri pisanju prvotno izdanega obvestila, dne 23.11.2005 ponovno izdal Obvestilo o priznani sposobnosti, s katerim je nadomestil predhodno obvestilo o priznani sposobnosti. Vlagatelj je slednji dokument prejel dne 24.11.2005.

Istega dne, torej dne 24.11.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Zahteva za dodatno obrazložitev in izročitev zapisnika o odpiranju". Vloga se nanaša na Obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 15.11.2005.

Dne 02.12.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Zahteva za dodatno obrazložitev", v kateri navaja, da je svojo prejšnjo zahtevo podal pred prejemom spremenjenega Obvestila o priznani sposobnosti. Ker je v slednjem navedeno, da teče rok za dodatno obrazložitev od prejema novega obvestila, vlagatelj predlaga, da se Zahteva za dodatno obrazložitev, vložena dne 24.11.2005 na podlagi Obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 15.11.2005 (vlagatelj pomotoma navaja datum obvestila 15.11.2004), upošteva tudi kot zahteva za dodatno obrazložitev, vložena na podlagi Obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 23.11.2005, razen v delu, kjer je naročnik že pojasnil napako. Poleg tega pa vlagatelj prosi še za pojasnilo, ali je naročnik preverjal, ali so bile prijave predložene tudi Državni revizijski komisiji. Naročnik je vlagateljevo vlogo, z dne 02.12.2005, prejel 05.12.2005.

Z dokumentom "Dodatna obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti z dne 15.11.2005, št. 5020-8/2004-109", datiranim z datumom 01.12.2005, ki pa ga je naročnik odposlal dne 05.12.2005 in ga je vlagatelj prejel dne 09.12.2005, je naročnik pojasnil, da je vlagatelju dne 29.11.2005 omogočil vpogled v celotno razpisno dokumentacijo predmetnega postopka, podal pa je tudi odgovor navedbe iz zahtevka za obrazloženo obvestilo. V dokumentu pojasnjuje tudi, da je z vlagateljem dne 06.12. ter dne 07.12.2005 opravil telefonski razgovor na temo oblike izpisa zdravil, za katere je ponudnikom priznal sposobnost.

Dne 02.12.2005 je naročnik izdal sklep, s katerim je ugodil zahtevku za revizijo vlagatelja Medis, d.o.o., Ljubljana, in je delno razveljavil Obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 15.11.2005. Z dokumentom, z istega dne, je na podlagi ugoditve zahtevku za revizijo vlagatelja Medis, d.o.o., Ljubljana, naročnik izdal tudi novo Obvestilo o priznani sposobnosti, s katerim je vlagatelja obvestil, da mu za nekatere artikle poslej ne priznava več sposobnosti.

Dne 16.12.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil revizijski zahtevek zoper Obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 02.12.2005, v zvezi z obvestilom o priznani sposobnosti, z dne 15.11.2005.

O vlagateljevem revizijskem zahtevku je naročnik odločil s sklepom, z dne 28.12.2005, s katerim je le-temu delno ugodil.

Po vlagateljevem nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo je slednja dne 24.01.2006 izdala sklep, št. 018-7/06-33-213, s katerim je zahtevku za revizijo ugodila tako, da je razveljavila Obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 02.12.2005, v delu, v katerem vlagatelju ni priznana sposobnost za registrirana zdravila pod šiframi 311137, 00370005, 00370025, 00370024 in 00380005 v povezavi z Obvestilom o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005.

Po naročnikovi odločitvi o vlagateljevem revizijskem zahtevku in še pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o le-tem, je vlagatelj dne 13.01.2006 na naročnika naslovil nov revizijski zahtevek zoper Obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005. V zahtevku navaja, da je prejel dodatno obrazložitev Obvestila o priznani sposobnosti, z dne 15.11.2005, ne pa tudi dodatne obrazložitve Obvestila o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005. V drugem postopku, v odgovoru na revizijski zahtevek vlagatelja zoper Obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 15.11.2005, v zvezi z Obvestilom, z dne 02.12.2005, je naročnik v svojem sklepu, z dne 28.12.2005, smiselno navedel, da odgovarja na zahtevo za obrazloženo obvestilo. Glede na navedeno vlagatelj šteje, da je naročnik želel, da se omenjeni sklep šteje tudi kot obrazloženo obvestilo Obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 23.11.2005. Naročnikov sklep, z dne 28.12.2005, je vlagatelj prejel dne 03.01.2006, takrat pa je pričel teči tudi rok za vložitev zahteve za revizijo. Naročnik bi moral podati obrazloženo obvestilo kot samostojno listino, izdaja obrazloženega obvestila na zgoraj opisani način pa je v neskladju z ZJN-1. Vlagatelj ne glede na to iz previdnosti šteje naročnikov sklep, z dne 28.10.2005, kot dodatno obrazložitev. V kolikor pa bi Državna revizijska komisija odločila, da mora naročnik izdati posebno listino, pa naj se revizijski zahtevek šteje kot kršitev naročnika v postopku, ker vlagatelju na podlagi vložene zahteve, z dne 02.12.2005, ni podal dodatne obrazložitve Obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 23.11.2005. V nadaljevanju zahtevka vlagatelj izpostavlja tudi, da je naročnik priznal sposobnost tudi ponudnikom, katerih prijave so nepravilne, saj niso predložili kopij le-teh Državni revizijski komisijo. Naročnik zato predlaga, da se razveljavi Obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005, v delu, kjer je priznana sposobnost prijaviteljem, ki kopije prijave niso predložili Državni revizijski komisiji, ter da se vlagatelju povrne priglašene stroške, nastale v zvezi z revizijo. V kolikor Državna revizijska komisija meni, da naročnikov sklep, z dne 28.12.2005, ni dodatna obrazložitev Obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 23.11.2005, pa vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija naročniku naloži, da pošlje vlagatelju dodatno obrazložitev odločitve.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, z dne 30.01.2006, s katerim je le-tega zavrgel, vlagatelju pa ni priznal tudi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da vlagateljev revizijski zahtevek ni pravočasen. V zvezi s tem pojasnjuje, da je na podlagi vlagateljevega predloga v zahtevku za obrazloženo obvestilo, da se zahteva za dodatno obrazložitev, z dne 24.12.2005, vložena na podlagi Obvestila o priznani sposobnosti, z dne 15.11.2005, upošteva tudi kot zahteva za dodatno obrazložitev, vložena na podlagi Obvestila o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005, oba zahtevka za obrazloženo obvestilo razumel kot celoto in je nanju vlagatelju odgovoril v Dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti, ki jo je vlagatelj prejel dne 09.12.2005. Naročnik je ravnal v skladu z 78. členom ZJN-1 ter vlagatelju v petnajstdnevnem roku poslal dodatno obrazložitev. Slednji je nato dne 16.12.2005 vložil zahtevek za revizijo, o kateri sta odločila naročnik in Državna revizijska komisija. Vlagateljev zahtevek za revizijo ni pravočasen, saj ni bil vložen v roku iz 78. člena ZJN-1. Vlagatelj poleg tega nima pravne podlage za vložitev zahtevka za revizijo zoper odgovor naročnika na revizijski zahtevek vlagatelja, z dne 28.12.2005, za katerega je vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in v zvezi s katerim je slednja tudi odločila. Prav tako področna zakonodaja vlagatelju ne dovoljuje, da sprejet Sklep- Odgovor naročnika na vložen zahtevek za revizijo- obravnava kot Obrazloženo obvestilo. Naročnik je v tretji točki izreka tega sklepa vlagatelja pozval, da mu sporoči, ali želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo ali le-tega umika. Skladen s tem je tudi pravni pouk, podan v naročnikovem sklepu, ki se glasi: "Zoper ta sklep ni pritožbe, vlagatelj zahtevka za revizijo pa lahko nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem primeru mora pisno obvestiti naročnika v roku treh (3) dni od prejema pisnega odpravka tega sklepa (3. točka izreka)".

Vlagatelj je z vlogo, z dne 02.02.2006, poimenovano kot "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je v revizijski postopek priglasil tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Naročnik je v prilogi dopisa, z dne 06.02.2006, Državni revizijski komisiji posredoval dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Posredovano dokumentacijo je dopolnil dne 15.02.2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil tako, da je le-tega zavrgel. V sklepu, s katerim je vlagatelja seznanil s svojo odločitvijo, je podal naslednji, zgoraj že citirani pravni pouk: "Zoper ta sklep ni pritožbe, vlagatelj zahtevka za revizijo pa lahko nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem primeru mora pisno obvestiti naročnika v roku treh (3) dni od prejema pisnega odpravka tega sklepa (3. točka izreka)".

Iz določil drugega odstavka 13. člena ZRPJN izhaja: "Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.". Ob upoštevanju zapisanega gre ugotoviti, da je naročnik v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, podal pravni pouk, ki ni skladen z določili ZRPJN; vlagatelj v primeru zavrženja zahtevka za revizijo namreč ni upravičen do podaje zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki bi jo naslovil na naročnika, temveč je upravičen do pritožbe, ki mora biti naslovljena neposredno na Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je v konkretni zadevi vpogledala v vlagateljevo vlogo z dne 02.02.2006, poimenovano kot "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", iz vsebine katere izhaja, da želi vlagatelj postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Čeprav v nasprotju z ZRPJN, je vlagatelj svojo vlogo podal skladno s pravnim poukom, ki ga je v izrek svojega sklepa o zavrženju revizijskega zahtevka zapisal naročnik. Državna revizijska komisija ob tem pripominja, da napačen pravni pouk v zvezi s pravico do pravnega sredstva ne more biti v škodo stranke, ki se po njem ravna. V skladu z določbo 25. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004; v nadaljevanju: Ustava RS) je ta pravica namreč ustavna pravica in ena izmed temeljnih človekovih pravic. Z napačnim pravnim poukom o pravici do pritožbe je stranka v eni od svojih temeljnih, ustavnih pravic, zavedena v zmoto glede možnosti vložitve pravnega sredstva, zaradi česar ne sme trpeti škodljivih posledic. Ker je naročnik vlagatelju dal možnost podati obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, slednji zaradi vložitve takšnega obvestila, v postavljenem mu tridnevnem roku, ne sme trpeti škodljivih posledic.

Skladno z zapisanim gre vlagateljevo vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 02.02.2006, katere izvod je bil s strani vlagatelja dne 03.02.2006, torej v zakonskem roku treh dni od vlagateljevega prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, posredovan tudi Državni revizijski komisiji, šteti kot pravočasno in dopustno pritožbo po drugem odstavku 13. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju postopka revizije presojala utemeljenost podane pritožbe, ob čemer je ugotovila, da le-ta ni utemeljena.

Vlagatelj v predmetni zadevi zatrjuje, da s strani naročnika še vedno ni prejel obrazložene odločitve v zvezi z Obvestilom o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005, oziroma da gre kot takšno obrazloženo odločitev šteti naročnikov Sklep, z dne 28.12.2005, s katerim je slednji odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 16.12.2005, in ki ga je vlagatelj prejel dne 03.01.2006.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila na naročnika naslovil dve zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti. Prvo je tako podal dne 24.11.2005, drugo pa dne 02.12.2005. V slednji, ki jo je naročnik prejel dne 05.12.2005, je predlagal, da se njegova prejšnja zahteva za dodatno obrazložitev, vložena na podlagi Obvestila o priznani sposobnosti, z dne 15.11.2005, upošteva tudi kot zahteva za dodatno obrazložitev, vložena na podlagi Obvestila o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005, razen v delu, kjer je naročnik že pojasnil napako.

Naročnik je na dokumentu, datiranem z datumom 01.12.2005, ki pa ga je odposlal šele dne 08.12.2005, podal dodatno obrazložitev svoje odločitve o priznanju sposobnosti. Pri tem gre ugotoviti, da je dokument dejansko nastal po datumu njegovega datiranja, saj se naročnik v njem sklicuje na telefonske pogovore, ki naj bi jih z vlagateljem opravil dne 06. in 07.12.2005. Naročnik v njem poleg tega vsebinsko podaja tako dodatno obrazložitev svojega Sklepa o priznani sposobnosti, z dne 15.11.2005, kot tudi Sklepa o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005.

Upoštevajoč dejstva, da je zgoraj omenjeni dokument (ne glede na njegovo datiranje) očitno nastal in bil odposlan šele po naročnikovem prejemu vlagateljeve vloge, z dne 02.12.2005, da v njem naročnik vsebinsko podaja tako obrazložitev svojega Sklepa o priznani sposobnosti, z dne 15.11.2005, kot tudi Sklepa o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005, ter da je vlagatelj v svoji vlogi, z dne 02.12.2005, predlagal, da se navedbe predhodne zahteve za obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, upoštevajo tudi v zvezi s to vlogo, gre šteti, da naročnikova dodatna obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti zajema tako vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev, z dne 24.11.2005, kot tudi njegovo zahtevo za dodatno obrazložitev, z dne 02.12.2005.

Ob tem gre izpostaviti, da je vlagatelj po prejemu zgoraj opredeljene naročnikove dodatne obrazložitve, datirane z datumom dne 01.12.2005, že vložil zahtevek za revizijo, z dne 16.12.2005, v katerem je med drugim podal tudi navedbe v zvezi z (ne)izdajo dne 02.12.2005 zahtevane dodatne obrazložitve. Do teh navedb se je naročnik že opredelil v svojem sklepu, z dne 28.12.2005, s katerim je odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, svojo odločitev o le-tem pa je v sklepu, z dne 24.01.2006, sprejela tudi Državna revizijska komisija.

Iz določil drugega odstavka 78. člena ZJN-1 med drugim izhaja tudi, da od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja. Skladno z določili prvega odstavka 12. člena ZRPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo tako deset dni od dneva prejema naročnikove dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti.

Sledeč zgoraj podani argumentaciji, je rok za vložitev zahtevka za revizijo v konkretnem primeru pričel teči dne 09.12.2005, ko je vlagatelj prejel naročnikovo dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, iztekel pa se je dne 19.12.2005.

Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 13.01.2006, je bil vložen po poteku zgoraj navedenega roka in ga zato ni mogoče šteti za pravočasnega, naročnik pa ga je bil, skladno z določili drugega odstavka 13. člena ZRPJN, upravičen zavreči.

Ker vlagatelj tako ni uspel izkazati neskladja naročnikove odločitve o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka s predpisi s področja oddaje javnih naročil, je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevo vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 02.02.2006, ki jo gre šteti za pritožbo v smislu drugega odstavka 13. člena ZRPJN, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ker s pritožbo ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z le-to.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 17.02.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana,
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.