018-078/2006 DARS d.d.

Številka: 018-78/06-35-739

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata ter članice Vesne Cukrov in članice mag. Metke Cerar kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "za dobavo vertikalne signalizacije", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Kanja Brege d.o.o., Brege 68, Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa odvetnik Milan Vajda, Dalmatinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DARS, Ulica XIV. Divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.03.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva naročnika za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.11.2005 sprejel sklep št. 641/2005-hp o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "dobavo vertikalne signalizacije". Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 103/2005, z dne 18.11.2005, pod številko objave Ob. 31184/05.

Naročnik je dne 01.02.2006 sprejel sklep o oddaji javnega naročila "dobava vertikalne signalizacije", št. 402-8/06/641-hp (v nadaljevanju: sklep, z dne 01.02. 2006), v katerem je predmetno javno naročilo za sklop 1 (vertikalna signalizacija) oddal ponudniku MEBLO A+A Nova Gorica d.o.o., Industrijska cesta 1, Nova Gorica, za sklop 2 (cestno-prometna oprema) pa bo nadaljeval po postopku s pogajanji, ker je ugotovil, da so vse prispele ponudbe za sklop 2 nepravilne.

Vlagatelj je dne 10.02.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je v sklepu, z dne 01.02. 2006) nepravilno ugotovil, da vlagateljeva ponudba za oba sklopa nepravilna. Vlagatelj navaja, da izpolnjuje vse razpisne pogoje za sklop 1, saj je iz njegove ponudbe razvidno, da uporablja pritrdilne elemente iz nerjavečih materialov, kar je razvidno iz potrdila Zavod za gradbeništvo ZAG, Dimčeva 12, Ljubljana (Poročilo št. P 130/03-630-1) o kvaliteti pritrdilnih in konstrukcijskih materialov, znakov in tabel ter, da je vijačni material izdelan iz nerjavečega jekla kvalitete A2. Vlagatelj pojasnjuje, da drugih poročil o antikorozivni zaščiti ni oddal, ker niso bili potrebni oziroma se oddajo po izdelavi in ob dobavi potrebnega nosilnega materiala, kar izhaja tudi iz Pojasnila in dodatka št. 1, k razpisni dokumentaciji, z dne 06.12.2005 (v nadaljevanju: Pojasnilo, z dne 06.12.2005). Vlagatelj še dodaja, da tudi iz zapisnika o odpiranju ponudb za oddajo naročila, z dne 21.12.2005, izhaja, da ponudba vlagatelja vsebuje vse izpolnjene in podpisane obrazce-dokazila ponudnika in je kot takšna pravilna. Vlagatelj kot nepravilno ocenjuje ugotovitev naročnika, da je njegova ponudba nepravilna, ker je prospektni material v glavnem podan v tujem jeziku. Vlagatelj navaja, da je naročnik na 15. strani razpisne dokumentacije določil, da mora biti iz prospektnega materiala razviden proizvajalec nudene vertikalne signalizacije, ter da mora biti naročniku omogočen vpogled v obliko in kvaliteto tistih nudenih posameznih elementov vertikalne signalizacije, kateri niso podrobneje opisani s to tehnično dokumentacijo. Vlagatelj trdi, da je prospekti material le priloga in ne sestavni del ponudbe, zato naročnik iz tega razloga ne bi smel ponudbe vlagatelja izločiti kot nepravilne. Vlagatelj predlaga, da se razveljavi sklep, z dne 01.02.2006 in ponudbo vlagatelja izbere kot najugodnejšo za oba sklopa.

Naročnik je dne 21.02.2006 sprejel sklep 402-8/06-641/05-R2, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi za sklop1 predložil potrdila o ustreznosti antikorozijske zaščite, ki jih je podal EMO-Center kakovosti d.o.o., Mariborska c. 86, Celje in A-test(1X), ki ga je izdal TITAN, livarna za obdelavo, d.o.o., Kovinarska 28, Kamnik, vendar pa navedeni organizaciji, ki sta izdali predložena potrdila, nista pooblaščeni organizaciji za izdajanje tovrstnih potrdil v RS, kar je naročnik preveril pri Slovenski akreditaciji. Naročnik še dodaja, da je vlagatelj v ponudbi predložil tudi potrdilo neke češke organizacije, samo za vijačni material s poročilom pooblaščene organizacije v RS, ZAG, Dimčeva 12, Ljubljana pa izkazal, da je le-ta izdelan iz nerjavečega jekla. Naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji določil, da mora biti ponudba v celoti sestavljena v slovenskem jeziku. Vlagatelj v ponudbi ni označil na kateri del ponudbe se prospektni material v angleškem jeziku nanaša, niti ni navedel, da se material ne nanaša na ponudbo in je dodan le za boljši izgled ponudbe oziroma v reklamne namene, zato je naročnik ponudbo označil kot nepravilno. Naročnik je v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo priglasil povračilo stroškov, nastalih z revizijo, v višini 94.116,00 SIT.

Po prejemu obvestila vlagatelja, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (dopis z dne 24.02.2006), je naročnik z dopisom, z dne 02.03.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom četrtega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila navedbo vlagatelja, da je njegova ponudba za sklop 1 pravilna, saj je skladno z 6.0. točko razpisne dokumentacije Antikorozijska zaščita in Pojasnilom, z dne 06.12.2005, oddal vsa zahtevana pojasnila in poročila.
Določilo 42a. člena Zakona o javnih naročil (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) naročniku omogoča, da lahko od ponudnikov za priznanje sposobnosti, zahteva izkazovanje izpolnjevanja ekonomsko-finančne sposobnosti in/ali izkazovanje izpolnjevanja zahtevanih kadrovskih in tehničnih zmogljivosti. V obravnavanem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v 6.0. točki 2. poglavja razpisne dokumentacije Antikorozijska zaščita med drugim določil tehnično zahtevo, da mora ponudba vsebovati dokazila o antikorozijski zaščiti spojnih in pritrditvenih elementov, drogov, nosilnih ogrodij in konstrukcij ter portalov in polportalov izvedena s postopkom vročega cinkanja v skladu z zahtevami SCS -posebni tehnični pogoji. Naročnik je določil, da morajo ponudniki izpolnjevanje tehnične zahteve izkazati s potrdilom oziroma poročilom (na podlagi katerega je bilo izdano potrdilo) pooblaščene organizacije v Republiki Sloveniji. Iz Pojasnila, z dne 06.12.2006, je razvidno, da je naročnik zahtevo po predložitvi dokazil oziroma potrdil o ustrezni antikorozijski zaščiti omejil le na tiste tipske izdelke (pritrdilni elementi, cevi), ki jih ima ponudnik na zalogi. Po pregledu ponudbe vlagatelja, Državna revizijska komisija, da je le-ta v ponudbi predložil A-teste o opravljenih storitvah vroče pocinkanih storitev izdanih s strani podjetja EMO-Center kakovosti d.o.o., Mariborska c. 86, Celje, en A-test izdan s strani češkega podjetja Jäkl Karvina, en A-test izdan s strani podjetja TITAN, livarna za obdelavo, d.o.o., Kovinarska 28, Kamnik ter različna poročila o preizkusih izdanih s strani ZAG, Dimčeva 12, Ljubljana.

Naročnik mora skladno z določilom drugega odstavka 43. člena ZJN-1 v objavi javnega razpisa/povabilu k oddaji ponudbe natančno navesti, katera dokazila bo štel kot ustrezna za izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji določenih zahtev. Omenjeno določilo 43. člena ZJN-1 torej naročnika zavezuje, da natančno navede katera dokazila bo upošteval kot izkaz izpolnjevanja tehničnih zahtev, pri čemer mora navesti kakšno potrdilo zahteva, katera organizacija mora potrdilo izdati, s strani katerega organa mora biti organizacija, ki potrdila izdaja, pooblaščena, v kolikšnem roku naj bo potrdilo izdano, itd. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v 6.0. točki razpisne dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja glede antikorozijske zaščite zapisal, da mora ponudnik to izkazati s potrdilom oziroma poročilom (na podlagi katerega je bilo izdano potrdilo) pooblaščene organizacije v Republiki Sloveniji. Naročnik pri zahtevi po predložitvi dokazil za izkazovanje izpolnjevanja tehnične zahteve po antikorozijski zaščiti podrobneje ni določil vrste potrdila/poročila, pooblaščene organizacije, kdo je pooblastitelj organizacij, ki potrdila izdajajo. Ob navedenem pa velja dodati, da je dne 01.02.2006 potekel rok za implementacijo evropskih direktiv v nacionalno pravo na področju javnega naročanja, Direktive 2004/18/ES (polno ime: Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.03.2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil, gradenj, blaga in storitev) in Direktive 2004/17/ES (polno ime: Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.03. 2004 o usklajevanju postopkov javnih naročil v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev). Obe direktivi v preambuli (Direktiva 2004/18/ES v 29. točki preambule/ Direktiva 2004/17/ES v 42. točki preambule) opredeljujeta, da morajo tehnične specifikacije/zahteve, ki jih pripravijo naročniki v postopkih oddaje javnih naročil, omogočati odprtost javnih naročil konkurenci, zaradi česar je potrebno omogočiti različnost tehničnih specifikacij. Glede na možnost različnih tehničnih specifikacij se morajo v smeri funkcionalnega delovanja, v primeru sklicevanja na evropski standard oziroma nacionalni standard obravnavati ponudbe, ki temeljijo na enakovrednih rešitvah. Ponudnikom mora biti zato dovoljeno uporabiti katerokoli obliko dokazov o enakovrednosti, naročniki pa morajo biti sposobni obrazložiti svoj sklep o neenakovrednosti v posameznem primeru. Iz preambul Direktiv torej izhaja, da je dokazno breme izkazovanja neustreznosti ponujenega proizvoda na naročniku. V obravnavanem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v sklepu, z dne 01.02.2006, v obrazložitev svoje odločitve o nepravilnosti ponudbe vlagatelja navedel, da vlagatelj ni podal poročilo o ustreznosti antikorozijske zaščite od pooblaščene organizacije za opravljanje tovrstnih preizkusov, v sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka vlagatelja, pa je naročnik navedel, da družbi TITAN, livarna za obdelavo, d.o.o., Kovinarska 28, Kamnik in EMO-Center kakovosti d.o.o., Mariborska c. 86, Celje, nista pooblaščeni organizaciji za izdajanje tovrstnih potrdil v RS, kar je naročnik preveril pri Slovenski akreditaciji. Naročnik ni obrazložil zakaj je kot kriterij primernosti pooblaščene organizacije upošteval priznanje podeljeno s strani Slovenske akreditacije, kaj je preverjal pri Slovenski akreditaciji ter, zakaj pridobljena potrdila s strani TITAN, livarna za obdelavo, d.o.o. in EMO-Center kakovosti d.o.o. nista enakovredna potrdilom izdanih s strani ZAG, Dimčeva 12, Ljubljana.
Ne glede na navedeno, pa je potrebno izpostaviti, da je vlagatelj k ponudbi priložil potrdilo češkega podjetja Jäkl Karvina. Naročnik je v 6.0. točki 2. poglavja razpisne dokumentacije Antikorozijska zaščita zahteval, da mora ponudnik izpolnjevanje glede antikorozijske zaščite izkazati s potrdilom oziroma poročilom (na podlagi katerega je bilo izdano potrdilo) pooblaščene organizacije v Republiki Sloveniji. Vlagatelj je k ponudbi priložil potrdilo češkega podjetja, vsled česar gre ugotoviti, da vlagatelj ni sledil zahtevi naročnika v 6.0. točki 2. poglavja razpisne dokumentacije Antikorozijska zaščita po predložitvi potrdila/poročila pooblaščene organizacije v Republiki Sloveniji. Potrdilo češkega podjetja Jäkl Karvina je tudi izdano v tujih jezikih in sicer; v češkem jeziku, nemškem jeziku in angleškem jeziku. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v 11. točki 1. poglavja razpisne dokumentacije Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe Jezik ponudbe med drugim določil, da mora biti ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo napisana v slovenskem jeziku. Vlagatelj je k ponudbi za sklop 1 priložil potrdilo podjetja Jäkl Karvina v tujih jezikih, vsled česar gre ugotoviti, da vlagatelj ni sledil zahtevi naročnika iz 11. točki 1. poglavja razpisne dokumentacije Jezik ponudbe. Državna revizijska komisija izpostavlja, da je skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 pravilna ponudba, le tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija zaključuje, da je ponudba vlagatelja za sklop 1 ni v skladu z zahtevo iz 6.0. točke 2. poglavja razpisne dokumentacije Antikorozijska zaščita ter zahtevo iz 11. točke 1. poglavja razpisne dokumentacije Jezik ponudbe, zato je potrebno ponudbo vlagatelja za sklop 1, skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, označiti kot nepravilno.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni sledila obravnavani revizijski navedbi in jo označila kot neutemeljeno.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita, da je prospektni material le priloga ponudbe in ne sestavni del ponudbe, zato naročnik ponudbe za sklop 2 iz razloga, ker je prospektni material v tujem jeziku, ne bi smel zavrniti kot nepravilne.
Določilo drugega odstavka 12. člena ZJN-1 naročniku omogoča, da v razpisni dokumentaciji določi, da smejo ponudniki predložiti svoje ponudbe delno ali v celoti v tujem jeziku, pri čemer mora naročnik navesti, katere dele ponudbe se lahko predloži v tujem jeziku. V obravnavanem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v 11. točki 1. poglavja razpisne dokumentacije Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe Jezik ponudbe med drugim določil, da mora biti ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo napisana v slovenskem jeziku. Glede na umeščenost v razpisni dokumentaciji, gre ugotoviti, da se zahteva po pripravi ponudbe v slovenskem jeziku nanaša tako na pripravo ponudbe za sklop 1, kakor tudi za sklop 2. Iz 3.0. točke II. dela razpisne dokumentacije poglavja Tehnične značilnosti, pa izhaja zahteva naročnika, da mora ponudnik ponudbi priložiti prospektni material, iz katerega je razviden proizvajalec nudene vertikalne signalizacije. Tudi zahteva po predložitvi prospektnega materiala se, glede na umeščenost v razpisno dokumentacijo, nanaša na oba sklopa javnega naročila. Po pregledu ponudbe vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik za izpolnjevanje zahteve iz poglavja 6. Sposobnost, kot prospektni material priložil prospekt podjetja Swareflex, ki je v angleškem jeziku. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da se naročnikova zahteva po predložitvi prospektnega materiala nanaša na vertikalno signalizacijo, saj mora biti iz prospekta razviden proizvajalec nudene vertikalne signalizacije, medtem ko prospekt v angleškem jeziku prikazuje le cestno prometno opremo in se ne nanaša na vertikalno signalizacijo, zato kot takšen predstavlja zgolj prilogo ponudbe. Državna revizijska komisija, ob upoštevanju že ugotovljenega dejstva, da se zahteva po predložitvi ponudbe in sestavnega dela v slovenskem jeziku nanaša na oba sklopa, ugotavlja, da se vlagatelj pri pripravi ponudbe ni ravnal skladno z zahtevo razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija izpostavlja, določilo 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 ter ob upoštevanju naročnikove jasne in nedvoumne zahteve, da mora biti ponudba in vsa ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo v slovenskem jeziku in ob upoštevanju dejstva, da je k ponudbi vlagatelja priložen prospektni material podjetja Swareflex v angleškem jeziku (ki se nanaša na sam predmet javnega naročila za sklop 2 cestno-prometna oprema), ugotavlja, da je potrebno ponudbo vlagatelja za sklop 2 v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje zahteve naročnika po predložitvi ponudbe in ostale dokumentacije v slovenskem jeziku, označiti kot nepravilno.
Vsled navedenega je Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja označila kot neutemeljeno.

Glede na predhodno zapisano je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni moč očitati kršitev določil ZJN-1, kot jih zatrjuje vlagatelj, zato je, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem utemeljena odločitev Državne revizijske komisije v 1. točki izreka tega sklepa.

Naročnik je v sklepu št. 402-8/06-641/05-R2, z dne 21.02.2006, zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo v višini 94.116,00 SIT. Določilo četrtega odstavka 22. člena ZRPJN določa, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, na pisno zahtevo naročniku povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Naročnik je v revizijski postopek priglasil stroške, ki so mu nastali s predmetno revizijo in sicer stroške dela strokovne komisije in strokovnih služb 90.622,00 SIT, poštni stroški 2.394,00 SIT in drugi materialni stroški 1.500,00 SIT, skupaj torej 94.116,00 SIT. Skladno z določilom 151. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 96/99, 96/02, 58/03, 2/04, 10/04, 69/05 in 150/05, v nadaljevanju ZPP), v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, pravdni stroški zajemajo nagrado za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade. V predmetnem revizijskem postopku, naročnik ni izkazal zastopanja po pooblaščencu ali upravičencem do izplačila nagrade za zastopanje, zato mu glede na navedeno pravno podlago ni mogoče priznati povračila stroškov njegove strokovne službe. Naročnik je priglasil tudi povračilo poštnih stroškov in materialnih stroškov. Določilo petega odstavka 22. člena ZRPJN določa, da morata stranki opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Naročnik je v prilogi sklepa, z dne 21.02.2006, navedel zgolj višino nastalih poštnih in materialnih stroškov, pri čemer pa teh stroškov ni opredeljeno navedel. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročniku glede na navedeno višino stroškov, ki je ni specificiral po posameznih postavkah, ni mogoče priznati priglašenih stroškov.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 13.03.2006

Predsednik senata:
dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
- Odvetnik Milan Vajda, Dalmatinova 7, Ljubljana
- Kanja Brege d.o.o., Brege 68, Leskovec pri Krškem
- MEBLO A+A Nova Gorica d.o.o., Industrijska cesta 1, Nova Gorica
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.