018-075/2006 Javni stanovajski sklad Mestne občine Ljubljana

Številka: 018-75/06-32-902

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila - javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje BevkperoviÄ" arhitekti d.o.o., Poljanska c. 6, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zoran Korenčan, Nazorjeva 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.3.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o izidu javnega natečaja, kot je razvidna iz Zaključnega poročila Javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II, z dne 13.12.2005, in dopolnjenega zaključnega poročila, z dne 1.2.2006.

2. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale v postopku revizije, v znesku 340.140,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.7.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila - javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve večstanovanjskih stavb v soseski Polje II in javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 69, z dne 22.7.2005, pod številko objave Ob-20258/05. Naročnik je predmetni javni natečaj razpisal v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Naročnik je avtorje elaboratov, za katere je ocenjevalna komisija predlagala podelitev prve, druge oziroma tretje nagrade, z dopisom, z dne 14.12.2005, pozval k predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev iz točke 4.4.3 Natečajnih pogojev v roku 10 dni.

Iz poročila strokovne komisije naročnika o naknadnem dokazovanju usposobljenosti natečajnikov, ki so bili predlagani za nagrade v postopku predmetnega javnega natečaja, z dne 10.1.2006, izhaja, da vsi trije natečajniki v danem 10-dnevnem roku zaradi napačnega razumevanja niso predložili dokazila, da pravna oseba, ki bo prevzela izdelavo projektne dokumentacije, ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bila pravnomočno obsojena, zaradi česar je naročnik, skladno z Natečajnimi pogoji, vsem trem natečajnikom z dopisom, z dne 3.1.2006, za predložitev dokazil določil dodatni 4-dnevni rok. Iz poročila nadalje izhaja, da so vsi trije natečajniki v tem dodatno določenem roku predložili manjkajoča dokazila, nakar je strokovna komisija vsebinsko preverjala pravilnost predloženih dokazil. Pri tem je ugotovila, da natečajnik ARHE d.o.o., Židovska steza 1, Ljubljana, ki je bil predlagan za podelitev prve nagrade (v nadaljevanju: prvoizbrani natečajnik), ter natečajnik Atelier IM d.o.o., Breg 22, Ljubljana, ki je bil predlagan za podelitev tretje nagrade (v nadaljevanju: tretjeizbrani natečajnik), nista predložila vsebinsko pravilne izjave banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zaradi česar je potrebno njuni ponudbi izločiti. Strokovna komisija naročnika predlaga podelitev prve nagrade vlagatelju, prvoizbranemu in tretjeizbranemu natečajniku pa dodelitev odškodnine.

Prvoizbrani natečajnik je naročniku z dopisom, z dne 23.1.2006, iz previdnosti, ker je ugotovil, da obstaja možnost, da mu banka ni izdala povsem ustreznega dokazila, ponovno predložil izjavo banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Enako je storil tretjeizbrani natečajnik, z dopisom, z dne 25.1.2006. Naročnik je obema natečajnikoma odgovoril z dopisom, z dne 30.1.2006, da njunih naknadno, torej po roku predloženih dokazil ni mogoče upoštevati v postopku, in jima predloženi izjavi bank vrnil.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ocenjevalna komisija) je natečajnikom poslala dopis, z dne 3.2.2006, s katerim jih je obvestila o izidu in zaključnem poročilu predmetnega javnega natečaja. Iz le-tega izhaja, da je ocenjevalna komisija prvoizbranemu natečajniku dodelila prvo nagrado, vlagatelju drugo nagrado in tretjeizbranemu natečajniku tretjo nagrado. Zaključno poročilo ocenjevalne komisije, z dne 13.12.2005, dopolnjeno z dopolnjenim zaključnim poročilom, z dne 1.2.2006, vsebuje tudi ločeno mnenje strokovne komisije naročnika, ki predlaga podelitev prve nagrade vlagatelju in izločitev prvoizbranega in tretjeizbranega natečajnika.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 7.2.2006, v katerem naročniku očita več kršitev.
Vlagatelj zatrjuje, da bi morali biti ponudbi prvoizbranega in trejeizbranega natečajnika izločeni kot nepravilni, saj naj bi le-ta predložila izjavi bank o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ne ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije (Navodil natečajnega gradiva). Vlagatelj poudarja, da je naročnik s tem, ko nepravilnih ponudb iz postopka ni izločil, kršil določila 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), 76. člena ZJN-1, prvega odstavka 42.a člena v povezavi s 7. členom ZJN-1, 2. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 25/04 in 87/04; v nadaljevanju: Pravilnik o vrstah finančnih zavarovanj), ter Navodil natečajnega gradiva. V zvezi s ponudbo prvoizbranega ponudnika vlagatelj še ugotavlja, da bi morala biti izločena kot nepravilna tudi iz razloga, ker le-tej ni priložen z natečajnimi navodili zahtevan v celoti izpolnjen in parafiran osnutek pogodbe. Vlagatelj iz navedenih razlogov zahteva, da se razveljavi izid predmetnega natečaja in zaključno poročilo, z dne 13.12.2005, da se ugotovi, da sta ponudbi prvoizbranega in tretjeizbranega natečajnika nepravilni, ter da se izbere ponudba vlagatelja kot edina pravilna. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, ki jih je imel v postopku revizije, in sicer zneska plačane takse v višini 200.000,00 SIT in stroškov zastopanja po odvetniku v višini 3000 odvetniških točk + DDV + 3% materialnih stroškov.

Naročnik je sprejel sklep, št. MD-361-4915/04, z dne 20.2.2006, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo ne ugodi. Naročnik v sklepu sicer pritrjuje mnenju vlagatelja, da bi morali biti ponudbi prvo- in tretjeizbranega natečajnika izločeni kot nepravilni, vendar pri tem opozarja na določbe Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04; v nadaljevanju: Pravilnik o javnih natečajih), skladno s katerimi ločeno mnenje strokovne komisije ne more vplivati na odločitev ocenjevalne komisije, zaradi česar je moral naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti.

Po prejemu vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (vloga z dne 27.2.2006) je naročnik z dopisom z dne 28.2.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem natečaju ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom prve alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da gre v predmetnem postopku za javni natečaj, ki je v 8. točki prvega odstavka 3. člena ZJN-1 definiran kot "oblika postopka, ki se uporabi predvsem v primeru naročila storitev za pridobitev načrta planiranja prostora, urbanističnih načrtov, načrtov na področju arhitekture, inženiringa ali informatike, pri tem pa načrt izbira v naprej določena žirija, ne glede na dodelitev nagrade za izbrani načrt". Ker se torej za oddajo naročila z natečajem uporabljajo pravila za oddajo javnih naročil, se postopek pravnega varstva ponudnikov (natečajnikov), skladno s 1. členom ZRPJN v povezavi s 1. in 133. členom ZJN-1, vodi po ZRPJN.

Kljub temu, da se naročnik po vsebini strinja z vlagateljevimi navedbami iz zahtevka za revizijo, in da dejansko ni spora o tem, da sta ponudbi prvoizbranega in tretjeizbranega natečajnika nepravilni, je Državna revizijska komisija - glede na to, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega - le-tega vsebinsko presojala.

V zvezi z vlagateljevo navedbo, da sta prvoizbrani in tretjeizbrani natečajnik predložila izjavi bank o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ne ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije, zaradi česar bi njuni ponudbi morali biti izločeni kot nepravilni, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta utemeljena. Naročnik je v razpisni dokumentaciji (poglavje A "Natečajni pogoji", točka 4 "Potek natečaja", podtočka 4.4.3 "Naknadno dokazovanje usposobljenosti in posledice") med drugim določil: "Ko bo znana identiteta natečajnikov (odprte kuverte "AVTOR"), bo strokovna komisija po ZJN opravila naknadni preizkus za vse tiste elaborate, ki bodo predlagani za nagrade. Vsem natečajnikom bo strokovna komisija poslala poziv, da dostavijo naslednja dokazila glede usposobljenosti za projektiranje:
- â??
- Izjavo banke / zavarovalnice, da bo pravna / fizična oseba, ki bo prevzela (morebitno) izdelavo projektne dokumentacije, dobila garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbenih vrednosti (priloga 5).
- â??
Poziv za dostavo dokazil bo poslan s povratnico na naslov, ki bo naveden v kuverti AVTOR. Rok za dostavo navedenih dokazil bo 10 dni od prejema poziva. Natečajnike, ki ne bodo pravočasno dostavili dokazil, bo razpisovalec ponovno pozval, naj dostavijo dokazila v dodatnem roku. Če v 4 dneh po prejemu ponovnega poziva natečajniki dokazil ne bodo dostavili, ne bodo upravičeni do nagrade v finančnem smislu in do izdelave projektne dokumentacije. Upravičeni bodo le do odškodnine.
Če prvo nagrajeni ne bo dostavil teh dokazil, je upravičen do prve nagrade in do izdelave projektne dokumentacije naslednji v vrsti nagrajenih in tako smiselno dalje.".

Izjava za garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, katere besedilo je naročnik navedel v prilogi 5 razpisne dokumentacije, se glasi: "Izjava banke / zavarovalnice o garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec)
Naziv banke / zavarovalnice: _

Upravičenec: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Zarnikova 3
1000 Ljubljana

Izjavljamo, da bomo ponudniku v primeru izbora na javnem natečaju za IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJšE REšITVE VEČSTANOVANJSKIH STAVB POLJE II izdali garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, kar znaša SIT.

Kraj in datum:
Banka / zavarovalnica: (žig in podpis)"

Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da sta tako prvoizbrani kot tretjeizbrani natečajnik, skladno z zgoraj navedenim določilom razpisne dokumentacije, zahtevano izjavo banke predložila v 10-dnevnem roku od poziva naročnika. Pri vpogledu v predložena dokazila prvoizbranega in tretjeizbranega natečajnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da sta le-ta predložila neustrezni izjavi banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, saj ti, v nasprotju z vzorcem, ki ga je določil naročnik v razpisni dokumentaciji, in v nasprotju z določilom četrtega odstavka 2. člena Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, vsebujeta tudi pogoje, ki jih vzorec izjave ne vsebuje, in sicer: "če bodo izpolnjeni vsi pogoji za odobritev garancije in pod pogojem, da bo pristojni organ banke odobril izdajo predmetne garancije". Državna revizijska komisija opozarja, da zapis citiranih pogojev pomeni vsebinsko spremembo vzorca izjave, kot ga je predvidel naročnik, ter s tem neustreznost predloženih izjav in posledično nepravilnost ponudb, katerih del sta le-ti. Ugotoviti gre torej, da izjavi banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot sta ju v svojih ponudbah predložila prvoizbrani in tretjeizbrani natečajnik, ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje naročila z natečajem, ponudbi prvoizbranega in tretjeizbranega natečajnika pa sta, skladno z določili 3. alineje 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04), posledično nepravilni.

Ob zapisanem velja še opozoriti - glede na to, da sta prvoizbrani in tretjeizbrani natečajnik naknadno, po izteku tako 10-dnevnega kot dodatnega 4-dnevnega roka (pri čemer slednji ni relevanten, ker po izteku 10-dnevnega roka v nobenem primeru ne bi bilo dovoljeno dopustiti kakršnekoli dopolnitve ali spremembe že predloženih dokumentov), predložila "ustrezni", brezpogojni izjavi bank - na določilo 54. člena ZJN-1, skladno s katerim naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno.

Spričo navedenega je bilo potrebno vlagateljevi navedbi slediti in zahtevku za revizijo v tem delu ugoditi.

Državna revizijska komisija je kot naslednjo presojala vlagateljevo navedbo, da je ponudba prvoizbranega ponudnika nepravilna tudi iz razloga, ker le-ta ni v predložil v celoti izpolnjenega in parafiranega vzorca pogodbe, kot je bilo zahtevano z razpisno dokumentacijo. Naročnik je v prilogi 3A razpisne dokumentacije predložil Vzorec pogodbe o izvedbi del, pri čemer je zahteval, da "natečajnik priloži izpolnjen, parafiran in žigosan osnutek pogodbe". Pri vpogledu v ponudbo prvoizbranega natečajnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta podpisana, da pa ni izpolnjena v delu, kjer je zahtevan podatek o številki in datumu ponudbe, zaradi česar bi jo ravno tako šlo šteti za nepravilno.

Ugotoviti gre, da bi moral naročnik, skladno z ugotovitvami Državne revizijske komisije iz obrazložitve tega sklepa, ponudbi prvoizbranega in tretjeizbranega natečajnika izločiti kot nepravilni. Državna revizijska komisija opozarja, da naročnik v nasprotnem primeru (ne glede na to, kdo je skladno s Pravilnikom o javnih natečajih pristojen za sprejem zaključnega poročila, ali strokovna ali ocenjevalna komisija) krši določbe razpisne dokumentacije in pa določbe 42.a in 76. člena ZJN-1 kot kogentnega predpisa, ki ureja postopke oddaje javnih naročil (kamor sodi, kot zgoraj ugotovljeno, tudi oddaja naročila z natečajem).

V zvezi z naročnikovimi ugotovitvami, pri katerih se sklicuje na določbe 63. člena Pravilnika o javnih natečajih, da kljub nezakonitemu ravnanju ocenjevalne komisije naročnik le-te ne more preglasovati in ne more spremeniti njene odločitve o izidu natečaja, kot je razvidna iz zaključnega poročila predmetnega javnega natečaja (dokument z dne 13.12.2005), Državna revizijska komisija opozarja na prvi odstavek 2. člena Pravilnika o javnih natečajih, ki določa: "Javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov, za katere je priprava in izvedba javnega natečaja obvezna, se mora pripraviti in izvesti v sodelovanju med naročnikom javnega natečaja in pristojno poklicno zbornico ter:
1. na način in pod pogoji, ki jih urejajo tisti predpisi, ki določajo obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov v primeru javnega naročila za natečaj načrtov, če je naročnik takega natečaja oseba, ki je javni naročnik in
2. na način in pod pogoji, ki jih ureja ta pravilnik, če je naročnik takega natečaja oseba, ki ni javni naročnik, je pa taka oseba po zakonu ali predpisu, izdanim na podlagi zakona, dolžna s pomočjo javnega natečaja pridobiti strokovno najprimernejše rešitve določene prostorske ureditve oziroma določene vrste objekta oziroma objektov.". Skladno s tretjim odstavkom istega člena se določbe Pravilnika o javnih natečajih pri pripravi in izvedbi javnega natečaja uporabljajo le glede vprašanj, ki jih predpisi, ki določajo obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov v primeru javnega naročila za natečaj načrtov, ne urejajo. Ob navedenem gre ugotoviti, da ZJN-1 vprašanja izpolnjevanja razpisnih pogojev, (ne)pravilnosti ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika izrecno in nedvoumno ureja, zaradi česar je uporaba določb Pravilnika o javnih natečajih v tem delu izključena.

Skladno z vsem navedenim je bilo potrebno zahtevku za revizijo ugoditi in odločitev naročnika o izidu natečaja, kot izhaja iz zaključnega poročila, z dne 13.12.2005, in dopolnjenega zaključnega poročila, z dne 1.2.2006 (ki ju gre smiselno šteti za obvestilo o oddaji naročila), razveljaviti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov postopka revizije, in sicer zneska plačane takse v višini 200.000,00 SIT, stroškov zastopanja po odvetniku v višini 3000 odvetniških točk + DDV + 3% materialnih stroškov, ter 100 odvetniških točk za sestavo zahtevka za nadaljevanje postopka. Državna revizijska komisija je v skladu s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN stroške odmerila po priglašenih stroških skladno s tarifo št. 18 in 19 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03), in sicer: 200.000,00 SIT za plačano revizijsko takso, 1000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, s pripadajočimi materialnimi stroški, povečano za 20% DDV (skupaj 134.640,00 SIT) ter 50 odvetniških točk za sestavo zahteve za nadaljevanja postopka revizije (5.500,00 SIT), kar skupaj znese 340.140,00 SIT. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.3.2006

Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Zoran Korenčan, Nazorjeva 12, Ljubljana
- Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana
- ARHE d.o.o., Židovska steza 1, Ljubljana
- Atelier IM d.o.o., Breg 22, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana