018-084/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-84/06-33-863

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata in članic mag. Metke Cerar in Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila, po sklopih, za: "Dobava in montaža nujne medicinske in laboratorijske ter pohištvene opreme za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v Ljubljani I. faza" ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstva za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.03.2006 soglasno

ODLOČILA

Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 602.600,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.07.2005 sprejel sklep, št. 3511-1/2005-11, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, po sklopih. V Uradnem listu RS, št. 76/2005, z dne 12.08.2005, je naročnik, pod številko objave Ob-22215/05, objavil javni razpis: "Dobava in montaža nujne medicinske in laboratorijske ter pohištvene opreme za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v Ljubljani I. faza".

Naročnik je vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije, z dopisi, z dne 26.08.2005, 29.08.2005, 02.09.2005, 05.09.2005, 07.09.2005 in z dne 08.09.2005 posredoval dodatna pojasnila.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 13.09.2005, izhaja, da je za predmetno javno naročilo prispelo 8 pravočasnih ponudb. Naročnik je z dokumentom "Obvestilo o oddaji javnega naročila sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9", št. 3511-1/2005-113, z dne 19.12.2005, oddal javno naročilo po sklopih, in sicer sklop 1, 2, 3 in 9 je naročnik oddal ponudniku Sanolabor d.d. Ljubljana, sklop 4 ponudniku Lesnina MG d.d., Ljubljana, sklop 5 in 6 ponudniku Gorenje GTI d.d. in sklop št. 7 ponudniku Mollier d.o.o., Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je skladno z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ter vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika za sklop 7 in sklop 8. Naročnik je vlagatelju omogočil vpogled dne 30.01.2006.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 30.01.2006, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo zoper sklop 7, v katerem naročniku predlaga razveljavitev Sklepa o oddaji javnega naročila, z dne 19.12.2005. Vlagatelj v obrazložitvi zahtevka za revizijo navaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo ocenil kot nepravilno, ker vlagatelj ni poslal ustreznih strokovnih pojasnil v zvezi s strani naročnika zastavljenih vprašanj. Kot navaja vlagatelj, je naročniku posredoval odgovore na njegova vprašanja, vendar naročnik tudi po prejemu teh odgovorov na vprašanja, ponujenim artiklom-bolniškim posteljam v podskupinah 7.1.1. (15.1.3.), 7.1.2. (15.1.4.) in 7.1.3. (15.1.5) očita neprimernost posteljnih ograjic.
Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika pregledal površno, vsekakor manj natančno kot pooblaščenci vlagatelja na ogledu ponudbe izbranega ponudnika, ki so jo opravili dne 13.01.2005. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve naročnika iz dela razpisne dokumentacije E 02.1 "POPISI OPREME S KOLIČINAMI IN KATALOšKI PODATKI PROIZVAJALCEV OPREME", Vpisovanje ostalih podatkov (predzadnji odstavek). Kot navaja vlagatelj, izbrani ponudnik pri nobenem izmed ponujenih artiklov ni vpisal obvezne kataloške številke. Vlagatelj meni, da je zaradi navedenega ponudba izbranega ponudnika nepravilna.
Vlagatelj priglaša povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer stroške za sestavo zahtevka za revizijo v vrednosti 3000 odvetniških točk, 20% DDV ter takso za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je o zahtevku za revizijo vlagatelja zoper sklop 7 odločil s sklepom, št. 3511-1/2005-180, z dne 20.02.2006. Iz izreka tega sklepa izhaja, da se primarnemu zahtevku za revizijo v sklopu 7 vlagatelja ne ugodi in se zahtevek za revizijo zavrne. Iz omenjenega sklepa nadalje izhaja, da se podrejenemu zahtevku za revizijo postopka oddaje javnega naročila v sklopu 7 ugodi in se sklep o oddaji javnega naročila, št. 3511-1/2005-113, z dne 19.12.2005 v delu, ki se nanaša na sklop 7, razveljavi. Naročnik je še zapisal, da bo po pravnomočnosti tega sklepa opravil ponovno izbiro ponudb v sklopu 7-oprema bolniških sob. Glede povračila priglašenih stroškov vlagatelja pa je naročnik le-temu delno ugodil in mu povrnil stroške, nastale v zvezi z revizijo v znesku 77.332,89 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa pod izvršbo, višjo stroškovno zahtevo vlagatelja pa je zavrnil.
V obrazložitvi tega sklepa naročnika navaja razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe kot nepravilne, glede ponudbe izbranega ponudnika za sklop 7 pa ugotavlja, da pri ponujenih izdelkih v delu E 02.1 "POPISI OPREME S KOLIČINAMI IN KATALOšKI PODATKI PROIZVAJALCEV OPREME" niso vpisane vse kataloške številke, zato je vlagateljev očitek utemeljen.
Glede povračila stroškov vlagatelju naročnik navaja, da glede na dejstvo, da je vlagatelj s svojim zahtevkom za revizijo le delno uspel, je zahtevek za revizijo po mnenju naročnika tudi v stroškovnem delu le delno utemeljen. Naročnik je tako vlagatelju upošteval 1/6 plačane takse za vložitev zahtevka za revizijo in 1/6 odvetniških stroškov, povečano za 20% DDV.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 27.02.2006 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovemu zahtevku vsebinsko ugodil, zato zahteva, da Državna revizijska komisija odloči samo o njegovi zahtevi za povračilo stroškov. Naročnik je namreč zahtevku ugodil, stroški pa se priznavajo po načelu uspeha. V navedenem obvestilu vlagatelj priglaša še povračilo stroškov za sestavo obvestila o nadaljevanju pred Državno revizijsko komisijo v višini 50 odvetniških točk ter 20% DDV.

Naročnik je z dopisom z dne 02.03.2006 zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo posredoval Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma gre ugotoviti, da je naročnik vlagateljevemu predlogu v zahtevku za revizijo ugodil, saj je predlog revizijskega zahtevka razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopu 7. Iz dokumenta naročnika "SKLEP, št. 3511-1/2005-180, z dne 20.02.2006", je namreč razvidno, da je naročnik v izreku tega sklepa izrecno zapisal, da bo razveljavil Sklep o oddaji javnega naročila, št. 3511-1/2005-113, z dne 19.12.2005 v delu, ki se nanaša na sklop 7-oprema bolniških sob, iz česar gre ugotoviti, da je vlagatelj s svojim zahtevkom za revizijo glede na predlog uspel.

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik vlagatelju na njegovo pisno zahtevo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, če je zahtevek za revizijo utemeljen.
Kot izhaja iz zahtevka za revizijo, je vlagatelj (v IV. točki zahtevka za revizijo) v prepričanju po utemeljenosti zahtevka za revizijo uveljavljal povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Glede na zgoraj ugotovljeno in glede na obvestilo o nadaljevanju postopka, v katerem vlagatelj izrecno zahteva nadaljevanje postopka le glede priglašenih stroškov, je Državna revizijska komisija odločala le o vlagateljevi zahtevi za povrnitev potrebnih stroškov, ki so mu nastali v revizijskem postopku.
Vlagatelj je v postopek priglasil stroške plačane takse za revizijo (v znesku 200.000,00 SIT), stroške odvetniškega zastopanja ter priprave zahtevka za revizijo (v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03), povečano za 20% DDV), stroške odvetniškega zastopanja za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (v protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV).
Ker je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo (glede na postavljen revizijski predlog vlagatelja, da se Sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, št. 3511-1/2005-113, z dne 19.12.2005 v sklopu 7 razveljavi) ugodil, je Državna revizijska komisija, upoštevaje načelo uspeha, in na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in št. 18 Odvetniške tarife odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo, in sicer stroški plačane takse v višini 200.000,00 SIT, stroški za sestavo revizijskega zahtevka v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, 50 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ter 20 % davek na dodano vrednost. Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 602.600,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila.

Ob zapisanem velja dodati, da je višino stroškov, ki jih je naročnik priznal vlagatelju v znesku 77.332,89 SIT (kot izhaja iz sklepa o oddaji javnega naročila, št. 3511-1/2005-113, z dne 19.12.2005), Državna revizijska komisija že povzela v odločitev o povrnitvi stroškov vlagatelju, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 23.03.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova ulica 12/I, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana