018-091/2006 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-091/2006-31-858

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi druge alinee drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za 24-urno fizično varovanje PE Maribor, PLC in na podlagi pritožbe gospodarske družbe Sintal interalarm Maribor, d. d., Perhavčeva ulica 14, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 3. 2006

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je 14. 3. 2006 prejela vlogo, poimenovano "pritožba zoper sklep naročnika št. 6/35-655/8-06, z dne 9.3.2006", ki jo je 13. 3. 2006 vložil vlagatelj zoper ravnanje naročnika v postopku izvedbe javnega naročila za 24-urno fizično varovanje PE Maribor, PLC.

Vlagatelj v pritožbi navaja, da je 10. 3. 2006 prejel sklep naročnika, št. 6/35-655/8-06 z dne 9. 3. 2006, s katerim je naročnik vlagateljevo pritožbo zavrgel. Vlagatelj meni, da naročnik ni pravilno subsumiral dejanskega stanja pod pravno normo 12. člena ZRPJN, saj je vlagatelj v skladu z naročnikovo zahtevo pravočasno plačal takso, tako kot je naročnik zahteval. To dejstvo je razvidno tako iz potrdila o plačilu takse kot tudi iz računa na Ministrstvu za finance, na katerega je bila taksa plačana. Vlagatelj navaja, da je v celoti sledil naročnikovi zahtevi po plačilu takse in predložitvi potrdila, zato so bile izpolnjene vse predpostavke, ki jih določa zakon za meritorno odločanje o zahtevku za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se pritožbi ugodi, razveljavi sporna naročnikova odločitev, št. 6/35-655/8-06 z dne 9. 3. 2006, naročniku pa se naloži, da o vlagateljevem zahtevku za revizijo meritorno odloči.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-091/2006-32-746 z dne 14. 3. 2006, pozvala k odstopu dokumentacije. Naročnik je z dopisom, št. 6/35-655/9-06 z dne 15. 3. 2006, Državni revizijski komisiji odstopil kopije dokumentacije. Odstopljene kopije dokumentacije je Državna revizijska komisija prejela 16. 3. 2006. V spremnem dopisu, ki ga je naročnik poslal skupaj s kopijami odstopljene dokumentacije, naročnik navaja, da je v skladu z ZRPJN vlagatelja pozval, naj v treh dneh dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse. Ker vlagatelj v zakonskem roku potrdila ni predložil (rok za predložitev potrdila je bil 6. 3. 2006), je zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik še navaja, da je vlagatelj potrdilo o plačilu takse dostavil naročniku šele 8. 3. 2006 ob 15.20 (osebno), o čemer je naročnik ponudniku tudi izdal potrdilo. Državna revizijska komisija je 17. 3. 2006 od naročnika prejela tudi originale že odstopljene dokumentacije.

Glede na naročnikovo navedbo, da je vlagatelju izdal potrdilo o predložitvi potrdila o plačilu takse, je Državna revizijska komisija z dopisom, št. 018-091/2006-31-798 z dne 16. 3. 2006, vlagatelja pozvala k posredovanju kopije omenjenega potrdila. Vlagatelj je kopijo tega potrdila posredoval kot prilogo dopisu, št. 01_dopis.dot z dne 20. 3. 2006. Državna revizijska komisija je vlagateljev dopis prejela 21. 3. 2006.

V skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti 1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 2. naziv naročnika, 3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, 4. kršitve, 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo in 6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek za revizijo dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (četrti odstavek 12. člena ZRPJN). V prvem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.

Državna revizijska komisija je vpogledala v predloženo dokumentacijo in ugotovila, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, št. 01_dopis.dot z dne 28. 2. 2006, in da ga je naročnik prejel 2. 3. 2006. Naročnik je z dopisom, št. 6/35-655/7-06 z dne 2. 3. 2006, vlagatelja pozval, da "v treh dneh od prejema tega poziva dopolni zahtevo za revizijo glede odločitve o dodelitvi naročila za "24-urno fizično varovanje PE Maribor, PLC" s potrdilom o plačilu takse še v višini 100.000 SIT, kot je predpisana v prvem odstavku 22. člena ZRPJN". Naročnik je v tem dopisu navedel, kako naj vlagatelj vplača takso, poleg tega pa je na drugi strani tega dopisa navedel, da "če vlagatelj v danem roku naročniku ne bo posredoval dokazila o plačilu takse iz zgornjega odstavka, bo naročnik s sklepom zavrgel revizijski zahtevek". Iz povratnice je razvidno, da je vlagatelj naročnikov dopis s pozivom za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel 3. 3. 2006. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN in kot pravilno ugotavlja naročnik, je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo potekel 6. 3. 2006. Ker je naročnik prejel potrdilo o vplačilu takse 8. 3. 2006, je sprejel sklep, št. 6-35-655/8-06 z dne 9. 3. 2006, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v dopisu, št. 6/35-655/7-06 z dne 2. 3. 2006, zahteval, naj mu vlagatelj posreduje potrdilo o vplačilu takse v predpisanem tridnevnem roku. V tem dopisu je naročnik vlagatelja tudi opozoril na pravne posledice, če ne bo sledil naročnikovi zahtevi. Iz omenjenega dokumenta je tudi razvidno, da je naročnik od vlagatelja zahteval, naj mu vlagatelj posreduje dokazilo o vplačilu takse in da naročnik ni zahteval, naj vlagatelj zgolj vplača predpisano takso.

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v naročnikov spis ugotovila, da je vlagatelj takso vplačal pravočasno (3. 3. 2006 pri Novi Kreditni banki Maribor) in da je naročnik na potrdilo o plačilu takse pripel listek z navedbo "08.03.2006 ob 15.20 Kâ?? Râ??". Kot je naročnik navedel v dopisu, št. 6/35-655/9-06 z dne 15. 3. 2006, je vlagatelju izdal potrdilo o tem, da je vlagatelj naročniku osebno dostavil potrdilo o vplačilu takse dne 8. 3. 2006 ob 15.20. Zaradi preverjanja naročnikovih navedb in razčiščevanja dejanskega stanja je Državna revizijska komisija vlagatelja zaprosila za predložitev kopije potrdila o predložitvi potrdila o vplačilu takse, ki ga je vlagatelju izdal naročnik. V kopiji potrdila, ki ga je vlagatelj posredoval Državni revizijski komisiji kot prilogo dopisu, št. 01_dopis.dot z dne 20. 3. 2006, ima potrdilo naslednje sestavine: navedbo "prevzela potrdilo o plačilu 8. 3. 2006 ob 15.20", podpis, navedbo "Sintal Maribor" in pečat pošte. Iz tega potrdila je razvidno, da držijo naročnikove navedbe, da je vlagatelj potrdilo o vplačilu takse naročniku dostavil osebno in da je vlagatelj potrdilo o vplačilu takse dostavil 8. 3. 2006.

V skladu s 6. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN je navedba potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN tista procesna predpostavka, ki pomeni, da je zahtevek za revizijo, popoln. Državna revizijska komisija izpostavlja, da ne zadostuje zgolj to, da vlagatelj pravočasno vplača takso (kot je sicer v tem primeru pravilno storil vlagatelj), ampak, da to dejstvo (tj. vplačilo takse) vlagatelj tudi ustrezno izkaže naročniku. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelju tudi jasno navedel, kaj bo štel za ustrezno dopolnitev zahtevka za revizijo. V primeru, da vlagatelj kljub pozivu naročnika zahtevek za revizijo ne dopolni v predpisanem roku, naročnik tako vlogo kot nepopolno zavrže (četrti odstavek 12. člena ZRPJN). V obravnavanem primeru je vlagatelj predložil potrdilo o vplačilu takse naročniku osebno, zato je mogoče šteti datum 8. 3. 2006 za tisti datum, ko je vlagatelj dopolnil zahtevek za revizijo. Iz potrdila, ki ga je vlagatelju izdal naročnik, je torej razvidno, da je vlagatelj dopolnil zahtevek za revizijo z zamudo, saj zahtevka za revizijo ni dopolnil v prekluzivnem tridnevnem roku.

Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, saj je vlagatelja najprej pozval k odpravi pomanjkljivosti zahtevka za revizijo in nato iz razloga, ker vlagatelj zahtevka za revizijo ni dopolnil v roku in na način, kot je zahteval naročnik, zavrgel.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 22. 3. 2006

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
- Sintal interalarm Maribor, d. d., Perhavčeva ulica 14, 2000 Maribor,
- Varnost Maribor, d. d., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana.