018-095/2006 Javna agencija za železniški promet RS

Številka: 018-95/06-35-869

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) po predsedniku dr. Aleksiju Mužini, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za posodobitev železniške proge Pragersko -Ormož -projekt A, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila v celoti, dne 21.3.2006

ODLOČILA

Predlogu naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se delno ugodi. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 14.3.2006 v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno sprejema odločitve o oddaji naročila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.1.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 85/2005, z dne 23.9.2005, pod št. objave Ob-25578/05.

Vlagatelj je z vlogo z dne 14.3.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da so kadrovski in tehnični pogoji javnega razpisa pretirano omejujoči in nezakoniti. Vlagatelj meni, da so obvezni pogoji za dokazovanje ključnega osebja in glede referenc ponudnika diskriminatorni in nezakoniti. Po mnenju vlagatelja je tako diskriminatoren pogoj, da mora odgovorni vodja gradbišča imeti opravljen strokovni izpit v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa, saj so z njim privilegirani ponudniki, katerih kadri imajo opravljen strokovni izpit. Ta kadrovski pogoj izpolnjuje le družba Holding Slovenske železnice d.o.o. oz. družbe, s katerimi je ta lastniško povezana, kot npr. SŽ Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., medtem ko vlagatelj pogoja opravljenega strokovnega izpita ne more izpolniti. Po mnenju vlagatelja je diskriminatorna tudi določba, v skladu s katero morajo ponudniki predložiti dokazila o izvedbi treh gradbenih projektov, po naravi in kompleksnosti primerljivih razpisanim delom v vrednosti najmanj 1.500.000.000,00 SIT v zadnjih petih letih, saj takih projektov v zadnjih petih letih v Sloveniji ni bilo. Vlagatelj zato meni, da so domači ponudniki, vključno z njim, v slabšem položaju.

Naročnik je z vlogo z dne 16.3.2006 Državni revizijski komisiji na podlagi 11. člena ZRPJN predlagal izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila v celoti. V obrazložitvi vloge naročnik navaja, da je vlagatelj v tem postopku oddaje javnega naročila že vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 19.1.2006) z enako pravno osnovo, ki ga je Državna revizijska komisija že zavrnila kot neutemeljenega. V predmetnem postopku je bilo sicer vloženih že 6 zahtevkov za revizijo, ki so bili zavrnjeni, s strani Državne revizijske komisije pa je bilo ugotovljeno, da naročnik ni storil očitanih kršitev. Naročnik je dne 8.3.2006 obvestil vse potencialne ponudnike, da je ponovni rok za oddajo ponudb 16.3.2006. Vlagatelj je dne 13.3.2006 naročnika prosil za prestavitev roka za tri tedne, da bo pripravil kvalitetno ponudbo, vendar naročnik temu ni ugodil, saj meni, da je bilo 191 dni, kolikor je minilo od objave javnega razpisa v Uradnem listu, dovolj časa za pripravo ponudbe. Naročnik dalje navaja, da je predmetno javno naročilo sofinancirano v višini 14.519.456,00 EUR s strani Kohezijskega sklada in da je treba projekt v skladu z odločbo o sofinanciranju končati do 30.9.2008. Ker je rok izvedbe 720 dni po uvedbi izvajalca v delo, uvedba pa traja 8 dni po podpisu pogodbe, je skrajni rok za podpis pogodbe 3.10.2006. Če pogodba do takrat ne bo podpisana, bo naročnik izgubil pravico do sofinanciranja.

Kot je razvidno iz dopisa z dne 17.3.2006, je naročnik predlog za izdajo sklepa o nezadržanju postopka vlagatelju poslal dne 20.3.2006.

Po presoji navedb naročnika ter pregledu predložene dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN odločila, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno sprejema odločitve o oddaji naročila, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je prepuščena Državni revizijski komisiji, ki mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija tako ugotoviti, ali obstaja dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode. Pri tehtanju interesov vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje postopka močnejši od razlogov za zadržanje. Ob tem mora Državna revizijska komisija upoštevati, da je namen določbe prvega odstavka 11. člena ZRPJN, v skladu s katero ima vložen zahtevek za revizijo ex lege suspenzivni učinek, ponudnikom zagotoviti učinkovito pravno varstvo, zato mora ob odločanju o predlogu za nezadržanje postopka oceniti tudi, na kakšen način bi morebitno nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila vplivalo na pravico ponudnika do zagotavljanja učinkovitega pravnega varstva.

V predmetnem postopku Državna revizijska komisija sledi naročniku, ki navaja, da je predmetno javno naročilo sofinancirano v višini 14.519.456,00 EUR s strani Kohezijskega sklada in da je treba projekt v skladu z odločbo o sofinanciranju končati do 30.9.2008, kar ob upoštevanju roka izvedbe pomeni, da je skrajni rok za podpis pogodbe 3.10.2006, sicer bo naročnik izgubil pravico do sofinanciranja, s čimer mu bo povzročena škoda. Javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila se zato kaže v cilju zagotovitve gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev. Istočasno gre ugotoviti, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v izreku tega sklepa, ne vpliva na koristi zadržanja za vse, ki bi lahko bili oškodovani, oz. nima škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo izvede odpiranje ponudb, opravi postopek pregledovanja, vrednotenja in ocenjevanja ponudb ter sprejme odločitev o oddaji naročila po prvem odstavku 78. člena ZJN-1, hkrati pa do pravnomočnega zaključka predmetnega revizijskega postopka ne sme skleniti pogodbe.

Z dovolitvijo izvedbe odpiranja, pregledovanja, vrednotenja in ocenjevanja ponudb je naročniku dana možnost, da ob upoštevanju načela hitrosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN ter rokov, ki jih za posamezna procesna dejanja predvideva ZRPJN, čim prej odloči o zahtevku za revizijo in s tem prispeva k čim hitrejšemu pravnomočnemu zaključku revizijskega postopka, hkrati pa izvede določena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, s čimer je zagotovljeno upoštevanje razumnih rokov za oddajo predmetnega javnega naročila. Istočasno je s prepovedjo sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila vlagatelju zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega varstva. Ob tem gre pripomniti, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zoper določila razpisne dokumentacije že vložil zahtevek za revizijo (vloga z dne 18.1.2006), ki ga je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljenega. Po mnenju Državne revizijske komisije zato nadaljevanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila kljub vloženemu novemu zahtevku za revizijo ne more vplivati na učinkovito pravno varstvo, kot ga zagotavlja ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.3.2006

dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor
- SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana