018-089/2006 Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-89/06-31-822

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata ter članov dr. Aleksija Mužine in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za storitve pogarancijskega vzdrževanja, nadgraditve in dograditev računalniške opreme in lokalnih računalniških omrežij za potrebe državnih organov RS, javnih zavodov in drugih naročnikov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega razpisa in na podlagi pritožbe, ki sta jo vložila skupna ponudnika ADVANT d.o.o., Cesta na Brdo 119A, Ljubljana in COMTRON d.o.o., Tržaška 21, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.03.2006 soglasno

ODLOČILA

Pritožbi se ugodi. Naročnik mora o zahtevku za revizijo (vloga z dne 28.02.2006) odločiti v skladu z ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (storitve pogarancijskega vzdrževanja, nadgraditve in dograditev računalniške opreme in lokalnih računalniških omrežij za potrebe državnih organov RS, javnih zavodov in drugih naročnikov, ki sodelujejo pri izvedbi javnega razpisa objava javnega razpisa; objava javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 85/2005, z dne 23.09.2005, pod št. objave Ob-25520/05) z Odločitvijo o oddaji naročila, št. 430-31/2005/88, z dne 27.01.2006 izbral večje število ponudnikov, po posameznih območjih in področjih. Za področje D je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje ELCOS d.o.o., Vodmatska 3, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je ponudnik ADVANT d.o.o., Ljubljana vložil zahtevek za revizijo (vloga, z dne 28.02.2006), v katerem navaja, da ga vlaga zgolj v sklopu D (za področje D) in hkrati zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na sklop oz. področje D, ni pravilna, zaradi česar zahteva razveljavitev odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika, v delu, ki se nanaša na sklop oz. področje D.

Naročnik je dne 07.03.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ponudnik ADVANT d.o.o., Ljubljana oddal skupno ponudbo s podjetjem COMTRON d.o.o., Maribor, zahtevek za revizijo pa je vložil samostojno. Ker ponudnik ADVANT d.o.o., Ljubljana sam ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, je naročnik slednjega, zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije, zavrgel.

Vlagatelj je dne 10.03.2006 vložil pritožbo, v kateri navaja, da bi ga moral naročnik v obravnavanem primeru pozvati k dopolnitvi nepopolne vloge (k predložitvi pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo s strani podjetja COMTRON d.o.o., Maribor).
Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi sklep naročnika z dne 07.03.2006, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel.

Po preučitvi pritožbe in pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pritožba utemeljena, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Tretji odstavek 9. člena ZRPJN določa, da lahko v primeru, ko predloži ali namerava predložiti skupno ponudbo več oseb, zahtevek za revizijo vložijo le vse (te) osebe skupaj. V primeru oblikovanja skupne ponudbe torej ZRPJN od skupnih ponudnikov zahteva konsenz glede uveljavljanja pravnega varstva. ZRPJN izrecno ne določa, kako mora ravnati naročnik z zahtevkom za revizijo, ki ga ne vložijo vsi skupni ponudniki skupaj, temveč ga vloži le eden izmed njih. Takšen procesni položaj je primerljiv s položajem, ki nastane, če je vloga stranke nepopolna. V tem primeru mora zato naročnik, na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, upoštevati določbo 273. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04). To pomeni, da mora naročnik (ali Državna revizijska komisija, če tega predhodno ni storil že naročnik) vlagatelja zahtevka za revizijo najprej pozvati k dopolnitvi nepopolne vloge (k predložitvi pooblastil vseh skupnih ponudnikov), zahtevek za revizijo pa lahko zavrže šele v primeru, če le-ta ni pravočasno dopolnjen.

Ne glede na dejstvo, da je ponudbeni partner ADVANT d.o.o., Ljubljana sam vložil zahtevek za revizijo oz. da za vložitev zahtevka ni imel izrecnega pooblastila ponudbenega partnerja COMTRON d.o.o., Maribor, gre ugotoviti, da naročnik z vloženim zahtevkom za revizijo ni ravnal pravilno, ko ga je zavrgel, ne da bi pred tem ponudbenega partnerja ADVANT d.o.o., Ljubljana pozval k ustrezni dopolnitvi. Kot je bilo že zapisano, bi moral naročnik z zahtevkom za revizijo ponudbenega partnerja ADVANT d.o.o., Ljubljana ravnati kot z nepopolno vlogo in slednjega pozvati k predložitvi pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo tudi s strani ponudbenega partnerja COMTRON d.o.o., Maribor.

Iz dokumentacije je razvidno, da je ponudbeni partner ADVANT d.o.o., Ljubljana k obravnavani pritožbi predložil tudi pooblastilo ponudbenega partnerja COMTRON d.o.o., Maribor (dokument, z dne 09.03.2006), iz katerega je razvidno, da je slednji za vložitev zahtevka za revizijo pooblastil ponudbenega partnerja ADVANT d.o.o., Ljubljana. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da bi moral naročnik ponudbenega partnerja ADVANT d.o.o., Ljubljana pozvati k dopolnitvi vloge, hkrati pa je ugotovila, da je le-ta naknadno predložil ustrezno pooblastilo za vložitev zahtevka za revizijo, je na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo odločiti v skladu z določbami ZRPJN, pri čemer naj upošteva, da je vlagatelj (z vidika tretjega odstavka 9. člena ZRPJN) nepopolno vlogo že dopolnil.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 20.03.2006

Predsednica senata
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška 21, Ljubljana
- ADVANT, d.o.o., Cesta na Brdo 119A, Ljubljana
- COMTRON d.o.o., Tržaška 21, Maribor
- ELCOS d.o.o., Vodmatska 3, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana