018-074/2006 Agencija za radioaktivne odpadke

Številka: 018-74/06-31-782

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "izvajanje storitev spremljanja medijev" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje OBSERVER GENION CLIPPING d.o.o., Lackova 10, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Agencija za radioaktivne odpadke, Parmova 53, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14.03.2006

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja se ugodi in se razveljavi sklep naročnika o zavrženju zahtevka vlagatelja za revizijo, z dne 23.02.2006.

2. Naročnik mora o zahtevku vlagatelja za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v znesku 40.392,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je poslal vlagatelju povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti, št.: 2006-ID, z dne 24.01.2006, za izvajanje storitev spremljanja medijev. Vlagatelj je dne 01.02.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal, da naročnik razveljavi povabilo k oddaji ponudbe ter vlagatelju povrne priglašene stroške, nastale v zvezi z revizijo in sicer 900 točk za pripravo zahtevka za revizijo, 3 % materialnih stroškov in takso v višini 100.000,00 SIT. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da naročnik ni določil meril za izbiro najugodnejše ponudbe v skladu z določili 50. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), saj ni navedel načina uporabe meril in pomena (vrednosti) posameznega merila, zaradi česar merila ne omogočajo objektivnega vrednotenja ponudb. Naročnik je s svojim ravnanjem kršil tudi prvi odstavek 23. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo. Naročnik je po mnenju vlagatelja kršil tudi temeljno načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1) in temeljno načelo transparentnosti (6. člen ZJN-1). Vlagatelj je dne 01.02.2006 vložil dopolnitev zahtevka za revizijo, v katerem navaja, da naročnik v povabilu k oddaji ponudbe ni določil pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, s čimer je kršil določila 42. člena ZJN-1.

Naročnik je dne 02.02.2006 izdal sklep, s katerim je vlagatelja pozval, da v roku treh dni po prejemu tega sklepa dopolni zahtevek za revizijo skladno z 12. členom ZRPJN, sicer bo zahtevek za revizijo zavrgel na podlagi četrtega odstavka tega člena.

Naročnik je dne 23.02.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel ter od vlagatelja zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, v znesku 46.200,00 SIT. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ob pregledu zahtevka za revizijo ugotovil, da ta ni popoln, saj vlagatelj ni priložil potrdila o plačilu takse v znesku 100.000,00 SIT. Naročnik je s sklepom, z dne 02.02.2006, vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka in ga opozoril na posledice po 12. členu ZRPJN.; vlagatelj je navedeni sklep prejel dne 10.02.2006. Dne 14.02.2006 je naročnik po pooblaščencu vlagatelja prejel priporočeno pisemsko ovojnico, na kateri je natisnjena firma vlagatelja, v kateri pa ni bilo vsebine. Ob prevzemu pisma na pošti je pooblaščenec naročnika ugotovil, da pisemska ovojnica ob pošiljanju ni bila zalepljena, ker se na njeni zadnji strani še nahaja neuporabljen samolepilni trak z zaščitno nalepko. O tem je bil sestavljen uradni zaznamek, ki se nahaja v spisu. Ovojnica je bila skupaj z uradnim zaznamkom zapečatena v plastično folijo na dan prevzema. Glede na navedeno je naročnik ugotovil, da vlagatelj ni dopolnil zahtevka za revizijo niti po pozivu naročnika s sklepom, z dne 02.02.2006. Ker zahtevek za revizijo ni bil dopolnjen, ga je naročnik na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN zavrgel.

Naročnik v nadaljevanju navaja, da skladno z določili prvega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št.26/99, 96/02, 2/04 (10/04 - popr.); v nadaljnjem besedilu: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana taksa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Ker vlagatelj s svojim zahtevkom ni uspel, je na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter skladno s 155. členom ZPP dolžan naročniku povrniti naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo: strošek sestave sklepa, z dne 02.02.2006: 50 točk, strošek sestave odločbe o zahtevku za revizijo: 300 točk, oboje povečano za 20 %. Stroški naročnika znašajo tako skupaj 46.200,00 SIT. Strošek sestave odločbe je odmerjen glede na ocenjeno vrednost javnega naročila male vrednosti, ki znaša 1.600.000,00 SIT.

Vlagatelj je dne 27.02.2006 vložil na Državno revizijsko komisijo pritožbo zoper sklep naročnika, z dne 23.02.2006, s katerim je naročnik zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo. Vlagatelj v pritožbi navaja, da je dne 13.02.2006 na pošti oddal priporočeno pošiljko, v kateri je bilo potrdilo o plačilu takse za zahtevek za revizijo, pošiljka pa je bila zapečatena. S tem je vlagatelj zahtevka za revizijo pravočasno dopolnil zahtevek za revizijo. Da je temu tako, izhaja iz potrdila na ovojnici, na kateri je tudi navedeno, koliko tehta pošiljka. Med strankama seveda ni sporno, da je naročnik prejel vlagateljevo pošiljko, sporno pa je, ali je v njej potrdilo o plačilu takse, ali ne. V dokaz svoje trditve, da je bilo v pisemski ovojnici potrdilo o plačani taksi, vlagatelj zahtevka kot pritožnik predlaga, da se izvede dokaz s tehtanjem pošiljke, v kateri je bilo poslano potrdilo o plačani taksi na pošti, kar je bila tudi v preteklosti praksa Državne revizijske komisije. Po splošnih pravnih načelih ni mogoče zavrniti pravnega sredstva - pritožbe, preden se ne izvedejo dokazi, s katerimi vlagatelj zahtevka za revizijo dokazuje utemeljenost svojih navedb. Z izvedbo tega dokaza bo vlagatelj na nedvoumen način dokazal, da je bilo v pisemski ovojnici poslano potrdilo o plačilu takse, vse v skladu z zahtevo naročnika in da je naročnik to tudi prejel. Vlagatelj zahtevka za revizijo je sam zapečatil ovojnico, zato je naročnikova trditev, da je bila prazna, nesprejemljiva.

Vlagatelj tudi oporeka naročnikovi zahtevi po povrnitvi stroškov. Vlagatelj pripominja, da je svoje stroške v zahtevku za revizijo priglasil glede na vrednost, do katere je mogoče izvesti javno naročilo male vrednosti. V tem postopku pa jih priglaša glede na to, da je naročnik ocenil vrednost naročila na 1.600.000,00 SIT v višini 300 točk in 20 % DDV za sestavo pritožbe in 2 % materialnih stroškov.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št.: 018-74/06-35-591, z dne 28.02.2006, pozvala vlagateljevega pooblaščenca, da v roku 5 dni od prejema tega sklepa dopolni pritožbo s predložitvijo pooblastila za vložitev pritožbe, v kolikor pa dopolnitev v postavljenem roku ne bo izvedena, bo vlagateljevo pritožbo zavrgla. Pooblaščenec vlagatelja je v zahtevanem roku dopolnil pritožbo in dne 03.03.2006 Državni revizijski komisiji dostavil zahtevano pooblastilo.

Državna revizijska komisija je z dopisom št.: 018-74/2006-35-592, z dne 28.02.2006, obvestila naročnika, da je dne 28.02.2006 prejela v pristojno odločanje vlagateljevo pritožbo zoper sklep naročnika o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvala, da ji nemudoma odstopi vso dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. Naročnik je zahtevek za revizijo z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji z dopisom , z dne 03.03.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 06.03.2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da ZRPJN v 6. točki tretjega odstavka 12. člena kot procesno predpostavko za odločanje o zahtevku za revizijo določa, da mora vlagatelj k zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona. Četrti odstavek 12. člena ZRPJN pa določa, da v primeru, če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka tega člena, vlagatelja zahtevka nemudoma pozove, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

Med naročnikom in vlagateljem ni sporno, da je vlagatelj poslal naročniku priporočeno poštno pošiljko v roku, določenem v sklepu naročnika, z dne 02.02.2006, sporno pa je, ali je v tej poštni pošiljki poslal potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN in ali je naročnik zahtevano potrdilo prejel. Državna revizijska komisija je pri odločitvi o spornem vprašanju sledila predlogu vlagatelja v pritožbi in na podlagi 7., 8. in 212. člena ZPP (in naslednjih) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, na podlagi katerega se v revizijskih in pritožbenih postopkih glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe ZPP, izvedla dokaz s tehtanjem priporočene pošiljke oziroma pisemske ovojnice, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji. Za izvedbo tega dokaza je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZRPJN pisno zaprosila Pošto Slovenije v Ljubljani, da tehta posredovano priporočeno poštno pošiljko - pisemsko ovojnico in ji posreduje podatke o teži. S tehtanjem pisemske ovojnice na Pošti Slovenije v Ljubljani, dne13.03.2006, je bilo ugotovljeno, da tehta pisemska ovojnica skupaj z nalepkami in poštno povratnico 11 gramov. Ker je na pisemski ovojnici nalepka z oznako "AR", ki je bila oddana na Pošti Slovenije v Mariboru dne 13.02.2006 ob 14.40 uri, na kateri je navedena teža priporočene pisemske pošiljke 0,016 kg, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je razlika med težo prazne pisemske ovojnice, opremljene z nalepkami in poštno povratnico, ki je bila ugotovljena na Pošti Slovenije v Ljubljani in težo priporočene poštne pošiljke ob njenem sprejemu na Pošti Slovenije v Mariboru, navedeno na nalepki, 5 gramov. Iz ugotovljenega dejanskega stanja nesporno sledi, da vlagatelj ni poslal naročniku prazne pisemske ovojnice. Glede na tako ugotovljeno dejansko stanje je Državna revizijska komisija pri Pošti Slovenije v Ljubljani eksemplarično preverila še težo lista papirja format A 4, za katerega je bila ugotovljena teža 5 gramov. Teža pisemske ovojnice, opremljene z nalepkami in poštno povratnico in lista papirja format A 4 je bila s tehtanjem pri Pošti Slovenije v Ljubljani ugotovljena skupno 16 gr, kar je identična teža, kot je navedena na priporočeni poštni pošiljki.

Čeprav iz izvedbe navedenega dokaza sledi, da vlagatelj ni poslal naročniku kot priporočeno poštno pošiljko dne 13.02.2006 zgolj prazne pisemske ovojnice, Državna revizijska komisija na osnovi materialnih dokazov ni mogla ugotoviti, kaj se je s pisemsko pošiljko dogajalo od njenega prevzema na Pošti Slovenije v Mariboru do vročitve naročniku ter prav tako ni mogla ugotoviti, ali je naročnik prejel potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN ali tega potrdila resnično ni prejel.

Državna revizijska komisija je zaradi zgoraj opisanih dejstev na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN zahtevala od vlagatelja dodatna pojasnila z namenom preveritve, ali je bila taksa iz 22. člena ZRPJN plačana pravočasno ter v ta namen zahtevala izročitev kopije potrdila o vplačilu takse. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji v skladu z njeno zahtevo dne 14.03.2006 posredoval potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj dne 13.02.2006 pri Novi Kreditni banki Maribor d.d. plačal takso v znesku 100.000,00 SIT za postopek revizije predmetnega javnega naročila. Iz kopije potrdila o vplačilu takse iz 22. člena je torej razvidno, da je vlagatelj pravočasno plačal takso v zakonsko določenem znesku.

Zaradi pomanjkanja dokazov Državna revizijska komisija v tem postopku sicer ni mogla ugotoviti, zakaj/ali naročnik potrdila o plačani taksi iz 22. člena ZRPJN ni prejel. Ne glede na to pa je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja skladno s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN ugodila, saj je bilo v predmetnem postopku kot nesporno dokazano dejstvo, da je vlagatelj pravočasno plačal takso iz 22. člena ZRPJN, kar je bilo izkazano s kopijo potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, s čimer je bila izpolnjena procesna predpostavka za odločanje o zahtevku za revizijo, ter da vlagatelj naročniku ni poslal kot priporočeno pošiljko dne 13.02.2006 zgolj prazne pisemske ovojnice, iz česar je mogoče sklepati, da je tudi potrdilo o vplačilu takse poslal pravočasno.

Ker naročnik zahtevka za revizijo ni meritorno obravnaval, postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje po predhodni odločitvi naročnika v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN v primeru drugega odstavka 17. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je potrebno na podlagi tretje alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbi vlagatelja ugoditi in razveljaviti sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo, z dne 23.02.2006.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevi pritožbi ugodila, mora naročnik v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločati o vlagateljevem zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom tega zakona.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povračilo stroškov, nastalih v tem postopku, in sicer stroške za sestavo pritožbe v višini 300 točk po odvetniški tarifi, 2 % materialnih stroškov, povečano za 20 % DDV. Državna revizijska komisija je v skladu z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in upoštevaje določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03) vlagatelju priznala priglašene stroške. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v znesku 40.392,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 14.03.2006

mag. Metka Cerar
članicaDržavnerevizijskekomisije


Vročiti:
- Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana