018-043/2006 MJU

Številka: 018-43/06-32-732

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter članice mag. Metke Cerar in predsednika dr. Aleksija Mužine kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "dobavo, montažo in vzdrževanje fotokopirnih strojev, multifunkcijskih naprav, faksimilnih naprav in uničevalnikov papirja za potrebe državnih in upravnih organov Republike Slovenije", na podlagi zahtevkov za revizijo, ki sta ju vložili podjetji Biring d.o.o., Motnica 9, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) in Konica Minolta d.o.o., Vodovodna cesta 101, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.3.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo prvega vlagatelja se zavrže.

2. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se zavrže.

3. Zahteva prvega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

4. Zahteva drugega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 22.07.2005 sprejel sklep št. 430-109/2005/77 o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za "dobavo, montažo in vzdrževanje fotokopirnih strojev, multifunkcijskih naprav, faksimilnih naprav in uničevalnikov papirja za potrebe državnih in upravnih organov Republike Slovenije". Predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 78/2005, z dne 19.08.2005, pod številko objave Ob. 22626/05.

Naročnik je dne 10.10.2005 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 430-109/2005/139 (v nadaljevanju: obvestilo, z dne 10.10.2005), s katerim je predmetno javno naročilo za sklope 1-10 oddal podjetju KONICA MINOLTA d.o.o., Vodovodna cesta 101, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi izbrani ponudnik), za sklope 11-13 pa podjetju MARAND INŽENIRING d.o.o., Cesta v Mestni log 55, Ljubljana (drugi izbrani ponudnik).

Prvi vlagatelj je dne 27.10.2005 vložil zahtevek za revizijo, ki mu je naročnik s sklepom, št. 430-109/2005/149, z dne 22.11.2005, delno ugodil in vlagatelju revizije priznal povračilo polovice stroškov, nastalih z revizijo.

Prvi vlagatelj je dne 2.12.2005 vložil zahtevo za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, ki je zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 430-109/2005/139, z dne 10.10.2005.

Naročnik je dne 8.12.2005 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 430-109/2005/158 (v nadaljevanju: obvestilo, z dne 8.12.2005). V obvestilu, z dne 8.12.2005, je naročnik sprejel odločitev, da se predmetno javno naročilo ne odda v nobenem od razpisanih sklopov. V obrazložitvi obvestila, z dne 8.12.2005, naročnik navaja, da je pri ponovni evaluaciji prispelih ponudb ugotovil, da za sklope 1 do 11 nobena ponudba ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, edina pravilna ponudba za sklop 12 pa presega višino zagotovljenih sredstev in je zato nesprejemljiva.

Prvi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 27.12.2005, v katerem naročniku očita, da je s sprejetjem obvestila, z dne 8.12.2005, kršil določilo 11. člena ZRPJN, saj naj bi naročnik odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, kot je vsebovana v obvestilu, sprejel pred odločitvijo Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Prvi vlagatelj zahteva razveljavitev navedenega obvestila ter povračilo stroškov revizijskega postopka po priloženem stroškovniku.

Drugi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 23.12.2005, v katerem navaja naročnikovo kršitev 11. člena ZRPJN, saj naj bi le-ta izdal obvestilo, z dne 8.12.2005, brez pravne podlage in pred dokončnostjo revizijskega postopka. Drugi vlagatelj zahteva razveljavitev navedenega obvestila ter povračilo stroškov revizijskega postopka po priloženem stroškovniku. Podredno ugovarja drugi vlagatelj tudi naročnikovi odločitvi o nepravilnosti njegove ponudbe.

Naročnik je izdal sklep, št. 430-109/2005/165, z dne 9.1.2006, s katerim je zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi navaja, da je sporno obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 8.12.2005, zgolj posledica ugotovljenih novih dejstev v revizijskem postopku, ki jih je ugotovil ob ponovnem pregledu ponudb.

Prvi vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 11.1.2006, obvestil, da bo revizijski postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, saj do izteka zakonsko določenega roka ni prejel naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo.

Naročnik je izdal sklep, št. 430-109/2005/166, z dne 9.1.2006, s katerim je zahtevek za revizijo prvega vlagatelja ravno tako zavrnil kot neutemeljenega, in sicer z enako obrazložitvijo, kot izhaja iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo drugega vlagatelja.

Drugi vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 12.1.2006, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Po prejemu naročnikovega sklepa o zahtevku za revizijo je prvi vlagatelj le-tega z dopisom, z dne 16.1.2006, ponovno obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, nakar je naročnik z dopisom, z dne 9.2.2006, odstopil zahtevka za revizijo skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je prvega vlagatelja z dopisom, z dne 2.3.2006, pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse, ki ga je le-ta posredoval dne 9.3.2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagateljev in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom prve alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Pred vsebinskim (in merito) odločanjem o zahtevkih za revizijo je Državna revizijska komisija preverila, ali gre vlagateljema v predmetnem postopku oddaje javnega naročila priznati aktivno legitimacijo v smislu 9. člena ZRPJN, ki v prvem odstavku določa: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.".

Pri tem gre opozoriti, da je Državna revizijska komisija v svojem sklepu, št. 018-381/2005-32-180, z dne 19.01.2006, ugotovila nepravilnost ponudb obeh vlagateljev. V zvezi s ponudbo prvega vlagatelja je tako zapisala: "Po pregledu ponudbe vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj pri pripravi ponudbe ni upošteval zahtevanega povečanja količin po posameznih sklopih, saj njegova ponudba ne vsebuje količin, kot jih je naročnik zahteval z dopisom št. 430-109/2005/118, z dne 09.09.2005. Državna revizijska komisija izpostavlja, da je skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je ugotovila, da vlagateljeva ponudba ne ustreza zahtevam naročnika po povečanju količin po posameznih sklopih, zato jo je potrebno, skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, označiti kot nepravilno." in tudi: "Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dopisu št. 430-109/2005/119, z dne 12.09.2005, v pojasnilu št. 21 določil, da morajo ponudniki ob predložitvi potrjene reference navesti na lastnem dokumentu pogodbeno vrednost dobave, pogodbeno vrednost vzdrževanja in že izvedeno pogodbeno vrednost vzdrževanja. Po pregledu ponudbe vlagatelja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj k ponudbi predložil pogodbo o poslovnem sodelovanju št. 003/2003. V obvestilu, z dne 10.10.2005, je naročnik navedel, da vlagatelj ni predložil lastne izjave, iz katere bi bila razvidna pogodbena vrednost dobave, pogodbena vrednost vzdrževanja in že izvedena pogodbena vrednost vzdrževanja. Po pregledu predložene pogodbe o poslovnem sodelovanju št. 003/2003, vsebovane v ponudbi, Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz obravnavane pogodbe ni razvidna pogodbena vrednost dobave, pogodbena vrednost vzdrževanja in že izvedena pogodbena vrednost vzdrževanja. Glede na ugotovljeno, da iz pogodbe o poslovnem sodelovanju št. 003/2003 niso razvidne vrednosti, kot jih je naročnik zahteval v dopisu št. 430-109/2005/119, z dne 12.09.2005 in glede na določilo 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudba vlagatelja nepravilna.".
Glede ponudbe drugega vlagatelja pa je bilo ugotovljeno naslednje: "Po pregledu ponudbe prvega izbranega ponudnika (t.j. podjetja Konica Minolta d.o.o., o.p.) Državna revizijska komisija ugotavlja, da prvi izbrani ponudnik k ponudbi ni predložil vzorca finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in vzorca finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Državna revizijska komisija zaključuje, da ponudba prvega izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev razpisne dokumentacije, zato jo je potrebno, skladno z določilom 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, označiti kot nepravilno.".

Glede na to, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila sprejel odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, kot izhaja iz obvestila, z dne 8.12.2005, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljema spričo dejstva, da sta njuni ponudbi nepravilni, ne gre priznati aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo zoper navedeno naročnikovo odločitev, saj jima zaradi ravnanja naročnika ne more biti povzročena škoda. Skladno z navedenim gre zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja zavrniti kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Prvi vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, po priloženem stroškovniku. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo skladno z 22. členom ZRPJN potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Drugi vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, po priloženem stroškovniku. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo skladno z 22. členom ZRPJN potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13.3.2006

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana