018-005/2006 Rižanski vodovod Koper d.o.o., s.r.l.

Številka: 018-5/2006-31-722

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar, kot predsednice senata, ter članov Jožefa Kocuvana in Vesne Cukrov, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "vodovodni material" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Cimmex, d.o.o., Vojkova 8, Solkan (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Rižanski vodovod Koper, d.o.o.- s.r.l., Ulica 15. maja 13, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.03.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi, tako da se razveljavijo naročnikove zahteve, vsebovane v razpisni dokumentaciji, št. 38/05, november 2005, za javno naročilo "vodovodni material", v delu "Tehnična dokumentacija - okvirna specifikacija, letne potrebe po vodovodnem materialu" za 1. sklop za pozicijo "CEVI, FAZONI (SPOJNIKI) IN ARMATURE, CEVI IZ DUKTILNE LITINE, standardni razstavljivi spoj" (DN 80, 100, 150, 200, 250 in 300), da "morajo biti cevi izdelane na obojko v skladu z EN 545:2002 (na standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico), zaradi vgradnje v agresivne zemljine ter povečane izpostavljenosti korozivnemu delovanju (prisotnost slane vode, ter vgradnje pod vodno gladino) zahtevamo od dobavitelja, da imajo cevi zunanjo zaščito (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2.".

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 385.043,60 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Preostanek založenega zneska za izvedbo dokaza s strokovno institucijo v višini 14.956,40 SIT se vrne vlagatelju zahtevka za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.07.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "vodovodni material". Javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 76/05, z dne 12.08.2005, pod številko objave Ob-21988/05.

Dne 29.09.2005 je Državna revizijska komisija izdala sklep, št. 018-296/2005-31-2311, s katerim je ugodila vlagateljevemu revizijskemu zahtevku in je deloma razveljavila razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Dne 18.11.2005 je naročnik v Uradnem listu RS, št. 103/05, pod številko objave Ob-31183/05, objavil nov razpis v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Z dopisom, z dne 08.12.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za nekatera dodatna pojasnila o zahtevah razpisne dokumentacije. Naročnik je na zahtevo odgovoril z dopisom, z dne 14.12.2005, v katerem je izrazil mnenje, da so iz razpisne dokumentacije jasno razvidna vsa zahtevana pojasnila.

Dne 14.12.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da zahtevane cevi z zunanjo zaščito (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2 niso v proizvodnem programu pri nobenem svetovnem proizvajalcu. Tudi sicer, kolikor je vlagatelju poznano, naročnik v dosedanji praksi ni nikoli nabavljal cevi s takim spojem, takšnih cevi pa ne more ponuditi nihče. Vlagatelj glede na naročnikove argumente za zahtevo po zunanji zaščiti v minimalnem nanosu 400g/m2 izpostavlja, da iz standarda EN 545:2002, na katerega se sklicuje naročnik, v dodatku "D- Področja uporabe, sestave zemljine", poglavje D.2, med drugim izhaja, da cevi iz duktilne litine s cink- aluminijevo zaščito, minimalne mase 400g/m2, niso primerne za vgradnjo v zemljine pod morsko gladino z zemeljskim uporom manj kot 500 Î" â"˘ cm. Vlagatelj dodaja, da je zaradi tega prosil naročnika, ali sprejme tudi kakšno drugo zunanjo zaščito cevi, ki bi bolj ustrezala zahtevam zemljine. Vlagatelj zatrjuje, da takšno zaščito cevi, ki je zaščitena s patentom, št. EP 0686246B, izdanim pri Evropski patentni službi in objavljenim dne 21.04.1999, lahko ponudi samo en proizvajalec iz grupacije SAINT-GOBAIN, ter da je naročnik z navedeno zunanjo zaščito identificiral blagovno znamko cevi NATURAL c 40. Po mnenju vlagatelja je naročnik dal v nasprotju z 32. členom ZJN-1 neprecenljivo prednost samo distributerju, ki zastopa edinega proizvajalca in ostalim distributerjem praktično onemogočil nastop na javnem natečaju (pravilneje: sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila; opomba Državne revizijske komisije).

Naročnik je vlagatelja z dopisom 21.12.2005 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je dne 23.12.005 posredoval naročniku dopolnitev zahtevka, v katerem je tudi dodatno pojasnil navedbe k obrazložitvi zahtevka za revizijo dne 14.12.2005, in sicer, da je naročnik navedel v 1. sklopu (cevi, fazoni - spojniki in armature, cevi iz duktilne litine, standardni razstavljivi spoj), da morajo biti cevi izdelane na obojko v skladu z EN 545:2002 (na standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico). Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da je termin "protiprirobnica" slovenska skovanka, ki jo pri proizvajalcu SAINT GOBAIN razumemo kot "GIUNTO EXPRESS", pri proizvajalcu "SERTUBI" pa kot "GIUNTO MEXICANO tipo MJ", ter da je za te spoje bistveno, da imajo vsi protiprirobnico preko katere se doseže funkcija spoja, zato gre njegove navedbe v zahtevku za revizijo razumeti tako, da "zahtevane cevi z zunanjo zaščito (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2 na standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico niso v proizvodnem programu pri nobenem svetovnem proizvajalcu.

Vlagatelj je z dopisom istega, naslovljenega na naročnika, uveljavljal povračilo stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je dne 28.12.2005 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da se cevi nodularne litine z zunanjo zaščito Zn+Al z minimalnim nanosom 400 g/m2 proizvajajo v vseh livarnah grupe SAINT GOBAIN (Francija, Nemčija, španija in Italija) ter v tovarni Buderus Guss iz Nemčije, kar pomeni, da je ta tip cevi v proizvodnem programu pri večini evropskih proizvajalcev tega materiala. Naročnik nadalje pojasni, da tak tip zunanje zaščite uporablja že približno dve leti na področjih, kjer je upornost zemlje med 500 in 1500 Ohm.cm ter na področjih, kjer je prisotna podtalnica, ki je včasih pomešana tudi s slano vodo. Naročnik tudi dodaja, da navedeni patent firme SAINT GOBAIN dopušča proizvodnjo te zaščite tudi drugim evropskim proizvajalcem (za Slovenijo navaja poleg zastopnika te firme tudi zastopnika firme Buderus Guss, kar omogoča tudi drugim distributerjem nastop na javnem razpisu).

Vlagatelj je z vlogo dne 30.12.2005 naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, datiranim z datumom 05.01.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 06.01.2006, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-5/2006-31-159, dne 17.01.2006, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN naročnika pozvala, da ji predstavi argumente za postavitev zahteve po "standardnem razstavljivem spoju s protiprirobnico" med določila tehnične dokumentacije 1. sklopa predmetnega javnega naročila (ob tem pa tudi, ali je glede na naravo in predmet javnega naročila zahtevani spoj edini, s katerim je mogoče zadostiti zahtevam in specifikam naročnikovega vodovodnega sistema), ter v kakšno okolje bo vgrajeval "cevi iz duktilne litine", zahtevane zunanje zaščite (Zn+ Al) v minimalnem nanosu 400g/m2 (ob tem pa tudi, ali so glede na naravo in predmet javnega naročila cevi z zahtevano zunanjo zaščito edine, s katerimi je mogoče zadostiti zahtevam in specifikam naročnikovega vodovodnega sistema).

Istega dne je Državna revizijska komisija z dopisom, št. 018-5/2006-31-160, na temelju tretjega odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila podjetje Vigrad d.o.o., Kocbekova cesta 30/a, Ljubečna (v nadaljevanju: Vigrad d.o.o.), kot ekskluzivnega zastopnika podjetij BUDERUS in TRM za prodajo duktilnih cevi in fazonskih kosov za vodovode in kanalizacijo za področje Slovenije, za pojasnila, ali kateri od omenjenih proizvajalcev proizvaja cevi iz duktilne litine (DN 80, 100, 150, 200, 250 ter 300), ki ustrezajo zahtevam "izdelava na obojko v skladu z EN 545:2002 (na standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico) z zunanjo zaščito (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2, z notranjo cementno oblogo, opremljene z odgovarjajočim tesnilom po ISO 4633, enotne dolžine L=6,00 m.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom dne 20.01.2006 posredoval pojasnilo. Glede "standardnega razstavljivega spoja s protiprirobnico" pojasni, da se večji del izgradnje vodovoda izvaja v strnjenih mestnih jedrih, kjer je vsa komunalna infrastruktura vgrajena v ozkem koridorju in medsebojno prepletena. Omenjeni spoj med ostalim omogoča lažjo in hitrejšo montažo spojnikov ter horizontalno in vertikalno prilagajanje vodovoda glede na ostalo infrastrukturo. Prav tako se je omenjeni spoj pokazal kot dober pri polaganju vodovoda na mostne konstrukcije, kjer je potrebno na kratki razdalji izvesti višinsko prilagoditev položenega cevovoda s cevovodom na mostni konstrukciji. Naročnik tudi pojasnjuje, da tako koncipiran spoj omogočajo proizvajalci Saint-Gobain PAM (Francija) ter Sertubi spa (Italija).
Glede zahteve po zunanji zaščiti (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2 pa naročnik pojasni, da se cevi iz duktilne litine proizvajajo z različno stopnjo zaščite od minimalne z bitumenskim premazom do boljše v odvisnosti od debeline nanosa kot je Zn, Zn+Al, do najboljših zaščit z različnimi vrstami plastičnih prevlek, ter da se v njegovem primeru cevovodi vgrajujejo v terene s spremenljivo stopnjo agresivnosti. Specifika zemljišč na priobalnem območju je povečana agresivnost teh zemljin (korozivna vplivnost delovanja morske vode v takih zemljinah), saj so bile v veliki meri pridobljene z izsuševanjem in nasipavanjem močvirnatih obmorskih površin. Takih površin, v katere se vgrajujejo vodvodne naprave, je na območju mesta Koper približno 2/3, na območju Izole in Pirana pa 1/3. Naročnik dodaja, da se takšna zaščita vgrajuje na področju njegovega delovanja že približno 2 leti, in sicer na področjih, kjer se zaradi agresivnosti okoliške zemlje ta zaščita priporoča po standardu EN 545:2002, to je na področjih, kjer je upornost zemlje med 500 in 1500 Ohm.cm ter na področjih, kjer je prisotna podtalnica, ki je včasih pomešana tudi slano vodo.

Podjetje Vigrad d.o.o. je Državni revizijski komisiji z dopisom dne 25.01.2006 posredovalo v prilogi odgovor njegovega dobavitelja (Buderus, Tiroler Röhren und Metallwerke, AG, Austria), z dne 25.01.2006, glede cevi iz duktilne litine (DN 80, 100, 150, 200, 250 ter 300), ki ustrezajo zahtevi "izdelava na obojko v skladu z EN 545:2002 (na standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico) z zunanjo zaščito (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2, z notranjo cementno oblogo, opremljene z odgovarjajočim tesnilom po ISO 4633, enotne dolžine L=6,00", iz katerega izhaja, da so v fazi uvajanja tehnološkega postopka za proizvodnjo takšnih cevi in da jih v tem trenutku še ne morejo ponujati na slovenskem trgu ter da ne morejo sodelovati na javnih razpisih.

Državna revizijska komisija je v cilju ugotovitve pravilnega in dejanskega stanja v predmetni zadevi skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN in 14. členom Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) s sklepom, št. 018-5/2006-31-267, z dne 30.01.2006, za izdelavo strokovnega mnenja določila Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana (v nadaljevanju: strokovna institucija). Z istim sklepom je Državna revizijska komisija vlagatelju naložila, da mora založiti predujem za izdelavo strokovnega mnenja v znesku 200.000,00 SIT in predložiti potrdilo o vplačilu predujma. Državna revizijska komisija je od vlagatelja dne 03.02.2006 prejela potrdilo o plačilu predujma. Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-5/2006-31-396, z dne 09.02.2006, strokovni instituciji posredovala vso relevantno dokumentacijo za izdelavo strokovnega mnenja.

Državna revizijska komisija je strokovno mnenje strokovne institucije prejela dne 22.02.2006 in ga dne 27.02.2006 posredovala vlagatelju in naročniku.
Vlagatelj je dne 01.03.2006 Državni revizijski komisiji sporočil, da na izvedensko mnenje strokovne institucije nima pripomb.
Državna revizijska komisija je od naročnika dne 03.03.2006 prejela dopis, v katerem le-ta navaja, da se z mnenjem strokovne institucije ne strinja v celoti, ter da bi po njegovem mnenju na zastavljena vprašanja strokovneje odgovorili strokovnjaki s Strojne fakultete oziroma strokovnjaki z Naravoslovnotehnične fakultete (oddelek za metalurgijo in materiale). Naročnik navaja v navedenem dopisu, da so, kot ugotavlja tudi strokovna institucija, cevi iz duktilne litine z 400 g/m2 Zn+Al zaščito, ki jih uporablja, primerne za veliko večino zemljin, zato meni, da je zahteva v javnem razpisu pravilna in utemeljena. Glede standardnega razstavljivega spoja s protiprirobnico pa naročnik še vedno zatrjuje, da takšen spoj omogoča boljše prilagajanje cevovodov v prostoru (x, y, z) v starih mestnih jedrih, ter navaja, da se je pri fazonskih kosih odločil za ta spoj na osnovi preteklih izkušenj (pri rezanju cevi za vgradnjo fazonskih kosov ni potrebno dodatno brusiti cevi, hitrejša in lažja montaža, za montažo fazonskih kosov ni potrebno uporabljati nobenih dodatnih naprav in priprav). Glede odgovora strokovne institucije na vprašanje "Kateri domači in tuji proizvajalci nudijo cevi, ki v celoti izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumentacije" pa naročnik pripominja, da strokovna institucija tudi sama priznava, da ne pozna do potankosti svetovne ponudbe cevi, fazonskih kosov, njihovih spojev in pribora, ki ustrezajo zahtevam v razpisu, zato meni, da je njen odgovor neutemeljen in brez teže.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama obstoji spor o tem, ali je zahteva naročnika v 1. sklopu (cevi, fazoni - spojniki, in armature, cevi iz duktilne litine, standardni razstavljivi spoj) po ceveh, izdelanih na obojko v skladu z EN 545:2002 (na standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico) z zunanjo zaščito (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2, skladna s prvim oziroma drugim odstavkom 32. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1).

V ta namen je bilo potrebno vpogledati v razpisno dokumentacijo, iz katere izhaja, da je naročnik v delu "Tehnična dokumentacija - okvirna specifikacija, letne potrebe po vodovodnem materialu" določil za 1. sklop za pozicijo "CEVI, FAZONI (SPOJNIKI) IN ARMATURE, CEVI IZ DUKTILNE LITINE, standardni razstavljivi spoj" (DN 80, 100, 150, 200, 250 in 300), da "morajo biti cevi izdelane na obojko v skladu z EN 545:2002 (na standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico), zaradi vgradnje v agresivne zemljine ter povečane izpostavljenosti korozivnemu delovanju (prisotnost slane vode, ter vgradnje pod vodno gladino) zahtevamo od dobavitelja, da imajo cevi zunanjo zaščito (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2. Poleg ustrezne zaščite morajo imeti cevi tudi notranjo cementno oblogo ter morajo biti opremljene z odgovarjajočim tesnilom ISO 4633. Dolžina cevi mora biti enotna in sicer L=6,00 m.".

Državna revizijska komisija je v zvezi s spornim vprašanjem strokovni instituciji zastavila naslednja vprašanja:
1. Ali so glede na naravo in predmet javnega naročila cevi z opredeljeno zahtevano zunanjo zaščito edine, s katerimi je mogoče zadostiti zahtevam in specifikam naročnikovega vodovodnega sistema"
2. Ali je glede na naravo in predmet javnega naročila "standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico" edini, s katerim je mogoče zadostiti zahtevam in specifikam naročnikovega vodovodnega sistema"
3. Kateri domači ali tuji proizvajalci po njenem vedenju nudijo proizvode, ki v celoti (zunanja zaščita in standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico) izpolnjujejo opredeljeno zahtevo razpisne dokumentacije"


Strokovna institucija je v svojem mnenju, št. M0186/06-440-1, glede zastavljenih vprašanj podala naslednje odgovore, in sicer glede vprašanja št. 1:
"Po standardu EN 545 so cevi z zunanjo protikorozijsko zaščito tipa Zn-Al (85Zn -15A1) minimalne mase 400 g/m2 (+ pokrivni premaz)* primerne za stike z večino zemljin, izjema so:
- kisle šote;
- zemljine, ki vsebujejo žlindre, odpadke, pepel, ali so namočeno z odpadnimi vodami;
- zemljine pod nivojem morja, oziroma zemljine pomešane s solmi iz morja in s specifično električno upornostjo manj kot 500 Î"cm.
(* -vse kovinske prevleke na ceveh (tipa Zn, ali Zn+Al) je potrebno po standardu EN 545 zaščititi še s premazi, ta zahteva je v razpisni dokumentaciji izpuščena)
V takih korozivnih zemljinah je priporočljivo uporabiti druge tipe zunanjih protikorozijskih zaščit, ki so navedene v standardu EN 545, točki 4.4.1 (za cevi) in točki 4.5.1 (za fitinge).
Glede na definirano korozivnost zemljin v razpisnih pogojih menimo, da zahteve za zunanjo protikorozijsko zaščito cevi iz duktilne litine v razpisni dokumentaciji niso izbrane ustrezno.".
Glede vprašanja št. 2 je strokovna institucija podala naslednji odgovor:
"V dopisu Rižanskega vodovoda Državni revizijski komisiji (posredovanje dodatnih pojasnil, dne 20.1.06) so zahteve iz razpisne dokumentacije za "standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico" pojasnjene s kopijami spojev izdelkov naslednjih proizvajalcev:
- spoj MJ za proizvode po EN 545 proizvajalca Sertubi Italija,
- spoj STANDARD za cevi in fitinge, spoj EXPRESS za ''collars'' proizvajalca Saint Gobain Canalization PAM za izdelke tipa Natural (klasa 40 po EN 545, z Zn+Al zunanjo zaščito),
- spoj EXPRESS za cevi in fitinge po EN 545 drugega proizvajalca iz koncerna Saint Gobain PAM, ki pa nimajo zunanjo protikorozijsko zaščito tipa Zn-Al.
Po našem vedenju, oziroma dostopnih podatkih na internetnih straneh proizvajalcev ter v manj kot 2 leti starih tiskanih katalogih, firma Sertubi spoj tipa MJ uporablja le pri fazonskih kosih (priloga št. 1 poročila), firma Saint Gobain Canalisation spoj EXPRESS uporablja le pri fazonskih U kosih (v katalogu imenovanih "collars") proizvodnega programa Natural (priloga št. 2 in 3 Poročila).
Podobne spoje za cevi od DN 80 do DN 300, kot so tipa MJ in Ekspress, nismo zasledili pri nobenem drugem poznanem proizvajalcu.
''Standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico'' ne omogoča boljše horizontalno in vertikalno prilagajanje cevovoda kot standardni fleksibilni spoji, lahko pa v nekaterih primerih omogoči lažjo in hitrejšo montažo elementov.".
Glede vprašanja št. 3 pa je strokovna institucija podala naslednji odgovor:
"Pri tem odgovoru je potrebno upoštevati, da strokovnjaki ZAG ne poznajo do potankosti svetovne ponudbe cevi, fazonskih kosov, njihovih spojev in pribora, ki ustrezajo zahtevam EN 545 .
Kot smo delno obrazložili že pri prejšnjih dveh odgovorih, zahteve iz razpisne dokumentacije Rižanskega vodovoda Koper za cevi DN 80 do DN 300 po našem vedenju v celoti ne izpolnjuje noben od že omenjenih in drugih poznanih proizvajalcev.
Zahteve razpisnih pogojev glede protikorozijske zaščite zunanjih površin (Zn+Al prevleka 400 g/m2) izpolnjujejo le cevi tipa Natural proizvajalca Saint Gobain Canalization PAM, glede spojev pa cevi z drugačno protikorozijsko zaščito površin drugega proizvajalca iz koncema Saint Gobain PAM.".

Vezano na pripombe naročnika na mnenje strokovne institucije, Državna revizijska komisija pripominja, da je strokovno institucijo za izdelavo strokovnega mnenja določila, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN in 14. členom Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05), s sklepom, št. 018-5/2006-31-267, z dne 30.01.2006, ki sta ga prejela tako naročnik kot vlagatelj 31.01.2006. Državna revizijska komisija v zvezi z naročnikovim mnenjem, da bi na zastavljena vprašanja strokovneje odgovorili strokovnjaki s Strojne fakultete oziroma strokovnjaki z Naravoslovnotehnične fakultete (oddelek za metalurgijo in materiale), poudarja, da je naročnik imel možnost ugovarjati zoper izbrano strokovno institucijo pred pridobitvijo njenega mnenja, česar pa, kot izhaja iz spisovne dokumentacije, vodene v predmetnem postopku revizije, ni storil. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija pripombe naročnika zavrnila.

V nadaljevanju Državna revizijska komisija poudarja, da prvi odstavek 32. člena (Uporaba tehničnih specifikacij) ZJN-1 določa, da naročnik ne sme uporabiti ali navajati takšnih tehničnih specifikacij, ki omenjajo blago, storitev ali gradnjo določene izdelave, izvora ali določenega postopka izvedbe, če bi s takim navajanjem dajal prednost določenim ponudnikom ali jih s takim navajanjem neupravičeno izločil. Drugi odstavek navedenega člena ZJN-1 pa določa, da naročnik v razpisni dokumentaciji ne sme zapisati določila, ki bi pomenilo prednost ali izključitev po prejšnjem odstavku, razen če predmet javnega naročila takšno določilo opravičuje. Drugi odstavek navedenega člena ZJN-1 tudi določa, da naročnik ne sme navajati posameznih blagovnih znamk, patentov, tipov ali posebnih izvorov ali izdelave.
Prvi odstavek 32. člena ZJN-1 torej preprečuje oziroma prepoveduje naročniku določiti takšne tehnične specifikacije, ki bi posamezne ponudnike ali več ponudnikov v odnosu do ostalih potencialnih ponudnikov postavljale neupravičeno oziroma iz neobjektivnih razlogov v boljši oziroma ugodnejši položaj. Takšna določba pomeni tudi zagotovitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki kot enega od temeljnih načel javnega naročanja (5. člen ZJN-1). Navedena določba apriori ne prepoveduje posameznih določenih konkretnih tehničnih specifikacij, prepoveduje pa uporabo takšnih, za katere ni objektivno upravičenih razlogov. Pravilo prvega stavka drugega odstavka 32. člena ZJN-1 pojem t.i. "neupravičenega navajanja tehničnih specifikacij" dodatno "obrazloži", in sicer je v skladu z navedenim stavkom prepovedano vsakršno navajanje takšnih tehničnih specifikacij, katerih konkreten predmet javnega naročila objektivno ne upravičuje.

Državna revizijska komisija je upoštevajoč argumente naročnika in mnenje strokovne institucije ter ob upoštevanju zgoraj navedene pravne podlage ugotovila, da je naročnik z določilom razpisne dokumentacije glede tehničnih specifikacij za 1. sklop za pozicijo "CEVI, FAZONI (SPOJNIKI) IN ARMATURE, CEVI IZ DUKTILNE LITINE, standardni razstavljivi spoj" (DN 80, 100, 150, 200, 250 in 300), da "morajo biti cevi izdelane na obojko v skladu z EN 545:2002 (na standardni razstavljivi spoj s protiprirobnico), zaradi vgradnje v agresivne zemljine ter povečane izpostavljenosti korozivnemu delovanju (prisotnost slane vode, ter vgradnje pod vodno gladino) zahtevamo od dobavitelja, da imajo cevi zunanjo zaščito (Zn+Al) v minimalnem nanosu 400 g/m2." kršil določilo prvega in drugega odstavka 32. člena ZJN-1. Naročnik namreč niti razpisni dokumentaciji, niti v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo, niti v dodatnih pojasnilih Državni revizijski komisiji, niti v pripombah na mnenje strokovne institucije ni uspel v zadostni meri pojasniti okoliščin, ki bi objektivno upravičevale kombinacijo oziroma nabor navedenih tehničnih zahtev. Predmetne tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji neupravičeno omejujejo tiste potencialne ponudnike oziroma dobavitelje (tudi t.i. distributerje oziroma trgovce), ki objektivno ne morejo ponuditi cevi, ki ustrezajo navedeni (neupravičeni - neargumentirani) kombinaciji tehničnih zahtev.

Glede na vse gornje ugotovitve, vezane na opredelitev zgoraj navedenih tehničnih specifikacij, je Državna revizijska komisija očitek vlagatelja spoznala kot utemeljen, s tem posledično pa tudi njegov zahtevek za revizijo. Skladno z zapisanim je Državna revizijska komisija razpisno dokumentacijo v spornem delu tehničnih specifikacij razveljavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je priznala vlagatelju kot potrebne stroške strošek plačila takse v višini 200.000,00 SIT in strošek za izvedbo dokazov s strokovno institucijo v višini 185.043,60 SIT. Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 385.043,60 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Preostanek založenega zneska za izvedbo dokaza s strokovno institucijo v višini 14.956,40 SIT se vrne vlagatelju zahtevka za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN da lahko Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija naročnika napotuje na navedbo tako oblikovanih tehničnih specifikacij, ki bodo skladne z zahtevami iz 32. člena ZJN-1.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 13.03.2006

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Rižanski vodovod Koper, d.o.o.- s.r.l., Ulica 15. maja 13, Koper,
- Cimmex, d.o.o., Vojkova 8, Solkan,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.