018-068/2006 Občina Piran

Številka: 018-68/06-31-692

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata ter članov Jožefa Kocuvana in Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju - izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Piran in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran (v nadaljevanju: naročnik), dne 09.03.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.09.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 85/2005, z dne 23.09.2005, pod št. objave Ob-25526/05 objavil javni razpis za zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju - izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Piran.
Naročnik je z obvestilom o oddaji naročila (dokument z dne 01.12.2005) kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Primorje d.d., Ajdovščina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve obvestila o oddaji naročila izhaja, da je bila od petih prejetih ponudb pravilna le ponudba izbranega ponudnika.
Vlagatelj je z dopisom, z dne 15.12.2005, zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Naročnik mu je zahtevan dokument posredoval dne 23.12.2005.
Vlagatelj je dne 30.12.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je oddal pravilno ponudbo.
Kot navaja vlagatelj, je naročnik izločil njegovo ponudbo iz obravnavanega postopka oddaje javnega naročila iz razloga, ker naj bi priložil le dve namesto treh referenčnih potrdil, in sicer za kanalizacijski sistem Lendava in Bakovci. Vlagatelj zatrjuje, da je navedena naročnikova ugotovitev napačna, saj naj bi bilo iz njegove ponudbe (iz Obrazca 5.11 in iz Obrazca 5.12) jasno razvidno, da je, poleg navedenih referenc, ob izgradnji ČN Murska Sobota izgradil tudi del kanalizacijskega sistema Murska Sobota, in sicer povezovalni kanalizacijski vod med kanalizacijskim sistemom Bakovci in Mursko Soboto, in sicer tako v zahtevani dolžini kot tudi v zahtevanemu obdobju.
Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je naročnikova ugotovitev o tem, da iz predloženih referenčnih potrdil ni razviden odgovorni projektant, napačna. Vlagatelj zatrjuje, da iz predloženih referenčnih potrdil na Obrazcu 5.17 in prilogah k le-temu ter iz priloge "Organizacija ponudnikov za izvedbo del" jasno izhaja, da je odgovorni projektant dipl. ing. Konrad F.L. Wutscher, direktor družbe SFC Umwelttechnik GmbH, ki je bil projektant vseh treh navedenih referenčnih projektov (Weinan Kitajska, Cork Irska in Siggerwiesen Avstrija). Referenčna potrdila so res izdana v angleškem in ne v slovenskem jeziku, čeprav je Obrazec 5.17, kot povzetek priložen v slovenskem jeziku, vendar je vlagatelj kljub temu prepričan, da naročnik razpolaga s strokovnim osebjem, ki mu ta tuji jezik ni nerazumljiv, zato po njegovem mnenju formalnost prevoda referenčnega potrdila v slovenski jezik ne bi smela preseči vsebinske pravilnosti referenc.
Vlagatelj dalje priznava, da na obrazcu 5.7 (b) - Seznam projektantov res manjka žig, vendar pa hkrati navaja, da je naveden obrazec podpisan s strani osebe, ki je podpisovala vse listine s strani vlagatelja, s čimer je po njegovem mnenju izražena vlagateljeva volja, da s podpisom potrjuje vsebino obrazca.
Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da se je naročnik, pri vseh očitanih pomanjkljivostih iz njegove ponudbe, posluževal stroge formalnosti in s tem dopustil, da je slednja povsem zasenčila njeno siceršnjo vsebinsko pravilnost.
Vlagatelj predlaga, da naročnik njegovo ponudbo oceni in vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer v višini vplačane revizijske takse (400.000,00 SIT).

Naročnik je dne 17.01.2006 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji, in sicer med pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, med zahtevanimi pogoji tehnične sposobnosti pod točko 1.2.10 določil, da mora ponudnik izkazati, da je izgradil (pod 2. alinejo) vsaj tri kanalizacijske sisteme v dolžini vsak najmanj 2.000 m v zadnjih petih letih. Kot dokaz izpolnjevanja navedenega pogoja, so bila v razpisni dokumentaciji predvidena referenčna potrdila, ki so jih morali potrditi posamezni naročniki, v obliki in vsebini, kot je razvidno iz Obrazca 5.12. Seznam referenčnih objektov pa je moral ponudnik navesti v Obrazcu 5.11, kjer je v tabeli pod točko b) predviden seznam referenc za kanalizacijo. Kot ugotavlja naročnik, je vlagatelj v Obrazcu 5.11, in sicer pod točko b) (Reference za kanalizacijo), navedel tri reference, in sicer za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Lendava ter izgradnjo kanalizacije v naselju Bakovci in v naselju Noršinci, v ponudbeno dokumentacijo pa je priložil le dve referenčni potrdili, in sicer za kanalizacijski sistem v občini Lendava in za izgradnjo kanalizacije v naselju Bakovci. Referenčno potrdilo, na katerega se sklicuje vlagatelj, po navedbah naročnika, potrjuje le izgradnjo čistilne naprave Murska Sobota in ga je vlagatelj priložil kot dokazilo za izgradnjo čistilne naprave. Naročnik še zatrjuje, da samo navedba dolžine kanalizacijskega sistema, ne potrjuje dejstva, da je vlagatelj le-tega tudi izgradil.

Naročnik dalje navaja, da je vlagatelj kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja tehnične sposobnosti v Poglavju 1, Podpoglavja 1.2, in sicer pod točko 1.2.12 (Reference odgovornega projektanta) predložil tri referenčna potrdila, in sicer za ČN Weinan, Kitajska, ČN Carrigenan, Irska in ČN Siggerwiesen, Avstrija. Kot ugotavlja naročnik, so predmetna referenčna potrdila v angleškem jeziku, vlagatelj pa je sam vpisal osnovne podatke v slovenskem jeziku v tabelo Obrazca 5.17 ter obrazec sam podpisal (čeprav je bilo v razpisni dokumentaciji zahtevano, da jih potrdi naročnik izvedene storitve). Bistveni očitek naročnika pa je v tem, da na originalnih potrdilih (torej potrdilih, ki so podani v angleškem jeziku) ni navedena oseba odgovornega projektanta.
Naročnik še ugotavlja, da vlagatelj ni žigosal Obrazca 5.7(b) - Seznam projektantov in s tem ravnal v nasprotju z zahtevo iz točko 10, Podpoglavja 1.4, Poglavja 1 (Sestavni deli ponudb).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 25.01.2006, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama v tem postopku spor v tem, ali je vlagatelj ravnal v skladu z (vsemi) naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ali je oddal pravilno ponudbo v smislu 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo navaja (tri) razloge, zaradi katerih naj bi naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Kot izhaja iz priložene razpisne dokumentacije, je naročnik v le-tej, pogoje za priznanje sposobnosti razdelil v tri sklope, in sicer na pogoje, ki se nanašajo na ponudnikov pravni status, na pogoje, ki se nanašajo na izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti ter na pogoje, ki se nanašajo na izpolnjevanje tehničnih sposobnosti. Med slednje (torej med zahteve, ki so se nanašale na izpolnjevanje ponudnikovih tehničnih sposobnosti) je v točko 1.2.10 Podpoglavja 1.2, Poglavja 1 zapisal tudi zahtevo, da je ponudnik izgradil vsaj dve (2) čistilni napravi kapacitete vsaka najmanj po 8.000 PE ali več za komunalne odpadne vode (objekt ima uporabno dovoljenje) v zadnjih petih (5) letih (v 1. alineji) in vsaj tri (3) kanalizacijske sisteme v dolžini vsak najmanj po 2.000 m v zadnjih petih (5) letih (v 2. alineji). V ta namen je v razpisno dokumentacijo priložil Obrazec 5.11 (Reference ponudnika kot izvajalca) in Obrazec 5.12 (Referenčna potrdila ponudnika). V Obrazec 5.11 so morali ponudniki pod točko a) vpisati reference za čistilno napravo, pod točko b) pa reference za kanalizacijo. V Obrazec 5.12 pa so morali ponudniki za vsak projekt (referenco, ki so jo vpisali v Obrazcu 5.11 podati še (ločeno) potrdilo, podpisano s strani naročnika navedene storitve (z desetimi različnimi podatki: naziv projekta, čas izvedbe projekta, kraj izvedbe projekta, skupna vrednost projekta, dela za katera je bil izvajalec odgovoren itdâ??).

Zgoraj citirano zahtevo iz razpisne dokumentacije je potrebno obravnavati kot pogoj v smislu v 10. točke 3. člena ZJN-1, ki določa, da je "pogoj" element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je sporni pogoj eden izmed izbirnih pogojev v smislu 42. a člena ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti), torej pogojev, ki jih določi naročnik po lastni presoji.

Med strankama v tem postopku je nesporno dejstvo, da je vlagatelj v dokaz izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja pod 2. alinejo (izpolnitev predmetnega pogoja v delu, ki se nanaša na 1. alinejo med strankama v tem postopku ni sporna) priložil Obrazec 5.11 (Reference ponudnika kot izvajalca), kamor je (pod točko b)) vpisal tri reference za kanalizacijo, in sicer izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Lendava, izgradnjo kanalizacije v naselju Bakovci in izgradnjo kanalizacije v naselju Noršinci in priložil tudi dva Obrazca 5.12, izdana (in podpisana) s strani naročnikov navedenih storitev, in sicer za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Lendava in izgradnjo kanalizacije v naselju Bakovci. Pač pa si stranki nista edini v tem, ali predmetni potrdili že zadoščata za izpolnitev spornega pogoja (v 2. alineji točke 1.2.10). Naročnik v zvezi s tem zatrjuje, da vlagatelj ni izpolnil pogoja, ker ni priložil Obrazca 5.12 tudi za referenčni posel "izgradnje kanalizacije v naselju Noršinci". Vlagatelj pa nasprotno zatrjuje, da je iz priloženega Obrazca 5.12 (referenčno potrdilo za projektiranje in izgradnjo čistilne naprave Murska Sobota) jasno izhaja, da je vlagatelj izgradil tudi del kanalizacijskega sistema Murska Sobota, in sicer povezovalni kanalizacijski vod med kanalizacijskim sistemom Bakovci in Mursko Soboto v zahtevani dolžini in obdobju in je tako citirani pogoj v celoti izpolnil.

Iz dikcije oziroma formulacije zgoraj citiranega pogoja (v 2. alineji) je mogoče jasno razbrati, da se le-ta nanaša na priložitev (vsaj) treh referenčnih potrdil za izgradnjo kanalizacijskih sistemov v dolžini vsak najmanj po 2.000 m v zadnjih petih (5) letih. Pri presoji pravilnosti vlagateljeve ponudbe s stališča postavljenih zahtev je torej potrebno v prvi vrsti upoštevati besedilo omenjene zahteve. Glede na jasno precizirano zahtevo, ki izhaja iz predmetne točke razpisne dokumentacije, je potrebno ugotoviti, da referenčne listine, ki so predložene v vlagateljevi ponudbi, ne zadostujejo naročnikovim zahtevam oziroma ne izkazujejo izpolnjevanja pogoja, ki ga zahteva naročnik, kajti za enega izmed, v Obrazec 5.11 (točka b) - reference za kanalizacijo) vpisanih referenčnih poslov, vlagatelj ni priložil tudi Obrazca 5.12. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju se ugotovitev naročnika, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogoja iz 1.2.10. točke Navodil (Tehnične sposobnosti - obvezni pogoji) izkaže kot pravilna in zakonita. Državna revizijska komisija še pripominja, da trditve vlagatelja, da naj bi "tretji referenčni posel" (v zahtevani količini in v zahtevanem časovnem razdobju) izhajal iz enega izmed priloženih Obrazcev 5.12, točneje iz obrazca, ki se nanaša na projektiranje in izgradnjo čistilne naprave Murska Sobota, že iz zgoraj navedenega (formalnega) razloga ne morejo vzdržati revizijske presoje, iz le-tega pa tudi sicer izhaja (kot navaja tudi naročnik) le navedba dolžine kanalizacijskega sistema.

Tudi naslednja zahteva, katere domnevno neizpolnjevanje je bil eden izmed (treh) razlogov za zavrnitev vlagateljeve ponudbe se nanaša na izpolnjevanje ponudnikovih tehničnih sposobnosti. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji, in sicer v točki 1.2.12 Podpoglavja 1.2, Poglavja 1 zapisal, da je moral odgovorni projektant za čistilno napravo projektirati vsaj dve (2) čistilni napravi kapacitete vsaka najmanj po 20.000,00 PE ali več za komunalne odpadne vode, od katerih mora biti vsaj ena (1) čistilna naprava, katera čisti odpadne vode kraja, ki je lociran ob morju (infiltracija morske vode v kanalizacijski sistem) v zadnjih petih (5) letih. V namen izpolnjevanja predmetnega pogoja je naročnik v razpisno dokumentacijo priložil Obrazec 5.16 (Reference odgovornega projektanta), v katerega so morali ponudniki, in sicer pod točko A) vpisati (vsaj) dve zahtevani referenci. V Obrazec 5.17 (Referenčna potrdila odgovornega projektanta) pa so morali ponudniki za vsak posamezen projekt (referenco, ki so jo vpisali v Obrazcu 5.16) podati še (ločeno) potrdilo, podpisano s strani naročnika navedene storitve (z desetimi različnimi podatki: naziv projekta, čas izvedbe projekta, kraj izvedbe projekta, skupna vrednost projekta, dela za katera je bil izvajalec odgovoren itdâ??).
Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je v ponudbo priložil pravilno izpolnjen Obrazec 5.16 (Reference odgovornega projektanta), v katerega je v točko A) (Reference odgovornega projektanta za čistilno napravo) za odgovornega projektanta g. Konrada Wutscherja, dipl.inž., vpisal tri reference, in sicer projekt Weinan (Republika Kitajska), projekt Carrigenan WWTP (Cork Irska) in projekt čistilne naprave Siggerwiesen. Dalje je vlagatelj za vsakega izmed v Obrazec 5.16 vpisanih referenčnih poslov priložil tudi tri Obrazce 5.17 (Referenčna potrdila odgovornega projektanta), katere pa ni niti izpolnil z vsemi zahtevanimi podatki, niti jih ni podpisal naročnik navedenih storitev. Vlagatelj je namreč v slednjih odkazal na priložena referenčna potrdila, ki so bila izdana v angleškem jeziku (s čimer je vlagatelj ravnal v nasprotju z izrecno naročnikovo zahtevo iz točke 10, Podpoglavja 1.1, Poglavja 1, v kateri je naročnik sicer dopustil uporabo tudi tujih jezikov, vendar je moral ponudnik v tem primeru poskrbeti za pravilen prevod v slovenski jezik), iz slednjih pa tudi ni razvidno, da se nanašajo na odgovornega projektanta g. Konrada Wutscherja, torej na projektanta, ki ga je vlagatelj navedel kot odgovornega projektanta za čistilno napravo.

Ker med naročnikom in vlagateljem ni sporno, da vlagatelj ni žigosal Obrazca 5.7 (b), s čimer je slednji ravnal v nasprotju z naročnikovimi izrecnimi navodili iz 10. točke, Podpoglavja 1.4, Poglavja 1 (na obvezno žigosanje vseh priloženih dokumentov pa so bili ponudniki, kot pravilno ugotavlja tudi naročnik, opozorjeni tudi v rubriki na dnu vsakega obrazca, kjer je bil označen prostor za "ponudnikov žig"), je Državna revizijska komisija zavrnila tudi predmetni očitek vlagatelja.

Ob zgoraj opisanem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 izrecno določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1). Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa jasno izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso pravilne. ZJN-1 v definiciji pravilne ponudbe (13. točka 3. člena ZJN-1) ne razlikuje med zahtevami, glede katerih lahko naročnik prosto odloča, ali jih bo upošteval ali ne, pač pa obravnava vse zahteve kot enako pomembne. Ker v obravnavanem primeru ponudba izbranega ponudnika ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, jo je bil naročnik na podlagi določil ZJN-1 dolžan zavrniti kot nepravilno. Zavrnitev nepravilne ponudbe je torej naročnikova dolžnost in odločanje o tem ni prepuščeno njegovi osebni presoji. Sprejeti (vlagateljevo) stališče, po katerem bi lahko naročnik zgolj na podlagi lastne presoje (in v nasprotju z vnaprej določenimi navodili iz razpisne dokumentacije) določal, kdaj se šteje določena ponudba za pravilno, pa bi pomenilo ne le kršitev navodil iz razpisne dokumentacije in kršitve prvega odstavka 76. člena ZJN-1, temveč tudi poseg v načelo enakopravnosti ponudnikov (ki je uzakonjeno v 7. členu ZJN-1), katero od naročnika zahteva, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanj.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 09.03.2006

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran
- SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota
- Primorje d.d., Vipavska 3, Ajdovščina
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana