018-069/2006 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-69/06-33-712

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata in članov dr. Aleksija Mužine in mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila, po sklopih, po omejenem postopku za: "Dobava medicinsko sanitetnega potrošnega materiala" ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja SIND d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA CELJE, Oblakova ulica 5, Celje, ki ga zastopa odvetnik Vladko Began, Senovica 10a, šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.03.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 2/2005-Lekarna, z dne 02.02.2006, in sicer v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti prijavitelju MAC'S Medical Gmbh, Am Wasserprug 2, A-2361 LUXENBURG-Vienna za I. fazo predmetnega postopka, v sklopu 7 in 56.8. V preostalem delu se zahtevek za revizijo v teh sklopih zavrne kot neutemeljen.

2. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na sklop 12, zavrže.

3. Vsaka stranka nosi svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.11.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, po sklopih in po omejenem postopku v skladu s drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). V Uradnem listu RS, št. 112-113/05, z dne 16.12.2005, je naročnik, pod številko objave Ob-35018/05, objavil javni razpis: "Dobava medicinsko sanitetnega potrošnega materiala" za I. fazo omejenega postopka. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil tudi v Uradnem glasilu EU, pod številko 2005/S 242-238834. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 6/2006, z dne 20.01.2006, pod številko objave Ob-463/06, podaljšal rok za predložitev prijav.

Naročnik je z dopisi, z dne 29.12.2005, z dne 06.01.2006, z dne 10.01.2006, z dne 12.01.2006, z dne 13.01.2006, z dne 17.01.2006 in z dne 18.01.2006 vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije posredoval dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji. Naročnik je dne 02.02.2006 izdal obvestilo, št. 2/2005-Lekarna, o priznanju sposobnosti prijaviteljem za I. fazo predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 06.02.2006, skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev njegove odločitve o priznanju sposobnosti ter zahteval vpogled v prijave prijaviteljev. Naročnik je vlagatelju omogočil vpogled v ostale prijave dne 07.02.2006.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 06.02.2006, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo zoper sklope 7, 12 in 56.8, v katerem navaja, da je ugotovitev naročnika glede pravilnosti prijave prijavitelja MAC'S Medical Gmbh, Am Wasserprug 2, A-2361 LUXENBURG-Vienna (v nadaljevanju: prijavitelj) nepravilna. Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu ponudbe prijavitelja, ki ga je opravil dne 07.02.2006, ugotovil, da v prijavi prijavitelja potrdilo Finančnega urada Dunaj (dokument Obvestilo o knjiženju, z dne 25.10.2005) izkazuje zaostanek plačila v višini, kot je navedena na spornem dokumentu, kar po mnenju vlagatelja pomeni, da prijavitelj nima poravnanih obveznosti. Nadalje vlagatelj navaja, da je navedeno potrdilo tudi starejše od 30 dni, šteto od dneva objave razpisa v Uradnem listu Slovenije, saj je bilo izdano dne 25.10.2005.
Vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljuje, da je prijavitelj kršil tudi 2. člen Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave (v nadaljevanju: Navodila), v katerem je določeno, da mora prijavitelj prijavo izdelati v slovenskem jeziku. Kot navaja vlagatelj, je iz obrazca prijavitelja Seznam najvažnejših dobav blaga (reference) razvidno, da le ta ni v celoti preveden v slovenščino, saj je v njem zapisano: "Napomena; Distribucija proizvoda išla je osim preko MAC ' S Medical i preko A .".
Vlagatelj zahtevka za revizijo pa očita naročniku tudi kršitev drugih določb ZJN-l, saj je priznal sposobnost podjetjema Thomy F. E., d.o.o., Ljubljana in Cardio Medical, d.o.o., Ljubljana. Pri teh dveh podjetij je iz izpiska iz sodnega registra po mnenju vlagatelja mogoče ugotoviti, da sta kapitalsko in upravljalsko med seboj povezani. S tem je naročnik kršil 1. člen Zakona o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93; v nadaljevanju: ZVK), ki prepoveduje dejanja, ki so v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji pri nastopanju na trgu in pomenijo nedovoljeno špekulacijo. Navedeno ravnanje prijaviteljev pomeni tudi kršitev 81. člena Pogodbe ES (skrajšano: PES). Predložitev ločenih prijav omenjenih prijaviteljev je treba, po mnenju vlagatelja, obravnavati kot dejanje nelojalne konkurence, saj povzroča škodo drugim udeležencem na trgu. Vlagatelj predlaga, da se prekine postopek, odstopi zadevo Uradu za varstvo konkurence in počaka z odločitvijo toliko časa, da bo Urad za varstvo konkurence, odločil o tem vprašanju kot o predhodnem vprašanju.
Vlagatelj zahtevka za revizijo tudi predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila prekine in se v predhodno odločanje po 234. členu PES pošlje vprašanje, ali je oddaja dveh prijav kapitalsko in upravljalsko povezanih prijaviteljev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila skladna S pravili konkurenčnega prava PES oz. ali je oddaja dveh ločenih prijav v nasprotju z 81. členom PES.
Vlagatelj zahteva razveljavitev naročnikovega obvestila o priznanju sposobnosti za I. fazo in priglaša povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 3% materialnih stroškov, povečano za DDV ter takso za vložitev zahtevka za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo pa do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 16.02.2006, skladno s 12. členom ZRPJN, pozval, da dopolni zahtevek za revizijo z potrdilom o vplačilu takse. Vlagatelj je naročniku predložil potrdilo o plačilu takse dne 17.02.2006.

Naročnik je s sklepom, št. 2/2005-Lekarna, z dne 20.02.2006, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je prijavitelj v svoji prijavi predložil tudi Obvestilo o knjiženju št. 34, z dne 27.12.2005, ki ga je izdal Finančni urad Dunaj in iz katerega je razvidno, da ima prijavitelj v dobrem 3.040,83 EUR. To pa po mnenju naročnika pomeni, da prijavitelj nima zaostanka v plačilu, temveč ima poravnane obveznosti in še dobropis. Naročnik navaja, da Obvestilo, z dne 25.10.2005, ni tisto obvestilo, ki bi bilo v tem pogledu relevantno, saj je bistveno Obvestilo o knjiženju, z dne 27.12.2005. Glede na datum izdaje tega potrdila pa tudi ne drži očitek vlagatelja zahtevka, da je obvestilo starejše, kot je zahteval naročnik (30 dni od objave v Ur. listu RS), saj je bilo izdano dne 27.12.2005, torej znotraj zahtevanega roka. V zvezi z Obvestilom o knjiženju (Buchungsmitteilung Nr. 34), št. 34, z dne 27.12.2005, naročnik še dodaja, da je ves čas v prijavi prijavitelja in da si ga je imel vlagatelj možnost ogledati, saj je vpogledal v sporno prijavo. Ob tem naročnik dodaja, da obvlada tudi jezik, v katerem je izvorno vloženo navedeno Obvestilo, z dne 27.12.2006.
V zvezi z očitkom vlagatelja glede izdelave obrazca Seznam najvažnejših dobav blaga v slovenskem jeziku naročnik meni, da ni utemeljen. Naročnik se sicer strinja z vlagateljem, da je prijavitelj na obrazec dopisal sporni stavek, vendar to ni pomembno, saj naročnik ni zahteval, da se na obrazec napiše stavek s takšno vsebino, ni pa tega tudi prepovedal. Kot navaja naročnik, sporni stavek ni bil zahtevan, niti ni pogoj za pravilnost prijave, zato naročnik meni, da ga v ožjem smislu ni mogoče šteti kot del prijave. Prijavitelj je izpolnil pogoj referenc že izpolnitvijo zap. št. 1 (Seznam najvažnejših dobav blaga) obrazca.
Glede navedb vlagatelja o pravilnosti prijav prijaviteljev THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana ter CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana, naročnik meni, da niso utemeljene. Vlagatelj zahteve za revizijo navaja, da je mogoče kapitalsko in upravljalsko povezanost obeh podjetij ugotoviti iz izpiska iz sodnega registra. Po ponovnem vpogledu v izpiska iz registra, ki sta ju v svoji prijavi predložili omenjeni podjetji, naročnik meni, da ta povezanost ni razvidna. Iz obeh izpiskov (nanju pa vlagatelj zahteve za revizijo nima nobenih pripomb) izhaja, da so ustanovitelji in zastopniki obeh podjetij različne osebe, iz česar ni mogoče sklepati o zatrjevani povezanosti. Ob vsem tem pa naročnik dodaja, da vlagatelj niti ne navaja konkretno, kakšna je kapitalska povezanost, niti kakšna je upravljalska povezanost oz., da so iste osebe vložile kapital v obe podjetji ali da iste osebe upravljajo obe podjetji. Zato gre po mnenju naročnika zgolj za pavšalne navedbe, ki niso opredeljene konkretno, da bi jih bilo mogoče sploh preizkusiti, poleg tega pa niso z ničemer dokazane.
Naročnik pa tudi meni, da ni jasno, kako bi bila lahko, če bi bili v resnici obe podjetji povezani, povzročena škoda drugim, ali omejena konkurenca, ali povzročena nelojalna konkurenca. Naročnik navaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo konkretno ne navaja, kako lahko samo priznanje sposobnosti obema podjetjema pripelje do dejanj, ki so nezakonita v smislu ZVK oz. PES. Naročnik tako niti ne more preizkusiti navedb vlagatelja, saj v glavnem povzema samo zakonske določbe. Naročnik tudi meni, da v konkretnem primeru PES ni bila kršena, saj vlagatelj zahteve tega ni niti dokazal, niti ni navedel konkretno vseh znakov iz 81. člena PES in jih obrazložil. Tako konkretno niti ne navaja, da imata sporni podjetji namen omejevanja konkurence, da sta uskladili svoje ravnanje pri prijavi na razpis in podobno.
Ob vsem navedenem naročnik zaključuje, da je predlog za prekinitev postopka ter postavitev ustreznega vprašanja Uradu za varstvo konkurence oz. prehodno odločanje po 234. členu PES, nepotreben in neutemeljen.

Z vlogo, z dne 22.02.2006, je stransko intervencijo v predmetni revizijski postopek prijavil prijavitelj THOMY F.E. d.o.o., Ljubljana. V vlogi prereka vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo o povezanosti družb in s tem povezane neskladnosti njegove prijave z zahtevami razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 28.02.2006, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo ter priglasil povračilo stroškov v višini 50 odvetniških točk.

Naročnik je dne 22.02.2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila. Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-69/06-33-542, z dne 24.02.2006, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, od naročnika zahtevala vso relevantno dokumentacijo oddaje predmetnega javnega naročila, ki ji jo je le-ta posredoval v prilogi dopisa, z dne 01.03.2006. V predmetnem dopisu je naročnik zahteval tudi povrnitev odvetniških stroškov za sestavo sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, in sicer 3000 odvetniških točk, povečano za DDV.

Vlagatelj je dne 06.03.2006 na Državno revizijsko komisijo naslovil dokument "Prva pripravljalna vloga v postopku oddaje javnega naročila", v katerem prereka ugotovitve naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, z dne 20.02.2006.

Po pregledu dokumentacije in na podlagi dodatnih pojasnil ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Glede na to, da vlagatelj zahtevka za revizijo med drugim oporeka ugotovitvam naročnika glede pravilnosti prijave prijavitelja, je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odgovoriti najprej na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je prijavo prijavitelja ocenil kot pravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1.

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1, mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Vlagatelj navaja, da v prijavi prijavitelja potrdilo Finančnega urada Dunaj (dokument Obvestilo o knjiženju, z dne 25.10.2005) izkazuje zaostanek plačila v višini, kot je navedena na spornem dokumentu, kar po mnenju vlagatelja pomeni, da prijavitelj v zadnjih 6 mesecih nima poravnanih obveznosti. Poleg tega naj bi bilo po mnenju vlagatelja potrdilo starejše od 30 dni (šteto od dneva objave razpisa v Uradnem listu Slovenije), saj je bilo izdano dne 25.10.2005. Naročnik se z navedenim ne strinja in navaja, da je prijavitelj v svoji prijavi predložil tudi Obvestilo o knjiženju št. 34, z dne 27.12.2005, ki ga je izdal Finančni urad Dunaj in iz katerega je razvidno, da ima prijavitelj v dobrem 3.040,83 EUR. Naročnik navaja, da Obvestilo, z dne 25.10.2005, ni tisto obvestilo, ki bi bilo v tem pogledu relevantno, saj je bistveno Obvestilo o knjiženju, z dne 27.12.2005, ne glede na to, da ni v slovenskem jeziku, saj obvlada tudi jezik, v katerem je izvorno vloženo navedeno Obvestilo, z dne 27.12.2005.
Državna revizijska komisija po vpogledu v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik, v Navodilih, v 2. členu najprej določil:
"Prijavitelj mora prijavo izdelati v slovenskem jeziku, razen če ni v razpisni dokumentaciji drugače določeno.
Izjema velja za tehnične opise, potrdila o kakovosti in certifikate, ki so lahko predloženi tudi v tujem jeziku in sicer v angleškem ali nemškem jezikuâ?? Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenskem jeziku.".
Nadalje je naročnik, glede izpolnjevanja pogojev, v 5. točki 8. člena Navodil zahteval:
"5. da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati", ter kot dokazilo, s katerimi prijavitelj dokazuje, da izpolnjuje pogoje, v 5. točki 11. člena Navodil zahteval: "5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež (ne starejše od 30 dni, šteto od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS)".
Državna revizijska komisija je po vpogledu v prijavo prijavitelja ugotovila, da je prijavitelj predložil overjeno kopijo dokumenta "OBVESTILO O KNJIŽENJU štev. 29", z dne 25.10.2005, iz katerega izhaja, da je ..dosedanje stanje računa: zaostanek plačila 5.042,53.., na koncu pa je še dodano besedilo .. dosedanje stanje računa: zaostanek plačila 7.219,92. Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je prijavitelj, poleg omenjenega dokumenta predložil tudi dokument "BUCHUNGSMITTEILUNG Nr. 34", z dne 27.12.2005, ki ni preveden v slovenski jezik temveč jo je prijavitelj predložil v nemškem jeziku. Glede na dejstvo, da je naročnik izrecno zahteval izdelavo prijave v slovenskem jeziku (saj je izrecno zapisal, da se za presojo spornih vprašanj uporablja slovenski jezik), Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da gre v obravnavanem primeru upoštevati le dokument prijavitelja "OBVESTILO O KNJIŽENJU, štev. 29", z dne 25.10.2005.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik obravnavano javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, z dne 16.12.2005, iz česar gre tako ugotoviti, da je predmetni dokument, z dne 25.10.2005, starejši od 30 dni, s čimer prijavitelj tako ni izpolnil zahtevo razpisne dokumentacije. Ob navedenem velja še izpostaviti, da dokument "BUCHUNGSMITTEILUNG Nr. 34", z dne 27.12.2005, ne pojasnjuje zahteve naročnika. da je prijavitelj da je poravnal davke in prispevke. Oziroma zapisano drugače. Nikjer iz navedenega dokumenta izrecno ne izhaja, ali ima prijavitelj v dobrem 3.040,83 EUR ali v breme 3.040,83 EUR.
Iz vsega zgoraj navedenega ter ob upoštevanju 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da prijavitelj v svoji prijavi zahteve naročnika, in sicer, da mora prijavitelj predložiti dokazilo .. da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež.., ni izpolnil, poleg tega pa je kršil 2. člen Navodil s tem, ko predmetnega Obvestila o knjiženju št. 29, z dne 25.10.2005, ni predložil v slovenskem jeziku, zaradi česar je njegova prijava nepravilna, naročnik pa jo je neupravičeno ocenil kot pravilno. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je zato potrebno revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na zatrjevane neutemeljenosti v prijavi prijavitelja, označiti kot utemeljene.

Glede navedbe vlagatelja, da naj bi prijavitelj kršil 2 člen Navodil s tem, ko je v obrazcu Seznam najvažnejših dobav blaga navedel: "Napomena; Distribucija proizvoda išla je osim preko MAC' S Medical i preko A.", Državna revizijska komisija ugotavlja, da je neutemeljena. Naročnik je v Navodilih predložil obrazec Seznam najvažnejših dobav blaga in poleg tega na le-tem zahteval: "Opomba:
ponudnik mora izpolniti vse rubrike v tem obrazcu
Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva od prijaviteljev izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kvaliteti izvedbe predmeta pogodbe iz zgornjega seznama oz. da na drug način preveri zgoraj navedene reference.".
Po vpogledu v prijavo prijavitelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prijavitelj predložil obrazec Seznam najvažnejših dobav blaga, ki ga je izpolnil, podpisal in žigosal. Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem, ko navaja, da je prijavitelj navedel "Napomena; Distribucija proizvoda išla je osim preko MAC ' S Medical i preko A.",vendar pa obenem ugotavlja, da je prijavitelj izpolnil navedeni obrazec že brez tega, da je dopisal sporni stavek. Obenem je potrebno tudi dodati, da je navedeno besedilo potrebno obravnavati kot pripis, ki v ničemer ne vpliva na naročnikovo presojo pravilnosti prijav. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da obravnavani obrazec vsebuje vse sestavine, s čimer prijavitelj izpolnjuje zahtevo razpisne dokumentacije, zato navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisije je v nadaljevanju obravnavala navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti (v sklopih 7 in 56.8) podjetjema Thomy F. E., d.o.o. in Cardio Medical, d.o.o. Po mnenju vlagatelja je iz izpiska sodnega registra teh dveh podjetij mogoče ugotoviti, da sta kapitalsko in upravljalsko med seboj povezani, s čimer naj bi naročnik kršil 1. člen ZVK ter 81. člena PES. Predložitev ločenih prijav omenjenih prijaviteljev je treba, po mnenju vlagatelja, obravnavati kot dejanje nelojalne konkurence, saj povzroča škodo drugim udeležencem na trgu. Vlagatelj predlaga, da se, prekine postopek ter odstopi zadevo Uradu za varstvo konkurence in počaka z odločitvijo toliko časa, da bo Urad za varstvo konkurence odločil o tem vprašanju, kot o predhodnem vprašanju.
Državna revizijska komisija izpostavlja, da je bil na podlagi Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 99/04 - u.p.b.; v nadaljnjem besedilu: ZPOmK) Zakon o varstvu konkurence v bistvenem delu (razen v 13. členu) razveljavljen. Državna revizijska komisija obenem pripominja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo niti ne pojasni, zakaj je predložitev ločenih prijav obeh prijaviteljev potrebno obravnavati kot dejanje nelojalne konkurence. Ne glede na navedeno pa ima vlagatelj pravico po pravilih obligacijskega prava uveljavljati odškodninski zahtevek, če bi mu bila z dejanji, ki so po tem zakonu nedopustna, storjena škoda. Nadzor nad uporabo določb ZVK izvaja tržna inšpekcija, nad uporabo ZPOmK pa izvaja v skladu s 15. členom tega zakona Urad za varstvo konkurence, ki spremlja in analizira razmere na trgu, kolikor so pomembne za razvijanje poštene konkurence, vodi postopke in izdaja odločbe v skladu z zakonom.

Državna revizijska komisija je nadalje obravnavala navedbo vlagatelja, da se, skladno z določilom 234. člena PES, na Sodišče Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Evropsko sodišče) naslovi predlog za predhodno vprašanje o tem, ali je oddaja dveh prijav kapitalsko in upravljalsko povezanih prijaviteljev (v predmetnem postopku oddaje javnega naročila) skladna s pravili konkurenčnega prava PES.
Državna revizijska komisija pojasnjuje, da se sodišče države članice po lastni iniciativi odloči za vložitev zahteve za predhodno vprašanje na Evropsko sodišče, zato stranke v postopku na odločitev sodišča države članice glede naslovitve predhodnega vprašanja, nimajo nobenega neposrednega vpliva. Po določilu 234. člena PES je Evropsko sodišče pristojno za odločanje o razlagi PES, o razlagi statutov organov, ustanovljenih z aktom Sveta (v kolikor je v teh statutih to predvideno), v največji meri pa je pristojno za odločanje o vprašanjih glede razlage in veljavnosti aktov institucij Skupnosti in Evropske centralne banke (ECB), s čimer je Evropskemu sodišču dodeljena pristojnost za odločanje glede razlage prava Evropske unije in glede veljavnosti aktov sekundarnega prava. Pri presoji potrebnosti vložitve zahteve za predhodno vprašanje mora sodišče države članice primarno ugotoviti, ali obstaja vprašanje glede katerega je potrebna interpretacija Evropskega sodišča. V kolikor sodišče države članice ugotovi, da tovrstno vprašanje sicer obstaja, pa odločitev o tem vprašanju ni potrebna za sprejem odločitve sodišča države članice v posameznem primeru, je sodišče države članice odvezano dolžnosti vložiti zahtevo za predhodno vprašanje.
Državna revizijska komisija povzema, da odločitev za vložitev zahteve za predhodno vprašanje na Evropsko sodišče, sproži organ, ko sam to meni ter da navedeno ni v dispoziciji strank za odločanje Državne revizijske komisije v konkretnem revizijskem postopku pa vložitev predhodnega vprašanja ni potrebna.

Ob upoštevanju ugotovljene kršitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila je Državna revizijska komisija sklenila ugoditi vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, v posledici česar je razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilu, št. 2/2005-Lekarna, o priznanju sposobnosti, z dne 02.02.2006, in sicer v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti prijavitelju za I. fazo predmetnega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je, glede navedbe vlagatelja, ki se nanaša na priznanje sposobnosti podjetjema Thomy F. E., d.o.o. in Cardio Medical, d.o.o. za sklop 12 (saj naj bi iz izpiskov sodnega registra izhajala kapitalska in upravljalska medsebojna povezanost), ugotavljala ali je vlagatelj sploh aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo zoper sklop 12.
ZRPJN v prvem odstavku 9. člena določa: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.".
Po roku za oddajo ponudb/prijav (in toliko bolj po odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila oziroma obvestilu o priznanju sposobnosti za I. fazo) lahko namreč pravni interes (praviloma) uspešno izkaže le oseba, ki je oddala ponudbo/prijavo. Državna revizijska komisija je zato preverila, za katere sklope predmetnega javnega naročila gre vlagatelju priznati aktivno legitimacijo v smislu določil 9. člena ZRPJN. Kot izhaja iz predložene dokumentacije oddaje predmetnega javnega naročila, je vlagatelj oddal ponudbo le za sklope 7, 23 in 56.8. Na podlagi navedenega gre tako ugotoviti, da vlagatelj za sklop 12 sploh ni oddal prijave in zato skladno z zgoraj navedeno utemeljitvijo v tem delu nima aktivne legitimacije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer stroške plačane takse za revizijo (v znesku 200.000,00 SIT), stroške odvetniškega zastopanja ter priprave zahtevka za revizijo (v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03), povečano za 3% materialnih stroškov s pripadajočim 20% DDV), stroške odvetniškega zastopanja za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (v protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi).
Naročnik je skladno s četrtim odstavkom 22. člena ZRPJN zahteval povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Iz predložene dokumentacije oddaje predmetnega javnega naročila izhaja, da je sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelja pripravil pooblaščenec naročnika.

Ker je vlagatelj zahtevka za revizijo uspel le s sorazmerno majhnim delom svojega zahtevka in upoštevaje zahtevo naročnika po povrnitvi stroškov odvetniškega zastopanja v vrednosti 3000 odvetniških točk, povečano za DDV, je Državna revizijska komisija, skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, upoštevala drugi odstavek 154. člena ZPP (Uradni list RS, št. 29/99, 96/02, 02/04 in 10/04; v nadaljevanju: ZPP), ki določa: "Če stranka deloma zmaga v pravdi, lahko sodišče glede na doseženi uspeh odloči, da krije vsaka stranka svoje stroške, ali pa ob upoštevanju vseh okoliščin primera naloži eni stranki in intervenientu ustrezen del stroškov.". Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 154. člena ZPP zato odločila, da vsaka stranka nosi svoje stroške revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 07.03.2006
predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik Vladko Began, Senovica 10a, šmarje pri Jelšah
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- MAC'S Medical Gmbh, Am Wasserprug 2, A-2361 LUXENBURG-Vienna
- Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, Ljubljana
- Cardio Medical, d.o.o.,Ul. Bratov Učakar 102, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.