018-045/2006 MF, CURS

Številka: 018-45/06-31-629

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, članice Vesne Cukrov in člana mag. Francija Kodela kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "Nakup pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik DZS d.d., Dalmatinova ul. 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, šmartinska 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.03.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.10.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega naročila, v Uradnem listu RS, št. 91/05, z dne 14.10.2005, pod št. objave Ob-27770/05 pa je za oddajo predmetnega javnega naročila objavil javni razpis po odprtem postopku. Naročnik je javni razpis objavil tudi v Uradnem listu EU, št. S201, z dne 18.10.2005, št. obvestila 2005/S 201-198000.

Dne 15.12.2005 je naročnik izdal obvestilo o oddaji predmetnega javnega naročila, s katerim je obvestil oba ponudnika, ki sta oddala pravočasno ponudbo (vlagatelj ter ponudnik Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana), da je sprejel ponudbo ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V prilogi navedenemu obvestilu je naročnik obema ponudnikoma posredoval poročilo o oddaji javnega naročila, v katerem je navedel med drugim, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna, ter da je ponudba vlagatelja nepravilna ker ponudbi pod zaporedno št. 290 (papir za fotokopiranje A4) ni bil priložen papir zahtevane kvalitete, in da je ocenjeval le ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dne 22.12.2005 zahtevo za izdajo obrazloženega obvestila in zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je vlagatelju dne 04.01.2006 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, dne 09.01.2006 pa mu je podal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, v katerem podrobneje pojasni razloge za nepravilnost vlagateljeve ponudbe in posledično njeno izločitev.

Dne 18.01.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik kot nepravilno izločil njegovo ponudbo, kljub temu da izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj se ne strinja z naročnikovo ugotovitvijo, da papir za fotokopiranje A4 pod zaporedno št. 290 ni zadostil zahtevanemu pogoju naročnika za papir pod točko 15 (vpijanje vode po Cobb metodi) in s tem tudi ne v celoti zahtevi naročnika, navedeni v točki 1 (primernost za inkjet črno-belo in barvno tiskanje), ki smiselno vsebuje tudi točko 2 (obojestransko inkjet tiskanje). Vlagatelj meni, da je mnenje Inštituta za celulozo in papir, p.p., Ljubljana, nepravilno, in predlaga, da bi lahko dokazal svoje navedbe s ponovitvijo analize vzorcev vlagatelja kot tudi izbranega ponudnika, za katerega dvomi, da izpolnjuje vse zahteve naročnika. Zato predlaga vlagatelj za izbranega ponudnika ponovno analizo papirja Gold Copy format A4 po vseh prametrih, navedenih v razpisni dokumentaciji, za vlagatelja zahtevka za revizijo pa papirja Super Paper A4 in Super Paper A3 le po parametrih "vpijanje vode po Cobb metodi", "inkjet črno-belo in barvno tiskanje", ki smiselno vsebuje tudi točko 2 ("obojestransko inkjet tiskanje").
Nadalje vlagatelj izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika. Ob tem je zapisal, da "tako vlagatelj zahtevka ni sledil naročnikovi zahtevi, da je treba ločeno prikazati ponudbeno vrednost za 1 oziroma 2 leti, ločeno prikazati davek na dodano vrednost in skupno ponudbeno vrednost". Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik zahteval, da ponudniki vpišejo ponudbeno vrednost za obdobje enega (1) leta, ponudbeno vrednost za obdobje dveh (2) let, davek na dodano vrednost (DDV) in skupno ponudbeno vrednost in opozarja na zahtevo naročnika, da je treba DDV ločeno prikazati v tabeli naročnika, vsebovan pa je le v skupni ponudbeni vrednosti. Vlagatelj meni, da izbrani ponudnik ni sledil zahtevam naročnika iz obrazca 2 "Ponudbena vrednost" in je posledično njegova ponudba nepravilna ter da je naročnik s tem, ko ni zavrnil ponudbe izbranega ponudnika kot nepravilne, kršil lastna navodila iz razpisne dokumentacije ter prvi odstavek 76. člena ZJN-1 in načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1).
Kot zadnje vlagatelj očita naročniku tudi, da je izbral ponudbo, čeprav referenčno potrdilo - priloga 7 ni izpolnjeno v skladu z naročnikovo zahtevo. Iz referenčnega potrdila je zgolj razvidno, da ga izdaja Ljubljanska banka d.d., nikjer pa ni naslova banke, ki ga izdaja, kar naj bi bila nesporna zahteva naročnika.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o izbiri, vsebovane v obvestilu o oddaji javnega naročila št. 433-01/35-10/2005/0530-020, z dne 15.12.2005, ter povrnitev stroškov po stroškovniku (zahtevek za revizijo 3000 točk + 20% DDV, materialni stroški 3% + 20% DDV, plačilo takse 200.000,00 SIT).

Vlagatelj je dne 23.01.2006 naslovil na naročnika dopolnitev zahtevka za revizijo, v katerem predlaga in vztraja, v kolikor ne bi naročnik sledil njegovemu predlogu v celoti, kot je bilo predlagano v zahtevku za revizijo, vsaj pri izvedbi dokaza z novim testiranjem za papir Super Paper A3 in Super Paper A3 po zahtevi "vpijanje vode po Cobb metodi". Vlagatelj predlaga izvedbo analize tega papirja na vzorcih, ki jih bo naročnik oziroma Državna revizijska komisija sama izbrala iz skladišča vlagatelja, ali pa neodvisno od vlagatelja pridobila iz maloprodaje vlagatelja, ali pa od kupcev v originalno zapakiranih ovitkih.

Naročnik je dne 01.02.2006 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da je pri meritvi parametra pod točko 15 (vpijanje vode po Cobb metodi) 22 g/m2 +/-4% (SIST ISO 535; Točka 15) vzorec CURS3 (vzorec vlagatelja Super Paper A4 pod zap. št. 290) dosegel vrednost 28 g/ m2 za stran A in 27 g/ m2 za stran B, kar pomeni, da se papir preveč omoči, zaradi česar bi se črnilo in barve pri inkjet tiskanju razlivale, mesta na katerih je več črnila oziroma barve pa bi bila vidna tudi na drugi stani papirja, zato ponudba vlagatelja ni zadostila kriteriju naročnika znotraj "Posebnih zahtev naročnika za skupino papirna galanterija" pod točko 15 (vpijanje vode po Cobb metodi) in s tem tudi ne v celoti kriteriju pod točko 1 (primernost za inkjet črno-belo in barvno tiskanje), ki smiselno vsebuje tudi točko 2 (obojestransko inkjet tiskanje). Naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji zapisal, da si pridržuje pravico, da vse priložene vzorce papirja kodira s šiframi in take pošlje na preverjanje po zgoraj navedenih parametrih na Institut za celulozo in papir, Bogišičeva ulica 8, Ljubljana (čigar Laboratorij za papirništvo je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, šmartinska 140, Ljubljana - št. akreditacijske listine LP-058). Naročnik zavrača očitek vlagatelja, da rezultati analize niso pravilni, še posebej ne zato, ker za svoje trditve ni predložil nobenega dokaza. Naročnik tudi ni sprejel predloga vlagatelja po ponovitvi analize istega vzorca papirja A4 izbranega ponudnika po vseh zahtevanih točkah (17 točk), papirja vlagatelja pa le po treh (3) točkah (vpijanje vode po Cobb metodi, inkjet črno-belo in barvno tiskanje, obojestransko inkjet tiskanje), saj je predlog poleg dejstva, da ponovljena analiza ne bi dala drugačnih rezultatov, tudi diskriminatoren do izbranega ponudnika in zato v nasprotju s 7. členom ZJN-1. Prav tako pa je naročnik zavrnil predlog vlagatelja po predložitvi novega vzorca papirja za testiranje, saj bi v primeru ustreznosti papirja po vseh zahtevah naročnika (17 točk) to pomenilo spremembo ponudbe iz nepravilne v pravilno, kar je v nasprotju s 54. členom ZJN-1.
V zvezi z očitkom vlagatelja glede nepravilne izpolnitve ponudbenih vrednosti s strani izbranega ponudnika naročnik pojasni, da v razpisni dokumentaciji nikjer ni bilo navodila o tem, ali mora biti ponudbena vrednost za eno (1) leto oziroma dve (2) leti podana brez DDV ali z DDV, pač pa je zapisal, kaj mora vsebovati skupna ponudbena vrednost, ki je bila tudi predmet ocenjevanja. Naročnik dodaja, da je bila ponudba izbranega ponudnika predložena v skladu z zahtevami naročnika in ZJN-1.
V zvezi z očitkom, da izbrani ponudnik ni predložil referenčnega potrdila, na katerem bi bil razviden sedež izdajatelja potrdila, naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik predložil referenčno potrdilo Nove Ljubljanske banke d.d., ter da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora biti na referenčnem potrdilu obvezno naveden sedež družbe.

Vlagatelj je z vlogo dne 07.02.2006 naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, datiranim z datumom 09.01.2006 (očitna pomota - pravilen datum bi moral biti 09.02.2006), ki ga je Državna revizijska komisija prejela 10.02.2006, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Najprej je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da se ne strinja z naročnikovo ugotovitvijo, da papir za fotokopiranje A4 pod zaporedno št. 290 ni zadostil zahtevanemu pogoju naročnika za papir pod točko 15 (vpijanje vode po Cobb metodi) in s tem tudi ne v celoti zahtevi naročnika, navedeni v točki 1 (primernost za inkjet črno-belo in barvno tiskanje), ki smiselno vsebuje tudi točko 2 (obojestransko inkjet tiskanje), oziroma navedbo vlagatelja, da je mnenje Inštituta za celulozo in papir, p.p., Ljubljana, nepravilno.
V ta namen je bilo potrebno vpogledati v razpisno dokumentacijo, iz katere izhaja, da je naročnik v poglavju 3.4 (Tehnične specifikacije pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala) v "Posebnih zahtevah naročnika za skupino papirna galanterija" (17 točk) določil, da morajo ponudniki v tej skupini ponuditi tak fotokopirni papir z zaporedno številko 289 in 290 iz specifikacije, ki ustreza naslednjim zahtevam (navedene so zgolj sporne specifikacije): primernost za "inkjet ter lasersko črno-belo in barvno fotokopiranje in tiskanje" (točka 1), "omogočati mora obojestransko fotokopiranje in tiskanje" (2. točka) ter "vpijanje vode po Cobb metodi, > 22 g/m2 +/-4% (SIST ISO 535)" (15. točka). V nadaljevanju je naročnik v navedenem poglavju določil, da mora ponudnik skupaj s ponudbo, zaradi naročnikovega namena ugotavljanja kvalitete in ustreznosti ponujenega fotokopirnega papirja, obvezno priložiti 1 (en) zavitek vzorcev fotokopirnega papirja A4 in 1 (en) zavitek A3, pakiranega po 1/500 listov, ter da mora ponudnik zadostiti kriterijem specifikacije, ki jo zahteva naročnik (17 točk), sicer bo izločen. Poleg tega je naročnik v navedenem poglavju tudi zapisal, da si naročnik pridržuje pravico, da vse priložene vzorce papirja kodira s šiframi in take pošlje na preverjanje po zgoraj navedenih parametrih na naslov: Inštitut za celulozo in papir, Bogišičeva ulica 8, 1000 Ljubljana, v imenu naročnika na račun ponudnika (plačnik stroškov) fotokopirnega papirja po veljavnem ceniku Inštituta za celulozo in papir.
Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik označil vzorce izbranega ponudnika z oznakami CURS 1 (A4) in CURS 2 (A3), vzorce vlagatelja pa z oznakami CURS 3 (A4) in CURS 4 (A4), in jih, kot izhaja iz dopisa, z dne 22.11.2005, z namenom analize le-teh posredoval Inštitutu za celulozo in papir (v nadaljevanju: Inštitut). Iz dokumenta Inštituta z naslovom Poročilo o pregledu in vrednotenju kakovosti vzorcev papirja, z dne 24.11.2005, ki se nahaja v spisovni dokumentaciji o predmetnem javnem naročilu, izhaja, da absorpcija vode Cobb, ki je merilo stopnje klejenosti oziroma nam pove sposobnost površine za pisanje s peresom, odstopa pri vzorcu CURS 3, kar lahko vpliva na kakovost odtisa pri kapljičnem tisku - razlivanje, neostri robovi linij, zlivanje barv (vrednosti absorpcije vode Cobb, izmerjene za vzorec CURS 3 so 27,7 za stran A in 27,3 za stran B).
Glede na dejstvo, da je naročnik že v razpisni dokumentaciji predvidel možnost testiranja vzorcev papirja na način kot ga je tudi izvedel, in upoštevajoč vrednosti, ki so bile izmerjene za vpijanje vode po Cobb metodi za vlagateljev vzorec papirja CURS 3, ter glede na dejstvo, da je Inštitut oziroma njegov Laboratorij za papirništvo akreditiran za preskušanje papirja pri Slovenski akreditaciji kot izhaja iz spisovne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu (Priloga k akreditacijski listini št. LP-058, z dne 28.01.2005 in z veljavnostjo do 27.01.2009), je Državna revizijska komisija zavrnila navedbo vlagatelja, da se ne strinja z naročnikovo ugotovitvijo, da papir za fotokopiranje A4 pod zaporedno št. 290 ni zadostil zahtevanemu pogoju naročnika za papir pod točko 15 (vpijanje vode po Cobb metodi) in s tem tudi ne v celoti zahtevi naročnika, navedeni v točki 1 (primernost za inkjet črno-belo in barvno tiskanje), ki smiselno vsebuje tudi točko 2 (obojestransko inkjet tiskanje), oziroma je zavrnila navedbo vlagatelja, da je mnenje Inštituta nepravilno. Posledično je Državna revizijska komisija tudi zavrnila predlog vlagatelja po ponovni analizi vzorcev papirja izbranega ponudnika po vseh parametrih iz razpisne dokumentacije ter vzorcev papirja vlagatelja po parametrih "vpijanje vode po Cobb metodi", "inkjet črno-belo in barvno tiskanje" in "obojestransko inkjet tiskanje". Prav tako pa je iz istega razloga Državna revizijska komisija zavrnila tudi predlog vlagatelja iz dopolnitve zahtevka za revizijo po ponovni analizi vsaj vzorcev papirja vlagatelja po parametru "vpijanje vode po Cobb metodi", ki bi se jih izbralo iz skladišča vlagatelja ali iz maloprodaje vlagatelja ali pa od kupcev. Ponovno testiranje vzorcev papirja v postopku oddaje javnega naročila ni bilo predvideno v razpisni dokumentaciji oziroma bi bilo celo lahko v nasprotju s pravili, ki jih je zapisal naročnik v le-tej, in ki jim vlagatelj ni nasprotoval z morebitno pravočasno vložitvijo zahtevka za revizijo, ponovno testiranje po zgolj nekaterih parametrih pa bi bilo lahko v nasprotju s temeljnim načelom enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1). Ob tem velja še dodati, da vlagatelj zahtevka za revizijo z ničemer ne utemeljuje, zakaj naj bi bili rezultati opravljenega testiranja sporni, niti ne predloži dokazila, iz katerega bi izhajalo, da je pri testiranju prišlo do nepravilnosti in/ali da papir, ki ga je ponudil, dejansko ustreza vsem tehničnim zahtevam razpisne dokumentacije oziroma naročnika. Tudi iz tega razloga je bilo potrebno to navedbo vlagatelja zavrniti kot neutemeljeno.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da "vlagatelj zahtevka ni sledil naročnikovi zahtevi, da je treba ločeno prikazati ponudbeno vrednost za 1 oziroma 2 leti, ločeno prikazati davek na dodano vrednost in skupno ponudbeno vrednost". Ker ni niti logično niti običajno, da bi vlagatelj v zahtevku za revizijo zase zatrjeval, katerim zahtevam naročnika ni sledil, je Državna revizijska komisija (upoštevaje kontekst celotne navedbe) ocenila, da gre za pomoto oziroma napako. Glede na to Državna revizijska komisija ni preverjala, ali je "vlagatelj zahtevka" sledil naročnikovi zahtevi, da je treba ločeno prikazati ponudbeno vrednost za 1 oziroma 2 leti, ločeno prikazati davek na dodano vrednost in skupno ponudbeno vrednost, pač pa je na podlagi celotnega revizijskega zahtevka zaključila, da se ta (nekoliko nejasen oziroma kontradiktoren) tekst nanaša na ponudbo izbranega ponudnika.
Z namenom razjasnitve spornega vprašanja (da izbrani ponudnik ni sledil zahtevam naročnika iz obrazca 2 "Ponudbena vrednost" po ločenem prikazu ponudbene vrednosti za 1 oziroma 2 leti, ločenem prikazu DDV in skupni ponudbeni vrednosti), je bilo potrebno vpogledati v točko 2 Ponudbena vrednost (stran 18/47) poglavja 4 (Ponudba) razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija na podlagi tega vpogleda ugotavlja, da je naročnik v tabeli "1. Ponudbena vrednost znaša:" predvidel naslednje postavke:
- Ponudbena vrednost za obdobje enega (1) leta,
- Ponudbena vrednost za obdobje dveh (2) let,
- Davek na dodano vrednost in
- Skupna ponudbena vrednost.
Nadalje je naročnik pod navedeno tabelo na isti strani razpisne dokumentacije zapisal, da skupna ponudbena vrednost vsebuje:
- ceno pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala,
- stroške embalaže,
- stroške dobave v skladišče naročnika po posameznih carinskih uradih in na Generalni carinski urad,
- davek na dodano vrednost po ustrezni stopnji.
Nadalje je bilo v zvezi spornim vprašanjem potrebno vpogledati v obrazec ponudbe izbranega ponudnika, iz katerega izhaja, da je le-ta v tabelo v točki 2 Ponudbena vrednost ob zneskih za ponudbeno vrednost za obdobje enega (1) oziroma dveh (2) pripisal tekst "z DDV", v postavki Davek na dodano vrednost pa je vpisal znesek 35.881.606,53 SIT ter v postavki Skupna ponudbena vrednost znesek 215.289.639,17 SIT.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil tabelo v obrazcu ponudbe na način, določen v razpisni dokumentaciji. Naročnik ni namreč zapisal, ali naj bosta zneska ponudbene vrednosti za obdobje enega (1) leta oziroma dveh (2) let zapisna z DDV ali brez DDV, zato gre pripis "z DDV" izbranega ponudnika ob teh dveh zneskih šteti zgolj kot pojasnilo in ne kot nepravilnost oziroma neskladje z zahtevami naročnika.
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija zavrača navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik ni sledil zahtevam naročnika iz obrazca 2 "Ponudbena vrednost" po ločenem prikazu ponudbene vrednosti za 1 oziroma 2 leti, ločenem prikazu DDV in skupne ponudbene vrednosti, zato tudi ni mogoče sprejeti trditve vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika iz tega razloga nepravilna. Posledično iz tega razloga tudi ni mogoče očitati naročniku kršitve prvega odstavka 76. člena ZJN-1 in načela enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1).

Kot zadnjo je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je naročnik izbral ponudbo, čeprav referenčno potrdilo - priloga 7, ni izpolnjeno v skladu z naročnikovo zahtevo, saj je iz referenčnega potrdila zgolj razvidno, da ga izdaja Ljubljanska banka d.d., nikjer pa ni naslova banke, ki ga izdaja, kar naj bi bila nesporna zahteva naročnika.
V ta namen je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v točki 4 (Dokazilo za izpolnjevanje zahtev glede referenc) na strani 6/47 zapisal "izpolnjeno, podpisano in žigosano referenčno potrdilo s strani ponudnikove pogodbene stranke/naročnika, ki potrjuje, da je ponudnik ... (PRILOGA Obr. 7)". Nadalje je naročnik v PRILOGI Obr. 7 predvidel na vrhu v levem kotu tega obrazca rubriko "Naročnik / izdajatelj potrdila:".
Nadalje je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil referenčno potrdilo (PRILOGA Obr. 7), v katerem je v rubriki "Naročnik / izdajatelj potrdila:" vpisan tekst "NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d." (in ne tekst "Ljubljanska banka d.d.", kot to zatrjuje vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo).
Glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni izrecno predvidel, da mora izdajatelj referenčnega potrdila (PRILOGA Obr. 7) vpisati tudi svoj naslov, naročniku ni mogoče očitati, da je (nepravilno) izbral ponudbo, katere referenčno potrdilo - priloga 7 nima naslova banke (potrditelja reference), zato je predmetna navedba vlagatelja neutemeljena.

Glede na vse gornje ugotovitve, vezane na postopek oddaje predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 03.03.2006

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, šmartinska 55, Ljubljana,
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana,
- Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.