018-059/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-059/2006-35-687

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika dr. Aleksija Mužine kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov kot članice senata in članice mag. Metke Cerar kot članice senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo tehnološke in pohištvene opreme ter pripravo prostorov (gradbena, obrtniška in instalacijska dela) za izvedbo I. faze adaptacije Centralne kuhinje v Kliničnem centru v Ljubljani in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba Kogast Grosuplje, d. d., Adamičeva 36, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 1. 3. 2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi dokument "sklep o pravilnosti ponudb", št. 3531-19/2004-83 z dne 20. 12. 2006, v tistem delu, ki vsebuje ugotovitev, da je vlagateljeva ponudba nepravilna.

2. Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške v višini 200.000 tolarjev v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 4. 8. 2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, št. 351-19/2004-40, 5. 9. 2005 pa še spremembo tega sklepa, št. 3531-19/2004-45.

Naročnik je s povabilom, št. 351-19/2004-44 z dne 6. 9. 2005, povabil k oddaji ponudb vseh 11 ponudnikov, ki so sodelovali v predhodno izvedenem odprtem postopku, ki se je zaključil z izdajo sklepa, št. 3531-19/2004-37 z dne 13. 7. 2005, s katerim je naročnik zavrnil vse ponudbe.

Naročnik je 20. 10. 2005 izvedel nejavno odpiranje štirih pravočasno predloženih ponudb, 20. 12. 2005 pa je sprejel dokument "sklep o pravilnosti predloženih ponudb", št. 3531-19/2004-83, s katerim ugotavlja, da je vlagateljeva ponudba nepravilna in zato izločena iz nadaljevanja postopka s pogajanji, ponudbe ostalih ponudnikov pa so pravilne. Naročnik navaja, da je po pregledu vlagateljeve ponudbe ter ugotovitvi nekaterih nejasnosti in pomanjkljivosti v njegovi ponudbi vlagatelja z dopisom, št. 3531-19/2004-73 z dne 4. 11. 2005, zaprosil za pojasnilo predloženega poročila pooblaščenega revizorja o poravnanih ponudnikovih obveznostih, vendar je vlagatelja zaradi nejasnega pojasnila revizorjeve ugotovitve še enkrat zaprosil za posredovanje pojasnila pooblaščenega revizorja oziroma ustreznega poročila pooblaščenega revizorja, in sicer z dopisom, št. 3531-19/2004-78 z dne 18. 11. 2005. Naročnik je po prejemu novega poročila pooblaščenega revizorja, ki navaja, da ima vlagatelj na pregledovani datum poravnane "vse zapadle obveznosti do dobaviteljev", ugotovil, da predloženo revizorjevo poročilo ni skladno z zahtevo v razpisni dokumentaciji v točki C 04./4.b. in tako tudi ne z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99, 97/2000 - odl. US, 64/2001; v nadaljevanju: Odredba), saj s predloženim poročilom pooblaščenega revizorja vlagatelj ni izkazal, da ima poravnane obveznosti do podizvajalcev in kooperantov, zato je vlagateljevo ponudbo kot nepravilno zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom z dne 13. 1. 2006 zaprosil za vpogled v predložene ponudbe. Naročnik je vlagatelju omogočil vpogled 18. 1. 2006. O vpogledu je bil sestavljen zapisnik, št. 3531-19/2004-89 z dne 18. 1. 2006.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 18. 1. 2006, ki ga je naročnik prejel 20. 1. 2006. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnikova ugotovitev, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, nepravilna. Vlagatelj navaja, da je predložil poročilo pooblaščenega revizorja, iz katerega izhaja, da ima poravnane vse obveznosti do dobaviteljev, po prejemu sklepa o pravilnosti predloženih ponudb pa je 9. 1. 2006 pridobil še dodatno pojasnilo pooblaščenega revizorja, v katerem pooblaščeni revizor navaja: "â?? Pri tem smo prejeli in preizkusili seznam vseh zapadlih obveznosti do dobaviteljev do 7. 10. 2005, ki ga je pripravilo podjetje Kovinastroj gastronom, tovarna gostinske opreme, d. d., Grosuplje; njegov seštevek smo primerjali z ustreznimi konti v glavni knjigi, to je konti skupine 22. Pod navedkom "obveznosti do dobaviteljev" se v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 11.4) razumejo obveznosti do dobaviteljev za kupljeno blago ali kupljene storitve. Zato menimo, da obveznosti do dobaviteljev vsebujejo tako obveznosti do dobaviteljev blaga kot tudi obveznosti do podizvajalcev in kooperantov, ki so vsebinsko dobavitelji storitev. Isto potrjuje tudi priporočeni kontni načrt za gospodarske družbe, ki ga je sprejel Slovenski inštitut za revizijo, ki za obveznosti do dobaviteljev namenja konte skupine 22 in ne predvideva nobenih drugih kontov za obveznosti do podizvajalcev in kooperantov." Na podlagi tega dodatnega pojasnila pooblaščenega revizorja vlagatelj utemeljuje, da že predloženo poročilo pooblaščenega revizorja zajema tako obveznosti do dobaviteljev blaga kot tudi do podizvajalcev in kooperantov. Vlagatelj utemeljuje, da je v navedenem primeru treba uporabiti namensko razlago Odredbe in da le njena jezikovna razlaga ni primerna. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da sta poročili pooblaščenega revizorja, ki sta bili predloženi k ponudbama ponudnikov IPL, d. o. o., in Adaptacije vzdrževanje, d. o. o., sicer pravilni, vendar bi moral naročnik, upoštevajoč načelo enakopravnosti ponudnikov glede na ravnanje z vlagateljevim poročilom pooblaščenega revizorja, njuni ponudbi zavrniti kot nepravilni, saj vsebujeta navedbo "obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov", ne pa tisto, ki jo predvideva Odredba. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je pri vpogledu v ponudbe ostalih ponudnikov ugotovil, da vsebujejo napake in pomanjkljivosti, zato bi jih moral naročnik zavrniti kot nepravilne. Vlagatelj tako navaja, da je podizvajalec Arba Plus, d. o. o., ponudnika Adaptacije Vzdrževanje, d. o. o., predložil referenčno potrdilo za isti referenčni objekt (tehnološka oprema kuhinje za objekt SB Murska Sobota) in isto pogodbeno vrednost, kot je to storil podizvajalec Metalka zastopstva Senkanar, d. o. o., ponudnika IPL, d. o. o., kar naj bi pomenilo, da je ponudba enega izmed ponudnikov netočna, neresnična in zavajajoča. Pri vpogledu v ponudbo ponudnika IPL, d. o. o., je vlagatelj ugotovil, da ponudnik ni predložil bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po 5. členu Odredbe in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Vlagatelj še trdi, da k ponudbi ponudnika Bitermo, d. o. o., niso predložena dokazila za podizvajalce (C10), iz katerih bi izhajalo, da podizvajalci razpolagajo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (C10 v zvezi s C6), v tej ponudbi pa v seznamu najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme in GOI del v zadnjih treh letih tudi ni naveden znesek skupne vrednosti opravljenih dobav in montaž.

Vlagatelj predlaga, da naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da razveljavi postopek oddaje javnega naročila in na podlagi prejete ponudbene dokumentacije sprejme nov sklep o pravilnosti predloženih ponudb z ugotovitvijo, da je vlagateljeva ponudba pravilna, ponudbe ostalih treh ponudnikov pa nepravilne. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, ki nastanejo vlagatelju zaradi postopka revizije v tej zadevi.

Naročnik je 6. 2. 2006 sprejel sklep, št. 3531-19/2004-93, s katerim je zahtevku za revizijo delno ugodil, in sicer tako, da je sklep o pravilnosti predloženih ponudb, št. 3531-19/2004-83 z dne 20. 12. 2005, v delu, ki se nanaša na pravilnost ponudbe ponudnika Adaptacije Vzdrževanje, d. o. o., razveljavil, in navedel, da bo po pravnomočnosti sklepa, št. 3531-19/2004-93 z dne 6. 2. 2006, ponovno odločal o pravilnosti ponudbe ponudnika Adaptacije Vzdrževanje, d. o. o. V ostalih točkah je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik utemeljuje svojo odločitev o delni ugoditvi zahtevku za revizijo s tem, da je ponudnik Adaptacije Vzdrževanje, d. o. o., v dopisu z dne 30. 1. 2006, podal izjavo in dokazilo, iz katerega izhaja, da ima podizvajalec Arba Plus, d. o. o., sklenjeno pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju s podjetjem Metalka zastopstva Senkanar, d. o. o., po kateri lahko podjetje Arba Plus, d. o. o., samo ali prek podjetja Metalka zastopstva Senkanar, d. o. o., dobavlja, montira in vzdržuje opremo podjetja Meiko. Naročnik je ugotovil, da iz predložene izjave in dokazila izhaja, da je Arba Plus, d. o. o., na objektu SB Murska Sobota izvedla zgolj montažo opreme, sam pa je zahteval, da se mora ponudnik izkazati z referenco, da je tako dobavil kot montiral opremo. Naročnik je štel za relevantno le referenco, ki jo je predložil ponudnik IPL, d. o. o., za podizvajalca Metalko zastopstva Senkanar, d. o. o., saj je iz posredovanega pojasnila in dokazila razvidno, da je dobavo in montažo tehnološke opreme kuhinje SB Murska Sobota izvedlo podjetje Metalka zastopstva Senkanar, d. o. o., podjetje Arba Plus, d. o. o., pa je navedeno opremo zgolj montiralo kot podizvajalec podjetja Metalka zastopstva Senkanar, d. o. o.

Preostale vlagateljeve navedbe je naročnik zavrnil kot neutemeljene. Naročnik navaja, da predloženo poročilo pooblaščenega revizorja ni v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije pod točko C 04./4., kjer je določeno, da mora ponudnik predložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da je ponudnik poravnal vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Naročnik ob tem še izpostavlja, da so v isti revizorski hiši pripravili poročilo pooblaščenega revizorja za drugega sodelujočega ponudnika v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, do očitkov, ki se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije glede poročila pooblaščenega revizorja in uporabe Odredbe, pa se ne bo opredeljeval, saj bi moral ponudnik očitek o neustreznosti razpisne dokumentacije uveljavljati v fazi pred odpiranjem ponudb (pravilno: pred predložitvijo ponudb). Naročnik navaja, da se je ponudnik IPL, d. o. o., s podpisom vzorca pogodbe zavezal, da bo sporne bančne garancije predložil v zahtevaem roku. V zvezi z očitki o nepravilnosti ponudbe ponudnika Bitermo, d. o. o., pa naročnik navaja, da ponudnik sam izpolnjuje vse potrebne pogoje iz C6, zato mu ni bilo treba predložiti reference za podizvajalce pri C10, ponudnik pa je 11. 11. 2005 podal tudi pojasnilo, da je seznam dobav in montaž razdelil na opremo in GOI dela, s čimer je v celoti izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 13. 2. 2006 obvestil, da želi nadaljevati s postopkom pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 3531-19/2004-101 z dne 16. 2. 2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik izvedel postopek s pogajanji in da je v XXII. točki razpisne dokumentacije določil, da bo v primeru napak oziroma pomanjkljivosti v ponudbah pozval ponudnike, da jih v določenem roku odpravijo, šele po tem pa bo ponudnike, katerih ponudbe so bile spoznane za pravilne, pozval na pogajanja, na katerih bo predmet pogajanj le znižanje cene.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik sicer v razpisni dokumentaciji na strani 51 v točki C 04., ki opredeljuje izjavo in dokazila ponudnika, da je finančno in poslovno sposoben, določil v 4. točki (izkaz sposobnosti ponudnika na podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov) alinea b) poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika, hkrati pa ugotavlja, da Slovenski računovodski standardi, ki so veljali v času sprejema sklepa o pravilnosti predloženih ponudb (Uradni list RS, št. 107/2001 (67/2003 - popr.), 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005; v nadaljevanju: SRS) in ki so podlaga pooblaščenim revizorjem za pripravo poročila, kot ga zahteva Odredba, ne poznajo pojmov podizvajalec in kooperant, pa tudi pojma dobavitelj blaga ni mogoče zaslediti, saj je v SRS uporabljen le pojem dobavitelj. S predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja ponudnik dokazuje, da na kontu 220 nima evidentiranih kakšnih neporavnanih kratkoročnih obveznosti (dolgov) do dobaviteljev (izrazoslovje SRS) v državi. Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da je v tem konkretnem primeru treba upoštevati tudi namensko razlago spornega člena Odredbe in da opiranje le na njegovo jezikovno razlago ni utemeljeno. Državna revizijska komisija sicer naročniku pritrjuje, da Odredba navaja tako dobavitelje blaga, podizvajalce in kooperante, vendar hkrati izpostavlja, da je mogoče kratkoročne obveznosti (dolgove) evidentirati le na kontih skupine 22 in ne tudi na kontih drugih skupin, zato vlagateljevi ponudbi predloženo poročilo pooblaščenega revizorja z dne 12. 10. 2005, ki vsebuje zgolj poimenovanje, ki ni v skladu z Odredbo, medtem ko pa vsebinsko ustreza Odredbi, ne more biti zavrnjeno kot nepravilno. Državna revizijska komisija je tako sledila prvi vlagateljevi navedbi. Državna revizijska komisija hkrati ugotavlja, da je v tem obravnavanem primeru - glede na zahteve iz razpisne dokumentacije - mogoče šteti, da je izraz dobavitelj, ki ga je uporabil pooblaščeni revizor pri pripravi revizijskega poročila, celo širši izraz od tistih, ki so navedeni v Odredbi (â?? dobavitelji blaga â??), in da po svoji vsebini predstavlja nadpomenko teh izrazov, zato izpostavlja, da ni dopustno ocenjevati ponudb ponudnikov, ki so predložili poročilo pooblaščenega revizorja, ki v celoti ne navaja izrazov iz Odredbe, ampak uporablja izrazoslovje SRS, kot nepravilne. Državna revizijska komisija izpostavlja, da je naročnik na strani 60 razpisne dokumentacije določil, "Ponudnik mora skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99, 64/01) v ponudbi predložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. V primeru, da ponudnik ne bo predložil zahtevanega poročila oziroma poročilo ne bo izkazovalo, da ima poravnane zgoraj naštete obveznosti, bo spoznan za nesposobnega in bo njegova ponudba zavrnjena". Glede na to, da je vlagatelj predložil poročilo pooblaščenega revizorja, ki navaja "preizkusili smo seznam vseh obveznosti do dobaviteljev do 7. 10. 2005 â??" (1. točka povzetka postopkov), "preizkusili smo seznam vseh zapadlih obveznosti do dobaviteljev do 7. 10. 2005 â??" (2. točka povzetka postopkov) in "pridobili smo poslovodno predstavitev, v kateri poslovodja izjavlja, da seznam obveznosti iz 1. točke na dan 7. 10. 2005 vključuje vse obveznosti podjetja do dobaviteljev na dan 7. 10. 2005 in da seznam iz 2. točke vsebuje vse zapadle obveznosti na ta dan" (3. točka povzetka postopkov), naročnik - ne da bi tudi vsebinsko preizkusil predloženo poročilo pooblaščenega revizorja - ne more trditi, da "ponudnik ni predložil poročila pooblaščenega revizorja, ki bi izkazovalo, da ima ponudnik poravnane vse svoje obveznosti do podizvajalcev in kooperantov". Državna revizijska komisija ugotavlja, da poročilo pooblaščenega revizorja z dne 12. 10. 2005 zgolj zaradi tega, ker je naveden pojem, ki ga uporabljajo SRS in ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijska komisije, niso pa navedeni pojmi, ki jih uporablja Odredba, ni tako, da izkazuje, da ponudnik nima poravnanih zapadlih obveznostih do svojih podizvajalcev in kooperantov. Upoštevajoč navedeno, zgolj uporaba pojma dobavitelj, ki v skladu z vsebino, ki temu pojmu dajejo pomen SRS, in upoštevajoč kontni načrt za gospodarske družbe in zadruge, ne pomeni tudi avtomatično manjšega obsega revidiranih podatkov. V zvezi z naročnikovim očitkom, ki izhaja iz odločitve o zahtevku za revizijo, da je pooblaščeni revizor opravil pregled zapadlih obveznosti samo do dobaviteljev vlagatelja in samo zapadlih obveznosti do naročnika tega javnega naročila, Državna revizijska komisija izpostavlja, da je iz namena postopka priprave poročila pooblaščenega revizorja mogoče ugotoviti, da je pooblaščeni revizor navedel "edini namen naših postopkov je bil ugotoviti, ali so v poslovnih knjigah izkazane zapadle obveznosti do dobaviteljev poravnane", iz dodatnega pojasnila pooblaščenega revizorja z dne 9. 1. 2006 pa je razvidno, da je pooblaščeni revizor "prejel in preizkusil seznam vseh zapadlih obveznosti do dobaviteljev do 7. 10. 2005", zato se ne strinja z naročnikovim argumentom.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da v tem konkretnem primeru naročnik ni ravnal pravilno, ko je le vlagatelja pozval k popravi poročila pooblaščenega revizorja, saj bi moral, upoštevajoč načelo enakopravnosti ponudnikov, k ustrezni popravi pozvati tudi ponudnika, ki sta predložila poročili pooblaščenega revizorja, v katerih so navedeni izrazi "dobavitelji, podizvajalci in kooperanti". Državna revizijska komisija sicer tudi ugotavlja, da so bili v obeh spornih poročilih pooblaščenih revizorjev uporabljeni tudi izrazi "dobavitelji blaga, podizvajalci in kooperanti". Kljub navedenemu, v skladu z navedenim v prejšnjem odstavku tega sklepa in glede na izrecno vlagateljevo trditev, da sta sporni poročili pooblaščenih revizorjev "povsem pravilni", Državna revizijska komisija ugotavlja, da v tem konkretnem primeru naročniku ni treba pozvati ponudnika k popravi spornih že predloženih poročil pooblaščenih revizorjev le zaradi okrnjene navedbe izrazov "dobavitelji blaga, podizvajalci in kooperanti".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelju v delu zahtevka za revizijo, kjer izpodbija ustreznost identične reference dveh ponudnikov, ugodil. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je glede na dokaze (dopis in izjava ponudnika Adaptacije Vzdrževanje, d. o. o., z dne 30. 1. 2006) razvidno, da lahko s sporno referenco razpolaga le gospodarska družba Metalka zastopstva Senkanar, d. o. o., ki pri tem javnem naročilu sodeluje kot podizvajalec ponudnika IPL, d. o. o. Iz predloženega dokaza je razvidno, da gospodarska družba Arba Plus, d. o. o., ki pri obravnavanem javnem naročilu nastopa kot podizvajalec ponudnika Adaptacije Vzdrževanje, d. o. o., s sporno referenco ne more razpolagati, saj je tehnološko opremo kuhinje v SB Murska Sobota zgolj montirala kot podizvajalec in v imenu gospodarske družbe Metalka zastopstva Senkanar, d. o. o. Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama o tej revizijski navedbi ni več spora. Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija zgolj povzela ugotovitve naročnika, ni pa o revizijski navedbi tudi meritorno odločala. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, naj v nadaljevanju postopka ugotavljanja pravilnosti predloženih ponudb sledi navedenim ugotovitvam in ugotovi, ali je ponudba, ki vsebuje sporno referenco, pravilna.

V zvezi s predložitvijo bančnih garancij iz oddelka D (finančna zavarovanja - garancije) Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva navedba neutemeljena in ugotavlja, da ponudniku IPL, d. o. o., ni bilo treba (ob predložitvi ponudbe) predložiti tudi bančnih garancij, ki jih navaja vlagatelj. Državna revizijska komisija ob tem še izpostavlja, da odloča v mejah zahtevka za revizijo (drugi odstavek 19. člena ZRPJN). Kljub navedenemu pa je Državna revizijska komisija pregledala tako v razpisno dokumentacijo kot ponudbo ponudnika IPL, d. o. o., in ugotovila, da obrazec C 04./3. vsebuje tako vzorec potrdila poslovne banke o razvrstitvi ponudnika v bonitetni razred kot izjavo o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in da je ponudnik IPL, d. o. o. - tako kot vlagatelj - predložil ločen dokument, ki vsebuje izjavo banke, s katero ta sporoča, v kateri bonitetni razred je razvrstila ponudnika, in da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ponudnik Bitermo, d. o. o., dejansko ni predložil dokazil za podizvajalce (C 10. v povezavi s C 6.), vendar hkrati izpostavlja, da je v obrazcu C 10. navedeno: "Ponudnik predloži za podizvajalce za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del dokazila, zahtevana pod točkami C 01., C 02., C 03. in C 06. v delu, ki ga ponudnik ne izkazuje." V obrazcu C 06. je navedeno: "Ponudnik naj za tem listom vloži oziroma izpolni priloženi seznam najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme in izvedenih gradbeno-obrtniških in inštalacijskih (GOI) del v zadnjih treh letih, z navedbo vrste dobav in časa dobav oziroma izvedbe GOI del, vrednost pogodb in navedbo naročnikov. V seznamu mora biti navedena vsaj ena zaključena dobava in montaža opreme in vsaj ena zaključena gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, in sicer za opremo: vsaj ena ali več dobav in montaž tehnološke opreme za obrat kuhinje v zadnjih 3 letih, katere skupna vrednost je najmanj v vrednosti ponujene opreme za predmetno javno naročilo, za GOI dela: eno ali več zaključenih GOI del, katerih skupna vrednost je najmanj v vrednosti ponujenih GOI del, od katerih je bilo najmanj eno izvedeno pod pogoji v delujočem objektu, primerljivimi z zahtevanimi v razpisni dokumentaciji. Seznamu ponudnik priloži referenčna potrdila." Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik Bitermo, d. o. o., že k ponudbi predložil takĂł izpolnjen seznam najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme in GOI del v zadnjih treh letih (obrazec, ki ga je predpisal naročnik) kot deset referenčnih potrdil, poleg tega pa še dodaten seznam "reference" z navedbo referenčnih objektov, kjer je ponudnik izvajal dela v letih 1999-2005. Naročnik je ponudnika Bitermo, d. o. o., z dopisom, št. 3531-19/2005-74 z dne 4. 11. 2005, pozval k odpravi napak in pomanjkljivosti. K svojemu dopisu, št. 764/05 z dne 11. 11. 2005, s katerim je naročniku dostavil pojasnila in popravljeno dokumentacijo, je predložil fotokopijo že predloženega seznama najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme ter GOI del v zadnjih treh letih ter dopolnitev seznama najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme ter GOI del v zadnjih treh letih, v kateri je po stolpcih navedel, koliko znašajo za posamezen objekt pogodbena vrednost, oprema in GOI dela. Ponudnik Bitermo, d. o. o., je vse navedene podatke seštel tudi po posameznih stolpcih. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudnik Bitermo, d. o. o., sledil zahtevam naročnika v zvezi z izkazovanjem zadostnih tehničnih zmogljivosti, saj je svoje dokumente po pozivu naročnika tudi popravil, zato je tako oblikovano vlagateljevo navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačilo takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000 tolarjev, stroške priprave zahtevka za revizijo v višini 100.000 tolarjev, stroške pošiljanja po pošti priporočeno s povratnico in vse stroške, ki utegnejo nastati vlagatelju med postopkom ali zaradi postopka. V skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Državna revizijska komisija je pri odločanju o povrnitvi stroškov ugotovila, da je vlagatelj kot potrebne stroške, nastale z revizijo, izkazal le stroške takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000 tolarjev, saj je k zahtevku za revizijo predložil potrdilo o vplačani taksi, v zvezi s preostalimi stroški pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni predložil nobenega dokumenta, iz katerega bi bil razviden oziroma specificiran znesek povrnitve preostalih zahtevanih stroškov. Državna revizijska komisija je zaradi navedenega vlagatelju priznala le povrnitev stroškov, potrebnih za plačilo takse za vložitev zahtevka za revizijo, v višini 200.000 tolarjev, višjo stroškovno zahtevo pa je zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 1. 3. 2006

Predsednik senata
dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, 1000 Ljubljana,
- Kogast Grosuplje, d. d., Adamičeva 36, 1290 Grosuplje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.