018-062/2006 MF, CURS

Številka: 018-62/06-31-673

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje inštalacij in vzdrževanje računalniške in mrežne opreme in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje UNISTAR LC d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12 a, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prvi vlagatelj) in podjetje RRC Računalniške storitve d.d., Jadranska 21, Ljubljana, ki ga zastopa Pravna pisarna Pečar-Prosenc-Peterlin o.p., Tavčarjeva 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, šmartinska 55, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 03.03.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja se ugodi tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za izvajanje inštalacij in vzdrževanje računalniške in mrežne opreme, vsebovana v dokumentu "obvestilo o oddaji naročila", št.: 433-01/39-7/2005/0530-020, z dne 19.12.2005.

2. Naročnik je prvemu vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 254.836,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva prvega vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

3. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se v delu, ki se nanaša na kršitev 11. člena Zakona o varstvu konkurence, zavrže.

4. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja se v preostalem delu zavrne kot neutemeljen.

5. Zahteva drugega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.11.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila za izvajanje inštalacij in vzdrževanje računalniške in mrežne opreme po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 106/05, z dne 25.11.2005, pod številko objave Ob-31923/05. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 13.12.2005, je razvidno, da je naročnik prejel tri pravočasne ponudbe.

Naročnik je dne 19.12.2005 izdal obvestilo o oddaji naročila, št.: 433-01/39-7/2005/0530-020, kateremu je priložil poročilo o oddaji javnega naročila, št.: 433-01/39-6/2005/0530-020, z dne 19.12.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Liko Pris d.o.o.,Verd 100 a, Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Prvi vlagatelj je dne 21.12.2005 zahteval vpogled v ponudbi izbranega ponudnika in drugega vlagatelja, kar mu je naročnik omogočil dne 29.12.2005. Prvi vlagatelj je dne 29.12.2005 zahteval od naročnika dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, ki mu jo je naročnik posredoval dne 10.01.2006, št.: 433-01/39-17/2005/0530-020.

Prvi vlagatelj je dne 20.01.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, št.: 433-01/39-7/2005/0530-020, z dne 19.12.2005, v katerem navaja, da je naročnik prekršil pravila javnega naročanja pri sprejemanju odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika, saj je ponudba izbranega ponudnika nepravilna. Naročnik je v razpisni dokumentaciji kot pogoj, ki ga mora izpolnjevati vsak ponudnik, navedel: "da je kadarkoli v letih 2003 - 2005 opravil storitve, ki so predmet javnega naročila, v obsegu najmanj 2000 ur za posameznega naročnika in vsaj na 5 različnih lokacijah, ki so med seboj oddaljene najmanj 100 km.". V pojasnilih na izrecno vprašanje ponudnika, ali se oddaljenost referenc šteje po ključu vsaka od vsake, je naročnik v dokumentu št.: 433-01/39-4/2005/0530-020, z dne 08.12.2005, natančno in nedvoumno pojasnil, da mora referenca potrjevati izvajanje storitev "na vsaj 5 lokacijah, ki so oddaljene vsaj 100 km vsaka od vsake (npr. Brežice, Dravograd, Koper, Ljubljana, Murska Sobota).". Vlagatelj je dne 29.12.2005 vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika ter pri vpogledu v potrdilo o zgornji referenci ugotovil, da je izbrani ponudnik kot referenčne lokacije navedel: Ljubljana, Koper, Celje, Novo mesto, Nova Gorica in Jesenice. Navedene referenčne lokacije prav gotovo ne izpolnjujejo naročnikove zahteve po oddaljenosti 100 km vsaka od vsake, saj sta npr. že Ljubljana in Celje oddaljena le 73 km. Manjša od 100 km je tudi razdalja Ljubljana - Jesenice, Ljubljana - Novo mesto, Celje - Novo mesto. V zvezi z navedenim je vlagatelj od naročnika pravočasno zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri je naročnik pojasnil, da je tudi sam ugotovil, da naštete lokacije niso oddaljene vsaka od vsake 100 km, s čimer je po mnenju vlagatelja tudi ugotovil, da referenca ne izpolnjuje vseh njegovih zahtev, ponudbo pa bi moral kot nepravilno zavrniti. Vendar pa je naročnik pri Vrhovnem sodišču RS, podpisniku potrdila, potrdilo "preveril". Vrhovno sodišče RS naj bi sicer naknadno potrdilo, da je izbrani ponudnik v letih 2003 - 2005 opravljal storitve inštalacij in vzdrževanja računalniške in mrežne opreme na vseh sodiščih Republike Slovenije. Hkrati pa so v tem dodatnem pojasnilu navedene tudi lokacije, ki so vsaka od vsake dejansko oddaljene 100 km. Po tem dodatnem pojasnilu je naročnik štel referenco Vrhovnega sodišča RS za ustrezno.

Po mnenju prvega vlagatelja je naročnik z navedenim ravnanjem prekršil 54. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), ki določa, da naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršne koli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredile pravilno. Referenčno potrdilo Vrhovnega sodišča RS prav gotovo ni izpolnjevalo vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in dodatnih pojasnil ponudnikom. Naročnik je "pod pretvezo pridobitve dodatnega pojasnila" izbranemu ponudniku omogočil, da je iz nepravilne naredil pravilno ponudbo Opisano po vsebini vsekakor ni pojasnilo, pač pa sprememba. S "pojasnilom" je ponudnik sporočil nove lokacije, šele te pa izpolnjujejo tudi pogoj po medsebojni oddaljenosti. Iz navedenega je nedvoumno, da ni šlo za nikakršno pojasnjevanje reference, pač pa za spremembo referenčnega potrdila, v elementu, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje vseh naročnikovih zahtev. Navedeno predstavlja tudi kršitev načela formalnosti in enakopravnosti vseh ponudnikov. Obe navedeni načeli onemogočata naročnikom arbitrarno presojo pri odločanju oz. arbitrarno razlikovanje med ponudniki, do česar je očitno prišlo v tem postopku. Zaradi navedenega prvi vlagatelj predlaga oziroma zahteva:
- da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila št.: 433-01/39-6/2005/0530-020, z dne 19.12.2005, v postopku oddaje javnega naročila za izvajanje inštalacij in vzdrževanje računalniške in mrežne opreme;
- da se za ponudbo izbranega ponudnika ugotovi, da je nepravilna;
- da se kot najugodnejšo ponudbo izbere ponudbo prvega vlagatelja;
- da se vlagatelju v 15 dneh od odločitve povrnejo stroški postopka po priloženem stroškovniku z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne zapadlosti do dne plačila, da ne bo izvršbe in sicer: taksa za revizijski zahtevek 100.000,00 SIT, sestava zahtevka 3000 točk po odvetniški tarifi, 2 % materialni stroški in 20 % DDV.

Prvi vlagatelj je dne 23.01.2006 vložil dopolnitev zahtevka za revizijo, s katero je predlagal, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila št.: 433-01/39-7/2005/0530-020, z dne 19.12.2005, in poročilo o oddaji javnega naročila, št.: 433-01/39-6/2005/0530-020, z dne 19.12.2005, v postopku oddaje javnega naročila za izvajanje inštalacij in vzdrževanje računalniške in mrežne opreme.

Naročnik je dne 10.02.2006 sprejel odločitev št.: 433-01/39-25/2005/0530-020, s katero je zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, posledično pa je zavrnil tudi povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi odločitve naročnik navaja, da prvi vlagatelj pravilno ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji glede referenc postavil pogoj, da je ponudnik kadarkoli v letih 2003 - 2005 opravil storitve, ki so predmet javnega naročila, v obsegu najmanj 2000 ur za posameznega naročnika in vsaj na 5 različnih lokacijah, ki so med seboj oddaljene najmanj 100 km. Prav tako je v odgovoru na vprašanje neizbranega ponudnika dodatno pojasnil, da ta pogoj pomeni, da ima izvajalec ustrezno opremo, kadre in organizacijske izkušnje za izvajanje pogodbenih storitev na različnih lokacijah po Sloveniji. Izvajalec je moral imeti reference, da je v letih 2003 in/ali 2004 in/ali 2005 izvajal storitve za enega ali več naročnikov (za vsakega naročnika vsaj 2000 ur) na vsaj 5 lokacijah, ki so oddaljene vsaj 100 km vsaka od vsake (npr. Brežice, Dravograd, Koper, Ljubljana, Murska Sobota). Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja je zahteval: izpolnjeno, podpisano in žigosano referenčno potrdilo s strani ponudnikove pogodbene stranke/naročnika, ki potrjuje, da so bile v letih 2003 - 2005 opravljene storitve, ki so predmet javnega naročila in sicer na lokacijah, ki so med seboj oddaljene vsaj 100 km (Priloga Obr. 8).

Naročnik v nadaljevanju navaja, da je izbrani ponudnik predložil Prilogo Obr. 8, na katerem je pisalo: Naročnik/izdajatelj potrdila: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko, Tavčarjeva 9, Ljubljana. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je Liko Pris d.o.o., Verd 100A, 1360 Vrhnika (naziv in sedež ponudnika/izvajalca), za naročnika v obdobju 2003 - 2005 opravljal naslednje storitve: pogarancijsko vzdrževanje in manjše nadgradnje aktivne mrežne opreme, strojne opreme strežnikov in namizne računalniške opreme po sodiščih; sodelovanje pri analizi naročnikovih potreb; prevoz in dostava opreme iz skladišča izvajalca ali dobavitelja do uporabnikov ter načrtovanje, dokumentiranje, podrobno zasnovo, izvajanje ter nadzorovanje inštalacij strojne in programske opreme strežnikov, delovnih postaj in ostale opreme. Skupno število opravljenih ur v obdobju 2003 - 2005 je znašalo 3.500 ur. Skupna vrednost del je znašala približno 50 mio SIT. Delo je potekalo na 5 različnih lokacijah, ki so med seboj oddaljene najmanj 100 km in sicer (našteti 5 lokacij): Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, Novo mesto, Nova Gorica, Jesenice, itd. Dela so bila opravljena vestno in ekonomično ter po pravilih stroke oziroma v skladu s pogodbenimi določili. Kontaktna oseba naročnika s telefonsko številko: A. M., 01/434-11-50. Kraj in datum: Ljubljana 7.12.2005. Pečat in podpis naročnika: podpis odgovorne osebe skupaj s pečatom državnega organa.

V nadaljevanju naročnik navaja, da je na odpiranju ponudb vsem prisotnim med drugim pojasnil in tudi vnesel v zapisnik, "da se bo vsebinska ustreznost posameznih dokumentov ugotavljala v nadaljevanju, v postopku analize posameznih ponudb". Zaradi nejasne formulacije. "Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, Novo mesto, Nova Gorica, Jesenice, itd." je naročnik preveri referenčno potrdilo pri kontaktni osebi Vrhovnega sodišča RS, ki je potrdila, da je izbrani ponudnik opravljal storitve, ki so predmet zadevnega javnega naročila na vseh sodiščih celotnega ozemlja RS, o čemer je naročnik napravil uradni zaznamek. Na izrecno željo naročnika je Vrhovno sodišče RS predložilo dodatno pojasnilo št.:SP 3/2005, z dne 04.01.2006, k referenčnemu potrdilu. V njem navaja, da je izbrani ponudnik opravil storitve pogarancijskega vzdrževanja in manjših nadgradenj aktivne mrežne opreme, strojne opreme strežnikov in namizne računalniške opreme na več kot 80-ih lokacijah sodišč splošne pristojnosti in specializiranih sodišč na območju Republike Slovenije (lokacije sodišč so razvidne na spletni strani na naslovu http://www.sodisce.si) v obsegu več kot 3.500 ur, med drugim na naslednjih lokacijah: Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, Okrajnega in Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Okrajnega in Okrožnega sodišča v Kranju, Okrajnega in Okrožnega sodišča v Murski Soboti, Okrajnega in Okrožnega sodišča v Krškem. Naročnik je zato štel referenčno potrdilo, ki ga je izbranemu ponudniku izdalo Vrhovno sodišče RS, za vsebinsko ustrezno in v skladu z zahtevanim pogojem. Izbrani ponudnik je navedene storitve opravil tako, kot izhaja iz referenčnega potrdila in dodatnega pojasnila. Reference izbranega ponudnika so izpolnjevale vse zahteve naročnika in bile v skladu z zahtevanim pogojem tako v trenutku odpiranja ponudb kot tudi v trenutku pridobitve dodatnega pojasnila. Njihova skladnost z zahtevanim pogojem in s tem ponudba se torej po odpiranju ponudb nista spremenili.

Naročnik še navaja, da od izbranega ponudnika ni zahteval, mu dovolil ali ponudil spremembe ponudbe, ki bi iz nepravilne ponudbe naredila pravilno, ker od njega ni zahteval predložitve novega referenčnega potrdila, vse v skladu s 54. členom ZJN-1. Naročnik je pojasnilo o vsebinski ustreznosti pridobil od Vrhovnega sodišča RS, zato ni na mestu trditev prvega vlagatelja, da je naročnik "pod pretvezo pridobitve dodatnega pojasnila" izbranemu ponudniku omogočil, da je iz nepravilne naredil pravilno ponudbo. Naročnik ni arbitrarno razlikoval med ponudniki, z navedbo kontaktne osebe v referenčnem potrdilu si je pridržal pravico, da referenčno potrdilo preveri ter je ponudnike enakopravno obravnaval v skladu s 7. členom ZJN-1.

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 20.02.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ter ponovil svoje navedbe iz zahtevka za revizijo. Prvi vlagatelj je zahteval povračilo stroškov za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka v višini 50 točk po odvetniški tarifi, 2 % materialnih stroškov ter 20 % DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 21.02.2006, odstopil zahtevek za revizijo prvega vlagatelja skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Drugi vlagatelj je dne 29.12.2005 zahteval vpogled v ponudbi izbranega ponudnika in prvega vlagatelja, ki mu ga je naročnik omogočil dne 03.01.2006. S posebnim dopisom, z dne 29.12.2005, je drugi vlagatelj zahteval od naročnika dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, št.: 433-01/39-7/2005/0530-020, z dne 19.12.2005, ki mu jo je naročnik posredoval dne 10.01.2006, št.: 433-01/39-18/2005/0530-020.

Drugi vlagatelj je dne 23.01.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper obvestilo o oddaji naročila, št.: 433-01/39-7/2005/0530-020 in dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila št.: 433-01/39-18/2005/0530-020 ter navedel, da je naročnik kršil temeljno načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1), prvi odstavek 76. člena ZJN-1 in 11. člen Zakona o varstvu konkurence. V obrazložitvi zahtevka za revizijo drugi vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pod točko 5. na strani 7 določil, da mora biti za osebo, ki ima opravljen tečaj za notranjega presojevalca za vodenje sistema kakovosti, v ponudbi priloženo potrdilo, izdano s strani pooblaščene organizacije, da je oseba usposobljen notranji presojevalec, pri čemer je izrecno navedeno, da mora biti potrdilo veljavno na dan odpiranja ponudb. Drugi vlagatelj je pri vpogledu v razpisno (pravilno: ponudbeno) dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovil, da je bilo predloženo potrdilo SIQ izdano dne 06.11.2003, kar pomeni, da na dan odpiranja ponudb, dne 13.12.2005, ni bilo več veljavno, saj je bilo starejše kot eno leto. Rok veljavnosti navedenega potrdila je namreč samo eno leto in je tako veljavnost predloženemu potrdilu potekla dne 06.11.2004. Izdajatelj predmetnega potrdila, to je družba SIQ, izdaja tovrstna potrdila oz. certifikat pod izrecnim in izključnim pogojem, ki zahteva, da se potrdilo obnavlja vsako leto in s tem veljavnost potrdila časovno omeji na trajanje enega leta od njegove izdaje. Izbrani ponudnik zato v svoji ponudbi ni predložil potrdila za osebo, ki ima opravljen tečaj za notranjega presojevalca za vodenje sistema kakovosti. Glede na navedeno je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in jo je potrebno izločiti.

Drugi vlagatelj v nadaljevanju navaja, da razpisna dokumentacija v točki 2.5., v tretji alinei na strani 5 določa, da mora ponudnik razpolagati s servisnimi in skladiščnimi prostori in mora v dokazilo predložiti izpolnjeno izjavo Priloga Obr. 11 (razpisna dokumentacija - stran 7, tretja alinea točke 7) Prvi vlagatelj je za izpolnjevanje teh pogojev navedel in zapisal v obrazcu Priloga Obr. 11, da razpolaga s servisnimi in skladiščnimi prostori na Leskoškovi ulici v Ljubljani, za katere ima sklenjeno najemno pogodbo do preklica. Ponudba prvega vlagatelja ne navaja naslova, kje so skladiščni in servisni prostori, saj ni navedena hišna številka teh prostorov, temveč samo ulica, kjer naj bi se prostori nahajali. To pomeni, da ni izpolnjen pogoj o razpolaganju z ustreznimi skladiščnimi prostori, saj samo navedba ulice ne zadostuje, potrebno je zapisati tako ime ulice kot tudi hišno, oboje skupaj. Prvi vlagatelj je nadalje navedel, da ima sklenjeno najemno pogodbo za skladiščne prostore do preklica. Iz tega sledi, da najemna pogodba ni sklenjena niti za čas veljavnosti ponudbe, kaj šele za celoten čas izvajanja pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom. Dikcija do preklica namreč daje pogodbeno svobodo najemodajalcu (kot tudi najemniku), da pogodbo prekliče v vsakem času, zato najemna pogodba ni sklenjena niti za določen (najmanj za čas trajanja izvedbe pogodbenih del), kaj šele za nedoločen čas. Glede na navedeno je ponudba prvega vlagatelja nepopolna in jo je potrebno izločiti.

Po mnenju drugega vlagatelja so cene, postavljene v razponu od 3.500,00 SIT do največ 6.000,00 SIT oziroma 7.500,00 SIT, določene v nasprotju z Zakonom o varstvu konkurence oziroma njegovim 11. členom. Oba navedena ponudnika ponujata storitve, ki so predmet javnega naročila, po nesorazmernih nizkih cenah. Gospodarska zbornica RS objavlja cenik storitev za dela, ki so predmet javnega naročila, kjer je cena delovne ure določena za serviserja 8.600,00 SIT, administratorja, programerja 11.700,00 SIT, programerja 16.900,00 SIT, inženirja 19.500,00 SIT, svetovalca 23.800,00 SIT in eksperta 28.200,00 SIT. Pri razpisanih delih gre za zgoraj našteta dela, zato so cene obeh ponudnikov več kot še enkrat nižje od cen, ki so ugotovljene za povprečne in priporočene cene za te storitve. Drugi vlagatelj je iz podatkov, objavljenih v iBON za leto 2005 ugotovil, da znaša povprečna delovna ura na enega zaposlenega pri izbranem ponudniku 5.125,55 SIT, pri prvem vlagatelju pa 5.481,30 SIT, pri čemer ni upoštevan čas letnega dopusta, polurnega plačanega odmora, plačilo za prevoz na delo in za malico. Izbrani ponudnik je v tem javnem razpisu ponudil naslednjo višino delovne ure: za zahtevne strokovne in organizacijske naloge 6.000,00 SIT, za sistemske naloge in za izvajanje storitev za tehnične naloge 3.670,00 SIT. Prvi vlagatelj pa je v tem javnem razpisu ponudil naslednjo višino delovne ure: za zahtevne strokovne in organizacijske naloge 7.500,00 SIT, za sistemske naloge in za izvajanje storitev za tehnične naloge 3.500,00 SIT. Iz tega sledi, da sta oba ponudnika ponudila ceno, ki ne pokrije niti gole plače za ponujene delavce. Iz navedenega sledi, da predstavljata ponudbi izbranega ponudnika in prvega vlagatelja kršitev 11. člena Zakona o varstvu konkurence, saj s ponudbeno ceno izpolnjujeta pogoj, določen v 1. alinei navedene določbe, to je ponujanje storitev po nesorazmerno nizki ceni. Drugi vlagatelj zato predlaga, da revizijska komisija odloči:
- zahtevku za revizijo se v celoti ugodi in se razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 19.12.2005 in obrazloženo obvestilo, z dne 10.01.2006;
- ponudbi izbranega ponudnika in prvega vlagatelja se kot neustrezni izločita;
- po izločitvi obeh ponudb se sprejme ponudbo drugega vlagatelja;
- naročnik je dolžan drugemu vlagatelju povrniti stroške postopka v višini 2000 odvetniških točk, to je 264.000,00 SIT in stroške takse v višini, ki jo zahteva naročnik.

Naročnik je dne 10.02.2006 sprejel odločitev št.: 433-01/39-26/2005/0530-020, s katero je zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na kršitev 11. člena Zakona o varstvu konkurence zavrgel, v ostalem delu pa je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega in posledično zavrnil zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi odločitve naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji zapisal, da mora ponudnik glede kadrovskih zmogljivosti zagotoviti vsaj eno osebo, ki je notranji presojevalec za vodenje sistema kakovosti, za izpolnjevanje tega pogoja pa je moral ponudnik predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec (Priloga Obr. 7) in potrdilo, izdano s strani pooblaščene organizacije, da je oseba usposobljen notranji presojevalec, ki je moralo biti veljavno na dan odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik je za notranjega presojevalca kakovosti v ponudbi predložil izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec (Priloga Obr. 7) in potrdilo o opravljenem tečaju, ki ga je izdal SIQ, Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Tržaška c. 2, Ljubljana, št.: 3304-2002/2003, z dne 20.09.2002. Potrdilo je bilo veljavno na dan odpiranja ponudb, kot izhaja iz pojasnila, ki ga je naročnik pridobil od pooblaščene predstavnice SIQ, v katerem ta navaja, da je potrdilo o opravljenem tečaju veljavno neomejeno in pomeni, da je kandidat tečaj "Notranja presoja sistema vodenja kakovosti" opravil. Veljavnost samega potrdila tako ni časovno omejena na dobo enega leta, naročnik pa v razpisni dokumentaciji tudi ni zahteval, da mora biti notranji presojevalec kakovosti vpisan v register; v tem primeru pa je veljavnost potrdila omejena na obdobje enega leta. Potrdilo izbranega ponudnika je bilo zato ustrezno in njegova ponudba pravilna.

Za izpolnjevanje pogoja o razpolaganju s servisnimi in skladiščnimi prostori je prvi vlagatelj predložil izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo Obr. 11, v kateri je zapisal: Izjava ponudnika, da razpolaga z možnostmi za varovano skladiščenje opreme naročnika; V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje inštalacij in vzdrževanja računalniške in mrežne opreme, št. 433-01739-2005, izjavljamo, da razpolagamo z ustreznim zaprtim in varovanim prostorom površine 80 m2, ki je od sedeža naročnika oddaljen manj kot 25 km in ki ga bomo namenili za varovano skladiščenje računalniške opreme naročnika, v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ter z naročnikom sklenili pogodbo. Skladiščenje opreme se bo izvajalo na lokaciji Leskoškova ulica, v Ljubljani, prostoru površine 80 m2, ki ima naslednjo podlago za posest (št. in vrsta dokumenta, začetek veljavnosti, konec veljavnosti) najemna pogodba za skladiščenje, začetek veljavnosti december 2005, konec veljavnosti neomejeno oz. do preklicaâ??.. . Lokacija je v skladu z zahtevanim pogojem naročnika v predmetnem razpisu pomenila kraj, kjer se skladišče nahaja (tč. 1.5 razpisne dokumentacije, str. 5/55). Le ob navedbi lokacije je naročnik lahko ugotovil ali ponudnik izpolnjuje pogoj naročnika, da je njegovo skladišče v kraju, ki je od sedeža naročnika oddaljeno manj kot 25 km. Navedba lokacije Leskoškova ulica, v Ljubljani je bila tako ustrezna. Naročnik na nobenem mestu v razpisni dokumentaciji ni zahteval točnega naslova skladišča. Navedba najemne pogodbe za skladiščenje in njene časovne neomejenosti pomeni, da prvi vlagatelj s skladiščnimi prostori razpolaga. Vsebina pogodbenega razmerja med najemnikom in najemodajalcem pa je predmet njunega medsebojnega dogovora, zato je Priloga Obr. 11 prvega vlagatelja ustrezna in njegova ponudba pravilna.

V nadaljevanju naročnik navaja, da je v skladu s 5. členom ZJN-1 upošteval predpise konkurenčnega prava in zagotovil konkurenco med ponudniki. Uporabil je odprti postopek ter nediskriminatorne pogoje in merila.

Naročnik pa ni pristojen za odločanje o kršitvah 10. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK), ki ureja materijo razveljavljenega 11. člena Zakona o varstvu konkurence. Za odločanje o teh kršitvah je pristojen Urad za varstvo konkurence (15. člen ZPOmK).

Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 15.02.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 17.02.2006, odstopil zahtevek za revizijo drugega vlagatelja skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb prvega in drugega vlagatelja ter naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti revizijske navedbe prvega vlagatelja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker ni predložil v skladu z razpisno dokumentacijo zahtevanega referenčnega potrdila, saj naštete lokacije niso oddaljene vsaka od vsake vsaj 100 km, najprej preverila ustrezna določila razpisne dokumentacije.

Iz razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom za izdelavo ponudb je razvidno, da je naročnik v točki 2.5. "Pogoji za udeležbo" zapisal naslednje: "Glede referenc mora ponudnik zagotoviti:
da je kadarkoli v letih 2003 - 2005 opravil storitve, ki so predmet javnega naročila, v obsegu najmanj 2000 ur za posameznega naročnika in vsaj na 5 različnih lokacijah, ki so med seboj oddaljene najmanj 100 km.".
V točki 2.6.6. "Dokazila za izpolnjevanje pogojev glede referenc na področju opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa" je naročnik za izpolnjevanje navedenega pogoja zahteval od ponudnikov predložitev naslednjega dokazila:
"izpolnjeno, podpisano in žigosano referenčno potrdilo s strani ponudnikove pogodbene stranke/naročnika, ki potrjuje, da so bile v letih 2003 - 2005 opravljene storitve, ki so predmet javnega naročila in sicer na lokacijah, ki so med seboj oddaljene vsaj 100 km (PPRILOGA Obr. 8).".

Na vprašanje potencialnega ponudnika, ali morajo lokacije enega naročnika biti oddaljene 100 km po ključu vsaka od vsake in kako se bo to preverjalo, je naročnik v dopisu, z dne 08.12.2005, pojasnil naslednje:
"Pogoj, ki od ponudnika zahteva, "da je kadarkoli v letih 2003 - 2005 opravil storitve, ki so predmet javnega naročila, v obsegu najmanj 2000 ur za posameznega naročnika in vsaj na 5 različnih lokacijah, ki so med seboj oddaljene najmanj 100 km", pomeni, da ima izvajalec ustrezno opremo, kadre in organizacijske izkušnje za izvajanje pogodbenih storitev na različnih lokacijah v Sloveniji.
Izvajalec mora imeti reference, da je v letih 2003 in/ali 2004 in/ali 2005 izvajal storitve za enega ali več naročnikov (za vsakega naročnika vsaj v obsegu 2000 ur) na vsaj 5 lokacijah, ki so oddaljene vsaj 100 km vsaka od vsake (npr. Brežice, Dravograd, Koper, Ljubljana, Murska Sobota).".

Pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta predložil PRILOGO Obr. 8 "referenčno potrdilo s področja inštalacij in vzdrževanja računalniške in mrežne opreme", ki ga je izdalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko kot naročnik/izdajatelj potrdila. Referenčno potrdilo je bilo pravilno izpolnjeno, podpisano in žigosano ter je izkazovalo, da je izbrani ponudnik v obdobju 2003 - 2005 opravil za navedenega naročnika skupno 3500 ur storitev s področja predmeta javnega naročila v skupni vrednosti del približno 50 mio SIT. Glede zahtevanih lokacij pa je naročnik/izdajatelj potrdila navedel naslednje:
"Delo je potekalo na 5 različnih lokacijah, ki so med seboj oddaljene najmanj 100 km in sicer (našteti 5 lokacij): Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, Novo mesto, Nova Gorica, Jesenice, itd.".

Ker v referenčnem potrdilu, priloženem ponudbi izbranega ponudnika, naštete lokacije niso izpolnjevale pogoja, določenega v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb, točki 2.5, saj niso bile oddaljene 100 km vsaka od vsake, je naročnik, kot je navedel v odločitvi o zahtevku za revizijo, lokacije preveril pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Kontaktna oseba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Centra za informatiko A. M. je izjavila, da opravlja izbrani ponudnik storitve po vseh sodiščih na območju celotnega ozemlja Republike Slovenije, kar je razvidno iz uradnega zaznamka, z dne 16.12.2005. Po prejemu zahteve za dodatno obrazložitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila s strani prvega vlagatelja v zvezi z navedenimi lokacijami izbranega ponudnika je naročnik zahteval pisno pojasnilo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Centra za informatiko glede spornih lokacij. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko je z dopisom, št.: Sp 3/2005, z dne 04.01.2006 izdal naslednje dodatno pojasnilo referenčnega potrdila za javni razpis št. 433-01/39-2005:
"Podjetje Liko Pris d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec) za Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko od 17.3.2004 izvaja storitve pogarancijskega vzdrževanja in manjših nadgradenj aktivne mrežne opreme, strojne opreme strežnikov in namizne računalniške opreme na več kot 80-ih lokacijah sodišč splošne pristojnosti in specializiranih sodišč na območju Republike Slovenije (lokacije sodišč so razvidne na spletni strani na naslovu http://www.sodisce.si) v obsegu več kot 3500 ur, med drugim na naslednjih lokacijah:
- Okrajnega, Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
- Okrajnega, Okrožnega sodišča v Novi Gorici
- Okrajnega, Okrožnega sodišča v Kranju
- Okrajnega, Okrožnega sodišča v Murski Soboti
- Okrajnega, Okrožnega sodišča v Krškem
Izvajalec opravlja vzdrževalne storitve, navedene v referenčnem potrdilu, strokovno, kvalitetno, v odzivnih časih in pod pogoji, kot so določeni v pogodbi.".

Primerjava lokacij, navedenih v referenčnem potrdilu, priloženem ponudbi izbranega ponudnika, z lokacijami, navedenimi v dodatnem pojasnilu referenčnega potrdila Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Centra za informatiko, z dne 04.01.2006, izkazuje spremembo lokacij. V citiranem dodatnem pojasnilu je namreč navedena le ena ista lokacija (Nova Gorica), kot v referenčnem potrdilu, ki ga je izbrani ponudnik priložil svoji ponudbi, štiri lokacije (Slovenj Gradec, Kranj, Murska Sobota, Krško) pa so v dodatnem pojasnilu spremenjene oziroma na novo navedene, saj v referenčnem potrdilu niso bile navedene. Iz navedenih dokumentov sledi, da je bilo z dodatnim pojasnilom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Centra za informatiko spremenjeno referenčno potrdilo izbranega ponudnika in s tem tudi njegova ponudba, saj v referenčnem potrdilu navedene lokacije niso izpolnjevale naročnikovih zahtev glede njihove medsebojne oddaljenosti (vsaj 100 km vsaka od vsake), medtem ko so lokacije, zapisane v dodatnem pojasnilu, te zahteve izpolnjevale.

Državna revizijska komisija glede na navedeno dejansko stanje ugotavlja, da referenčno potrdilo, ki ga je izdalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko in ki ga je izbrani ponudnik predložil v ponudbi, ni izpolnjevalo pogoja, določenega v točki 2.5 razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, ki ga je naročnik dodatno pojasnil v dopisu potencialnim ponudnikom, z dne 08.12.2005, in ni bilo skladno z dokazilom, zahtevanim v točki 2.6.6. teh navodil za izpolnjevanje pogojev glede referenc, saj ni vsebovalo 5 lokacij, ki so med seboj oddaljene vsaka od vsake vsaj 100 km. Ponudba izbranega ponudnika zato s predložitvijo referenčnega potrdila ni izpolnjevala naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, ki v točki 2.5 določa, da mora ponudnik za udeležbo na javnem razpisu izpolnjevati vse pogoje v skladu z 42. in 42. a členom ZJN-1, med katerimi je zahtevan tudi pogoj glede izpolnjevanja referenc, ter ni izpolnjevala naročnikove zahteve iz točke 2.6, kjer je naročnik določil, da bo ponudba pravilna le ob predložitvi zahtevanih dokazil, med katerimi je navedeno tudi referenčno potrdilo. Ker ponudba izbranega ponudnika ni vsebovala referenčnega potrdila, izpolnjenega v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, gre ugotoviti, da zahtevani pogoj glede referenc ni bil izpolnjen. Pogoj pa je v skladu z 10. točko 3. člena ZJN-1 element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Ker ponudba izbranega ponudnika ni izpolnjevala vseh zahtev razpisne dokumentacije, v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 ni bila pravilna; pravilna je namreč tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudbo izbranega ponudnika pa je treba šteti kot nepravilno tudi v skladu s tretjo alineo 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04), ki določa, da je nepravilna tista ponudba, za katero se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Ker naročnik nepravilne ponudbe izbranega ponudnika ni zavrnil, je kršil določilo prvega odstavka 76. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija se strinja z očitkom prvega vlagatelja, da je naročnik s svojim ravnanjem, ko je glede referenčnega potrdila zahteval dodatno pojasnilo od Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Centra za informatiko, kršil določilo 54. člena ZJN-1, ki določa: "â?? Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredile pravilno. â??". Naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo sicer navaja, da je pri navedenem izdajatelju referenčnega potrdila tega le preveril ter pridobil pojasnilo o njegovi vsebinski ustreznosti, vendar tej navedbi naročnika ni mogoče slediti in je potrebno ugotoviti, da to pojasnilo dejansko pomeni spremembo referenčnega potrdila v delu, ki se nanaša na 5 zahtevanih lokacij. Naročnik je v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb štel ponudbo izbranega ponudnika kot pravilno celo zgolj na osnovi ustnega pojasnila kontaktne osebe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Centra za informatiko, v katerem niso bile niti konkretno opredeljene lokacije, kot to izhaja iz uradnega zaznamka, z dne 16.12.2005, medtem ko je iz dodatnega pojasnila Vrhovnega sodišča RS, Centra za informatiko, z dne 04.01.2006, razvidna sprememba v referenčnem potrdilu navedenih lokacij. Spremembe ponudb pa po datumu in uri, določeni za predložitev ponudb, niso več možne. Naročnik je zato s svojim ravnanjem dovolil spremembo ponudbe izbranega ponudnika tako, da je ta iz nepravilne postala pravilna ponudba.

Glede na zgoraj opisano dejansko stanje je utemeljena tudi revizijska navedba prvega vlagatelja, da je naročnik kršil načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1), ki v prvem odstavku določa, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. Naročnik je s tem, ko je dovolil spremembo ponudbe izbranega ponudnika tako, da je le-ta iz nepravilne postala pravilna, preferiral izbranega ponudnika, kar pa je v postopkih oddaje javnih naročil nedopustno.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju zgoraj navedene obrazložitve ugodila zahtevku za revizijo prvega vlagatelja in v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za izvajanje inštalacij in vzdrževanje računalniške in mrežne opreme, vsebovano v obvestilu o oddaji naročila, št.: 433-01/39-7/2005/0530-020, z dne 19.12.2005.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko da Državna revizijska komisija napotke naročniku za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da ponovno pregleda vse ponudbe in ugotovi pravilnost ponudb ter nepravilne ponudbe zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Prvi vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT, stroške za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3000 točk po odvetniški tarifi, 50 točk za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, 2 % materialnih stroškov, vse povečano za 20 % DDV, v 15 dneh od odločitve z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dne zapadlosti do dne plačila, da ne bo izvršbe. Državna revizijska komisija je v skladu z določilom tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in upoštevaje določila Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03) priznala stroške za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1100 odvetniških točk, 50 odvetniških točk za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka, 2 % materialnih stroškov, povečano za 20 % DDV ter stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Skupaj mora tako naročnik prvemu vlagatelju povrniti stroške v višini 254.836,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva prvega vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo drugega vlagatelja najprej preverila navedbe v zvezi z domnevno kršitvijo 11. člena Zakona o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93) in ugotovila, da ni pristojna za odločanje o teh kršitvah. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da je bil na podlagi 57. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 99/04 - u.p.b.; v nadaljnjem besedilu: ZPOmK) 11. člen Zakona o varstvu konkurence razveljavljen, vsebinske določbe glede omejevanja konkurence pa so bile smiselno prenesene v 10. člen ZPOmK, ki ureja prepoved zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Drugi vlagatelj pa ima skladno s 44. členom ZPOmK pravico po pravilih obligacijskega prava uveljavljati odškodninski zahtevek, če bi mu bila z dejanji, ki so po tem zakonu nedopustna, storjena škoda. Nadzor nad uporabo določb ZPOmK pa izvaja v skladu s 15. členom tega zakona Urad za varstvo konkurence, ki spremlja in analizira razmere na trgu, kolikor so pomembne za razvijanje poštene konkurence, vodi postopke in izdaja odločbe v skladu z zakonom. Ker torej Državna revizijska komisija ni pristojna za odločanje o teh revizijskih navedbah, je v tem delu zahtevek za revizijo zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila očitek drugega vlagatelja, da je izbrani ponudnik svoji ponudbi priložil potrdilo za notranjega presojevalca za vodenje sistema kakovosti, ki na dan odpiranja ponudb ni bilo veljavno, zato je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in bi jo naročnik moral zavrniti.

Iz dikcije razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom za izdelavo ponudb je razvidno, da je naročnik v točki 2.5 "Pogoji za udeležbo", ki jih mora ponudnik obvezno izpolnjevati, zahteval, da mora ponudnik glede kadrovskih zmogljivosti zagotoviti "vsaj 1 osebo, ki je notranji presojevalec za vodenje sistema kakovosti.". V točki 2.6.5. razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, je naročnik določil, da mora ponudnik predložiti dokazila za izpolnjevanje zahtev glede kadrovskih zmogljivosti, med drugim tudi za osebo, ki ima opravljen tečaj za notranjega presojevalca za vodenje sistema kakovosti, za kar mora priložiti:
"- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec (PRILOGA Obr. 7),
- potrdilo, izdano s strani pooblaščene organizacije, da je oseba usposobljen notranji
presojevalec; potrdilo mora biti veljavno na dan odpiranja ponudb.".

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je le-ta priložil svoji ponudbi PRILOGO Obr. 7 - Obrazec za dokazovanje zahtev glede kadrovskih zmogljivosti za osebo R. G. ter priložil potrdilo SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje štev. 3304 - 2002/2003, z dne 20. septembra 2002 (in ne 06.11.2003, kot napačno navaja drugi vlagatelj). Iz potrdila je razvidno, da je R. G. uspešno opravil tečaj "notranja presoja sistema vodenja kakovosti".

Zaradi očitka drugega vlagatelja, da zgoraj navedeno potrdilo na dan odpiranja ponudb ni bilo več veljavno, ker je rok veljavnosti potrdila samo eno leto, je naročnik veljavnost tega potrdila preveril pri instituciji, ki ga je izdala, torej pri SIQ, Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje, Tržaška c 2, Ljubljana, ki je dne 26.01.2006 pisno pojasnil naslednje:
"Potrdilo o opravljenem tečaju za notranjega presojevalca pri SIQ je veljavno neomejeno in pomeni, da je kandidat tečaj "Notranja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001" (ali npr. po zahtevah kakega drugega standarda), opravil.
Na SIQ vodimo tudi register notranjih presojevalcev. Vpis v register je prostovoljen, zanj se ne odločijo vsi aktivni notranji presojevalci. Notranjemu presojevalcu, ki je vpisan v register, velja potrdilo eno leto in pomeni, da je v minulem letu izvajal aktivnosti na področju notranjega presojanja oziroma se je izpopolnjeval na področju sistemov vodenja in notranjih presoj in je usposobljen notranji presojevalec.
Če notranji presojevalec ni vpisan v register, še ne pomeni, da ne izvaja redno notranjih presoj. Gospod R. G. ni nikoli zaprosil za vpis v register notranjih presojevalcev na SIQâ?? .".

Iz zgoraj navedenega pojasnila SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje je nedvoumno razvidno, da potrdilo o opravljenem tečaju za notranjega presojevalca za vodenje sistema kakovosti ne velja le za dobo enega leta, ampak je veljavno neomejeno. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora biti notranji presojevalec za vodenje sistema kakovosti vpisan v register, veljavnost potrdila o opravljenem tečaju notranje presoje sistema vodenja kakovosti tudi ni omejena le na eno leto. Potrdilo, da je R. G. uspešno opravil tečaj "notranja presoja sistema vodenja kakovosti", ki ga je med ponudbeno dokumentacijo priložil izbrani ponudnik, velja glede na pojasnilo SIQ, Slovenski institut za kakovost in meroslovje neomejeno in je bilo zato na dan odpiranja ponudb veljavno, kot je to zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Revizijski zahtevek drugega vlagatelja je zato treba v tem delu zavrniti kot neutemeljen.

Glede revizijske navedbe drugega vlagatelja, da je ponudba prvega vlagatelja nepravilna, ker ne razpolaga z možnostmi za skladiščenje opreme, saj v priloženi PRILOGI Obr. 11 ni navedel hišne številke teh prostorov, najemno pogodbo pa ima sklenjeno do preklica, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb za skladiščenje opreme določil v točki 2.5 "Pogoji za udeležbo" naslednji pogoj:
"ponudnik razpolaga s servisnimi in skladiščnimi prostori za izvajanje razpisanih storitev v kraju, ki ni oddaljen od sedeža naročnika več kot 25 km (t.j. šmartinska 55, Ljubljana); skladiščni prostori morajo biti ustrezni za skladiščenje elektronske opreme ter morajo biti tehnično in fizično varovani".

V točki 2.6.7. "Dokazila za izpolnjevanje ostalih pogojev iz točke 2.4 (pravilno: 2.5) "Pogoji za udeležbo"" navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, je naročnik zahteval naslednje dokazilo: "izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, da razpolaga z možnostmi za skladiščenje opreme naročnika (PPRILOGA Obr. 11)".

Naročnik je razpisni dokumentaciji priložil PRILOGO Obr. 11 - "Izjava ponudnika, da razpolaga z možnostmi za varovano skladiščenje opreme naročnika", ki jo je moral ponudnik izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti ponudbi z naslednjim besedilom:
"V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje inštalacij in vzdrževanje računalniške in mrežne opreme, št. 433-01/39-2005, izjavljamo, da razpolagamo z ustreznim zaprtim in varovanim prostorom površine 80 m2, ki je od sedeža naročnika oddaljen manj kot 25 km in ki ga bomo namenili za varovano skladiščenje računalniške opreme naročnika, v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ter z naročnikom sklenili pogodbo. Skladiščenje opreme se bo izvajalo na lokaciji â??â??â??â??â??â??â?? v prostoru površine â??â??â??m2, ki ima naslednjo podlago za posest (št. in vrsta dokumenta, začetek veljavnosti, konec veljavnosti) â??â??â??â??â??â??â??. V prostorih se bo izvajalo 24-urno tehnično in fizično varovanje (požar, poplava, vlom, dostop).
Kraj in datum: â??â??â??â??, Ponudnik: â??â??â??â??, Žig in podpis: â??â??â??â??â?? ".

Iz izjave prvega vlagatelja, da razpolaga z možnostmi za varovano skladiščenje opreme naročnika, ki jo je priložil ponudbi, je razvidno, da je pri navedbi lokacije skladišča zapisal: "Leskoškova ulica, v Ljubljani". Prvi vlagatelj ni zapisal hišne številke skladišča, kot to pravilno navaja drugi vlagatelj, vendar je treba ugotoviti, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval točnega naslova za skladišče oziroma hišne številke. Naročnik je v zgoraj citiranem pogoju zahteval le, da je skladišče locirano v kraju, ki je od sedeža naročnika oddaljen manj kot 25 km. Prvi vlagatelj je ta naročnikov pogoj izpolnil z navedbo, da razpolaga s skladiščem, lociranim na Leskoškovi ulici v Ljubljani. Poudariti je potrebno, da drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo tudi ni podal očitka, da je Leskoškova ulica v Ljubljani ali del te ulice od sedeža naročnika oddaljen več kot 25 km. Ker je naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb nedvomno ugotovil, da je lokacija skladišča, ki jo je v svoji izjavi navedel prvi vlagatelj, od sedeža naročnika oddaljena manj kot 25 km, je prvi vlagatelj ta pogoj izpolnil. Zahtevek za revizijo drugega vlagatelja je zato treba v tem delu zavrniti kot neutemeljen.

V zvezi z navedbo drugega vlagatelja, da je prvi vlagatelj v izjavi, da razpolaga z možnostmi za varovano skladišče zapisal, da ima sklenjeno najemno pogodbo za prostore do preklica, je iz citirane izjave prvega vlagatelja razvidno, da je navedel naslednje: "najemna pogodba za skladišče, začetek veljavnosti december 2005, konec veljavnosti neomejeno oz. do preklica". Prvi vlagatelj je torej kot prioritetno navedel, da ima najemno pogodbo za skladišče sklenjeno za neomejen čas. Dikcijo "oz.do preklica", ki jo je na drugem mestu zapisal prvi vlagatelj, je možno interpretirati različno in ne pomeni nujno, da bo najemodajalec preklical najemno pogodbo v vsakem času, kot to navaja drugi vlagatelj, pogodbo lahko prekliče tudi najemnik oziroma prvi vlagatelj glede na svoj poslovni interes. Revizijski navedbi drugega vlagatelja tudi ni mogoče slediti zato, ker naročnik v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom za izdelavo ponudb ni določil konkretnega časovnega obdobja, za katerega mora imeti ponudnik sklenjeno najemno pogodbo, ampak je zahteval le, da ponudnik navede začetek veljavnosti in konec veljavnosti pogodbe, kar je prvi vlagatelj z navedbo "začetek veljavnosti december 2005" in "konec veljavnosti neomejeno oz. do preklica" tudi izpolnil. Glede na opisano je zato potrebno zahtevek za revizijo v tem delu zavrniti kot neutemeljen.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku ni mogoče očitati kršitev, ki jih v revizijskem zahtevku zatrjuje drugi vlagatelj in zato naročnik zaradi navedenih očitkov ni bil dolžan zavrniti ponudbe izbranega ponudnika in ponudbe prvega vlagatelja v skladu z določilom prvega odstavka 76. člena ZJN-1, je skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 4. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo drugega vlagatelja delno zavrgla, delno pa zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 03.03.2006

mag. Metka Cerar
članicaDržavnerevizijskekomisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, šmartinska 55, Ljubljana
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12 a, Ljubljana
- Pravna pisarna Pečar-Prosenc-Peterlin, Tavčarjeva 4, Ljubljana
- Liko Pris d.o.o.,Verd 100 a, Vrhnika
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana