018-065/2006 Občina Cerknica

Številka: 018-65/2006-31-661

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar, kot predsednice senata, ter članov Jožefa Kocuvana in Vesne Cukrov, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.03.2006 soglasno

ODLOČILA

Revizijski postopek oddaje javnega naročila za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 106, z dne 25.11.2005, pod št. objave Ob-32536/05 in popravek le-tega v Uradnem listu RS, št. 110, z dne 09.12.2005, pod št. objave Ob-34416/05, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.10.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je objavil javni razpis v Uradnem listu RS, št. 106, z dne 25.11.2005, pod številko objave Ob-32536/05 in popravek le-tega v Uradnem listu RS, št. 110, z dne 09.12.2005, pod številko objave Ob-34416/05.

Dne 12.01.2006 je naročnik izdal sklep, iz katerega izhaja, da predmetnega javnega naročila ne bo oddal nobenemu ponudniku, saj naj bi bilo vseh pet, pravočasno prejetih ponudb, nepravilnih.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 25.01.2006), v katerem zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna.
Vlagatelj navaja, da razpisna dokumentacija v točki II.4.e.6 govori o "blokiranemu transakcijskem računu", kar po njegovem mnenju pomeni, da ponudnik zadosti zahtevanim pogojem že v primeru, če izkaže, da ni imel blokiranega (vsaj) enega transakcijskega računa. Vlagatelj tako meni, da je s predloženimi izkazi, izdanimi s strani poslovnih bank, nesporno zadostil spornemu pogoju. Vlagatelj v zvezi s tem še dodaja, da je tekst razpisne dokumentacije v predmetni točki (tudi) nejasen, zato naročnik ne bi smel oceniti, da je njegova ponudba v tem delu nepravilna.
Glede naročnikove ugotovitve, da vlagatelj ni predložil celotne razpisne dokumentacije, kot to zahteva točka II.4.C razpisne dokumentacije, vlagatelj zatrjuje, da tretji odstavek 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) ne določa, da so tudi dodatna pojasnila del razpisne dokumentacije in hkrati navaja, da tudi sama razpisna dokumentacija ne določa, da bi morali ponudniki dodatna pojasnila vložiti v ponudbo. V zvezi s tem vlagatelj še pripominja, da je naročnikova zadnja dodatna pojasnila prejel en dan po poteku roka za oddajo ponudb in tako tudi sicer ni imel možnosti, da bi jih vložil v ponudbo.
Vlagatelj nadalje zatrjuje, da iz razpisnih obrazcev (št. 12 in 13) izhaja zgolj zahteva o obliki bančne garancije, nikjer v razpisni dokumentaciji pa ni zapisano, da mora biti izjava banke, da bo izdala ustrezno bančno garancijo, brezpogojna. Kot dalje ugotavlja vlagatelj, tudi iz naročnikovih dodatnih pojasnil izhaja, da podana oblika izjave banke lahko odstopa od predpisanega obrazca.
Tudi z ugotovitvijo naročnika, da je vlagatelj popravljal določbe razpisne dokumentacije, se slednji ne strinja. Vlagatelj namreč navaja, da je pri predračunski postavki V.16, iz katere ni razvidno, ali gre za senčila na ročno ali električno navijanje, zgolj pripisal kakšna bi bila cena v primeru, če bi se naročnik odločil za senčilo z električnim navijalnim sistemom.

Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in ugotovi, da je njegova ponudba pravilna in najugodnejša. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve do plačila, v roku 15 dni, pod izvršbo.

Naročnik je s sklepom, z dne 09.02.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je vlagatelj priložil izkaze sedmih poslovnih bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune, vendar se izkaz Abanke (ABANKA VIPA d.d., Ljubljana) nanaša le na zadnji mesec. Ker je točka II.4.e.6 razpisne dokumentacije zahtevala, da mora ponudnik izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in hkrati, da ponudnik ni imel v preteklih treh mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca blokiran transakcijski račun, je vlagateljeva ponudba nepravilna.
Naročnik nadalje navaja, da ZJN-1 sicer izrecno ne navaja, da so dodatna pojasnila in obvestila del razpisne dokumentacije, vendar pa meni, da je razpisna dokumentacija dejansko le tista, ki obsega tudi vsa dodatna pojasnila in obrazložitve. Ponudbe se namreč, kot ugotavlja naročnik, ocenjujejo glede na zahteve iz razpisne dokumentacije, slednja pa se lahko, v zakonsko določenih rokih, tudi dopolnjuje.
Naročnik zavrača tudi vlagateljevo navedbo o tem, da je zadnja dodatna pojasnila razpisne dokumentacije prejel (šele) po poteku roka za oddajo ponudb, kar utemeljuje z dejstvom, da je le-ta pravočasno posredoval vsem ponudnikom.
Kar se tiče vlagateljevega očitka, ki se nanaša na obrazca št. 12 in 13, naročnik zatrjuje, da sta predloženi izjavi banke pogojni, saj iz njiju izhaja, da bosta ponudniku bančni garanciji podani v skladu s poslovno politiko banke.
Naročnik v nadaljevanju še navaja, da razpisno dokumentacijo lahko spremeni ali dopolni samo on in hkrati zatrjuje, da ne bi imel medsebojno primerljivih ponudb, če bi vsak ponudnik le-to lahko spreminjal po svoje.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.02.2006, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 20.02.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 21.02.2006, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je istega dne, s strani odvetnika Zmaga Marovta, prejela še originalno ponudbo vlagatelja.

Dne 03.03.2006, je Državna revizijska komisija od vlagatelja prejela pisno obvestilo, da umika vloženi zahtevek za revizijo (dokument, z dne 01.03.2006).

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu, kjer je v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pismenega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj zahtevo za pravno varstvo umaknil pred sprejemom odločitve s strani Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 06.03.2006

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar, univ.dipl.ekon
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica
- Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje
- odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana