018-077/2006 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-77/06-33-668

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata in članov dr. Aleksija Mužine in mag. Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila, po omejenem postopku za: "Dobava kardiokirurškega medicinskega potrošnega materiala" ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja SIND d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.03.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 1011-DS/05, z dne 15.11.2005, in sicer v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti prijavitelju MAC'S Medical Gmbh, Am Wasserprug 2, A-2361 LUXENBURG-Vienna za I. fazo predmetnega postopka.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 602.600,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, 15-ih dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 29.09.2005 sprejel sklep, št. 09/DS-7/05, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po omejenem postopku v skladu s drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). V Uradnem listu RS, št. 91/05, z dne 14.10.2005, je naročnik, pod številko objave Ob-27488/05, objavil javni razpis: "Dobava kardiokirurškega medicinskega potrošnega materiala" za I. fazo omejenega postopka. Naročnik je predmetno javno naročilo objavil tudi v Uradnem glasilu EU, pod številko 2005/S 199-196203.

Naročnik je z dopisoma, z dne 28.10.2005 in z dne 18.11.2005, vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije posredoval dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji. Naročnik je dne 19.01.2006 izdal obvestilo, št. 25-DS/06, o priznanju sposobnosti za obdobje do 31.12.2006.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 24.01.2006, skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev njegove odločitve o priznanju sposobnosti ter zahteval vpogled v prijave prijaviteljev. Naročnik je dodatno obrazložitev svoje odločitve o priznanju usposobljenosti vlagatelju posredoval z dopisom, z dne 27.01.2006 ter mu omogil vpogled v ostale prijave dne 31.01.2006.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 06.02.2006, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je ugotovitev naročnika glede pravilnosti prijave prijavitelja MAC'S Medical Gmbh, Am Wasserprug 2, A-2361 LUXENBURG-Vienna (v nadaljevanju: prijavitelj) nepravilna. Vlagatelj navaja, da je pri vpogledu ponudbe prijavitelja, ki ga je opravil dne 31.01.2006, ugotovil, da listi niso zapečateni in zvezani z vrvico. To zahtevo naročnika gre po mnenju vlagatelja smiselno obravnavati kot pogoj. Vlagatelj dodaja, da je mogoče posamezne liste v prijavi prijavitelja vzeti iz prijave, saj so vstavljeni v plastične mape in jih je mogoče neovirano odvzemati iz map.
Vlagatelj nadalje oporeka, da je prijavitelj z zaporednimi številkami označil tudi liste-pregradne kartone, kar je v nasprotju z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Prav tako prijavitelj, po mnenju vlagatelja, ni izpolnil prvega člena vzorca kupoprodajne pogodbe in ni parafiral vzorca pogodbe.
Vlagatelj nadaljuje, da morajo biti dokumenti vloženi v vrstnem redu, kot je določen. Mapa v prijavi prijavitelja pod št. 19 pa je prazna. V njej ni nobenega dokumenta.
Vlagatelj prav tako zatrjuje, da je iz dokumenta pod zaporedno št. 21 v prijavi, kjer je izvleček aktualnih podatkov na dan 24.10.2005, sicer razvidna višina kapitala v EUR, vendar na tem mestu, kjer je naveden le dan izdaje "31.12.", ni navedena letnica izdaje tega dokumenta, kar je po mnenju vlagatelja bistveno za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev naročnika.
Vlagatelj navaja, da je potrdilo pod zaporedno številko 32 (potrdilo pristojnega finančnega urada, z dne 24.10.2005), da proti podjetju ne obstojijo zapadli zahtevki za izplačilo dajatev, vidno popravljeno, saj je iz potrdila nesporno razvidno, da je namenjeno predložitvi za razpis v Kliničnem centru Ljubljana, kar je sedaj prečrtano (z roko) in spremenjeno. Iz navedenega po mnenju vlagatelja sledi, da je pristojni organ izdal sporno potrdilo za druge potrebe, kot je predmet postopka. Takšnega potrdila, po mnenju vlagatelja, naročnik v postopku ne bi smel upoštevati, saj ni predloženo v skladu z naročnikovo zahtevo iz navodil.
Vlagatelj zahteva razveljavitev naročnikovega obvestila o priznanju sposobnosti za I. fazo in priglaša povračilo stroškov, nastale z revizijo, kakor so priglašeni v stroškovniku, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe.

Naročnik je s sklepom, št. NK-10/02-06, z dne 20.02.2006, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navebe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je v 14. členu Navodil prijaviteljem za izdelavo prijav navedel, da morajo biti vsi listi prijave zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom. Prijavitelj je prijavo zvezal s pečatno vrvico in zapečatil s pečatnim voskom. Dokumente, ki jih izdajajo pristojni organi, kot so sodišče, davčni urad in banke, pa je prijavitelj vložil v plastične mape za spise, le-te pa povezal z ostalimi dokumenti prijave s pečatno vrvico in zapečatil s pečatnim voskom. Kot nadalje navaja naročnik, je prijavitelj vsak dokument, izdan s strani pristojnih organov, povezal z vrvico, prelepil z nalepko sodnega tolmača ali predložil v formatu A3. Glede na navedeno naročnik zato ugotavlja, da je prijavitelj predložil prijavo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
V zvezi z navedbo vlagatelja glede pregradnih kartonov naročnik navaja, da je ta navedba vlagatelja nepomembna in da je celotna prijava prijavitelja korektno številčena. Naročnik pojasnjuje, da nikjer v razpisni dokumentaciji ni zapisal, da se pregradni (vmesni) kartoni oz. listi med posameznimi dokumenti ne smejo številčiti, temveč je zgolj navedel, da mora na vsaki strani predložene prijave biti na spodnjem koncu vsakega posameznega lista, na desni strani, z roko vpisana številka strani.
Glede navedbe vlagatelja, da prijavitelj ni izpolnil prvega člena vzorca kupoprodajne pogodbe ter da ni parafiral vzorca pogodbe naročnik ugotavlja, da tudi ta navedba vlagatelja ne drži. Prijavitelj je namreč izpolnil prvi člen vzorca pogodbe in prav tako parafiral ter žigosal vsako stran vzorca pogodbe. V prvem členu le ni navedel skupine zaradi dejstva, ker bo šele po zaključku prve faze predmetnega postopka dejansko znano, za katere vrste blaga oz. skupine ima posamezen prijavitelj priznan statusa kandidata.
Glede vrstnega reda dokumentov v prijavi prijavitelja naročnik ugotavlja, da je ponudbena dokumentacija zložena v skladu z vrstnim redom, kot ga je določil naročnik v razpisni dokumentaciji. Mapa pod št. 19 pa je prazna iz razloga, ker je bila v njej vložena disketa, le-to pa je naročnik izvzel (ne samo iz te prijave, temveč iz vseh prijav) zaradi računalniške obdelave podatkov. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji zahteval, da prijavitelji v prijavi predložijo specifikacijo zahtev naročnika v natisnjenem izvodu in na disketi.
Naročnik nadalje pojasnjuje, da podatek 31. december in podatek o višini kapitala, ki ga vlagatelj navaja v zahtevku, vsebinsko nista pomembna za presojo pogoja, ki ga je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj je namreč registriran v državi Republike Avstrije. Naročnik je 12. členu Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave v prvi točki zahteval, da morajo prijavitelji predložiti "potrdilo sodišča o registraciji oz. potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti". Naročnik je iz predloženega dokumenta presojal tisto vsebino, ki se nanaša na zahtevani pogoj, t.j. registracijo. Zgolj dejstvo, da predloženi dokument izkazuje tudi druge podatke, pa še ne pomeni, da naročnik tega dokumenta ne bi smel upoštevati pri presoji o izpolnjevanju pogoja o registraciji. Prav tako naročnik ugotavlja, da si trditvi vlagatelja v zvezi z navedbo datumov izdaje dokumenta pod zaporedno št. 21 nasprotujeta. Vlagatelj zatrjuje, da iz tega dokumenta ni razvidna letnica izdaje, hkrati pa navaja, da dokument izkazuje izvleček aktualnih podatkov na dan 24.10.2005.
Naročnik ugotavlja, da potrdilo davčnega urada izkazuje dejansko stanje, le-to pa ni vezano na naročnika, s čimer se sicer strinja z vlagateljem, vendar je v razpisni dokumentaciji zahteval "potrdili, da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinski urad; potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav". Glede na zapisano gre ugotoviti, da naročnik ni zahteval, da mora potrdilo glasiti na naročnika, temveč je pomembno samo dejstvo, da prijavitelj nima neporavnanih obveznosti. Naročnik na tem mestu še dodaja, čeprav naslov naročnika naveden v dokumentu ne vpliva na presojo o izpolnjevanju zadevnega pogoja, pa iz predloženega originala navedenega dokumenta v nemškem jeziku jasno in nedvoumno izhaja, da je bilo izdano za naročnika.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 27.02.2006, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z vlogo, z dne 01.03.2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije in na podlagi dodatnih pojasnil ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Glede na to, da vlagatelj zahtevka za revizijo oporeka ugotovitvam naročnika glede pravilnosti prijave prijavitelja, je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je prijavo prijavitelja ocenil kot pravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1.

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1, mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Državna revizijska komisija je najprej presojala navedbo vlagatelja, da v prijavi prijavitelja listi niso zapečateni in zvezani z vrvico. Vlagatelj dodaja, da je mogoče posamezne liste v prijavi prijavitelja vzeti iz prijave, saj so vstavljeni v plastične mape in jih je mogoče neovirano odvzemati iz map.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v Navodilih prijaviteljem za izdelavo prijave, v zadnjem odstavku 14. člena, Izpolnitev obrazcev, določil:
"Vsi listi prijave morajo biti zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom.".
Državna revizijska komisija je po vpogledu v prijavo prijavitelja ugotovila, da je prijavitelj vsak dokument, izdan s strani pristojnih organov, povezal z vrvico, prelepil z nalepko sodnega tolmača in jih predložil v formatu A3. Državna revizijska komisija je tudi ugotovila, da je prijavitelj liste prijave ter vse tiste dokumente, izdane s strani pristojnih organov, sicer vložil v plastične mape za spise in jih povezal z ostalimi dokumenti prijave s pečatno vrvico in zapečatil s pečatnim voskom. Vendar pa glede na zgoraj navedeno zahtevo razpisne dokumentacije (da morajo biti vsi listi prijave zvezani s pečatno vrvico in zapečateni s pečatnim voskom), Državna revizijska komisija ugotavlja, da se listi prijave lahko vzamejo iz plastičnih map za spise oziroma, da listi prijave niso zvezani s pečatno vrvico. Glede na to, da je mogoče liste prijave izzvzeti iz platificiranih map, Državna revizijska komisija ugotavlja, da prijavitelj ni izpolnil zahteve razpisne dokumentacije, vsled česar je navedba vlagatelja v tem delu zahtevka za revizijo utemeljena.

Glede navedbe vlagatelja, da je prijavitelj z zaporednimi številkami označil tudi liste-pregradne kartone, kar je v nasprotju z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je neutemeljena. Naročnik je namreč v navodilih prijaviteljem za izdelavo prijave, glede označevanja in oštevilčenja prijav zgolj navedel: "Na vsaki strani predložene prijave mora biti na spodnjem koncu vsakega posameznega lista, na desni strani, z roko vpisana številka strani.", iz česar gre razumeti, da ni izrecno določil, da pregradni kartoni prijav ne smejo biti oštevilčeni. Državna revizijska komisija je vpogledala v prijavo prijavitelja in pri tem ugotovila, da je prijavitelj vse liste prijave, vključno s pregradnimi kartoni oštevilčil, s čimer je izpolnil zahtevo razpisne dokumentacije, saj gre pregradno steno oziroma pregradni karton prav tako šteti kot del prijave.

Vlagatelj nadalje navaja, da prijavitelj ni izpolnil prvega člena vzorca kupoprodajne pogodbe in ni parafiral vzorca pogodbe. Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v Navodila prijaviteljem za izdelavo prijave, kjer je naročnik v tretjem odstavku 14. člena določil:
"Prijavitelj mora izpolniti, podpisati, žigosati (z enotnim pečatom) in parafirati vsako stran vzorca kupoprodajne pogodbe. Prav tako je treba izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom) vse ostale obrazce iz 11. člena teh navodil.". Državna revizijska komisija je vpogledala v prijavo prijavitelja in pri tem ugotovila, da je prijavitelj izpolnil prvi člen vzorca pogodbe in prav tako parafiral ter žigosal vsako stran vzorca pogodbe. V prvem členu le ni navedel skupine, za katero je izbran. Vendar pa Državna revizijska komisija obenem pritrjuje naročniku, da prijavitelj ni navedel skupine zaradi dejstva, ker bo šele po zaključku prve faze predmetnega postopka znano, za katere vrste blaga oz. skupine ima posamezen prijavitelj priznan statusa kandidata. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni sledila navedbi vlagatelja in jo je zavrnila kot neutemeljeno.

Vlagatelj nadaljuje, da morajo biti dokumenti vloženi v vrstnem redu, kot je določen. Mapa v prijavi prijavitelja pod št. 19 pa je prazna. Naročnik se z navedenim ne strinja in v svojem sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo navaja, da je mapa pod št. 19 prazna iz razloga, ker je bila v njej vložena disketa, le-to pa je naročnik izvzel (ne samo iz te prijave, temveč iz vseh prijav) zaradi računalniške obdelave podatkov. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 11. členu Navodilih ponudnikom za izdelavo prijave zahteval, da prijavitelji v prijavi predložijo "..specifikacijo zahtev naročnika v natisnjenem izvodu in na dveh disketah", pri čemer je še zahteval: "Eno disketo s ''Podatki.dat'' je treba priložiti v prijavi. Drugo disketo z identično vsebino pa je treba priložiti v posebni kuverti, ki je fizično ločena od kuverte, v kateri so dokumenti iz 11. člena teh navodilâ??". Po vpogledu v prijavo prijavitelja se Državna revizijska komisija sicer strinja z vlagateljem, da je mapa pod zaporedno številko 19 prazna, vendar pa je potrebno pritrditi navedbam naročnika, da je mapa prazna zgolj iz razloga, ker je prijavitelj v le-tej predložil disketo. Glede na navedeno Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja tudi v tem delu zavrača kot neutemeljeno.

Vlagatelj prav tako zatrjuje, da je iz dokumenta pod zaporedno št. 21 v prijavi prijavitelja, kjer je izvleček aktualnih podatkov na dan 24.10.2005, sicer razvidna višina kapitala v EUR, vendar na mestu, kjer je naveden dan izdaje "31.12.", ni navedena letnica izdaje tega dokumenta, kar je po mnenju vlagatelja bistveno za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev naročnika.
Naročnik je 12. členu Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave v prvi točki zahteval, da morajo prijavitelji predložiti "potrdilo sodišča o registraciji oz. potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti". Kot navaja naročnik v svojem sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je iz predloženega dokumenta pod zaporedno številko 21 prijave prijavitelja presojal tisto vsebino, ki se nanaša na zahtevani pogoj, t.j. registracijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prijavitelj pod zaporedno številko 21 predložil original in overjen prevod dokumenta Izvleček aktualnih podatkov, veljavni dan: 24.10.2005. Potrebno se je sicer strinjati z vlagateljem da na overjenem prevodu navedenega dokumenta, poleg dneva izdaje "31.12." ni navedena letnica izdaje tega dokumenta, vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da letnica datuma "31.12." ni razvidna niti iz originala tega dokumenta. Glede na navedeno in upoštevaje, da gre iz zgoraj navedenega dokumenta sklepati, da dokument izkazuje izvleček aktualnih podatkov na dan 24.10.2005, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prijavitelj izpolnil zahtevo naročnika, vsled česar navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Kot slednjo je Državna revizijska komisija preverila navedbo vlagatelja, da je potrdilo pod zaporedno številko 32 (potrdilo pristojnega finančnega urada, z dne 24.10.2005) v prijavi prijavitelja vidno popravljeno, saj je iz potrdila nesporno razvidno, da je namenjeno predložitvi za razpis v Kliničnem centru Ljubljana, kar je sedaj (z roko) prečrtano in spremenjeno. Iz navedenega po mnenju vlagatelja sledi, da je pristojni organ izdal sporno potrdilo za druge potrebe, kot je predmet postopka. Naročnik se z navedenim ne strinja in navaja, da potrdilo davčnega urada izkazuje dejansko stanje, le-to pa ni vezano na naročnika, s čimer se sicer strinja z vlagateljem, vendar v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora potrdilo glasiti na naročnika, temveč je pomembno samo dejstvo, da prijavitelj nima neporavnanih obveznosti. Naročnik še dodaja da, čeprav naslov naročnika ni naveden v dokumentu, to ne vpliva na presojo o izpolnjevanju zadevnega pogoja, saj iz predloženega originala navedenega dokumenta v nemškem jeziku jasno in nedvoumno izhaja, da je bilo izdano za naročnika.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 6. točki 12. člena Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave, zahteval:
"potrdili, da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in carinski urad; potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav".
Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik v 14. členu, glede izpolnitve obrazcev, določil: "Celotna dokumentacija za prijavo na razpis mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.". Po vpogledu v prijavo prijavitelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prijavitelj pod zaporedno številko 32 priložil potrdilo Finančnega (davčnega) urada Dunaj, z dne 24.10.2005, iz katerega je razvidno, da je namenjeno predložitvi za razpis v Kliničnem centru Ljubljana. Nadalje je razvidno tudi, da je v kopiji potrdila naslov prečrtan z roko in poleg dopisan naslov naročnika. Glede na to, da je naročnik izrecno zahteval predložitev potrdil, obrazcev, izjav in drugih listin le v slovenskem jeziku in upoštevaje, da vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati, Državna revizijska komisija ugotavlja, da prijavitelj ni izpolnil zahteve naročnika (saj je spremenil vsebino omenjenega potrdila), zaradi česar je njegova ponudba nepravilna, naročnik pa jo je neupravičeno označil za pravilno in s tem ravnal v nasprotju z 76. členom ZJN-1. Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da je navedba vlagatelja utemeljena.

Ob upoštevanju ugotovljene kršitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila je Državna revizijska komisija sklenila ugoditi vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, v posledici česar je razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v obvestilo, št. 25-DS/06, o priznanju sposobnosti, z dne 19.01.2006, in sicer v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti prijavitelju za I. fazo predmetnega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
Vlagatelj je v postopek priglasil stroške plačane takse za revizijo (v znesku 200.000,00 SIT), stroške odvetniškega zastopanja ter priprave zahtevka za revizijo (v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03), s pripadajočim 20% DDV) in stroške odvetniškega zastopanja za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (v protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi).
Državna revizijska komisija je skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške plačila takse v višini 200.000,00 SIT. Za sestavo revizijskega zahtevka in sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo je Državna revizijska komisija kot potrebne stroške vlagatelju, skladno s tarifno št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03), priznala 3050 odvetniških točk ter 20% davek na dodano vrednost. Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 602.600,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 06.03.2006
predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- SPLOšNA BOLNIšNICA MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- MAC'S Medical Gmbh, Am Wasserprug 2, A-2361 LUXENBURG-Vienna
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.