018-034/2006 DARS d.d.

Številka: 018-34/2006-32-483

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "AC odsek Slivnica-Draženci: izdelava PGD, PZI in PZR", in na podlagi zahtevka za revizijo skupnih ponudnikov PNG d.o.o., Komanova 17, Ljubljana, PROJEKT d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica, SPIT GRADBENI INŽENIRING d.o.o., Cankarjeva ulica 62, Nova Gorica in INVESTBIRO d.d., Trg Brolo 12, Koper, ki jih zastopa odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5/VII, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.02.2006 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za "AC odsek Slivnica-Draženci: izdelava PGD, PZI in PZR" se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 79/05, z dne 26.08.2005, pod št. objave Ob-22840/05.

Naročnik je izdal sklep o oddaji naročila, št. 402-26/05-RPP-ŽP/410, z dne 02.12.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika J.V. Dolenjska projektiva d.o.o. Novo mesto + BP Lineal d.o.o. Maribor + BPI d.o.o. Maribor.

Vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, z dne 06.01.2006 in dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 09.01.2006, ter predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila razveljavi v delu, ki se nanaša na sklep o oddaji javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, št. 402-44/06 2005/00410/LŽ, z dne 26.01.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil vlagateljevo zahtevo po povračilu priglašenih stroškov, z dne 02.11.2005.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 30.01.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 02.02.2006 odstopil dokumentacijo predmetnega javnega razpisa v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 15.02.2006, Državno revizijsko komisijo obvestil, da umika zahtevek za revizijo ter predlaga, da se postopek ustavi.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije), kjer je v 4. alinei prvega odstavka 23. člena določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom, na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16.02.2006

Predsednica senata
Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5/VII, Ljubljana
- Dolenjska projektiva d.o.o., Rejčeva 3, Nova Gorica
- BP Lineal d.o.o., Ulica pohorskega bataljona 49, Maribor
- BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, Maribor
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana