018-036/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-36/06-33-611

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata in članov mag. Metke Cerar in mag. Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila, po sklopih, za: "Dobava in montaža nujne medicinske in laboratorijske ter pohištvene opreme za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v Ljubljani I. faza" ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja AICO-MED d.o.o., Prevale 1, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana, (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.02.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljeva vloga "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 27.01.2006, se kot pritožba po drugem odstavku 13. člena ZRPJN zavrne.

2. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

3. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.07.2005 sprejel sklep, št. 3511-1/2005-11, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, po sklopih. V Uradnem listu RS, št. 76/2005, z dne 12.08.2005, je naročnik, pod številko objave Ob-22215/05, objavil javni razpis: "Dobava in montaža nujne medicinske in laboratorijske ter pohištvene opreme za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v Ljubljani I. faza".

Naročnik je vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije, z dopisi, z dne 26.08.2005, 29.08.2005, 02.09.2005, 05.09.2005, 07.09.2005 in z dne 08.09.2005 posredoval dodatna pojasnila.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 13.09.2005, izhaja, da je za predmetno javno naročilo prispelo 8 pravočasnih ponudb. Naročnik je z dokumentom "Obvestilo o oddaji javnega naročila sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9", št. 3511-1/2005-113, z dne 19.12.2005, oddal javno naročilo po sklopih, in sicer sklop 1, 2, 3 in 9 je naročnik oddal ponudniku Sanolabor d.d. Ljubljana, sklop 4 ponudniku Lesnina MG d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), sklop 5 in 6 ponudniku Gorenje GTI d.d. in sklop št. 7 ponudniku Mollier d.o.o., Celje.

Vlagatelj je skladno z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ter vpogled v ponudbeno dokumentacijo ostalih ponudnikov. Naročnik je z dopisom, z dne 05.01.2006, vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ter vlagatelju omogočil vpogled v ponudbe ostalih ponudnikov dne 06.01.2006.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 16.01.2006 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem uvodoma izpodbija ugotovitev naročnika, da je ponudba družbe Mollier d.o.o. pravilna. Ponudba družbe Mollier d.o.o. je na podlagi meril iz razpisne dokumentacije sicer zasedla tretje mesto, tako da neposredno ne vpliva na morebiten izbor vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika. Vendar pa glede na dejstvo, da lahko tudi družba Mollier d.o.o. vloži revizijski zahtevek, v katerem izpodbija naročnikovo ugotovitev, da sta ponudbi družbe Lesnina MG d.d. in vlagatelja pravilni, vlagatelj izpodbija tudi ugotovitve naročnika glede pravilnosti ponudbe družbe Mollier d.o.o.
Vlagatelj nadalje, glede ponudbe izbranega ponudnika, navaja sledeče:
- izbrani ponudnik ni v celoti sledil razpisni dokumentaciji, stran 10, saj v vzorcu pogodbe (stran 22 od 62) na mestu, ki je predviden za podpis in žig izvajalca, podpis in žig manjkata. Prav tako po mnenju vlagatelja ni v celoti izpolnjen obrazec C 05./1 (stran 33 od 62), saj v njem manjka datum podpisa obrazca, naveden pa tudi ni zakoniti zastopnik ponudnika.
- vlagatelj navaja, da je v vzorcu pogodbe razpisne dokumentacije jasno navedeno, da sta prilogi pogodbe tudi Priloga 1: Specifikacija opreme in Priloga 2: Terminski plan. Glede na to, da so v prilogah navedeni bistveni pogoji izvedbe naročila, ki so kot taki tudi bistven del pogodbe, in da se pogodba neposredno sklicuje na te priloge, bi moral po mnenju vlagatelja ponudnik, zato da v ponudbi odda "popoln" vzorec pogodbe, k pogodbi predložiti tudi zahtevane priloge. Takšna zahteva izhaja tudi iz razpisne dokumentacije (stran 10), da mora ponudba vsebovati vse zahtevane dokumente, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
- vlagatelj navaja še, da strani ponudbe izbranega ponudnika niso zložene po vrstnem redu-stran 18 je pred stranjo 17 , ki ji sledi stran 19.
- na strani 17 pri davčni številki ponudnika ni vpisana oznaka "SI", ki je bistvena sestavina davčne številke in ta brez nje po mnenju vlagatelja ni pravilna.
- v zvezi z referenčnimi potrdili vlagatelj navaja, da potrdilo Ministrstva za zdravje ni podano na originalnem memorandumu ministrstva ter da je na potrdilu s prosto roko izpisano ime Dušan Blagajne, vendar podpis ni njegov, niti ni izkazano pooblastilo osebe, ki je dejansko podpisana, za podpis tega potrdila. Na nobeni izmed navedenih potrdil pa ni navedeno, za katero javno naročilo se izdaja. Poleg tega, kot navaja vlagatelj, izbrani ponudnik ni predložil nobenih izjav banke, da bo izdana bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
Vlagatelj nadaljuje, da ima ponudba izbranega ponudnika pri opremi na poziciji 8.3.2. predloženo kot tehnično prilogo samo sliko in ne tehničnih podatkov, vlagatelju pa ni znano, kako bi lahko naročnik tehnično ustreznost preveril le iz slike. Izbrani ponudnik je podal tudi izjavo, da bo proizvajalec Net elmed negatoskop izdelal po merah, kar pomeni, da v tem trenutku nima CE certifikata oz. izjave o skladnosti, ki je bila zahtevana, zato ponujen artikel po mnenju vlagatelja ne zadostuje kriterijem iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj dodaja, da je izbrani ponudnik tudi pri opremi na poziciji 8.3.1. predložil le sliko in ne tehničnih podatkov z merami, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti artikla.
Poleg navedenega pa vlagatelj oporeka tudi naročnikovi ugotovitvi o izbranem ponudniku za sklop 7. Vlagatelj navaja, da ponudnik Mollier d.o.o. v svoji ponudbi ni v celoti izpolnil vzorca pogodbe, manjkajo vpisani zneski za zavarovanje obveznosti iz pogodbe (stran 21) ter navedba pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe na strani izvajalca (stran 22). K vzorcu pogodbe po mnenju vlagatelja prav tako nista predloženi Prilogi 1 in 2. Zaradi vseh navedenih pomanjkljivosti je ponudba družbe Mollier d.o.o. po mnenju vlagatelja nepravilna iz istih razlogov, kot jih je vlagatelj navedel za ponudbo izbranega ponudnika za sklop 8.
Razpisna dokumentacija nadalje na strani 32 zahteva, da ponudnik v skladu z določili Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (UL RS št. 71/99, 78/99, 64/01) predloži poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika. Vlagatelj navaja, da je ponudnik Mollier d.o.o. oddal poročilo, ki je pogojno, oziroma je dano s pridržkom in kot takšno neposredno v nasprotju z določbo 6. člena navedene Odredbe. Ker iz določbe 6. člena Odredbe ne izhaja, da bi ponudnik lahko predložil tudi pogojno revizorjevo potrdilo, je v konkretnem primeru potrebno šteti, da ponudnik ni izpolnil pogoja iz razpisne dokumentacije.
Ponudnik Mollier d.o.o. je v listi referenc kot seštevek vrednosti referenc navedel znesek 1.603.464.669,51 SIT, potrdila pa je predložil za reference v vrednosti 950.225.375,28 SIT. Naročnik kot veljavne reference priznava reference v zadnjih treh letih. Glede na to, da je starost pogoj za priznanje reference, bi moral po mnenju vlagatelja datum izvedbe naročila jasno izhajati tudi iz referenčnih potrdil. Iz tega razloga so neustrezna potrdila za reference pod zap. št. 1. (iz leta 2001 in 2002), 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. Referenca pod zap. št. 1 je neustrezna tudi zato, ker iz nje izhaja, da aparata ni podal ponudnik Mollier d.o.o., pač pa ZD Velenje. Poleg tega na referenci ni žiga naročnika, zaradi česar potrdilo, po mnenju vlagatelja, nima vseh bistvenih sestavin. Po mnenju vlagatelja je tudi referenca pod zap. št. 2 neustrezna (poleg ostalih zgoraj že navedenih razlogov), ker to ni ponudnikova referenca. Iz potrdila namreč izhaja, da aparata ni ponudil ponudnik Molllier d.o.o., pač pa ZD Velenje, iz česar je mogoče razumeti, da to ni ponudnikova referenca. Referenca pod zap. št. 6 je po mnenju vlagatelja neustrezna zato, ker ni na uradnem dopisu naročnika, prav tako pa je nečitljiv podpis osebe na potrdilu. Na potrdilu za referenco pod zap. št. 7 ni originalnega podpisa pooblaščene osebe. Potrdilo za referenco pod zap. št. 9 in 10 ni v originalu, pač pa je predložena le kopija.
Poleg navedenih pomanjkljivosti pa vlagatelj v zvezi s ponudbo družbe Mollier d.o.o. navaja še, da je med stranjo 16 in 17 ponudbe vložena izjava ponudnika, v kateri izjavlja "da za ponujeno opremo zagotavlja servis in rezervne dele, kar omogoča zahtevani odzivni čas in čas pri odpravi napak." Takšna izjava ne definira niti za katero javno naročilo se daje niti za katero opremo sploh gre. Vlagatelj dodaja, da ponudnik Mollier d.o.o. ni predložil nobenih izjav banke, da bo izdana bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Nadalje, tehnični popis na straneh od 103 do 106 sploh ni izpolnjen, saj ni popisan v nobeni vrstici ali koloni. Priloženi terminski plan je pomanjkljiv, ni naslovljen na nobenega naročnika niti nima datuma izdaje. Prav tako je ponudnik neustrezno izpolnil obrazec E 02/05, saj je v njem zgolj navedel, da bo dinamika plačil potekala "v skladu z vzorcem pogodbe".
Ponudba družbe Mollier d.o.o. je po mnenju vlagatelj nepravilna tudi iz tehničnih razlogov. Pri poziciji 8.1.1 je s strani ponudnika Mollier d.o.o. ponujen pregledni stol Atmos Patient Chair E2, ki ima naslon za glavo izdelan kot podaljšek hrbtne plošče, zato po mnenju vlagatelja ne more biti nastavljiv.
Vlagatelj zahteva razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila za sklop 8 in sklop 7 ter priglaša povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, po priloženem stroškovniku.

Naročnik je o zahtevku za revizijo vlagatelja odločal z dvema sklepoma, in sicer s sklepom, št. 3511-1/2005-158, z dne 23.01.2006 in s sklepom, št. 3511-1/2005-163, z dne 30.01.2006. S sklepom, št. 3511-1/2005-158, z dne 23.01.2006, je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja (ki se nanaša izbiro najugodnejšega ponudnika za sklop 7) zavrgel iz razloga, ker je vlagatelj oddal ponudbo le za sklop št. 8 in zato skladno z 9. členom ZRPJN nima pravnega interesa za dodelitev predmetnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 27.01.2006, naročniku sporočil, da v delu, kjer je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel, nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

S sklepom, št. 3511-1/2005-163, z dne 30.01.2006, pa je naročnik, zahtevek za revizijo vlagatelja, ki se nanaša na izbiro najugodnejšega ponudnika za sklop 8, zavrnil kot neutemeljen.
V obrazložitvi tega sklepa naročnik, glede navedbe vlagatelja o pravilnosti ponudbe družbe Mollier d.o.o. za sklop 8, uvodoma navaja, da ponudnik Mollier d.o.o. zoper sklop 8 ni vložil zahtevka za revizijo in ga zaradi poteka roka tudi ne more več vložiti. Ker s tem odpade pravni interes vlagatelja za vložitev zahtevka za revizijo zoper ponudnika Mollier d.o.o. (ki je bil za sklop 8 ocenjen kot tretji po vrsti), naročnik ni vsebinsko presojal teh očitkov in je navedbo vlagatelja zavrgel.
Očitek vlagatelja, da naj bi pri vzorcu pogodbe (stran 22 od 62) izbranega ponudnika manjkala žig in podpis izvajalca, je neutemeljen. Naročnik navaja, da je na strani l7 od 62 razpisne dokumentacije določil, da mora ponudnik izpolniti vzorec pogodbe s ceno, le-tega podpisati in žigosati. To je izbrani ponudnik tudi storil, kar je razvidno iz Mapa I njegove ponudbe. Glede navedbe vlagatelja, da obrazec C O5./1 ni bil v celoti izpolnjen, naročnik odgovarja, da pri izjavi pod točko C 05./1. in 2., stran 33 od 62 razpisne dokumentacije, naročnik zahteva od ponudnika da izpolni obrazec, kar je izbrani ponudnik pravilno in v celoti izpolnil. Naročnik v razpisni dokumentaciji ne zahteva, da bi ponudnik moral navesti zakonitega zastopnika.
Očitek vlagatelja, da v ponudbi izbranega ponudnika manjkata Priloga 1: Specifikacija opreme in Priloga 2: Terminski plan, je neutemeljen in ga naročnik v celoti zavrača. Kot navaja naročnik, je na strani 17 razpisne dokumentacije določil, da ponudnik izpolni vzorec pogodbe s ceno, le-tega podpiše in žigosa. To je izbrani ponudnik storil, kar je razvidno iz Mapa 1 stran 22 njegove ponudbe, zato je ta očitek, po mnenju naročnika, neutemeljen.
Naročnik ob navedenem še dodaja, da je izbrani ponudnik Prilogo 1: Specifikacija opreme vložil v mapo II ponudbene dokumentacije (pod točko E 02 /1), prilogo 2: Terminski plan pa je kot terminski načrt investicij vložil v mapo II svoje ponudbe (pod točko E 02 / 4, stran 52, priloga 1,2).
Očitek vlagatelja, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika pomanjkljiva, ker je zamenjan vrstni red strani 17 in 18, je po mnenju naročnika neutemeljen. Kot navaja naročnik, je v razpisni dokumentaciji, pod točko A 00. Posebno opozorilo, določil način vlaganja ponudbene dokumentacije ter, da nepravilnost vrstnega reda v ponudbeni dokumentaciji ni določena kot izločitveni kriterij. Glede na navedeno je naročnik ocenil, da nepravilni vrstni red v ponudbi izbranega ponudnika ni bistvena kršitev pogojev iz razpisne dokumentacije.
Glede oznake "SI" v zvezi z navedbo vlagatelja o nepravilnosti davčne številke, naročnik pojasnjuje, da je na strani 17 od 62 razpisne dokumentacije zgolj določil, da ponudnik izpolni vzorec pogodbe s ceno, podpiše in žigosa. To je izbrani ponudnik tudi storil, kar je razvidno iz Mapa I (stran 22) ponudbene dokumentacije, zato je navedba vlagatelja po mnenju naročnika neutemeljena.
Očitka vlagatelja, da naj bi bilo referenčno potrdilo Ministrstva za zdravje neustrezno ter da izbrani ponudnik ni predložil izjavo banke, da bo izdana bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, sta neutemeljena in jih naročnik v celoti zavrača. Skladno s prvo alinejo točke 2a. drugega odstavka 42.a člena ZJN-1 mora referenčno potrdilo izdati in podpisati pristojni organ. Zakon ne določa, v kakšni obliki mora biti potrdilo priloženo. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik referenčno potrdilo Ministrstva za zdravje, ki je hkrati tudi naročnik v predmetnem postopku, predložil v obliki notarsko overjene kopije originala. S tem je v celoti zadostil zahtevam iz razpisne dokumentacije. Da je predmetna referenca naročnika ustrezna, pa izhaja tudi iz uradnih evidenc naročnika.
Vlagatelj izbranemu ponudniku tudi očita, da ni predložil izjave banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik te očitke zavrača in pojasnjuje, da je izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del priložena v ponudbeni dokumentaciji kot priloga 2 obrazca C 05./3 (stran 34 v mapi I ponudbe izbranega ponudnika). Glede izjave banke, da bo izdana bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, pa naročnik odgovarja, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da se priloži ob oddaji ponudbe. Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, je ponudnik dolžan predložiti ob podpisu pogodbe in ne ob oddaji ponudbe, kot zmotno očita vlagatelj.
Očitek vlagatelja, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika tehnično neustrezna, je neutemeljen in ga naročnik v celoti zavrača. Naročnik pojasnjuje, da bo ponudnik opremo na poziciji 8.3.1. in 8.3.2. izdelal po naročilu, skladno z zahtevami naročnika. Ponudnik je namreč predložil potrdilo po vzorcu pod točko C 05./3, s katerim se zavezuje k dobri izvedbi pogodbenih obveznosti, če bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik pojasnjuje, da je očitek, da negatoskop nima CE certifikata oz. izjave o skladnosti, neutemeljen. Skladno z določbami v mapi II, točka E 04./1, 8. odstavek razpisne dokumentacije, je ponudnik dolžan izpolniti pogoje v zvezi s specifikacijami ob izročitvi (primopredaji) opreme ter pred izstavitvijo dobaviteljevega računa naročniku in ne že ob oddaji ponudb, kot zmotno meni vlagatelj revizijskega zahtevka.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 02.02.2006, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo v delu, kjer je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja zoper sklop 8 zavrnil kot neutemeljen.

Na podlagi zahteve naročnika, z dne 03.02.2006, je vlagatelj skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN predložil potrdilo o doplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je v prilogi dopisa, z dne 03.02.2006, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek, ki se nanaša na izbiro najugodnejšega ponudnika za sklop 7 zavrgel, saj naj slednji ne bi bil aktivno legitimiran za njegovo vložitev. Ob tem je vlagatelju podal pravni pouk, v katerem je zapisal: "Zoper ta sklep ni pritožbe. Na podlagi 17. člena ZRPJN lahko vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo postopkov oddaje javnih naročil. V tem primeru mora vlagatelj v 3 dneh pisno sporočiti naročniku ali bo nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo postopkov oddaje javnih naročil ali zahtevek za revizijo umika. V primeru molka vlagatelja se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen.". Državna revizijska komisija opozarja, da je takšen pravni pouk napačen; v primeru zavrženja revizijskega zahtevka vlagatelj namreč ni upravičen do "nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo", o katerem obvesti naročnika, temveč, skladno z določili drugega odstavka 13. člena ZRPJN, do pritožbe, ki jo naslovi neposredno na Državno revizijsko komisijo. Čeprav v nasprotju z ZRPJN, je vlagatelj svojo vlogo podal skladno s pozivom, ki ga je v izrek svojega sklepa o zavrženju revizijskega zahtevka zapisal naročnik. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev glede napačnega pravnega pouka, kot je bil podan s strani naročnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre vlagateljevo vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 27.01.2006, šteti kot vloženo pritožbo po drugem odstavku 13. člena ZRPJN, podano zoper odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka za sklop 7.

Državna revizijska komisija je zato ugotavljala ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo zoper sklop 7, saj naj bi naročnik njegov zahtevek za revizijo neupravičeno zavrgel iz razloga, ker vlagatelj nima pravnega interesa za dodelitev naročila.
ZRPJN v prvem odstavku 9. člena določa: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.".
Po roku za oddajo ponudb (in toliko bolj po odločitvi naročnika o oddaji javnega naročila) lahko namreč pravni interes (praviloma) uspešno izkaže le oseba, ki je oddala ponudbo. Državna revizijska komisija je zato preverila, za katere sklope predmetnega javnega naročila gre vlagatelju priznati aktivno legitimacijo v smislu določil 9. člena ZRPJN. Kot izhaja iz predložene dokumentacije oddaje predmetnega javnega naročila, je vlagatelj oddal ponudbo le za sklop 8. Na podlagi navedenega gre tako ugotoviti, da vlagatelj za sklop 7 sploh ni oddal ponudbe in zato skladno z zgoraj navedeno utemeljitvijo v tem delu nima aktivne legitimacije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na izbiro najugodnejšega ponudnika za sklop 8. Glede na to, da vlagatelj zahtevka za revizijo oporeka ugotovitvam naročnika glede pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika za sklop 8, je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika za sklop 8 ocenil kot pravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1.

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1, mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Državna revizijska komisija je presojala navedbo vlagatelja, v kateri le-ta izpodbija ugotovitev naročnika glede pravilnosti ponudbe družbe Mollier d.o.o. za sklop 8. Vlagatelj svoj interes za izpodbijanje naročnikove ugotovitve o pravilnosti ponudbe družbe Mollier d.o.o. za sklop 8 utemeljuje z dejstvom, da je kasneje s temi navedbami prekludiran ter, da vlagatelju kot zainteresiranemu ponudniku v konkretnem primeru, v kolikor ne bi bilo pravilno ugotovljeno, ali so vse prispele ponudbe pravilne, nastaja oziroma utegne nastati škoda. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ponudba ponudnika Mollier d.o.o. na podlagi meril iz razpisne dokumentacije zasedla tretje mesto, in kot pravilno ugotavlja tudi sam vlagatelj zahtevka za revizijo, neposredno ne vpliva na morebiten izbor vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika. Poleg tega, kot pravilno navaja naročnik v svojem sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ponudnik Mollier d.o.o. v predmetnem postopku (zoper sklop 8) ni vložil zahtevka za revizijo. Ob navedenem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obravnavanem primeru ni uspel izkazati možnosti nastanka škode oziroma, da ni uspel izkazati, kako bi mu lahko v konkretnem primeru s tem, ko je naročnik ugotovil pravilnost ponudbe ponudnika Mollier d.o.o. v sklopu 8, nastala škoda. Državna revizijska komisija je zato zahtevek za revizijo v tem delu zavrgla.

Vlagatelj nadalje navaja, da izbrani ponudnik ni v celoti sledil razpisni dokumentaciji, saj v vzorcu pogodbe (stran 22 od 62) na mestu, ki je predviden za podpis in žig izvajalca, podpis in žig manjkata. Prav tako po mnenju vlagatelja ni v celoti izpolnjen obrazec C 05./1 (stran 33 od 62), saj naj bi v njem manjkal datum podpisa obrazca, naveden pa tudi ni zakoniti zastopnik ponudnika. Naročnik se z navedenim ne strinja in navaja, da je v razpisni dokumentaciji določil, da ponudnik izpolni vzorec pogodbe s ceno, le-tega podpiše in žigosa. Pri izjavi pod točko C 05./1. in 2., stran 33 razpisne dokumentacije pa je naročnik zahteval od ponudnika, da izpolni obrazec, kar je izbrani ponudnik pravilno in v celoti izpolnil.
Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo gre ugotoviti, da je naročnik na strani 17, VZOREC POGODBE, določil: "Ponudnik izpolni s ceno, podpiše ter žigosa".
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji priložil vzorec pogodbe, ki ga je izpolnil, podpisal in žigosal, s čimer je tako izpolnil zahtevo razpisne dokumentacije, da mora biti vzorec pogodbe izpolnjen, podpisan in žigosan. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izjavo C 05./1 podpisal in žigosal. Potrebno je sicer pritrditi vlagatelju v tem, da na izjavi C 05./1 manjka datum, vendar gre obenem poudariti, da taka pomanjkljivost v ničemer ne vpliva na pravilno izpolnjeno žigosano in podpisano izjavo s strani izbranega ponudnika. Iz navedenega ter upoštevaje zahteve razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo naročnika, zato navedbe vlagatelja v tem delu zavrača kot neutemeljene.

Nadalje vlagatelj navaja, da je naročnik v vzorcu pogodbe razpisne dokumentacije jasno navedel, da sta prilogi pogodbe tudi Priloga 1: Specifikacija opreme in Priloga 2: Terminski plan. Glede na to, da so v prilogah navedeni bistveni pogoji izvedbe naročila, ki so kot taki tudi bistven del pogodbe ter, da se pogodba neposredno sklicuje na te priloge, bi moral po mnenju vlagatelja ponudnik, zato da v ponudbi odda "popoln" vzorec pogodbe, k pogodbi predložiti tudi zahtevane priloge.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji, stran 10, določil: "Ponudniki morajo izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bodo njihove ponudbe izločene iz nadaljnjih postopkov oddaje javnega naročila".
Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ni zahteval, da bi morali biti tudi Priloga 1: Specifikacija opreme in Priloga 2: Terminski plan predloženi za vzorcem pogodbe. Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik Prilogo 1: Specifikacija opreme vložil v mapo II ponudbene dokumentacije (pod točko E 02 /1), prilogo 2: Terminski plan pa je kot terminski načrt investicij vložil v mapo II svoje ponudbe (pod točko E 02 / 4, stran 52, priloga 1,2). Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo povzema navodilo razpisne dokumentacije na strani 10 in v zvezi s tem (zgolj) navaja, da bi moral ponudnik, zato da v ponudbi odda "popoln" vzorec pogodbe, k pogodbi predložiti tudi zahtevane priloge. V kolikor gre namreč razumeti navajanja vlagatelja v smer, da bi moral izbrani ponudnik kot prilogo pogodbe predložiti Prilogo 1: Specifikacija opreme in Prilogo 2: Terminski plan, pa Državna revizijska komisija še dodaja, da nikjer iz razpisne dokumentacije ne izhaja izrecna zahteva po tem, da morata biti Priloga 1 in Priloga 2 (nujno) predloženi za vzorcem pogodbe. Zaradi navedenega Državna revizijska komisija vlagatelju v tem delu zahtevka za revizijo ni sledila in je navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija je nadalje presojala navedbo vlagatelja, da v ponudbi izbranega ponudnika strani ponudbe niso vložene po vrstnem redu. Vlagatelj navaja, da je stran 18 v ponudbi izbranega ponudnika pred stranjo 17, ki ji sledi stran 19. Ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija sicer pritrjuje vlagatelju v tem, da je stran 18 v ponudbi dejansko pred stranjo 17, vendar pa gre obenem tudi zapisati, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, pod točko A 00. POSEBNO OPOZORILO izrecno navedel: "Zaželeno je, da je ponudba oziroma ponudbena dokumentacija sestavljena oziroma zložena po vrstnem redu, navedenem v vsebini razpisne dokumentacije ter da so poglavja ločena s pregradnimi kartoni.", iz česar gre razumeti, da je sicer zaželeno, da ponudnik predloži ponudbeno dokumentacijo po vrstnem redu. Vendar pa naveden neobvezni napotek naročnika v ponudbi izbranega ponudnika ni bistven za pravilnost ponudbe, saj naročnik ni izrecno določil, da bo zaradi vrstnega reda ponudbene dokumentacije označil ponudbe kot nepravilne. Glede na navedeno je potrebno tako zaključiti, da je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo naročnika, zato Državna revizijska komisija navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija tudi ni sledila navedbi vlagatelja, da na strani 17 (pri davčni številki) izbranega ponudnika ni vpisana oznaka "SI", ki je po mnenju vlagatelja bistvena sestavina davčne številke in ta brez te oznake ni pravilna. Naročnik je v razpisni dokumentaciji v delu VZOREC POGODBE namreč zgolj določil, da "ponudnik izpolni vzorec pogodbe s ceno, podpiše in žigosa". Ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik izpolnil vzorec pogodbe, kjer je tudi zapisal svojo davčno številko (sicer brez oznake "SI"), ga podpisal in tudi žigosal.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo naročnika po navedbi davčne številke, zato je potrebno revizijsko navedbo vlagatelja, ki se nanaša na zatrjevano kršitev v ponudbi izbranega ponudnika, zavrniti kot neutemeljeno.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila navedbo vlagatelja, da potrdilo Ministrstva za zdravje ni podano na originalnem memorandumu ministrstva ter da je na potrdilu s prosto roko izpisano ime Dušan Blagajne, vendar podpis ni njegov, poleg tega pa ni izkazano pooblastilo osebe, ki je dejansko podpisana. Naročnik se z navedenim ne strinja in navaja, da je izbrani ponudnik referenčno potrdilo Ministrstva za zdravje, ki je hkrati tudi naročnik v predmetnem postopku, predložil v obliki notarsko overjene kopije originala. Da je predmetna referenca naročnika ustrezna, pa izhaja tudi iz uradnih evidenc naročnika.
42.a člen ZJN-1 naročniku omogoča, da lahko za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, in sicer v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. Pri tem ZJN-1 v 2.a točki drugega odstavka 42.a člena določa, da lahko naročnik za dokazovanje izpolnjevanja tehničnih in kadrovskih zmogljivosti zahteva seznam najpomembnejših dobav ali storitev v zadnjih treh letih oziroma gradenj v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Prva alinea točke 2a. drugega odstavka 42.a člena ZJN-1 določa: "če so bili kupci naročniki po tem zakonu, mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ.".
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, stran 39, priložil tabelo Seznam najvažnejših opravljenih dobav in montaž opreme v zadnjih treh letih in določil le: "..da ponudnik navede dobave na vsebinsko ustreznem dodatnem seznamu.".
Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil notarsko overjeno fotokopijo originala Ministrstva za zdravje, v katerem je s prosto roko izpisano ime Dušan Blagajne, sekretar, vodja oddelka za investicije, razviden pa je tudi žig Ministrstva za zdravje. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik s priloženo overjeno fotokopijo originalnega potrdila Ministrstva za zdravje, ravnal skladno z razpisno dokumentacijo. Obenem velja dodati, da vlagatelj v obravnavanem revizijskem postopku ni uspel izkazati, da oseba, ki je zgoraj omenjeno potrdilo podpisala, ni imela pooblastila tiste osebe, ki je pristojna za podpisovanje potrdil Ministrstva za zdravje. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je izbrani ponudnik predložil referenčno potrdilo skladno z razpisno dokumentacijo, vsled česar navedbo vlagatelja tudi v tem delu zavrača kot neutemeljeno.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da izbrani ponudnik ni predložil izjav banke in sicer, izjavo banke, da bo izdana bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del in bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je neutemeljena. Kot pravilno ugotavlja tudi naročnik v svojem sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, je izbrani ponudnik izjavo o nameri ABANKE (dokument, z dne 09.09.2005), da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti priložil v svoji ponudbeni dokumentaciji kot prilogo 2 obrazca C 05./3 (v mapi I). Državna revizijska komisija pa obenem še ugotavlja, da je naročnik na strani 14, točka 9. razpisne dokumentacije, poleg drugih izjav banke zahteval tudi izjavo banke, da bo izdana bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, vendar šele ob podpisu pogodbe in ne, kot napačno navaja vlagatelj ob oddaji ponudbe. Upoštevaje zapisano Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika tudi v tem delu označil za pravilno, ravnal skladno z lastno razpisno dokumentacijo in določili ZJN-1.

Glede tehnične ustreznosti ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik, pri opremi na poziciji 8.3.2. predložil kot tehnično prilogo samo sliko in ne tehničnih podatkov. Poleg tega naj bi izbrani ponudnik podal tudi izjavo, da bo proizvajalec Net elmed negatoskop izdelal po merah, kar pomeni, da v tem trenutku nima CE certifikata oz. izjave o skladnosti, ki je bila zahtevana, zato ponujen artikel po mnenju vlagatelja ne zadostuje kriterijem iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj dodaja, da je izbrani ponudnik tudi pri opremi na poziciji 8.3.1. predložil le sliko in ne tehničnih podatkov z merami, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti artikla. Naročnik se z navedenim ne strinja in odgovarja, da bo izbrani ponudnik opremo na poziciji 8.3.1. in 8.3.2. izdelal po naročilu, skladno z zahtevami naročnika.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji, stran 105, za sklop 8, skupina 8.3 NEGATOSKOPI zahteval:
"8.3.1 NEGATOSKOP MALI
D/00-11x
Dim:
cca 50/40/10 cm
- za en do dva formata 36 x 43 cm
8.3.2 NEGATOSKOP VELIKI -110-51/11 cm
D/00-4x
- za tri formate 36 x 43 cm - svetlo polje 108 x 43 cm.".
Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik v mapi II razpisne dokumentacije, točka E 04./1 SPLOšNE OZIROMA SKUPNE ZAHTEVE ZA VSO OPREMO, med drugim v šestem in osmem odstavku, določil:
"Opremi, za katero obstaja ena ali več splošno veljavnih tehničnih specifikacij po predpisih o medicinskih pripomočkih, standardizaciji oziroma posameznih vrstah proizvodov, morajo biti priložene listine o potrjevanju skladnosti, določena s takimi tehničnimi specifikacijami (npr. certifikati, atesti, proizvajalčeve izjave o skladnosti). Če je to zahtevano s katero od splošno veljavnih tehničnih specifikacij, mora biti oprema označena s podatki o proizvajalcu, tehničnih lastnostih in identifikacijsko oznako oziroma evropskim znakom skladnosti CE.
Vse zahteve iz prvega do šestega tega poglavja morajo biti izpolnjene ob izročitvi (primopredaji) opreme ter pred izstavitvijo dobaviteljevega računa naročniku".
Glede na dejstvo, da je naročnik vse certifikate oziroma izjave o skladnosti zahteval šele ob primopredaji opreme ter pred izstavitvijo računa naročniku, Državna revizijska komisija ni sledila navedbi vlagatelja, da izbrani ponudnik v tem trenutku nima CE certifikata oz. izjave o skladnosti in jo je zato zavrnila kot neutemeljeno.
Državna revizijska komisija je nadalje vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in pri tem ugotovila, da je izbrani ponudnik, pri opremi na poziciji 8.3.1. in opremi na poziciji 8.3.2. pod polje kos, proizvajalec in tip, vpisal naslednje podatke:
"8.3.1 NET-ELMED, negatoskop NG-1, mere 36x43 cm, moč 60W, eno delovno polje, stenski, kovinsko ohišje.
8.3.2 NET-ELMED, negatoskop NG-110, izdelan na mero, mere 110x43 cm, moč 120 W, stenski, kovinsko ohišje.".
Glede na to, da je izbrani ponudnik v vsa zahtevana polja vpisal tehnične podatke ter kot tehnično prilogo priložil sliko artikla NEGATOSKOP, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izpolnil zahtevo naročnika. Ob navedenem velja pritrditi naročniku in poudariti, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil tudi potrdilo, pod točko C 05./3, s katerim se zavezuje k dobri izvedbi pogodbenih obveznosti, če bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila. Upoštevaje zapisano Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega označil za pravilno tudi v tem delu, ravnal pravilno in je vlagateljevo navedbo tudi v tem delu zahtevka za revizijo zavrnila kot neutemeljeno.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni storil kršitev, ki mu jih očita vlagatelj v zahtevku za revizijo, je skladno s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
V Ljubljani, dne 28.02.2006

predsednik senata:
JožefKocuvan,univ.dipl.ek. član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnik Stojan Zdolšek, Miklošičeva 24, Ljubljana
- Lesnina MG d.d., Parmova 53, Ljubljana
- Mollier d.o.o., Opekarniška cesta 3, Celje
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana