018-019/2006 Ministrstvo za gospodarstvo

Številka: 018-19/2006-34-617

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana mag. Francija Kodela, kot predsednika senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Metke Cerar, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje", območje občin Ravne in Slovenj Gradec, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.03.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljeva vloga "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 16.12.2005, se v delu, v katerem vlagatelj v njej navaja kršitve, ki jih v svojem revizijskem zahtevku ni navajal, zavrže.

2. Primarnemu zahtevku, kot izhaja iz vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 21.11.2005, dopolnjenega z vlogo, z dne 13.02.2006, se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila "gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje", območje občin Ravne in Slovenj Gradec, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa o oddaji javnega naročila, št. 430-104/2005-11, z dne 27.10.2005, ter Sklepa, št. 430-104/2005-24, z dne 07.12.2005.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 400.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.07.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, spremembi tega sklepa pa je sprejel dne 04.10.2005 in 14.10.2005. Javni razpis, pod opisom "gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje", območje občin Ravne in Slovenj Gradec, je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 74/2005, z dne 05.08.2005, pod številko objave Ob-21811/05, ter v Uradnem listu EU, št. S 149, z dne 04.08.2005, pod številko objave 148596.

Dne 27.10.2005 je naročnik izdal Sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega izhaja, da se le-to odda ponudniku Gratel, d.o.o., Skorba 40, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila ocenjena z najvišjim številom točk, to je z 90,29 točk. Vlagateljeva ponudba je, sledeč istemu dokumentu, prejela 87,86 točk.

Dne 07.11.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo, s katero je zahteval omogočitev vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je vlagatelju vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil dne 09.11.2005.

Dne 10.11.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatna pojasnila v zvezi z rezultati javnega naročila.

Dne 14.11.2005 je vlagatelj po faksu in po pošti na naročnika naslovil zahtevo za obrazloženo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (na podlagi drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1).

Na dokumentu, datiranem z dnem 11.11.2005, odposlanim dne 14.11.2005, je naročnik podal "Dodatna pojasnila v zvezi z rezultati javnega naročila". V dokumentu je opisal potek ocenjevanja ponudb in postopek izbire najugodnejše ponudbe, predstavil pa je tudi način izračunavanja števila točk, ki jih je po vsakem od meril prejela vsaka od pravilnih ponudb.

Dne 21.11.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponuja tudi tri končne uporabnike, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem oziroma ne obstajajo. Ti uporabniki so:
Na področju Slovenj Gradca:
- Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine, izpostava Slovenj Gradec- v bližini (manj kot 100m) že obstaja izgrajena optična infrastruktura podjetja Telekom Slovenije, d.d..
Na področju Raven na Koroškem:
- Vrtec Ravne na Koroškem, Gledališka 4- končni uporabnik na tem naslovu ne obstaja (je bil ukinjen),
- Vrtec Ravne na Koroškem, enota Javornik- v bližini (manj kot 100m) že obstaja izgrajena optična infrastruktura podjetja Telekom Slovenije, d.d..
Vlagatelj zatrjuje, da bi ob upoštevanju zgornjih dejstev njegova ponudba morala zbrati več točk kot ponudba izbranega ponudnika, zato meni, da je njegov revizijski zahtevek utemeljen ter da bo po opravljenem postopku revizije izbran kot najugodnejši ponudnik.

Dne 12.12.2005 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V svoji vlogi navaja, da je naročnik njegov revizijski zahtevek prejel dne 22.11.2005, do dne vložitve omenjene vloge pa vlagatelj naročnikovega odgovora nanj ni prejel. Vlagatelj zato, skladno z določili drugega odstavka 16. člena ZRPJN, zahteva nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, datiranim z datumom 07.12.2005, ki je bil odposlan dne 12.12.2005 in ga je vlagatelj prejel dne 13.12.2005. Iz izreka sklepa izhaja, da je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.
V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da Vrtec Ravne na Koroškem, enota Javornik, obstaja na naslovu, kot ga navaja ponudnik, po podatkih Telekoma Slovenija, d.d., pa je optični kabel od te institucije oddaljen 300 metrov, zato le-ta ustreza pogojem iz razpisne dokumentacije. Vrtec Ravne na Koroškem, Gledališka pot 4, obstaja na naslovu, kot ga navaja najugodnejši ponudnik, vendar pa je ob ponovnem preverjanju naročnik ugotovil, da ta institucija že ima zgrajeno optično infrastrukturo, zato ne ustreza pogojem iz razpisne dokumentacije. Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine, izpostava Slovenj Gradec, ima, po podatkih podjetja Telekom Slovenije, d.d., v neposredni bližini zgrajeno optično infrastrukturo navedenega podjetja in kot tak ne ustreza pogojem iz razpisne dokumentacije. Na podlagi navedenega je naročnik ponovno pregledal vloge in ponovil ocenjevanje, ob čemer je iz ponudbe izbranega ponudnika izločil končne lokacije:
- Javni zavod Mocis,
- Osnovna šola šmartno pri Slovenj Gradcu,
- VVZ, Enota Cankarjeva ulica 5,
- Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine, OE Maribor, Izpostava Slovenj Gradec,
- Mladinski center Slovenj Gradec,
- Vrtec Ravne na Koroškem, Gledališka pot 4.
Iz naročnikovega sklepa pa izhaja tudi, da je pri ponovnem ocenjevanju ugotovil, da je bila pri ocenjevanju vlagateljeve ponudbe, z dne 18.10.2005, napačno upoštevana dolžina novo zgrajene infrastrukture (25.820 m- opomba Državne revizijske komisije). Pri ponovljenem ocenjevanju je naročnik upošteval dolžino novo izgrajene infrastrukture v izmeri 12.891 m, vlagateljevo ponudbo pa je poslej točkoval z 94,49 točkami. V posledici spremenjene upoštevane dolžine novo izgrajene infrastrukture pri vlagatelju je naročnik spremenil tudi ocenjevanje ponudbe izbranega ponudnika, katerega ponudba je bila odtlej točkovana z 95,59 točkami. Naročnik v zaključku svojega sklepa ponovno ugotavlja, da je ekonomsko najugodnejšo ponudbo predložil izbrani ponudnik. Ker v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZRPJN naročnik zavrne revizijski zahtevek, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb iz le-tega ne bi sprejel drugačne odločitve, je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Dne 16.12.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V svoji vlogi je navedel, da mu naročnik ne bi smel zmanjšati števila točk pri merilu cena investicije, preračunana na meter optične povezave. Pred oddajo ponudb je namreč naročnik na vprašanje, kaj razume pod obstoječo infrastrukturo (kabelske trase, ceni in ali optične kable), potencialnim ponudnikom odgovoril, da obstoječo infrastrukturo sestavljajo kanalizacija, cevi in daljnovodi in ne optični kabli. Vlagatelj je naročniku ponudil infrastrukturo in optični kabel v cevi, kar pomeni novo infrastrukturo. Sledeč razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila bi točke dobil "meter optične povezave" in ne "meter novo zgrajene infrastrukture". Naročnik je odgovoril tudi na vprašanje, kaj razume pod pojmom "meter na novo zgrajene infrastrukture", ali je to trasa, optični kabel ali optično vlakno, in sicer je odgovoril, da meter novozgrajene infrastrukture pomeni meter novo zgrajene trase oziroma kanalizacije. Dejstvo je, da pojem trasa pomeni začrtan potek ceste, železnice električne napeljave ipd., v konkretnem primeru pa trasa pomeni celotno traso od delilnika do delilnika, tako traso kabelske kanalizacije, v kateri leži optični kabel, kot traso polic v objektih, na kateri leži optični kabel, in tudi kot traso kabla, ki je na kakršenkoli način speljan (npr. že zgrajeni kabelski jaški) do delilnika v komunikacijski omari. Iz navedenega nesporno izhaja, da je vlagateljeva ponudba pripravljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in bi moral naročnik vlagatelju pri obravnavnem merilu priznati prvotno dodeljeno število 20 točk. Vlagatelj oporeka tudi načinu izračuna končnega števila točk posameznega ponudnika, saj se v primeru, če se zmanjša uteženo število povezanih končnih prejemnikov, posledično zmanjša tudi cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika, in posledično tudi cena investicije, preračunane na meter optične povezave, ter hkrati tudi dolžina novo zgrajene infrastrukture. Vsega navedenega naročnik pri izračunu končnega števila točk posameznega ponudnika ni upošteval. Vlagatelj zato predlaga, da naročnik razveljavi sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, podredno, da razveljavi analizo in ocenjevanje ponudb, z dne 11.11.2005, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta Dodatna pojasnila v zvezi z rezultati javnega naročila, da razveljavi sklep o zavrnitvi vlagateljevega revizijskega zahtevka, oziroma podredno, razveljavi celoten predmetni postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj v revizijski postopek priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer stroške za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v višini 400.000,00 SIT, povečano za 20% DDV, ter stroške plačila takse za revizijo, v višini 400.000,00 SIT.

Naročnik je na poziv Državne revizijske komisije, z dne 10.01.2006, slednji dne 18.01.2006 odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Z vlogo, z dne 23.01.2006, je vlagateljev pooblaščenec priglasil pooblastilo za vlagateljevo zastopanje v predmetni zadevi.

Ob predhodnem preizkusu vlagateljevega revizijskega zahtevka je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta nepopoln. S sklepom, št. 018-19/06-34-308, z dne 01.02.2006, je zato vlagateljevega pooblaščenca pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo ustreznega pooblastila za vložitev revizijskega zahtevka, vlagatelja pa k dopolnitvi zahtevka za revizijo z oblikovanjem ustreznega zahtevka (tožbenega predloga). Državna revizijska komisija je v svojem sklepu vlagatelja pozvala tudi k predložitvi dokazil, s katerimi utemeljuje svojo navedbo o neustreznosti končnega uporabnika Vrtec Ravne na Koroškem, Enota Javornik.

Vlagatelj je po svojem pooblaščencu s pravočasno vlogo, z dne 13.02.2006, svoj revizijski zahtevek dopolnil s predložitvijo ustreznega pooblastila za zastopanje ter z oblikovanjem tožbenega zahtevka, v katerem primarno predlaga razveljavitev postopka pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb, vključno s sklepom o oddaji javnega naročila, podredno pa razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila. Tako v svojem primarnem, kot v podrednem zahtevku, vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Na poziv Državne revizijske komisije po predložitvi dokazil, s katerimi utemeljuje svojo navedbo o neustreznosti končnega uporabnika Vrtec Ravne na Koroškem, Enota Javornik, vlagatelj odgovarja navajajoč, da je ustreznost tega uporabnika preveril ponovno, pri čemer je ugotovil, da je navedeni objekt oddaljen od obstoječe optične infrastrukture več kot 300 m, zato ustreza pogojem iz razpisne dokumentacije. V svoji vlogi je vlagatelj priglasil tudi stroške v protivrednosti 1500 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), skupaj z 2% materialnih stroškov, oboje navedeno povečano za 20% DDV.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. in 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v svoji vlogi "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 16.12.2005, navajal kršitve, ki jih v svojem revizijskem zahtevku, z dne 21.11.2005, ni navajal.

Tako gre ugotoviti, da je vlagatelj v navedeni vlogi dodatno oporekal načinu izračuna končnega števila točk posameznim ponudnikom, saj naj bi se v primeru, če se zmanjša uteženo število povezanih končnih prejemnikov, posledično zmanjšala tudi cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika, cena investicije, preračunana na meter optične povezave, ter hkrati tudi dolžina novo zgrajene infrastrukture. Tega naj naročnik ne bi upošteval pri izračunu končnega števila točk posameznega ponudnika.

Državna revizijska komisija je že v več svoji odločitvah (tako npr. v zadevah 018-160/05, 018-270/05, 018-2/06 itd.) v zvezi z razširitvami zahtevkov za revizijo opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13. do vključno 16. člen ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljeve zahteve za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc, v kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu z 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pa pri tem ne more pa navajati novih dejstev in postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in o njih zato tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka (tako npr. v obvestilu oz. zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo). Ob nasprotnem tolmačenju bi bila zaobidena določba 16. člena ZRPJN o odločanju naročnika o revizijskem zahtevku pred odločanjem Državne revizijske komisije o le-tem.

Upoštevajoč zgoraj navedene argumente je Državna revizijska komisija, na podlagi določil 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevo vlogo "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 16.12.2005, v delu, v katerem vlagatelj v njej navaja kršitve, ki jih v svojem revizijskem zahtevku ni navajal, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da med strankama v konkretni zadevi ne obstoji več spor o tem, da dva izmed končnih uporabnikov, ki jih je v svoji ponudbi ponudil izbrani ponudnik (uporabnika Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine, OE Maribor, Izpostava Slovenj Gradec, ter Vrtec Ravne na Koroškem, Gledališka pot 4), ne ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije in ju naročnik pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel upoštevati. Spor ravno ne obstoji več glede tretjega izmed končnih uporabnikov, ki ga je vlagatelj kot spornega izpostavil v svojem revizijskem zahtevku (uporabnika Vrtec Ravne na Koroškem, Enota Javornik), saj je vlagatelj v svoji vlogi, z dne 13.02.2006, navedel da le-ta ustreza pogojem iz razpisne dokumentacije.
Državna revizijska komisija pa z vpogledom v naročnikov sklep, št. 430-104/2005-24, z dne 07.12.2005, ugotavlja, da naročnik pri odločanju o vlagateljevem revizijskem zahtevku ponovne analize in ocenjevanja prispelih ponudb ni izvedel le v delu, kjer se je ta nanašala na končne prejemnike, ki so bili izbranemu ponudniku priznani v okviru presoje njegove ponudbe, ter v delu, kjer sta ponovljena analiza in ocenjevanje ponudbe izbranega ponudnika vplivala na ocenjevanje ponudb ostalih ponudnikov, temveč je ponovljeno analizo in ocenjevanje izvedel tudi v delu, v katerem za to ni imel podlage v vlagateljevem revizijskem zahtevku, to je v delu, kjer je pri ocenjevanju vlagateljeve ponudbe izhajal iz spremenjene dolžine "novo izgrajene infratsrukrutre", podane v vlagateljevi ponudbi; vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku pravilnosti tega dela analize in ocenjevanja ponudb namreč ni izpodbijal. Z opisanim ravnanjem je naročnik bistveno vplival na položaj vlagatelja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, obenem pa slednjemu v zvezi s spremenjeno analizo in ocenjevanjem njegove ponudbe, pri kateri je bila brez podlage v revizijskem zahtevku upoštevana drugačna dolžina "novo izgrajene infratsrukrutre", kot pri prvotno izvedenem ocenjevanju, ni bila dana možnost pravnega varstva.

Sledeč zgornjim dejstvom je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ugodila primarnemu zahtevku, kot izhaja iz vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 21.11.2005, dopolnjenega z vlogo, z dne 13.02.2006, in je razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila "gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje", območje občin Ravne in Slovenj Gradec, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa o oddaji javnega naročila, št. 430-104/2005-11, z dne 27.10.2005, ter Sklepa, št. 430-104/2005-24, z dne 07.12.2005. Ugotovljene kršitve na drugačen način namreč ni bilo mogoče sanirati.

Skladno z določili tretjega odstavka 23. člena ZRPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da pri ponovljenem ocenjevanju prispelih ponudb upošteva tudi dejstvo, da ima izključitev nekaterih predhodno priznanih končnih uporabnikov iz prispelih ponudb vpliv na ocenjevanje prispelih ponudb po vseh merilih, kot so bila za ocenjevanje ponudb določena v razpisi dokumentacij predmetnega javnega naročila, ne pa zgolj po merilu "uteženo število povezanih končnih prejemnikov".

S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 400.000,00 SIT, povečano za 20% DDV, za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo,
- v višini 400.000,00 SIT, za plačilo takse za revizijo,
- v protivrednosti 1500 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za sestavo vloge "Dopolnitev zahtevka za revizijo", z dne 13.02.2006,
- v višini 2% od zgoraj navedene protivrednosti 1500 točk, povečano za 20% DDV, za materialne stroške.

Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve Državne revizijske komisije do plačila.

Državna revizijska komisija vlagatelju, na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 400.000,00 SIT, za plačilo takse za revizijo.
Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenih stroškov v višini 400.000,00 SIT, povečano za 20% DDV, za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, saj vlagatelj ni izkazal, da je bil v času podaje omenjene zahteve zastopan po pooblaščencu, upravičenem do nagrade, ravno tako pa ni najti druge podlage za priznanje po tej postavki priglašenih stroškov. Državna revizijska komisija vlagatelju ravno tako ne priznava priglašenih stroškov za sestavo vloge "Dopolnitev zahtevka za revizijo", z dne 13.02.2006, saj:
- so stroški dopolnitve zahtevka za revizijo s predložitvijo ustreznega pooblastila in oblikovanjem ustreznega zahtevka (tožbenega predloga) nastali po krivdi vlagatelja, kot posledica nepopolnosti prvotno vloženega zahtevka za revizijo,
- je vlagatelj v odgovor na poziv Državne revizijske komisije k predložitvi dokazov, s katerimi dokazuje navedbo o neustreznosti končnega uporabnika Vrtec Ravne na Koroškem, Enota Javornik, s tem povezano revizijsko navedbo umaknil.

Sledeč zgornji argumentaciji je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi priglašenih materialnih stroškov.

Državna revizijska komisija pri svoji odločitvi o stroških ni sledila niti vlagateljevemu predlogu za pričetek teka zakonskih zamudnih obresti na priznane stroške z dnem odločitve Državne revizijske komisije o le-teh; za ugoditev takšnemu predlogu pravne podlage namreč ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 400.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 01.03.2006

Predsednik senata:
mag. Franci Kodela član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska 3, Ljubljana,
- Gratel, d.o.o., Skorba 40, Ptuj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.