018-027/2006 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-27/06-31-283

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004 in 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in članice Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku (I. faza) za dobavo farmacevtskih surovin in radiofarmakov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje IASON Labormedizin GesmbH.&CoKG, Feldkirchner Strasse 4, Graz-Seiersberg, ki ga zastopata odvetnika Damijan Terpin, Dunajska cesta 21/X, Ljubljana in dr. Janko Tischler jun., Neuer Platz 7, A-9020 Klagenfurt (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 06.02.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.09.2005 sprejel sklep, št. 09/DS-3/05, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). V Uradnem listu RS, št. 85/05, z dne 23.09.2005, je naročnik, pod številko objave Ob-25344/05, objavil javni razpis za I. fazo omejenega postopka oddaje javnega naročila za: "farmacevtske surovine in radiofarmaki".

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije je naročnik z dopisom, z dne 27.10.2005 posredoval dodatna pojasnila. Naročnik je dne 02.12.2005 izdal obvestilo, št. 1045-DS/05 in dne 13.12.2005 popravek obvestila o priznanju sposobnosti za dobavo farmacevtskih surovin in radiofarmakov, iz katerega je razvidno, da je usposobljenost in sposobnost priznal devetim prijaviteljem. Naročnik vlagatelju ni priznal sposobnosti v I. fazi omejenega postopka iz razloga, ker je potrdilo banke starejše od 30 dni.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.12.2005, posredoval naročniku "Dodatno izjavo k obvestilu o priznanju sposobnosti", iz katerega izhaja, da je banka Steiermarkische Bank und Sparkassen AG na dan 05.10.2005 izdala in podpisala informacijo o finančni boniteti za vlagatelja, vendar se v tem dopisu pomotoma pojavlja datum 18.05.2005. Naročnik je z dopisom, št. NK-14/12-05, z dne 19.12.2005, podal dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti za I. fazo predmetnega postopka.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 03.01.2006, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik prijavo vlagatelja zavrnil kot nepravilno kljub dejstvu, da je le-ta opozoril naročnika, da je prišlo s strani banke do očitne napake pri sestavljanju potrdila tako, da je bil na tem potrdilu napačno naveden datum, in sicer 18.05.2005 namesto 05.10.2005. Vlagatelj je naknadno priložil tudi ustrezno pisno potrdilo Steiermarkische Bank und Sparkassen AG z dne 14.12.2005, kjer je navedeno, da je bilo potrdilo o boniteti tako po pošti kakor tudi po telefaksu poslano vlagatelju, in sicer 05.10.2005.
Vlagatelj meni, da iz bančnega potrdila (čeprav z napačnim datumom) izhaja, da je bilo to potrdilo izdano izključno za predmetni razpis. Zadnji razpis naročnika, katerega se je udeležil tudi vlagatelj, je bonitetno potrdilo za le-tega prav tako izdala Steiermarkische Bank und Sparkassen AG. Vlagatelj meni, da tudi iz tega konteksta jasno izhaja, da je bilo bančno potrdilo Steiermarkische Bank und Sparkassen AG izključno namenjeno za predmetni postopek in po mnenju vlagatelja ni nobene logike, da bi Steiermarkische Bank und Sparkassen AG že 18.05.2005 vedela za objavo predmetnega razpisa. V zvezi s tem vlagatelj meni, da je pri tem šlo za očitno zmoto, ki bi jo lahko spoznal že sam naročnik pri proučitvi posredovane dokumentacije. Po mnenju vlagatelja bi moral naročnik postopati v smislu 54. člena ZJN-l in bi moral zahtevati od vlagatelja, da pojasni bančno potrdilo Steiermarkische Bank und Sparkassen AG. Po mnenju vlagatelja gre za primerljivo in analogno dejansko stanje, kot pri popravilu računske napake v smislu iste zakonske določbe. Vlagatelj navaja, da v primeru, če bi bilo bančno potrdilo brez navedbe adresata in brez navedbe namena, potem bi naročnik pravilno postopal in zavrnil prijavo vlagatelja kot nepravilno. Ker pa je bilo bančno potrdilo izrecno naslovljeno na naročnika in poleg tega je bil konkretno naveden tudi namen tega potrdila, bi moral naročnik, po mnenju vlagatelja, sam po sebi dvomiti glede datuma izstavitve bančnega potrdila in bi si moral poskrbeti dodatno pojasnilo s strani vlagatelja.
Vlagatelj priglaša povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 100 odvetniških točk za sestanek s stranko, 100 odvetniških točk za pregled spisa in druge dokumentacije, 20 odvetniških točk za nakazilo upravne takse, 50 odvetniških točk za dopis stranki, 20 odvetniških točk za dopis Ministrstvu za finance, DDV ter takso za vložitev zahtevka za revizijo v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. NK-10/01-06, z dne 16.01.2006, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da glede na dejstvo, da je bilo treba prijave predložiti do dne 03.11.2005 do 13.00 ure, vlagatelj pa je v prijavi predložil potrdilo banke, izdano dne 18.05.2005 (kar je starejše od 30 dni, kot je bilo določeno v razpisni dokumentaciji), naročnik vlagatelju ni priznal sposobnosti oziroma statusa kandidata za predmetno javno naročilo, ker s tem ni izpolnjeval enega izmed obveznih pogojev.
Naročnik ne more pritrditi navedbi vlagatelja, da je na bančnem potrdilu konkretno naveden namen tega potrdila. Pri ponovnem pregledu spornega dokumenta gre sicer ugotoviti, da je potrdilo naslovljeno na Splošno bolnišnico Maribor, vendar pa iz samega besedila ni nedvoumno razumljivo, na katero javno naročilo se le-to nanaša. Naročnik je javno naročilo poimenoval "Farmacevtske surovine in radiofarmaki", v bančnem potrdilu pa je navedeno "v zvezi z razpisom o naročilu za dobavo radioaktivnih zdravil". Po mnenju naročnika iz samega besedila bančnega potrdila ni nedvoumno jasno in razumljivo, da se le-to nanaša na naročnikov konkretni javni razpis. Prav tako ne gre prezreti dejstva, da je naročnik v mesecu maju 2005 izvedel oddajo javnega naročila za zdravila. Da bi torej lahko pritrdili navedbi vlagatelja, bi moral biti v bančnem potrdilu naveden vsaj točen naziv javnega naročila in/ali objava javnega naročila v Uradnem listu RS ali v Uradnem listu Evropske unije. Naročniku se tako ni mogel pojaviti dvom glede izstavitve bančnega potrdila, kot to navaja vlagatelj, saj je podobno javno naročilo oddal v mesecu maju 2005 in bi se torej sporno bančno potrdilo lahko nanašalo tudi na to javno naročilo iz meseca maja.
V primeru, da bi naročnik upošteval izjavo o boniteti, ki jo je dne 14.12.2005 naročniku posredoval vlagatelj, v katerem banka Steiermarkische Bank und Sparkassen AG navaja, da je pri izdaji izjave o boniteti pomotoma naveden datum 18.05.2005, čeprav so citirano izjavo izdali 05.10.2005, bi ravnal v nasprotju z določili 54. člena ZJN-1. Če bi naročnik upošteval izjavo o boniteti, predloženo naročniku dne 14.12.2005 in glede na predhodno navedeno, bi prijavo vlagatelja naredil iz nepravilne v pravilno prijavo, to pa je v nasprotju z določili ZJN-l. Kot navaja naročnik, je vlagateljevo prijavo pregledal in analiziral v skladu s pravili in zahtevami, postavljenimi v razpisni dokumentaciji. Naročnik še meni, da bi vlagatelj moral, preden je oddal prijavo, sam preveriti ustreznost dokumentov, ki jih je predložil v prijavi. Tako kot morajo naročniki pripraviti kakovostno, jasno in razumljivo razpisno dokumentacijo, tako so prijavitelji oz. ponudniki odgovorni za pravilno sestavo in vsebino ponudbene oziroma prijavitvene dokumentacije.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 20.01.2006, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem obvestilu vlagatelj priglaša povračilo stroškov za sestavo predmetnega obvestila v višini 500 odvetniških točk, 20 odvetniških točk za dopis Ministrstvu za finance, 50 odvetniških točk za obrazložen dopis na stranko ter 11 odvetniških točk za izdatke po 13. členu Odvetniške tarife (Uradni list št. 67/03).

Naročnik je z dopisom, z dne 24.01.2006 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija ugotavljala, ali je vlagateljev očitek o tem, da je bila njegova ponudba neupravičeno izločena iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila kot nepravilna, utemeljen. Naročnik je namreč izločil vlagateljevo prijavo iz obravnavanega postopka oddaje javnega naročila zato, ker naj bi slednji ponudil potrdilo banke, ki je starejše od 30 dni.
Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1, mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v 7. točki 12. člena in v 7. točki 22. člena navodil prijaviteljem za izdelavo prijave, zahteval:
"BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6-mesecih ni bil blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.".
Pregled vlagateljeve prijave potrjuje ugotovitev naročnika, da sporno potrdilo banke Steiermarkische Bank und Sparkassen AG ni bilo v celoti predloženo v skladu z njegovimi navodili iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj je namreč v svoji prijavi predložil potrdilo zgoraj navedene banke, z navedbo datuma 18.05.2005.
Kot izhaja iz zahtevka za revizijo, se vlagatelj sicer strinja z ugotovljeno napako pri spornem bančnem potrdilu, vendar pa obenem meni, da je pri tem šlo za očitno zmoto, ki bi jo lahko spoznal že sam naročnik pri proučitvi posredovane dokumentacije. Po mnenju vlagatelja bi moral naročnik zato postopati v smislu 54. člena ZJN-l in bi moral zahtevati od vlagatelja, da pojasni bančno potrdilo Steiermarkische Bank und Sparkassen AG. Poleg tega je, kot navaja vlagatelj, takoj reagiral na ugotovljeno napako in je naročniku priložil tudi ustrezno pisno potrdilo banke Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, z dne 14.12.2005, iz katere izhaja, da je pri izjavi o boniteti pomotoma naveden datum 18.05.2005.
V zvezi s tem je potrebno opozoriti vlagatelja, da je ponudnik oziroma prijavitelj tisti, ki je odgovoren za oddajo pravilne ponudbe ali prijave. Naročnik na podlagi 54. člena ZJN-1 sicer lahko zahteva od ponudnikov/prijaviteljev, da dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili, vendar pa pri tem ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe ali prijave, vključno s spremembo ceno in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe/prijave le-to naredila pravilno. Navedeno določilo je potrebno razumeti tako, da naročnik med postopkom pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ne sme pozvati k dopolnitvi ponudbe/prijave s podatkom (in/ali manjkajočo vsebino), ki ga ponudnik ali prijavitelj, kljub temu, da je bil le-ta izrecno zahtevan, v ponudbo/prijavo ni vključil oziroma je le-tega podal nepravilno. Ugotovljena nepravilnost v vlagateljevi prijavi namreč ni (kot si zmotno predstavlja vlagatelj) takšne narave, da bi jo bilo mogoče odpraviti s pomočjo postopka, predvidenega v 54. členu ZJN-1, saj pri ugotovljenem napačnem datumu potrdila banke ne bi šlo le za odpravljanje nejasnosti v obstoječi prijavitveni vsebini oziroma za njeno pojasnjevanje, temveč bi bilo ugotovljeno napako mogoče odpraviti le s spremembo vsebine vlagateljeve prijave, ki bi iz nepravilne prijave le-to naredila pravilno, kar pa je v skladu z določbo 54. člena ZJN-1, izrecno prepovedano. Če bi torej naročnik (kljub izrecni zahtevi po izpolnitvi vseh zahtev razpisne dokumentacije) naknadno upošteval izjavo o boniteti, ki jo je dne 14.12.2005 posredoval vlagatelj in v katerem banka izjavlja, da je pri izdaji izjave o boniteti pomotoma naveden datum 18.05.2005, čeprav so citirano izjavo izdali dne 05.10.2005, bi bilo takšno ravnanje naročnika v nasprotju z določili ZJN-1.

Ob vsem zgoraj opisanem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva prijava ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (ne glede na morebitne dodatne ugotovitve in razloge naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo) in da je ni mogoče obravnavati kot pravilne v smislu določil ZJN-1. Kot že zapisano, ZJN-1 izrecno določa, da je "pravilna" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1), določa pa tudi, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti (prvi odstavek 76. člena ZJN-1). V obravnavanem primeru, vlagateljeva prijava ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato jo je bil naročnik na podlagi določil ZJN-1 dolžan zavrniti kot nepravilno.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni storil kršitev, katere mu očita vlagatelj v zahtevku za revizijo, je zato skladno s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 06.02.2006
predsednica senata:
mag.MetkaCerar članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- Odvetnika Damijan Terpin, Dunajska cesta 21/X, Ljubljana in dr. Janko Tischler jun., Neuer Platz 7, A-9020 Klagenfurt (Dunajska cesta 21/X, Ljubljana)
- BIOMEDIS M.B.d.o.o., Slokanova 12, Maribor
- Kefo d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana
- Iris Mednarodna trgovina, d.o.o. Cesta v Gorice 8, Ljubljana
- Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6, Maribor
- Kemofarmacija d.d. Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljubljana
- SANOLABOR d.d., Leskovškova 4, Ljubljana
- Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana