018-026/2006 MF, DURS

Številka: 018-26/06-31-356

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, članice Vesne Cukrov in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "Dobava in montaža pisarniškega pohištva v krajih Maribor, Ljubljana in Kočevje", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik HIT PRELESS d.o.o., Žlebe 1, Medvode, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, šmartinska 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.02.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.11.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega naročila, v Uradnem listu RS, št. 106/05, z dne 25.11.2005, pod št. objave Ob-31784/05 pa je za oddajo predmetnega javnega naročila objavil javni razpis po odprtem postopku.

Dne 27.12.2005 je naročnik sprejel odločitev, št. 023-05-10015/2005-0111-02, o oddaji predmetnega javnega naročila, v kateri je zapisal, da se naročilo odda ponudniku Biring d.o.o., Motnica 9, Trzin, ki je ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno z DDV (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je na naročnika naslovil dne 04.01.2006 zahtevo za izdajo obrazloženega obvestila in zahtevo za vpogled v ponudbo in ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Naročnik je vlagatelju dne 06.01.2006 podal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, iz katere med drugim izhaja, da vlagatelj v svoji ponudbi ni ponudil najnižje skupne ponudbene cene, kar je bilo merilo za izbor.

Dne 17.01.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da mu je naročnik 13.01.2006 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vlagatelj pojasnjuje, da je oddal najugodnejšo pravilno ponudbo ter očita naročniku, da je izbral ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, sklicujoč se na točko 3.3 Dokazila za ugotavljanje usposobljenosti ter podtočko 3.3.3 v povezavi z obrazcem št. 5 razpisne dokumentacije, da obrazec 5 v ponudbi izbranega ponudnika ni pravilno izpolnjen, saj je na mestu, kjer je moral ta ponudnik napisati ime naročnika, "ki s podpisom te izjave jamči", zapisal "Hypo Leasing", na koncu te izjave, kjer je moral naročnik to izjavo podpisati in požigosati, pa je žig "Hypo Alpe - Adria - Bank". Nadalje vlagatelj očita naročniku, da v navedeni izjavi ni niti vpisan naslov naročnika reference, ter navaja, da družbe Hypo Leasing d.o.o. ni mogoče enačiti z delniško družbo Hypo Alpe - Adria - Bank, ki je z žigom potrdila referenco. Vlagatelj dodaja, da iz tega sledi, da izbrani ponudnik ni sledil izrecni zahtevi iz obrazca 5, zato je ponudba tega ponudnika nepravilna. Vsled navedenega vlagatelj meni, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika zavrniti. Ravnanje v nasprotju z vnaprej določenimi navodili iz razpisne dokumentacije po mnenju vlagatelja vodi tudi v kršitev prvega odstavka 76. člena ZJN-1 ter tudi v poseg v načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1).
Glede na navedeno vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 27.12.2005, št. 023-05-10015/2005-0111-02, in dodatne obrazložitve, z dne 06.01.2006. Vlagatelj priglaša stroške revizijskega postopka.

V spisovni dokumentaciji se nahaja tudi pojasnilo podjetja Hypo Leasing d.o.o., z dne 19.01.2006, v katerem naročniku posreduje vzorec žiga, ki ga uporablja pri sklenitvah svojih poslov. Iz odtisnjenega vzorca žiga na navedenem dokumentu je razvidno, da vsebuje žig naslednji tekst: "HYPO, ALPE - ADRIA - BANK, Leasing".

Naročnik je dne 19.01.2006 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da je referenco izdalo podjetje Hypo Leasing, podjetje za financiranje, d.o.o., ki ima v sodnem registru vpisano skrajšano firmo "Hypo Leasing d.o.o.", kakor je tudi zapisano na referenci, ter da je referenco podpisal Potočnik Andrej, ki je v sodnem registru vpisan kot zastopnik družbe. Naročnik dodaja, da tudi sam posluje s podjetjem Hypo Leasing d.o.o. ter da ni nobenega dvoma, da to podjetje pri svojem poslovanju uporablja takšen žig, ki je tudi odtisnjen na potrjenem referenčnem obrazcu.

Vlagatelj je z vlogo dne 23.01.2006 naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom dne 24.01.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama obstoji spor o tem, ali je obrazec, ki izkazuje eno od zahtevanih referenc, ki jih je predložil izbrani ponudnik, pripravljen na način, kot ga določa razpisna dokumentacija.

V ta namen je bilo potrebno vpogledati v razpisno dokumentacijo, iz katere izhaja, da je naročnik v podtočki 3.3.3 točke 3.3 (Dokazila za ugotavljanje usposobljenosti - "Ponudnik mora pridobiti zahtevane dokumente (potrdila, dokazila, itd.).") poglavja 3 (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) določil:
"ponudnik je moral v letu 2005 opraviti (šteje se datum zaključka - prevzema del) vsaj (a) en posel dobave in montaže pohištva, vreden vsaj za 80.000.000,00 SIT z DDV, ali (b) 2 posla, pri čemer en ne sme biti manjši od 30.000.000,00 SIT z DDV, drugi pa od 50.000.000,00 SIT z DDV (80 mio ali 30 + 50 mio).".

Z namenom izkazovanja referenc je naročnik v navedeni podtočki kot "DOKAZILA:" predvidel, "da si ponudnik natisne oziroma skopira priloženi obrazec v zadostnem številu izvodov in ga posreduje v potrditev svojim naročnikom". V omenjeni obrazec "5 OBRAZEC REFERENCA" je naročnik zapisal:
"S podpisom te izjave naročnik jamči: ...", na koncu tega obrazca desno pa je predviden "(Podpis in žig naročnika)".

Vezano na predmetni očitek vlagatelja je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, in najprej preverila utemeljenost vlagateljeve navedbe, ki se nanaša na (ne)ustrezen žig v referenčnem obrazcu, ki ga je izpolnilo podjetje "Hypo Leasing d.o.o.". Iz dokumentacije izhaja, da je na koncu tega obrazca odtisnjen moder žig z vsebino "HYPO, ALPE - ADRIA - BANK, Leasing".

Državna revizijska komisija v zvezi s predmetnim očitkom vlagatelja ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati, da sporni žig ni od podjetja "Hypo Leasing d.o.o.", ki je potrdilo referenčni obrazec v ponudbi izbranega ponudnika. Po drugi strani je naročnik predložil dokazilo (pojasnilo podjetja Hypo Leasing d.o.o., z dne 19.01.2006), iz katerega nedvoumno izhaja, da podjetje Hypo Leasing d.o.o. takšen žig uporablja pri svojem poslovanju. Državna revizijska komisija je skladno s 7. in 212. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05 in 90/05), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, pri presoji predmetnega vlagateljevega očitka upoštevala pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, v skladu s katerim mora vlagatelj navajati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Očitku, katerega namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v skladu s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu v revizijskem postopku ni mogoče slediti.

Vezano na navedbo vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni niti zvezana z vrvico, Državna revizijska komisija poudarja, da naročnik ni niti v razpisni dokumentaciji niti kje drugje postavil zahteve, da morajo biti ponudbe zvezane.

Prav tako ni bilo mogoče slediti vlagateljevemu očitku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker v sporni referenčni izjavi ni napisan naslov izdajatelja reference, saj niti iz razpisne dokumentacije niti iz samega obrazca št. 5 ni razvidno, da bi naročnik od ponudnikov to zahteval.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v konkretnem primeru v razpisni dokumentaciji določil le, naj si ponudniki natisnejo oziroma skopirajo priloženi obrazec "5 OBRAZEC REFERENCA" v zadostnem številu izvodov in ga posredujejo v potrditev svojim naročnikom. Izbrani ponudnik je v svoji ponudbi predložil zahtevani obrazec z vpisom naročnika "Hypo Leasing d.o.o." in ustrezno požigosan, zato ni mogoče slediti navedbi vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna iz razlogov, ki jih navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija zavrača vlagateljeve očitke, vezane na predmetno javno naročilo. Naročniku ni mogoče očitati, da je iz razlogov, ki jih navaja vlagatelj, v konkretnem primeru kršil lastna navodila razpisne dokumentacije in s tem posledično prvi odstavek 76. člena ZJN-1 ter 7. člen ZJN-1. Posledično je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 03.02.2006

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, šmartinska 55, Ljubljana,
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana,
- Biring d.o.o., Motnica 9, Trzin,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.