018-047/2006 Mestna občina Celje

Številka: 018-47/2006-33-426

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), po predsedniku dr. Aleksiju Mužini, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila gradnje za projekt "Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje-RCERO", na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložili podjetji CM Celje, Ceste mostovi Celje, d.d., družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje s partnerjema Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., Žnidaršičevo nabrežje 11, Ptuj (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) in Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje s partnerjema HIS d.o.o., Vodovodna 97, Ljubljana (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.02.2006

ODLOČILA

Predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku gradnje za projekt "Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje-RCERO" objavil v Uradnem listu RS, št. 89/2005, z dne 07.10.2006, pod št. objave Ob-26829/05 in Uradnem listu EU št. S195, z dne 08.10.2005, št. objave 2005/S 195-192154.

Naročnik je dne 09.02.2006 na Državno revizijsko komisijo naslovil predlog, da vložena zahtevka za revizijo ne zadržita nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik v obrazložitvi svojega predloga navaja, da je velik del finančnih sredstev za izgradnjo Regionalnega centra za ravnanje odpadki Celje- RCERO Celje, pridobil iz sredstev Evropske unije. Evropska unija je ob dodelitvi sredstev določila tudi rok, v katerem mora naročnik podpisati pogodbo z izbranim ponudnikom in rok, v katerem mora končati z gradnjo Regionalnega centra za ravnanje odpadki. V kolikor gradnja ne bo končana v roku, bo moral naročnik vrniti pridobljena sredstva. Naročnik navaja, da je upravičeno in realno pričakovati, da se bo zaradi vloženih zahtevkov za revizijo, ki skladno z 11. členom ZRPJN zadržijo postopek oddaje javnega naročila, gradnja začela kasneje, kakor je bilo pričakovano. Naročnik predlaga Državni revizijski komisiji, da skladno z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN, sprejme sklep s katerim bo odločila, da vložena zahtevka za revizijo ne zadržita nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po presoji navedb naročnika ter pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, skladno z določilom drugega odstavka 11. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V določilu prvega odstavka 11. člena ZRPJN (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) je določeno, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. ZRPJN pa v določilu drugega odstavka 11. člena dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru naročnik navaja, da je Evropska unija ob dodelitvi sredstev določila tudi rok, v katerem mora naročnik podpisati pogodbo z izbranim ponudnikom in rok, v katerem mora končati z gradnjo Regionalnega centra za ravnanje odpadki, pri čemer pa naročnik rokov ni opredelil. Iz predloga naročnika, z dne 09.02.2006 ne izhaja, da bi bile že v času odločanja o predmetnem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN podane posebne ali izredne okoliščine, ki opravičujejo nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila kljub vloženemu zahtevku za revizijo, oz. da bi lahko naročniku že v času odločanja o predmetnem predlogu nastala škoda, ki jo zatrjuje v svojem predlogu. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnik ni navedel razlogov, na podlagi katerih bi lahko utemeljeno sprejela sklep po določilu drugega odstavka 11. člena ZRPJN. Naročnik v obravnavanem predlogu ni navedel s strani Evropske unije določenega roka za podpis pogodbe z izbranim ponudnikom in roka dokončanja gradnje, zaradi česar Državna revizijska komisija ne more utemeljeno ugotavljati razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila ter na tej podlagi odločati o predlogu naročnika.

S strani naročnika posredovane dokumentacije je sicer razvidno, da je naročnik predlog, z dne 09.02.2005, posredoval prvemu in drugemu vlagatelju, vendar naročnik ni uspel izkazati, da je bil predlog prvemu in drugemu vlagatelju tudi vročen. Do dneva odločanja Državne revizijske komisije o tem predlogu, Državna revizijska komisija ni prejela obrazloženega mnenja prvega in drugega vlagatelja, kar dopustnost odločanja Državne revizijske komisije ne vpliva.

Glede na zgoraj navedeno Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ni mogla slediti predlogu naročnika, naj v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, zato je odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 14.02.2006

dr. Aleksij Mužina
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- CM Celje, Ceste mostovi Celje, d.d., družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje
- Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana