018-405/2006 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-405/05-33-104

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Zdravila in medicinski potrošni material - sklop 3 - Zdravstvena nega", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Cardio Medical d.o.o., Ulica Bratov Učakar 102, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.01.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi, in sicer tako da se razveljavi Odločitev o priznanju sposobnosti za JN "Zdravila in medicinski potrošni material" sklop - Zdravstvena nega, št. 200-1/05-76, z dne 07.11.2005, ter Popravek odločitve o priznanju sposobnosti za JN "Zdravila in medicinski potrošni material" sklop - Zdravstvena nega, št. 200-1/05-78, z dne 09.11.2005, v delu, ki se nanaša na prijavo vlagatelja za skupino Ostali medicinski potrošni material.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 541.220,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.01.2005 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil in medicinskega potrošnega materiala po sklopih. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo, razdeljeno v 7 (sedem) sklopov, objavil v Uradnem listu RS, št. 17-18/05, z dne 25.02.2005, pod št. objave Ob-5125/05, po omejenem postopku. Naročnik je javni razpis objavil tudi v Uradnem listu EU, št. S45, z dne 04.03.2005, št. obvestila 2005/S 45-043371.

Naročnik je dne 07.11.2005 izdal odločitev o priznanju sposobnosti za sklop Zdravstvena nega, s katero je priznal sposobnost za skupine Nega rane (ANL01A), Ostali medicinski potrošni material (ANL06) in Medicinski potrošni material za anesteziologijo in CIT (ANL06A). Naročnik je med drugim prijavo vlagatelja za skupino Ostali medicinski potrošni material zavrnil kot nepravilno, ker vlagatelj ni ponudil najmanj 10% razpisanih vrst blaga iz posamezne skupine kot je zahteval naročnik. Naročnik je dne 09.11.2005 izdal popravek odločitve o priznanju sposobnosti za sklop Zdravstvena nega, ki pa vlagateljevega položaja ni spremenil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 16.11.2005, zaprosil naročnika za dodatno obrazložitev navedbe v odločitvi o priznanju sposobnosti, da je vlagateljeva prijava za skupino Ostali medicinski potrošni material nepravilna, ter da ni v prijavi ponudil najmanj 10% razpisanih vrst blaga iz te skupine. Vlagatelj je nadalje prosil za obrazložitev v zvezi blagom, za katerega mu ni bila priznana sposobnost (3 izdelki), ter v zvezi z blagom, za katerega v odločitvi o priznanju sposobnosti ni podatka o priznanju sposobnosti (23 izdelkov).

Naročnik je vlagatelju odgovoril z obrazložitvijo, z dne 18.11.2005, odločitve o priznanju sposobnosti. Za 3 izdelke, za katere vlagatelju ni bila priznana sposobnost, naročnik navaja, da jih je strokovna komisija naročnika izločila, ker niso enakovredni razpisanim. Za 23 izdelkov, za katere ni podatka o priznanju sposobnosti, naročnik navaja, da je za te izdelke po preverbi diskete, ki jo je vlagatelj podal v prijavi za Zdravila in medicinski potrošni material - sklop 3 - Zdravstvena nega - skupina Ostali medicinski potrošni material, ugotovil, da le-ta na disketi nima vnesenih prijav za spornih 23 artiklov, ter da pisni izvod prijavljenih artiklov (ki zajema tudi spornih 23 artiklov) in izpis diskete nista ekvivalentna. Naročnik nadalje navaja, da je pri preverjanju sposobnosti upošteval zgolj prijavljene artikle, ki so jih udeleženci podali na disketi, ter da je v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo sicer zapisal, da bodo za presojo pravilnosti prijave merodajni podatki v pisnem izvodu, pri čemer naj bi takšna presoja prišla v poštev le v primeru, ko bi udeleženec na disketi in v pisnem izpisu prijavil identične artikle in bi se zapis pri posameznem artiklu na izpisu in disketi razlikoval.

Vlagatelj je na naročnika naslovil revizijski zahtevek, z dne 28.11.2005, v katerem očita naročniku, da je s tem, ko ni upošteval specifikacij ponujenega blaga v natisnjenem izvodu, kršil določbo petega odstavka 11. člena razpisne dokumentacije, kjer je naročnik določil, da mora biti specifikacija ponujenega blaga v natisnjenem izvodu in na disketi, pri čemer morajo biti podatki na disketi ekvivalentni pisnemu izvodu, ter da bodo za presojo pravilnosti prijave in sposobnosti merodajni podatki v pisnem izvodu (točka 2.2. razpisne dokumentacije, člen 11, zadnji odstavek na strani 5). Vlagatelj navaja, da med strankami ni sporno, da je 23 artiklov v ponudbi predloženih v pisni obliki, pri čemer meni, da bi naročnik moral zaradi razlik med specifikacijami ponujenega blaga v pisnem izvodu in na disketi, upoštevati specifikacije, ki so bile navedene v pisnem izvodu. Vlagatelj je prepričan, da so bile specifikacije ponujenega blaga v trenutku oddaje prijave na obeh medijih ekvivalentne, ter da je kasneje zaradi nezanesljivosti disket kot medija za shranjevanje podatkov prišlo do okvare diskete oziroma do izbrisa nekaterih podatkov. Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da v kolikor je naročnik ugotovil odstopanje med pisno in elektronsko obliko, bi bil kot dober gospodar skladno s 4. in 54. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) dolžan pozvati vlagatelja za ponovno predložitev istih podatkov v elektronski obliki, saj s tem po 54. členu ZJN-1 nikakor ne bi spreminjal vsebine ponudbe, temveč bi pridobil zgolj že podane podatke v elektronski obliki, da bi z njimi lažje vrednotil ponudbe. Vlagatelj navaja, da bi izpolnil kriterije iz razpisne dokumentacije za priznanje sposobnosti v prvi fazi omejenega postopka v primeru, da naročnik ne bi kršil splošnih pravil razpise dokumentacije in bi upošteval specifikacije ponujenega blaga v pisni obliki, saj je bil v razpisni dokumentaciji določen kriterij za priznanje sposobnosti, da morajo ponudniki prijaviti oziroma ponuditi najmanj 10% razpisanih vrst blaga iz posamezne skupine. Po vlagateljevem mnenju je naročnik z navedenim ravnanjem kršil tudi prvi odstavek 48. člena ZJN-1, posledično pa tudi prvi odstavek 7. člena ZJN-1. Vlagatelj zato zahteva in predlaga, da naročnik zaradi kršitev določb razpisne dokumentacije za javno naročilo Zdravila in medicinski potrošni material, sklop Zdravstvena nega, skupina Ostali medicinski potrošni material, pri ocenjevanju pravilnosti prijave upošteva tudi 23 spornih artiklov, razveljavi odločitev o priznanju sposobnosti v delu, ki se nanaša na vlagatelja v sklopu Zdravstvena nega, skupina Ostali medicinski potrošni material, ponovno ovrednoti in pregleda prijavo vlagatelja ter jo spozna za pravilno in s tem vlagatelju prizna sposobnost tudi za predmetni sklop.
Vlagatelj priglaša stroške revizijskega postopka.

Naročnik je dne 09.12.2005 sprejel odločitev, s katero je zahtevek vlagatelja za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da v kolikor je imel vlagatelj pomislek glede zapisa v razpisni dokumentaciji ("Podatki na disketi morajo biti ekvivalentni pisnemu izvodu. Za presojo pravilnosti prijave in sposobnosti bodo merodajni podatki v pisnem izvodu.") v smislu več različnih interpretacij zapisane določbe, bi moral naročniku postaviti vprašanje ali vložiti zahtevek za revizijo, in sicer pred prejemom odločitve o priznanju sposobnosti. Naročnik se ne strinja z navedbo vlagatelja, da je prišlo do okvare diskete oziroma do izbrisa zapisa podatkov na njej, saj naj v primeru okvare diskete naročnik sploh ne bi mogel odčitati vsebine diskete, v primeru naknadnega izbrisa vsebine diskete, pa bi bilo to razvidno iz izpisa diskete, ki dokazuje datum zadnjega posega v disketo. Naročnik trdi, da v kolikor je vlagatelj menil, da disketa ni zanesljiv nosilec podatkov in da posledično ni utemeljena zahteva naročnika, zapisana v razpisni dokumentaciji, da morajo biti podatki na disketi ekvivalentni pisnemu izvodu, bi moral vložiti zahtevek za revizijo že pred prejemom odločitve o priznanju sposobnosti. Naročnik navaja, da kot izhaja iz dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti za Zdravila in medicinski potrošni material - sklop Zdravstvena nega, je pri pregledovanju artiklov upošteval zgolj prijavljene artikle na disketi, sklicujoč se na peti odstavek 11. člena razpisne dokumentacije. Naročnik nadalje navaja, da je ugotovil odstopanje med zapisom na disketi in izpisom diskete (na disketi ni 23 artiklov, ki so na pisnem izpisu diskete) komaj v trenutku, ko je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti. Naročnik pojasnjuje, da je institut dodatnih pojasnil in dopustnih popravkov uporaben do trenutka izdaje odločitve o priznanju sposobnosti.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 13.12.2005, naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo, v kateri navaja med drugim, da mu je bistveno, da Državna revizijska komisija presodi, da v primeru, če naročnik zgolj meni, da podatki niso identični, upošteva pisno verzijo. Vlagatelj priglaša še dodatne stroške priprave zahtevka za nadaljevanje postopka.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.12.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 19.12.2005, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu. Naročnik uveljavlja povračilo stroškov zneska poštnine v višini kot izhaja iz poštnega potrdila.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-405/05-33-3222, z dne 22.12.2005, pozvala k dopolnitvi dokumentacije.
Državna revizijska komisija je dne 29.12.2005 po faksu prejela dopolnitev dokumentacije, dne 03.01.2006 pa tudi po pošti.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Najprej je Državna revizijska komisija presojala očitke vlagatelja, da bi naročnik moral zaradi razlik med specifikacijami ponujenega blaga v pisnem izvodu in na disketi, upoštevati specifikacije, ki so bile navedene v pisnem izvodu, ter da je posledično naročnik s tem kršil peti odstavek 11. člena razpisne dokumentacije.
Državna revizijska komisija je z namenom razjasnitve sporne zadeve vpogledala v razpisno dokumentacijo, št. 200-1/05-26, z dne 02.03.2005, za prvo fazo omejenega postopka za predmetno javno naročilo, in ugotovila, da je naročnik v petem odstavku 11. člena točke 2.2. Pravilna prijava Navodil udeležencem za izdelavo prijave navedel: "Udeleženec mora specifikacijo ponujenega blaga predložiti v natisnjenem izvodu in na disketi. Podatki na disketi morajo biti ekvivalentni pisnemu izvodu. Za presojo pravilnosti prijave in sposobnosti bodo merodajni podatki v pisnem izvodu.". Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik zapisal oziroma ponovil enako dikcijo v odgovoru na vprašanje, ali je potrebno v prvi fazi postopka ponujene artikle opredeliti le na disketi ali tudi v pisni obliki (vprašanje št. 5 v dokumentu z naslovom "Vprašanje in odgovori v zvezi z vsebino JN ''ZDRAVILA IN MEDICINSKI POTROšNI MATERIAL''", št. 200-1/05-46, z dne 11.03.2005). Prav tako je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik ponovno zapisal enako dikcijo glede predložitve specifikacije ponujenega blaga v natisnjenem izvodu in na disketi v odgovoru na vprašanje št. 1 v dokumentu z naslovom "Vprašanje in odgovor v zvezi z vsebino JN ''ZDRAVILA IN MEDICINSKI POTROšNI MATERIAL''", št. 200-1/05-50, z dne 15.03.2005. Nadalje je Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v dokument z naslovom "Obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti za JN Zdravila in medicinski potrošni material - sklop Zdravstvena nega", št. 202-17/05-6, z dne 18.11.205, ugotovila, da je naročnik med drugim navedel, da je po preverbi diskete, ki jo je vlagatelj podal v prijavi za predmetno javno naročilo, sklop Zdravstvena bega, skupina ostali medicinski potrošni material, ugotovil, da le-ta nima vnesenih prijav za artikle pod šiframi 055319, 954401, 954471, 017434, 953004, 953001, 953002, 953003, 953248, 036234, 052426, 955074, 953175, 014788, 051975, 051746, 051745, 051777, 014770, 955095, 022222, 015512 in 015504 (skupaj 23 artiklov), oziroma je pri ponovnem pregledu prijave vlagatelja ugotovil, da pisni izvod prijavljenih artiklov (ki zajema tudi artikle pod šiframi 055319, 954401, 954471, 017434, 953004, 953001, 953002, 953003, 953248, 036234, 052426, 955074, 953175, 014788, 051975, 051746, 051745, 051777, 014770, 955095, 022222, 015512 in 015504; skupaj 23 artiklov) in izpis diskete nista ekvivalentna, ter da je pri preverjanju sposobnosti upošteval zgolj prijavljene artikle, ki so jih udeleženci podali na disketi, saj bi bilo neoperativno pregledovati pisne izvode specifikacije prijavljenih artiklov.
Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnik pri preverjanju in ocenjevanju vlagateljeve prijave ravnal nepravilno s tem, ko je v nasprotju z določbo petega odstavka 11. člena točke 2.2. Pravilna prijava Navodil udeležencem za izdelavo prijave upošteval podatke oziroma prijavljene artikle, podane na disketi. Naročnik je s tem kršil zadnji stavek petega odstavka citirane določbe razpisne dokumentacije, ki izrecno določa: "Za presojo pravilnosti prijave in sposobnosti bodo merodajni podatki v pisnem izvodu.". Naročnik je res določil s stavkom pred citiranim stavkom, da morajo biti podatki na disketi ekvivalentni pisnemu izvodu, pri čemer pa Državna revizijska komisija poudarja, da je potrebno pri interpretaciji spornega petega odstavka upoštevati tudi zadnji stavek le-tega, ki daje pri presoji pravilnosti prijave in sposobnosti izrecno prednost podatkom, zapisanim v pisnem izvodu. Drugačne interpretacije sporne določbe razpisne dokumentacije ni mogoče podati, zato Državna revizijska komisija zavrača naročnikovo interpretiranje, v kakšnih primerih bi bila ta določba uporabljiva na način, da bi se upoštevali kot merodajni podatki podatki v pisnem izvodu. Prav tako ne more Državna revizijska komisija, vezano na konkreten primer, sprejeti naročnikove argumentacije, da bi moral vlagatelj, v kolikor je imel pomislek glede zapisa v razpisni dokumentaciji "Podatki na disketi morajo biti ekvivalentni pisnemu izvodu. Za presojo pravilnosti prijave in sposobnosti bodo merodajni podatki v pisnem izvodu." v smislu več različnih interpretacij zapisane določbe, naročniku postaviti vprašanje ali vložiti zahtevek za revizijo, in sicer pred prejemom odločitve o priznanju sposobnosti. V zvezi s tem Državna revizijska komisija opozarja naročnika, da je bil z novelo ZRPJN (Uradni list RS, št. 61/05, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-C) rok za prekluzijo navajanja kršitev, ki so bile vlagatelju znane ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka transformiran iz trenutka "prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti" v trenutek "po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav". Je pa navedena sprememba ZRPJN za konkreten revizijski postopek irelevantna, saj vlagatelj ne napada morebitne nejasnosti razpisne dokumentacije, temveč zgolj trdi, da bi naročnik moral pri presoji pravilnosti njegove prijave upoštevati pravila razpisne dokumentacije, ki jih je sam določil, in sicer da bi moral naročnik upoštevati specifikacije, ki so bile navedene v pisnem izvodu. Ob tem Državna revizijska komisija poudarja, da je skladno s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika (izdajatelj Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša - Ljubljana: DZS, 1997) podatek dejstvo, ki o določeni stvari kaj pove ali se nanjo nanaša. Vsak zapis na disketi s specifikacijo ponujenih artiklov oziroma pisnem izvodu specifikacije ponujenih artiklov gre torej razumeti kot podatek, pri čemer je naročnik v razpisni dokumentaciji v smislu merodajnosti dal izrecno prednost podatkom, zapisanim v pisnem izvodu.
Državna revizijska komisija glede na vse navedeno zaključuje, da je naročnik s tem, ko je določil v razpisni dokumentaciji, da morajo udeleženci predložiti specifikacije ponujenega blaga v natisnjenem izvodu in na disketi, podatki na disketi pa morajo biti ekvivalentni pisnemu izvodu, ter da bodo za presojo pravilnosti prijave in sposobnosti merodajni podatki v pisnem izvodu, dopustil z razpisno dokumentacijo možnost napake v prijavi, ko je izrecno dopustil, da bodo merodajni podatki v pisnem izvodu v primeru presoje pravilnosti prijave in sposobnosti. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija presodila, da so navedbe vlagatelja v tem delu utemeljene.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbe vlagatelja, da v kolikor je naročnik ugotovil odstopanje med pisno in elektronsko obliko, bi bil kot dober gospodar skladno s 4. in 54. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) dolžan pozvati vlagatelja za ponovno predložitev istih podatkov v elektronski obliki, saj s tem po 54. členu ZJN-1 nikakor ne bi spreminjal vsebine ponudbe, temveč bi pridobil zgolj že podane podatke v elektronski obliki, da bi z njimi lažje vrednotil ponudbe.
Naročnik mora skladno s 4. členom ZJN-1 z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe zagotoviti, da je poraba sredstev za naročnika najbolj gospodarna glede na namen javnega naročila in na predmet javnega naročila. Skladno s 54. členom ZJN-1 sme naročnik zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili, pri čemer pa naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno.
Državna revizijska komisija poudarja, vezano na konkreten primer, da je za predmetne navedbe temeljna že predhodna ugotovitev Državne revizijske komisije, da naročnik pri presoji pravilnosti vlagateljeve prijave in sposobnosti ni ravnal v skladu z določbo petega odstavka 11. člena razpisne dokumentacije točke 2.2. Pravilna prijava Navodil udeležencem za izdelavo prijave, kjer je z zadnjim stavkom citiranega odstavka za presojo pravilnosti prijave in sposobnosti v smislu merodajnosti podatkov dal izrecno prednost podatkom v pisnem izvodu. Zato tudi naročnik ne bi bil niti dolžan pozvati vlagatelja k ponovni predložitvi podatkov v elektronski obliki, oziroma bi ga lahko pozval k ponovni predložitvi podatkov v smislu 54. člena ZJN-1 v povezavi s 4. členom ZJN-1, če je potreboval podatke na disketi za lažjo operativnost pri pregledovanju specifikacije prijavljenih artiklov, kot gre sklepati glede na njegovo obrazložitev, št. 202-17/05-6, z dne 18.11.2005, kjer je zapisal, da bi bilo neoperativno pregledovati pisne izvode specifikacije prijavljenih artiklov. Pri tem Državna revizijska komisija opozarja naročnika, vezano na njegovo navedbo v obrazložitvi na koncu strani 4 in začetku strani 5 sklepa, z dne 09.12.2005, o zavrnitvi zahtevka za revizijo, ("da je ugotovil odstopanja med zapisom na disketi in izpisom diskete komaj v trenutku, ko je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti za predmetno javno naročilo - sklop Zdravstvena nega, torej po izdaji odločitve o priznanju sposobnosti"), da je naročnik dolžan skrbno pregledati prijavo in upoštevati (lastna) pravila kot jih je zapisal v razpisni dokumentaciji pred odločitvijo o priznanju sposobnosti, ne pa da šele po izdaji odločitve o priznanju sposobnosti in na podlagi vlagateljeve zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti ugotovi odstopanje na disketi in pisnem izpisu diskete.
Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija sledila navedbam vlagatelja v tem delu in jih je spoznala kot utemeljene.

Na koncu je Državna revizijska komisija presojala še očitek vlagatelja, da je naročnik kršil prvi odstavek 48. člena ZJN-1.
Citirana določba ZJN-1 določa, da mora naročnik v prvi fazi omejenega postopka in v postopku s pogajanji izbrati tiste udeležence, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in jih bo v drugi fazi omejenega postopka ali postopka s pogajanji kot kandidate pozval, da predložijo ponudbo oziroma predložijo ponudbo in se udeležijo pogajanj.
Vezano na citirano določbo ZJN-1 in izhajajoč iz predhodne ugotovitve Državne revizijske komisije, da naročnik pri presoji pravilnosti vlagateljeve prijave in sposobnosti ni ravnal v skladu z določbo petega odstavka 11. člena razpisne dokumentacije točke 2.2. Pravilna prijava Navodil udeležencem za izdelavo prijave, kjer je z zadnjim stavkom citiranega odstavka za presojo pravilnosti prijave in sposobnosti v smislu merodajnosti podatkov dal izrecno prednost podatkom v pisnem izvodu, Državna revizijska komisija poudarja, da naročnik v konkretnem primeru ni ravnal v skladu s prvim odstavkom 48. člena ZJN-1, saj pri presoji pravilnosti in ustreznosti vlagateljeve prijave ni upošteval podatkov, vsebovanih v pisnem izvodu specifikacije artiklov, in zatorej podlaga za ugotavljanje izpolnjevanja zahtevanih pogojev v smislu prvega odstavka 48. člena ZJN-1 ni bila pravilna oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.
Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija sledila predmetnemu očitku vlagatelja in ga spoznala kot utemeljenega.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo predlagal naročniku, da razveljavi odločitev o priznanju sposobnosti v delu, ki se nanaša na vlagatelja v sklopu Zdravstvena nega, skupina Ostali medicinski potrošni material, ponovno ovrednoti in pregleda prijavo vlagatelja ter jo spozna za pravilno in s tem vlagatelju prizna sposobnost tudi za predmetni sklop. Vezano na vse gornje ugotovitve Državne revizijske komisije, je le-ta sledila vlagateljevemu predlogu po razveljavitvi odločitve o priznanju sposobnosti v delu, ki se nanaša na vlagatelja, pri čemer pa Državna revizijska komisija dodaja, da je ustrezna nadaljnja izpeljava oziroma zaključek prve faze omejenega postopka za predmetno javno naročilo v izključni pristojnosti naročnika. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer takso v višini 200.000,00 SIT, strošek odvetniškega zastopanja in priprave revizijskega zahtevka po odvetniški tarifi v višini 3000 točk s 3 % materialnimi stroški in DDV, ter strošek priprave zahtevka za nadaljevanje postopka po odvetniški tarifi v višini 50 točk in DDV. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je priznala vlagatelju kot potrebne stroške strošek plačila takse v višini 200.000,00 SIT, strošek za sestavo revizijskega zahtevka, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03), v višini 2500 odvetniških točk s pripadajočimi materialnimi stroški v višini 35 točk (skladno s tretjim odstavkom 13. člena Odvetniške tarife 2% od 1000 točk in 1% od 1500 točk) in povečano za 20% DDV, kar skupaj znese 334.620,00 SIT, ter strošek priprave zahtevka za nadaljevanje postopka po odvetniški tarifi v višini 50 točk in povečano za 20% DDV, kar skupaj znese 6.600,00 SIT. Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 541.220,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

Naročnik je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, četrti odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na neutemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti naročnikovo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.

Skladno z določilom tretjega odstavka 23. člena ZRPJN, daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Državna revizijska komisija opozarja, da mora naročnik, skladno z določilom 78. člena ZJN-1, o novi odločitvi o priznanju sposobnosti obvestiti vse ponudnike. Ponudniki pa imajo, skladno z določilom 12. člena ZRPJN, zoper odločitev naročnika zagotovljeno pravno varstvo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 12.01.2006

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.