018-007/2006 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-7/06-33-213

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice mag. Metke Cerar in predsednika dr. Aleksija Mužine kot članov senata, ob sedelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup zdravil (1. sklop: registrirana zdravila) - I. faza ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SALUS LJUBLJANA, d.d., Mašera SpasiÄ"eva ul. 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.01.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi Obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 02.12.2005 v delu v katerem vlagatelju ni priznana sposobnost za registrirana zdravila pod šiframi 311137, 00370005, 00370025, 00370024 in 00380005 v povezavi z Obvestilom o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005.
2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 100.000,00 SIT, v skladu z naročnikovim sklepom št. 5020-8/2004-109, z dne 28.12.2005, in nadaljnje stroške v višini 136.686,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu, št. 58/05, z dne 17.06.2005, pod številko objave Ob-16791/05 objavil javni razpis po omejenem postopku za nakup zdravil v dveh sklopih (1. sklop: registrirana zdravila in 2. sklop: neregistrirana zdravila). Naročnik je popravek javnega razpisa objavil Uradnem listu RS, št. 62/05, z dne 01.07.2005, pod številko objave Ob-18723/05.
Predmetni postopek vodi naročnik v imenu in na račun pooblastiteljev - javnih zdravstvenih zavodov. Iz dokumentacije iz spisa je razvidno, da naročnik razpolaga s 60 sklepi o začetku postopka oddaje javnega naročila, ki so jih izdali posamezni pooblastitelji.

Naročnik je dne 15.11.2005 izdal Obvestilo o priznani sposobnosti, s katerim je za (določena) ponujena registrirana zdravila priznal sposobnost štirinajstim ponudnikom (in hkrati osem izmed njih obvestil, za katera registrirana zdravila jim sposobnosti ni priznal). Naročnik je, zaradi tehnične napake, ki je nastala pri pisanju prvotno izdanega obvestila, dne 23.11.2005, ponovno izdal Obvestilo o priznani sposobnosti, s katerim je nadomestil predhodno obvestilo o priznani sposobnosti.

Naročnik je dne 30.11.2005 prejel zahtevek za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Medis d.o.o., Ljubljana. Naročnik je zahtevku za revizijo ugodil (sklep št. 5020-8/2004-109, z dne 02.12.2005) in posledično izdal Obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 02.12.2005, s katerim je odvzel sposobnost za dobavo določenih registriranih zdravil štirim ponudnikom (in med njimi tudi vlagatelju).

Vlagatelj je dne 16.12.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem uvodoma navaja, da je dne 17.11.2005 prejel Obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 15.11.2005, in da je dne 24.11.2005 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. še pred prejemom le-te je vlagatelj prejel novo Obvestilo o priznanju sposobnosti št. 5020-8/2004-109, z dne 23.11.2005. Vlagatelj dalje navaja, da je dne 02.12.2005 ponovno vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj je dne 09.12.2005 prejel dodatno obrazložitev Obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 15.11.2005, ni pa še prejel dodatne obrazložitve Obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 23.11.2005. Vlagatelj še ugotavlja, da iz vsebine Obvestila o priznani sposobnosti, z dne 23.11.2005, izhaja, da obvestilo, z dne 23.11.2005, nadomešča obvestilo z dne 15.11.2005.
Vlagatelj navaja, da je na podlagi vloženega revizijskega zahtevka podjetja Medis d.o.o., Ljubljana, od naročnika prejel obvestilo, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavi, nato pa je dne 07.12.2005 prejel novo Obvestilo o priznani sposobnosti št. 5020-8/2004-109, z dne 02.12.2005. S slednjim, ugotavlja vlagatelj, je bilo delno razveljavljeno obvestilo o priznanju sposobnosti, št. 5020-8/2004-109, z dne 15.11.2005, in ne obvestilo, z dne 23.11.2005.
Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik zahtevku za revizijo podjetja Medis d.o.o., Ljubljana, ugodil tako, da je razveljavil Obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 15.11.2005 in (med drugim) vlagatelju ni priznal sposobnosti za artikle pod šiframi: 311137 (glukoza, razstopina za intravensko infundiranje 5%, plastenka 500 ml z dvema ločenima vbodnima mestoma, rezidualni volumen 150 ml a1), 00370005 (natrijev klorid+kalijev klorid+kalcijev klorid dihidrat, razstopina za intravensko infundiranje 8,6g NaCl+0,3 g KCl+0,33 g CaCl2x2H20/1000 ml, plastenka z dvema ločenima vbodnima mestoma, rezidualni volumen 150 ml a1), 00370025 natrijev klorid, raztopina za intravensko infundiranje, plastenka 100 ml z dvema ločenima vbodnima mestoma, rezidualni volumen 80 ml a1), 00370024 (natrijev klorid, raztopina za intravensko infundiranje, plastenka 500 ml z dvema ločenima vbodnima mestoma, rezidualni volumen 150 ml a1) in 00380005 (natrijev klorid+kalijev klorid+kalcijev klorid dihidrat+mlečna kislina+natrijev hidroksid, raztopina za intravensko infundiranje. NaCL 5,98g, KCl 0,3g, CaCl2x2H20 0,20g, mlečna kislina 2,4 natrijev hidroksid 1,11g, plastenka 500 ml z dvema ločenima vbodnima mestoma, rezidualni volumen 150 ml a1).
Kot navaja vlagatelj, je naročnik za zgoraj navedene artikle ugotovil, da ponujene plastenke ne ustrezajo opisu iz razpisne dokumentacije, ker nimajo dveh ločenih vbodnih mest.
Vlagatelj zatrjuje, da ugotovitev naročnika ni pravilna in da je vse zgoraj navedene artikle ponudil v plastenkah z dvema ločenima vbodnima mestoma.
Vlagatelj še navaja, da je pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo ugotovil, da ponudnik Simpsâ??s d.o.o., Trzin, ni predložil pravnomočne odločbe, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti z zdravili na debelo, saj na odločbi ni žiga pravnomočnosti. Vlagatelj še navaja, da iz dokumentacije tudi ni razvidno, ali je ponudnik Simpsâ??s d.o.o., Trzin, odpravil pomanjkljivosti, ki jih je bil dolžan odpraviti v 30 dneh od izdaje predmetne odločbe. Vlagatelj meni, da ponudnik Simpsâ??s d.o.o., Trzin, ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti po 13. členu razpisne dokumentacije.

Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisja raveljavita Obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 15.11.2005 in z dne 23.11.2005, in sicer v delu, v katerem je priznana sposobnost ponudniku Simpsâ??s d.o.o., Trzin in razveljavi Obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 02.12.2005 v 1. alineji 2. točke, v 1. alineji 3. točke, v 1. alineji 6. točke, v 1. alineji 7. točke in v 1. alineji 8. točke, v katerih ni bila priznana sposobnost vlagatelju. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali z revizijo, in sicer 2000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 1% materialnih stroškov, povečano za 20% DDV ter povrnitev vplačane revizijske takse (v znesku 200.000,00 SIT), v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Naročnik je s sklepom, št. 5020-8/2004-109, z dne 28.12.2005, zahtevku za revizijo ugodil tako, da je spremenil Obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 23.11.2005, v povezavi z Obvestilom o priznanju sposobnosti, z dne 02.12.2005 "v delu, v katerem je zahtevku ugodeno". Naročnik je vlagatelju priznal stroške v višini 100.000,00 SIT.
Naročnik poudarja, da je s tem, ko je dne 23.11.2005 izdal popravek Obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 15.11.2005, le-to prenehalo veljati.
Naročnik še ugotavlja, da mu je vlagatelj po telefaksu, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, poslal dopis, s katerim je zahteval, naj mu naročnik pošlje dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 23.11.2005, v skladu z njegovo zahtevo, z dne 02.12.2005. Naročnik navaja, da bo vlagatelju odgovoril v odgovoru na vložen revizijski zahtevek.
Glede vlagateljeve navedbe, da še ni prejel dodatne obrazložitve obvestila, z dne 23.11.2005, v delu, v katerem naročnik ni odgovoril na vprašanje že v dodatni obrazložitvi, z dne 09.12.2005, se naročnik sklicuje na 55.c člen ZJN-1 in navaja, da gre v obravnavanem primeru za dvofazni postopek, v katerem ponudniki v prvi fazi oddajo prijavo, ter šele v drugi fazi postopka tudi ponudbo.
Naročnik v nadaljevanju ugotavlja, da so vse vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na neustreznost ponujenih plastenk utemeljene. Naročnik navaja, da bo v skladu s tem delno razveljavil Obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 23.11.2005, v povezavi z Obvestilom o priznanju sposobnosti, z dne 02.12.2005, in sicer v delu, ki se nanaša na sporne artikle, tako, da se vlagatelju prizna sposobnost za (vse sporne) artikle pod šiframi 311137, 00370005, 00370025, 00370024 in 00380005.
Naročnik v nadaljevanju zavrača navedbe, ki se nanašajo na ponudbo podjetja Simpsâ??s d.o.o., Trzin ter navaja, da je od Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke prejel potrdilo, da je odločba št. 5361-18/2003, ki je bila izdana podjetju Simpsâ??s d.o.o., Trzin, pravnomočna.

Vlagatelj je dne 05.01.2006 obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj vztraja pri vseh dosedanjih navedbah, podanih v zahtevku za revizijo, in še dodaja, da naročnik v izrek sklepa ni določno zapisal, v katerem delu je zahtevku ugodil in posledično v katerem delu razveljavlja Obvestilo o priznanju sposobnosti. Vlagatelj še navaja, da iz izreka ne izhaja, da je naročnik zahtevku ugodil le delno predvsem pa ne, da mu je ugodil le v 1/5 zahtevka, zato meni, da bi mu moral naročnik priglašene stroške priznati v celoti.
Vlagatelj priglaša stroške za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 50 odvetniških točk, 1.600,00 SIT za ptt stroške, vse povečano za 20% DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 10.01.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela še istega dne, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika, dne 16.01.2006, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala, da naj ji odstopi še manjkajočo dokumentacijo, ki ji jo je naročnik posredoval dne 18.01.2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama pred Državno revizijsko komisijo spor v tem, ali je podjetje Simpsâ??s d.o.o., Trzin, ravnalo v skladu z naročnikovo zahtevo iz 2. točke 13. člena (točke 2.4 - Pogoji za priznanje sposobnosti) Navodil udeležencem za izdelavo prijave (v nadaljevanju: Navodila). Vlagatelj namreč zatrjuje, da predmetno podjetje ni ravnalo v skladu z navedeno točko, ker ni predložilo pravnomočne odločbe, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti z zdravili na debelo, "saj na odločbi ni žiga pravnomočnosti" in hkrati ugotavlja, da iz dokumentacije tudi sicer ni razvidno, da je ponudnik Simpsâ??s d.o.o., Trzin, odpravil pomanjkljivosti, ki jih je bil (po predmetni odločbi) dolžan odpraviti v 30 dneh od izdaje le-te.

ZJN-1 v 13. točki 3. člena določa: "Pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Kvalifikacija posamezne ponudbe kot "pravilne" ponudbe je v skladu z zakonom torej vezana na popolno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika, ki jih je zapisal v razpisni dokumentaciji. Če naročnik po opravljenem pregledu ponudb ugotovi, da posamezna ponudba v celoti ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (ni pravilna v smislu prej cit. določbe ZJN-1), jo je v skladu z izrecno določbo prvega odstavka 76. člena ZJN-1 dolžan zavrniti. Smiselno enako velja za prijave v prvi fazi omejenega postopka.

Pregled razpisne dokumentacije pokaže, da je naročnik v 2. točko 13. člena (točke 2.4 - Pogoji za priznanje sposobnosti) Navodila zapisal, da mora imeti, vsak udeleženec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in v ta namen predložiti: "potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke: dovoljenje za promet z zdravili na debelo".
V zvezi s predložitvijo listin, je naročnik, v 14. točki (točke 2.5 - Listine v prijavi) Navodil še zapisal, da ne postavlja časovne omejitve starosti dokumentov in dokazil v prijavi (razen za 4., 5. in 6. točko 13. člena). Ne glede na starost dokumentov in dokazil pa so morali le-ti izkazovati pravno relevantno stanje udeleženca na dan oddaje prijav glede zahtevanih pogojev. Dokumente iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 13. člena (torej tudi sporno listino) so lahko udeleženci priložili v originalu ali v fotokopiji, fotokopij pa ni bilo potrebno notarsko overiti.

Zgoraj citirano zahtevo iz razpisne dokumentacije gre obravnavati kot v razpisno dokumentacijo implementiran (obvezen) pogoj v smislu 42. člena ZJN-1. Omenjena določba v prvem odstavku namreč določa (tri) obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in med njimi v 2. točki prvega odstavka, "da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno".
Izpolnjevanje obveznih in drugih pogojev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji, pa se v postopku oddaje javnega naročila dokazuje z listinskimi ali drugimi dokazi, in sicer na takšen način ter v takšni obliki, kot je to zahtevano v zakonu in/ali razpisni dokumentaciji. Naročnikova zahteve iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Ponudniki so torej tisti, ki morajo ravnati v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, naročnikove zahteve pa vežejo tudi njega skozi celoten postopek oddaje javnega naročila.

Med strankama v tem postopku ni sporno, da je vlagatelj v ponudbo priložil Odločbo, ki jo je izdal Urad Republike Slovenije za zdravila (do ustanovitve Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke leta 2004, je naloge le-te opravljal Urad Republike Slovenije za zdravila), št. 5361-18/2003, z dne 27.05.2003, iz katere (med drugim) izhaja, da se pravni osebi Simpsâ??s d.o.o., Trzin, dovoli opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in da mora podjetje Simpsâ??s d.o.o., Trzin, pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri pregledu za verifikacijo pogojev dne 16.05.2003, odpraviti (in o tem podati pisno poročilo), v roku 30 dni od izdaje te odločbe.

Državna revizijska komisij izpostavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni izrecno določil, da zahteva odločbo z žigom o pravnomočnosti temveč je od ponudnikov zahteval le, da so morali dokumenti (in med njimi tudi obravnavana listina) "izkazovati pravno relevantno stanje udeleženca na dan oddaje prijav glede zahtevanih pogojev".
Iz pregleda dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila tudi ne izhaja, da bi naročnik, v fazi pregledovanja prijav, podjetju Simpsâ??s d.o.o., Trzin (ali kateremukoli drugemu ponudniku) v zvezi s predloženimi dokumenti postavil kakršnokoli dodatno zahtevo, kar pomeni, da se je očitno zanesel na vsebino predloženih listin oziroma je štel, da (vse) predložene listine (in med njimi tudi sporna odločba), glede zahtevanih pogojev, izražajo pravno relevantno stanje sodelujočih ponudnikov, na dan oddaje prijav. Sicer pa ZJN-1 od naročnika ne zahteva, da bi moral podatke, ki so mu jih priložili ponudniki v ponudbeni dokumentaciji posebej preveriti, zato je potrebno šteti, da sodi odločitev o tem, ali in v katerih primerih ter v kakšnem obsegu bo naročnik le-te preverjal, v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje.

Ravno tako je neutemeljen vlagateljev očitek, s katerim zatrjuje, da je predmetna odločba sporna tudi iz razloga, ker ponudnik Simpsâ??s d.o.o., Trzin, v ponudbo ni predložil poročila o odpravi pomanjkljivosti, ki so razvidne iz odločbe. Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da je Urad Republike Slovenije za zdravila, s predmetno odločbo podjetju Simpsâ??s d.o.o., Trzin, naložil, da mora odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri pregledu za verifikacijo pogojev dne 11.05.2003 (in podati pisno poročilo o odpravi teh pomanjkljivosti v roku 30 dni od izdaje odločbe), vendar pa hkrati ni mogoče spregledati, da je z isto odločbo pravna oseba Simpsâ??s d.o.o., Trzin, pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo, torej dovoljenje, katerega je (v dokaz izpolnitve spornega pogoja iz 2. točke 13. člena Navodila) zahteval naročnik.

Ker je, upoštevaje zgoraj navedeno, podjetje Simpsâ??s d.o.o., Trzin, predmetno naročnikovo zahtevo izpolnilo na način, kot je bilo predvideno in zahtevano v razpisni dokumentaciji in ker tudi sicer od ponudnikov v nobenem primeru ni mogoče zahtevati več kot je od njih terjala (vnaprej) pripravljena razpisna dokumentacija, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeva trditev, da je naročnik podjetju Simpsâ??s d.o.o., Trzin, v nasprotju z 2. točko 13. člena (točke 2.4 - Pogoji za priznanje sposobnosti) Navodil priznal sposobnost, nima podlage v ugotovljenem dejanskem stanju ter da je njegov očitek neutemeljen.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da se je naročnik, kot izhaja iz obrazložitve sklepa, s katerim je odločil o vlagateljevemu zahtevku za revizijo, v delu, ki se nanaša na (ne)pravilnost ponujenih artiklov pod šiframi 311137, 00370005, 00370025, 00370024 in 00380005, z vlagateljem v celoti strinjal (naročnik je namreč navedel, da so vsi predmetni artikli ustrezni oziroma ponujeni v plastenkah z dvema ločenima vbodnima mestoma). Ker pa je naročnik v zvezi s tem v izrek svoje odločitve zapisal le, da se spremeni Obvestilo o priznanju sposobnosti, z dne 23.11.2005 v povezavi z Obvestilom o priznanju sposobnosti z dne 02.12.2005, ne da bi pri tem navedel, v katerem delu je zahtevku za revizijo (oziroma predlogu odločitve) ugodil in ne da bi pri tem (vsaj) izrecno navedel na katera registrirana zdravila se razveljavitev nanaša, je Državna revizijska komisija nesporno vsebino naročnikove odločitve vnesla v izrek tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Izrek o stroških temelji na 22. členu ZRPJN in drugem odstavku 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, štev. 26/99, 96/02, 58/03 in 02/04) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN. Ker je vlagatelj, upoštevaje njegov predlog odločitve, z zahtevkom za revizijo delno uspel, je Državna revizijska komisija glede na dosežen uspeh v revizijskem postopku sklenila, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti polovico potrebnih stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je kot potrebne stroške priznala priglašene odvetniške stroške za zahtevek za revizijo (2000 točk), stroške za vlogo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo(50 točk) skupaj z materialnimi stroški ter 20 % DDV. Naročnik je tako vlagatelju dolžan povrniti polovico priglašenih stroškov za zastopanje po odvetniku v višini 273.372,00 SIT - to je 136.686,00 SIT ter polovico plačanega zneska za revizijsko takso v višini 200.000,00 SIT - to je 100.000,00 SIT. Skupaj mora naročnik vlagatelju torej povrniti 236.686,00 SIT.
Ker je naročnik vlagatelju že priznal stroške v višini 100.000,00 SIT, mu Državna revizijska komisija priznava še nadaljnjih 136.686,00 SIT. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, v roku 15-ih dni od dneva prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne. Odločitev Državne revizijske komisije je skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN izvršilni naslov, zato je Državna revizijska komisija (tudi) odločitev naročnika o zahtevi za povrnitev stroškov (v znesku 100.000,00 SIT) prevzela v svojo odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24.01.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, štefanova 5, Ljubljana
- odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- Farmadent d.o.o., Manarikova ulica 6, Maribor
- Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
- Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Gopharm d.d., Cesta 25. junija1D, Nova Gorica
- Medicopharmacia d.o.o., Topniška ulica 4a, Ljubljana
- Promed d.o.o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana
- Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35, Ljubljana
- Simpsâ??s d.o.o., Motnica 3, Trzin
- Medias international d.o.o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana
- Bayer Pharma d.o.o., Celovška 135, Ljubljana
- Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana
- GlaxoSmithKline d.o.o., Knezov štradon 90, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana