018-017/2006 Občina Piran - pritožba

Številka: 018-17/06-31-368

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata ter članov Jožefa Kocuvana in Vesne Cukrov kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za zbiranje in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju - izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Piran in na podlagi pritožbe, ki sta jo vložila skupna ponudnika Kraški zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana in Unieco Societa Cooperativa, Via Meuccio Ruini 10, Reggio Emilia, Italija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.2.2006

ODLOČILA

Pritožbi se ugodi. Naročnik mora o zahtevku za revizijo (vloga z dne 30.12.2005) odločati v skladu z ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Piran; objava javnega razpisa v Uradnem listu RS št. 85/2005 z dne 23.9.2005, pod št. objave Ob-25526/05) z obvestilom o oddaji naročila (dokument z dne 1.12.2005) kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Primorje d.d., Ajdovščina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Zoper obvestilo o oddaji naročila je ponudnik Kraški zidar d.d., Sežana dne 30.12.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je njegova ponudba pravilna in da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, zaradi česar zahteva razveljavitev odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Naročnik je dne 17.1.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ponudnik Kraški zidar d.d., Sežana nastopal kot glavni ponudnik skupaj s ponudbenim partnerjem Unieco Societa Cooperativa, zahtevek za revizijo pa je vložil samostojno. Ker ponudnik Kraški zidar d.d., Sežana sam ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, je naročnik slednjega zaradi pomanjkanja aktivne legitimacij zavrgel.

Ponudnik Kraški zidar d.d., Sežana je dne 24.1.2006 vložil pritožbo, ki jo je z vlogo z dne 25.1.2006 umaknil.

Vlagatelj je dne 26.1.2006 vložil pritožbo, v kateri navaja, da je dne 15.11.2005 naročniku predložil skupno ponudbo dveh ponudnikov, v kateri je ponudbeni partner Kraški zidar d.d., Sežana vodilni ponudnik. Ponudbi je predloženo pooblastilo, s katerim je Kraški zidar d.d., Sežana pooblaščen za zastopanje ponudbenega partnerja Unieco Societa Cooperativa v vseh postopkih oddaje javnega naročila, torej tudi v eventualnih postopkih revizije, predložen pa je tudi sporazum o skupnem nastopu. Vlagatelj navaja, da je naročnik v vseh predrevizijskih dejanjih obravnaval ponudbenega partnerja Kraški zidar d.d., Sežana kot pooblaščenca podjetja Unieco Societa Cooperativa, saj je neposredno kontaktiral le z njim, zato mu je bilo jasno, da je ponudnik Kraški zidar d.d. vodilni partner in hkrati tudi pooblaščenec za zastopanje. Po mnenju vlagatelja je ponudnik Kraški zidar d.d., Sežana vložil zahtevek za revizijo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN, in sicer zase neposredno, za ponudbenega partnerja Unieco Societa Cooperativa pa posredno na podlagi pooblastila. Če pa je naročnik menil, da bi ponudnik Kraški zidar d.d., Sežana za vložitev zahtevka za revizijo potreboval izrecno pooblastilo ponudnika Unieco Societa Cooperativa, bi moral vlagatelja pozvati k ustrezni dopolnitvi. Vlagatelj navaja, da ga naročnik ni pozval k dopolnitvi, vendar je zahtevek za revizijo kljub temu z vlogo z dne 26.1.2006 dopolnil z navedbo obeh skupnih ponudnikov in notarskim pooblastilom ponudnika Unieco Societa Cooperativa. Vlagatelj zato predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi sklep naročnika z dne 17.1.2006, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel.

Po preučitvi pritožbe in pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pritožba utemeljena, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Tretji odstavek 9. člena ZRPJN določa, da lahko v primeru, ko predloži ali namerava predložiti skupno ponudbo več oseb, zahtevek za revizijo vložijo le vse te osebe skupaj. V primeru oblikovanja skupne ponudbe torej ZRPJN od skupnih ponudnikov zahteva konsenz glede uveljavljanja pravnega varstva. ZRPJN izrecno ne določa, kako mora naročnik ravnati z zahtevkom za revizijo, ki ga ne vložijo vsi skupni ponudniki skupaj, temveč ga vloži le eden izmed njih. Takšen procesni položaj je primerljiv s položajem, ki nastane, če je vloga stranke nepopolna. V tem primeru mora zato naročnik na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN upoštevati določbo 273. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04). To pomeni, da mora naročnik (ali Državna revizijska komisija, če tega ni storil že naročnik) vlagatelja zahtevka za revizijo najprej pozvati k dopolnitvi nepopolne vloge (k predložitvi pooblastil vseh skupnih ponudnikov), zahtevek za revizijo pa lahko zavrže šele v primeru, če le-ta ni pravočasno dopolnjen.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila sta ponudbena partnerja Kraški zidar d.d., Sežana in Unieco Societa Cooperativa predložila skupno ponudbo, zahtevek za revizijo z dne 30.12.2005 pa je vložil le Kraški zidar d.d., Sežana. Vlagatelj sicer navaja, da je ponudbeni partner Unieco Societa Cooperativa že v ponudbi pooblastil ponudbenega partnerja Kraški zidar d.d., Sežana za zastopanje v celotnem postopku oddaje javnega naročila, iz česar naj bi izhajalo, da je Kraški zidar d.d., Sežana pooblaščen tudi za vložitev zahtevka za revizijo. Vendar tem vlagateljevim navedbam ni mogoče slediti. Pooblastilo, ki ga omenja vlagatelj, se namreč nanaša le na zastopanje v postopku oddaje javnega naročila, ne pa tudi na zastopanje v revizijskem postopku. Revizijski postopek ni del postopka oddaje javnega naročila, temveč poseben postopek zagotavljanja pravnega varstva, za vodenje katerega mora imeti v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN tisti od skupnih ponudnikov, ki vlaga zahtevek za revizijo, izrecno pooblastilo vseh skupnih ponudnikov.

Ne glede na dejstvo, da je ponudbeni partner Kraški zidar d.d., Sežana sam vložil zahtevek za revizijo oz. da za vložitev zahtevka ni imel izrecnega pooblastila ponudbenega partnerja Unieco Societa Cooperativa, gre ugotoviti, da naročnik z vloženim zahtevkom za revizijo ni ravnal pravilno, ko ga je zavrgel, ne da bi pred tem ponudbenega partnerja Kraški zidar d.d., Sežana pozval k ustrezni dopolnitvi. Kot je bilo že zapisano, bi moral naročnik z zahtevkom za revizijo ponudbenega partnerja Kraški zidar d.d., Sežana ravnati kot z nepopolno vlogo in slednjega pozvati k predložitvi pooblastila za vložitev zahtevka za revizijo tudi s strani ponudbenega partnerja Unieco Societa Cooperativa.

Iz dokumentacije je razvidno, da je ponudbeni partner Kraški zidar d.d., Sežana z vlogo z dne 26.1.2006 zahtevek za revizijo dopolnil z navedbo, da sta vlagatelja le-tega oba skupna ponudnika, hkrati pa je predložil tudi pooblastilo ponudbenega partnerja Unieco Societa Cooperativa, iz katerega je razvidno, da je slednji za vložitev zahtevka za revizijo pooblastil ponudbenega partnerja Kraški zidar d.d., Sežana. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da bi moral naročnik ponudbenega partnerja Kraški zidar d.d., Sežana pozvati k dopolnitvi vloge, hkrati pa je ugotovila, da je le-ta naknadno predložil ustrezno pooblastilo za vložitev zahtevka za revizijo, je na podlagi 3. alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo odločiti v skladu z določbami ZRPJN, pri čemer naj upošteva, da je vlagatelj (z vidika tretjega odstavka 9. člena ZRPJN) nepopolno vlogo že dopolnil.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 7.2.2006

predsednica senata
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran
- Kraški zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, Sežana
- Unieco Societa Cooperativa, Via Meuccio Ruini 10, Reggio Emilia, Italija
- Primorje d.d., Vipavska 3, Ajdovščina
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana