018-030/2006 Občina Radlje ob Dravi

Številka: 018-30/06-34-439

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodela kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužina in članice mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za vzdrževanje lokalnih, javnih ter uličnih cest in javnih poti na območju Občine Radlje ob Dravi od podpisa pogodbe do 30.09.2007 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila ponudnika BARNARD BAUER s.p., gradbena mehanizacija NG, Ulica ob potoku 8, Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) ter Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.2.2006 soglasno

ODLOČILA

Razveljavi se odločitev naročnika o zahtevku za revizijo prvega in drugega vlagatelja (dokumenta št. 344-9/05-20 z dne 20.1.2006). Naročnik mora o zahtevku za revizijo prvega in drugega vlagatelja odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN in se pri tem opredeliti do vseh revizijskih navedb.

Obrazložitev

Naročnik je dne 18.8.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 79/05, z dne 26.08.2005, pod št. objave Ob-22816/05. Naročnik je dne 27.9.2005 izdal dva dokumenta z naslovom "Obvestilo o oddaji naročila", iz katerih je razvidno, da je v obeh sklopih po seznamu A in B prejel štiri pravočasne in pravilne ponudbe in da je v obeh sklopih kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, Radlje ob Dravi.

Zoper navedeni obvestili je ponudnik MARALD - MARSEL d.o.o., Hmelina 4, Radlje ob Dravi z vlogo z dne 2.11.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku očital nepravilnosti pri ocenjevanju ponudb, zaradi katerih ponudnik ni prejel zadostnega števila točk za dodelitev javnega naročila. Po izdaji sklepa, s katerim je naročnik navedeni zahtevek za revizijo zavrnil, in posredovanju obvestilu o nadaljevanju postopka je Državna revizijska komisija dne 1.12.2005 sprejela sklep št. 018-374/05-34-2962, s katerim je zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, naročniku pa naložila, da pri ponovnem ocenjevanju ponudb preveri izpolnjevanje kriterijev za dodelitev ustreznih točk po merilih tehnična opremljenost za letno vzdrževanje ter tehnična opremljenost za zimsko vzdrževanje.

Naročnik je dne 7.12.2005 ponovno izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje MARALD - MARSEL d.o.o., Hmelina 4, Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), in sicer z obrazložitvijo, da je v ponovnem ocenjevanju zbral najvišje število točk.

Prvi in drugi vlagatelj sta z dopisom z dne 15.12.2005 oz. 16.12.2005 zahtevala dodatno obrazložitev odločitve o dodelitvi naročila, ki jo je naročnik izdal dne 28.12.2005.

Prvi in drugi vlagatelj sta z vlogami z dne 3.1.2006 in 6.1.2006 vložila zahtevka za revizijo.

V vlogi z dne 3.1.2006 prvi vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik z navajanjem neresničnih podatkov, kot so referenčna dela na področju vzdrževanja cest število delovnih strojev, zavajal naročnika in Državno revizijsko komisijo. Prvi vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni nikoli vzdrževal lokalnih cest, zato je s takšno določitvijo ogrožen celoten kraj. Prvi vlagatelj tudi meni, da na podlagi seštevanja cenika ni mogoče dobiti najugodnejšega ponudnika in da je treba izdelati predračun na osnovi predvidenih količin vzdrževalnih del in cen ponudnikov.

Drugi vlagatelj v vlogi z dne 6.1.2006 navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, saj nima registrirane dejavnosti, ne razpolaga z ustrezno kadrovsko zastopanostjo, nima dosedanjih izkušenj in tudi ni ustrezno tehnično opremljen. Drugi vlagatelj navaja, da naročnik ni upošteval napotila Državne revizijske komisije, da mora preveriti izpolnjevanje pogoja tehnične opremljenosti, temveč je izbranemu ponudniku preprosto podelil najvišje število točk. Izbrani ponudnik tudi ni strokovno usposobljen in nima ustreznih referenc, zaradi česar mu je bilo dodeljeno neupravičeno število točk. Drugi vlagatelj zato zahteva, da naročnik preveri njegove navedbe in razveljavi svojo odločitev o dodelitvi naročila.

Naročnik je dne 20.1.2006 izdal dva sklepa z isto opravilno št. 344-9/05-20, s katerima je zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja v celoti zavrnil. V obrazložitvi sklepov je naročnik povzel dosedanji potek postopka oddaje javnega naročila in navedel, da je skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije ocenil vse prispele ponudbe ter ob upoštevanju meril ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika prejela najvišje število točk.

Po prejetih obvestilih prvega in drugega vlagatelja, da bosta nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (vlogi z dne 24.1.2006), je naročnik z dopisom z dne 26.1.2006 zahtevka za revizijo skupaj z dokumentacijo posredoval Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu s 16. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je oba revizijska postopka, začeta z vložitvijo zahtevkov za revizijo prvega in drugega vlagatelja (dokumenta z dne 3.1.2006 in 6.1.2006), v skladu s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, združila za skupno obravnavanje in izdala skupno odločitev.

Državna revizijska komisija je skladno z določili ZRPJN pristojna obravnavati zahtevek za revizijo šele po tem, ko o njem, skladno z določili 16. člena ZRPJN, meritorno odloči naročnik. Izjema velja le v primeru odločanja po drugem odstavku 16. člena ZRPJN, torej v primeru molka naročnika, ko slednji o zahtevku za revizijo sploh ne odloči, do česar pa v predmetnem revizijskem postopku ni prišlo. ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar je obrazložitev odločitve nujna iz več razlogov. Dolžnost obrazložitve tako izhaja iz določil ZPP, ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN. Odločitev o zahtevku za revizijo namreč pomeni odločitev o zahtevku za pravno varstvo, po subsidiarni uporabi pravil o vsebini sodbe (kot tudi pravil o vsebini sklepa) pa mora organ, ki odloča o zahtevku za pravno varstvo, svojo odločitev obrazložiti (za sodbo takšno zahtevo postavlja 324. člen ZPP, za sklep pa 331. člen ZPP). Da je takšna interpretacija norme 16. člena ZRPJN (da mora biti odločitev obrazložena) tudi v skladu z namenom ureditve revizije v tem zakonu, pa izhaja iz teleološke razlage 16. člena ZRPJN, v povezavi s 17. členom ZRPJN. Naročnik namreč v primeru, če zahtevku za revizijo ne ugodi, pozove vlagatelja, da se opredeli do tega, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Takšno odločitev pa lahko vlagatelj sprejme le na podlagi obrazloženih razlogov za naročnikovo odločitev.

Naročnik se je v okviru vsebinske presoje zahtevka za revizijo dolžan opredeliti do vseh revizijskih navedb vlagatelja oziroma odgovoriti na vse očitke o nepravilnosti vodenja postopka oddaje javnega naročila. Le na podlagi celostne vsebinske obravnave zahtevka za revizijo in predloženih dokazov lahko naročnik namreč sprejme sklep o tem, ali je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen ali ne. V primeru, če naročnik zahtevek za revizijo zavrne, ne da bi pred tem preveril utemeljenost vseh revizijskih navedb, ravna v nasprotju z določili 16. člena ZRPJN, pa tudi v nasprotju z določili ZPP, ki v 338. členu, v povezavi s 340. členom, določa, da se sme izpodbijati sodba, v kateri je bilo dejansko stanje zmotno ali nepopolno ugotovljeno, ker je sodišče kakšno odločilno dejstvo napačno ugotovilo oz. ga ni ugotovilo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik o zahtevku za revizijo prvega in drugega vlagatelja ni odločil v skladu s 16. členom ZRPJN, saj se do konkretnih revizijskih navedb sploh ni meritorno opredelil niti ni glede na revizijske navedbe preveril dejanskega stanja, kot je razvidno iz predloženih ponudb. Naročnik se tako ni opredelil do vprašanj, ali in kako je pri ocenjevanju ponudb preverjal resničnost podatkov, na kakšen način je ocenjeval reference ter strokovno, tehnično in kadrovsko usposobljenost, niti ni navedel, ali je pri izbranemu ponudniku preveril zahtevano registracijo za dejavnost.

Naročnik je zato dolžan v ponovljenem postopku presoje o zahtevku za revizijo prvega in drugega vlagatelja vsebinsko obravnavati vse njune revizijske navedbe ter pojasniti, kakšne so bile v delih, ki jih v zahtevku za revizijo kot sporne navaja vlagatelj, njegove zahteve iz razpisne dokumentacije ter na kakšen način je v teh delih ocenil ponudbo izbranega ponudnika in ji dodelil določeno število točk. Ob tem Državna revizijska komisija pripominja, da je že v sklepu št. 018-374/05-34-2962 z dne 1.12.2005 naročnika napotila, da pri ponovnem ocenjevanju ponudbe (kasneje) izbranega ponudnika preveri izpolnjevanje pogoja za dodelitev ustreznih točk po merilih tehnična opremljenost za letno vzdrževanje ter tehnična opremljenost za zimsko vzdrževanje, pri čemer mora ustrezno artikulirano pojasniti oziroma obrazložiti razloge za svojo odločitev, ob tem pa mora ravnati v skladu z enakopravno obravnavo vseh ponudnikov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 13.2.2006

predsednik senata
Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi,
- BARNARD BAUER s.p., gradbena mehanizacija NG, Ulica ob potoku 8, Radlje ob Dravi,
- Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, Radlje ob Dravi,
- MARALD - MARSEL d.o.o., Hmelina 4, Radlje ob Dravi,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.