018-031/2006 Center RS za poklicno izobraževanje

Številka: 018-31/06-31-503

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "Izdelava spletnih baz", in na podlagi dveh zahtevkov za revizijo, ki ju je vložil ponudnik K & S Consulting Svetovanje in projektiranje v informatiki d.o.o., Teslova ul. 30, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.02.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo, z dne 21.12.2005, se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005.

2. Zahtevku za revizijo, z dne 04.01.2006, se ugodi, in sicer tako, da se razveljavi popravek odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.12.2005 ter obrazložena odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 23.12.2005. V delu, ki se nanaša na zahtevo po razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005, se zahtevek zavrže.

3. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 415.424,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po preteku tega roka pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

4. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.10.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega naročila, v Uradnem listu RS, št. 97/05, z dne 04.11.2005, pod št. objave Ob-29875/05 pa je za oddajo predmetnega javnega naročila objavil javni razpis po odprtem postopku.

Dne 30.11.2005 je naročnik sprejel odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, s katero je izbral ponudnika KIVI COM d.o.o., Kidričeva ul. 3a, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je na naročnika naslovil dne 12.12.2005 zahtevo za izdajo obrazloženega obvestila in zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Naročnik je dne 22.12.2005 izdal popravek odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005, v delu obrazložitve odločitve, s katerim je popravil v točki 2 obrazložitve v petem odstavku tabelo točkovanja, ki pa ni spremila vrstnega reda oziroma odločitve o izbiri.

Naročnik je vlagatelju dne 23.12.2005 podal obrazloženo odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere med drugim izhaja enaka tabela točkovanja, kot je vsebovana v popravku odločitve o oddaji javnega naročila.

Dne 21.12.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo (naročnik ga je prejel 28.12.2005), v katerem navaja, da mu je naročnik 20.12.2005 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer je naročnik kršil načelo transparentnosti porabe javnih sredstev (drugi odstavek 6. člena ZJN-1), s tem ko je naročnik zavrnil vlagatelju vpogled v obrazec 1 ("obrazec ponudbe") in obrazec 2. Po vlagateljevem mnenju v obrazcu 1 ne morejo biti vsebovani podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost. Prav tako ne more predstavljati zgolj navedba razpoložljivih tehničnih sredstev poslovne skrivnosti, pri čemer vlagatelj zatrjuje, da bi razumel naročnika, ko bi le-ta na obrazcu št. 2 prikril osebne podatke o kadrih, samo število kadrov pa ni podatek, ki bi predstavljal poslovno skrivnost. Nadalje vlagatelj navaja, da reference, ki jih je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik, ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Vlagatelj očita naročniku tudi, da je izbrani ponudnik v obrazec št. 5 pri "cena vzdrževanja" napisal ceno 0,00 SIT. Poleg tega vlagatelj očita naročniku, da je na strani 13 ponudbe, ki je vložena na koncu in ne po vrstnem redu, kar je bila zahteva naročnika, v točki 12.2 "Vzdrževanje spletnih strani naročnika" zapisal "Vsa opravljena dela v okviru vzdrževanja se obračunajo po veljavnem ceniku.", s čemer je izbrani ponudnik prišel sam s seboj v nasprotje, ponudba izbranega ponudnika pa je iz tega razloga nepravilna. Vlagatelj dodaja tudi, da veljavni cenik ni priložen. Vlagatelj nadalje očita, da je izbrani ponudnik na obrazcu 6 zapisal "Rok izdelave 25 dni", v pogodbi pa je zapisal varianto "Rok izdelave 35 dni od podpisa pogodbe.", zaradi česar ponudba izbranega ponudnika ni pravilna. Vlagatelj tudi navaja, da pogodba izbranega ponudnika nima bistvenih elementov, ker v njej ni zapisan predmet pogodbe. Nadalje vlagatelj očita naročniku, da je le-ta v podtočki g) točke 5 "Zahtevani dokumenti" zahteval "Izpolnjen, podpisan, žigosan, parafiran vzorec pogodbe - Razpisni obrazec 7", pogodba izbranega ponudnika pa ne ustreza izrecni zahtevi naročnika, zaradi česar je kršena zahteva naročnika iz točke 4 "pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik", kjer je zapisano, da mora ponudnik priložiti spodaj zahtevane dokumente, potrdila (lahko tudi fotokopije) in izpolnjene obrazce, saj bo v nasprotnem primeru izločen iz postopka nadaljnjega obravnavanja. Vlagatelj ugotavlja pri "podrobnejšem opisu rešitve", da so v ponudbi le 2., 3., 4. in 5. stran, manjka pa 1. stran, zaradi česar po vlagateljevem mnenju opis rešitve vsebinsko ne ustreza zahtevam naročnika, in je zato nepopoln. Vlagatelj nadalje očita naročniku, da cena vzdrževanja 0,00 SIT sploh ni cena, ter da je v fazi ocenjevanja ponudb spremenil vnaprej postavljena merila in na ta način omogočil izbranemu ponudniku, da je bil izbran. Vlagatelj zatrjuje, da naročnik na podlagi formule, ki jo je določil, ne bi mogel priti do rezultata - cena vzdrževanja 10 točk - 0,00 SIT.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005. Vlagatelj priglaša stroške revizijskega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe (taksa 100.000,00 SIT, priprava zahtevka za revizijo 1000 točk in 20% DDV, materialni stroški 3%).

Dne 04.01.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem ponavlja očitke iz zahtevka za revizijo, z dne 21.12.2005, pri tem pa dodaja, da je dne 04.01.2006 pooblaščenec izvedel, da je vlagatelj zahtevka za revizijo oziroma ponudnik, dne 27.12.2005 prejel popravek odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005, ter da v skladu s pravnim poukom v predmetni zadevi vlaga nov zahtevek za revizijo. Vlagatelj očita naročniku, da popravka odločitve ni poslal pooblaščencu vlagatelja, temveč vlagatelju oziroma ponudniku. Poleg nepravilne vročitve pa vlagatelj očita naročniku tudi, da le-ta za izdajo popravka odločitve ni imel pravne podlage niti v Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), niti v ZRPJN. Vlagatelj tudi dodaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo v svoji odločitvi, z dne 30.11.2005, napačno ovrednotil, saj je zapisal, da je le-ta skupaj zbral 84,10 točk - vlagatelj pojasnjuje, da tako pod merilom cena izdelave in pod merilom cena vzdrževanja sploh ni prejel nobene točke. Vlagatelj zatorej predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005, obrazložene odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 23.12.2005 in popravka odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.12.2005. Vlagatelj priglaša stroške revizijskega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe (taksa 100.000,00 SIT, priprava zahtevka za revizijo 1000 točk in 20% DDV, materialni stroški 3%).

Naročnik je vlagatelja z dopisom dne 11.01.2006 pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo z datumom 21.1.2005, saj le-ta ne vsebuje vseh podatkov iz 12. člena in 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je z dopisom dne 13.01.2006 naročniku posredoval potrdilo o vplačilu takse.

Naročnik je dne 23.01.2006 sprejel sklep, s katerim je vlagateljeva zahtevka za revizijo, z dne 21.12.2005 in z dne 04.01.2006, zavrnil kot neutemeljena. V obrazložitvi sklepa naročnik podrobneje obrazloži razloge za zavrnitev. Naročnik s sklepom priglaša stroške revizijskega postopka (sestanek s stranko in študij zadev - 100 točk, poziv vlagatelju za dopolnitev zahtevkov - 50 točk, obravnavanje dveh zahtevkov za revizijo 2000 točk, kar skupno z 20% DDV znaša 283.800,00 SIT.

Vlagatelj je z vlogo dne 24.01.2006 naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom dne 27.01.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je od vlagatelja prejela dne 06.02.2006 prvo pripravljalno vlogo, v kateri le-ta v celoti prereka navedbe naročnika v sklepu, s katerim je le-ta zavrnil njegov zahtevek za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v konkretnem primeru isti vlagatelj podal v istem postopku oddaje javnega naročila in zoper istega naročnika dva revizijska zahtevka, zato je zaradi pospešitve obravnavanja Državna revizijska komisija obravnavanje obeh revizijskih zahtevkov združila v en revizijski postopek, v katerem je odločila z enim, to je predmetnim sklepom.

V nadaljevanju revizijskega postopka je Državna revizijska komisija najprej preverila utemeljenost vlagateljevega zahtevka za revizijo, z dne 21.12.2005, ki ga je naročnik prejel 28.12.2005.

Najprej je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da mu je naročnik zavrnil vpogled v razpisni obrazec 1 ("obrazec ponudbe") in razpisni obrazec 2 izbranega ponudnika ter s tem kršil eno od temeljnih načel ZJN-1, to je načelo transparentnosti porabe javnih sredstev, ki je določeno v 6. členu ZJN-1.

Zahteva po transparentnosti postopkov oddaje javnih naročil vključuje tudi javnost (publiciteto). Drugi odstavek 6. člena ZJN-1 določa, da so postopki naročanja po tem zakonu javni, kar se med drugim zagotavlja skozi objave javnih naročil v uradnih glasilih. Vsakdo, ki ima ali je imel interes za dodelitev naročila, ima pravico pridobiti podatke o izvedenem postopku oddaje javnega naročila, v skladu z določbami ZJN-1. Pri tem velja opozoriti, da načelo javnosti v postopkih oddaje javnih naročil ni brez izjem. 8. člen ZJN-1 določa, da mora naročnik kot zaupne varovati vse podatke o ponudnikih, vsebovane v ponudbeni dokumentaciji, ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih družbah ali drug predpis, ter da mora odkloniti dajanje takšnih obvestil, ki bi pomenila kršitev zaupnosti podatkov, dobljenih v ponudbah. Zaupnost ponudbenih podatkov varuje tudi tretji odstavek 43. člena ZJN-1, ki med drugim določa, da mora naročnik dosledno upoštevati zakonite interese ponudnika pri varovanju njegovih tehničnih in poslovnih skrivnosti. Kadar ponudnik zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, mora naročnik zavrniti zahtevo po obrazloženem obvestilu delno ali v celoti, če bi lahko bilo razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko kako drugače v nasprotju z javnim interesom s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika, če bi obvestilo vsebovalo podatke, ki jih drug predpis določa kot zaupne ali bi sporočeni podatki lahko vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleženci v postopku, skladno z določili o varstvu podatkov v postopkih naročanja (tretji odstavek 78. člena ZJN-1). Navedena določila ZJN-1 torej zavezujejo naročnika, da varuje pridobljene zaupne podatke oziroma jih v postopku ne posreduje konkurenčnim ponudnikom ali tretjim osebam, s čimer omejujejo načelo javnosti in pravico ponudnikov, da se (v celoti) seznanijo z vsebino ponudb drugih ponudnikov.

ZJN-1 se glede vprašanja, katere podatke iz ponudbene dokumentacije mora naročnik varovati kot zaupne, primarno sklicuje na predpis o gospodarskih družbah (prvi odstavek 8. člena ZJN-1), poleg tega predpisa pa to področje pri naročnikih urejajo tudi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03 in 61/05), Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01, 48/03 in 101/03) ter Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je vlagatelj vložil pri naročniku dne 12.12.2005 zahtevo za izdajo obrazloženega obvestila in zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v vse dele ponudbene dokumentacije, ki so nedvomno javni. Iz zapisnika o vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, ki je bil 20.12.2005, izhaja, da je naročnik vlagatelju omogočil vpogled, vendarle pa izbrani ponudnik ni dovolil vpogleda v Obrazec 1, Obrazec 2, del ponudbe, ki se nanaša na tehnične specifikacije ter potrdilo DURS-a.

Na podlagi vpogleda v sporne dele razpisne ponudbe gre ugotoviti, da tako razpisni obrazec 1 kot tudi razpisni obrazec 2 sicer vsebujeta nekaj podatkov, ki bi jih bilo možno šteti za javne podatke, vendarle pa vsebujejo tudi podatke, ki jih je možno uvrstiti med poslovno skrivnost oziroma med osebne podatke.

Glede na to, da je naročnik vlagatelju omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika v vse dele, razen v tiste, ki jih je izbrani ponudnik določil kot "poslovno skrivnost" ter upoštevaje dejstvo, da tako Razpisni obrazec 1 in Razpisni obrazec 2 dejansko vsebujeta tudi podatke, ki jih ni mogoče šteti za javne, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitve 6. člena ZJN-1.

Vezano na očitek vlagatelja, da je izbrani ponudnik v obrazec št. 5 pri "cena vzdrževanja" napisal ceno 0,00 SIT, v povezavi s stranjo 13 ponudbe, ki je vložena na koncu in ne po vrstnem redu, kar je bila zahteva naročnika, ter njene točke 12.2, je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo, iz katere med drugim izhaja, da je naročnik v točki 5 (Zahtevani dokumenti) poglavja III (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) določil, da mora ponudnik ponudbi priložiti izpolnjen - RAZPISNI OBRAZEC 5 - obrazec predračuna. Smiselno enako zahtevo je naročnik postavil v poglavju VIII (Obrazec predračuna) razpisne dokumentacije, kjer je zapisal "Ponudniki morajo izpolniti obrazec predračuna - RAZPISNI OBRAZEC 5 in ...". Nadalje je naročnik v RAZPISNEM OBRAZCU 5 (OBRAZEC PREDRAČUNA) predvidel posebej prostor za vpis "Cene" ter za vpis "Cene vzdrževanja". Poleg tega je naročnik v Razpisnem obrazcu 1 (Obrazec ponudbe) zapisal v rubriki "Funkcionalnosti" - "(navesti v prilogi k obrazcu)".

Na osnovi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je le-ta v RAZPISNI OBRAZEC 5 v prostor, predviden za ceno vzdrževanja, vpisal znesek "0" ter z besedo "nič 00/100". Podobno oziroma enako je izbrani ponudnik opredelil ceno vzdrževanja v 3. členu Razpisnega obrazca 7 (Pogodba) ter na strani 13 v točki 12.2 dokumenta z naslovom "Razširitev registracijsko informacijskega sistema za potrebe poklicnih kvalifikacij z registri izdanih certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij, imetnikov licenc za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter reguliranih poklicev; OZNAKA PROJEKTA: izvedba REGISTROV; Prijava na javni razpis št. JN 1/2005; ponudba št. KC-1231105-01".

V zvezi s ponudbeno ceno izbranega ponudnika za redno vzdrževanje (0,00 SIT) gre ugotoviti, da je naročnik predvidel, da posamezni ponudnik lahko po tem kriteriju prejme največ 10 točk, in sicer v skladu z naslednjo formulo:

šTp = (Px / Pi) x 10pri čemer je:

šTp - število točk, ki jih dobi ponudnik,
Px - najnižja ponudbena cena,
Pi - ponudbena cena primerjanega ponudnika,

Formula je dejansko "sestavljena" tako, da pri ceni 0,00 SIT (bodisi v imenovalcu, bodisi v števcu in hkrati imenovalcu) sploh ni mogoče priti do rezultata. Posledično ni mogoče, da bi se z uporabo te formule pri izbranemu ponudniku lahko prišlo do rezultata 10 točk (tako kot to ugotavlja tudi vlagatelj). Glede na takšen način točkovanja ponudb s ceno 0,00 SIT, kot je npr. ponudba izbranega ponudnika, ni mogoče ovrednotiti, očitek vlagatelja, da ni mogoče priti v tem primeru do 10 točk po merilu redno vzdrževanje, pa je utemeljen.

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, da je le-ta v rubriki "Funkcionalnosti" izpolnjenega Razpisnega obrazca 1, ki ga je predložil v svoji ponudbi, navedel, da so funkcionalnosti navedene v ponudbi št. KC-1231105-01 na strani 27 te ponudbe. Glede na to, da se ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika prične s stranjo 0 (nič) - Krovna izjava, ter da je Razpisni obrazec 1 označen s stranmi 2 in 4 in da se uvod v ponudbo št. KC-1231105-01 nahaja na strani 27 ponudbene dokumentacije, gre ugotoviti, da izbrani ponudnik res ni predložil t.i. funkcionalnosti, zahtevanih z Razpisnim obrazcem 1, neposredno kot v prilogo k temu obrazcu, pač pa na strani 27, na kar se izbrani ponudnik tudi izrecno sklicuje v priloženem Razpisnem obrazcu 1. Vsled tega ponudba izbranega ponudnika zgolj iz tega razloga ne more biti nepravilna v smislu 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1.

Vezano na očitek vlagatelja, da je izbrani ponudnik na obrazcu 6 zapisal "Rok izdelave 25 dni", v pogodbi pa je zapisal varianto "Rok izdelave 35 dni od podpisa pogodbe.", zaradi česar ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, Državna revizijska komisija na osnovi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je v Razpisnem obrazcu 7 v drugem odstavku 2. člena naročnik zapisal tekst "Izvajalec se obvezuje, da bo opravil dela po tej pogodbo najkasneje (varianta maksimalno 35 dni od podpisa pogodbe), kar za naročnika predstavlja skrajni rok za izvedbo del.", v Razpisnem obrazcu 6 pa je predvidel v točki 2 prostor za vpis roka izdelave v dneh. Nadalje Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je le-ta v Razpisnem obrazcu 6 v točki 2 vpisal kot rok izdelave 25 dni, v Razpisnem obrazcu 7 (Pogodba), ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, pa je v drugem odstavku 2. člena glede roka izdelave tekst kot ga je zapisal naročnik. Zatorej, vezano predmetni očitek vlagatelja, le-temu ni mogoče pritrditi, da je izbrani ponudnik zapisal v Pogodbi varianto "rok izdelave 35 dni od podpisa pogodbe", saj tega podatka ni zapisal izbrani ponudnik, temveč ga je zapisal v Razpisni obrazec 7 (Pogodba) že naročnik v fazi priprave razpisne dokumentacije. Glede na navedeno je predmetni očitek vlagatelja neutemeljen.

V povezavi z očitkom vlagatelja, da pogodba izbranega ponudnika nima bistvenih elementov, ker v njej ni zapisan predmet pogodbe, Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v Razpisni obrazec 7 (Pogodba) razpisne dokumentacije ugotavlja, da je naročnik v prvem odstavku 2. člena zapisal "Pogodbeni stranki se dogovorita, da je predmet pogodbe izdelava spletnih baz, ki vsebuje (podatki iz ponudbe ponudnika)", pod tem tekstom pa je pustil prazen prostor z devetimi alinejami. Nadalje je naročnik v podtočki g) točke 5 "Zahtevani dokumenti" poglavja III (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) zahteval "Izpolnjen, podpisan, žigosan, parafiran vzorec pogodbe - Razpisni obrazec 7", pri čemer izbrani ponudnik v prvem odstavku 2. člena Razpisnega obrazca 7 (Pogodba), ki ga je predložil v svoji ponudbi, v delu, kjer je naročnik predvidel prazen prostor z devetimi alinejami, ni vpisal ničesar. Vsled navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik, s tem ko pri predmetu pogodbe v 2. členu ni vpisal podatkov iz ponudbe, ni izpolnil zahteve naročnika iz citirane podtočke po izpolnitvi vzorca pogodbe - Razpisnega obrazca 7, navedba vlagatelja v zvezi s tem pa je utemeljena.

Glede očitka vlagatelja, da je naročnik v podtočki g) točke 5 "Zahtevani dokumenti" zahteval "Izpolnjen, podpisan, žigosan, parafiran vzorec pogodbe - Razpisni obrazec 7", pogodba izbranega ponudnika pa ne ustreza izrecni zahtevi naročnika, zaradi česar je kršena zahteva naročnika iz točke 4 "pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik", kjer je zapisano, da mora ponudnik priložiti spodaj zahtevane dokumente, potrdila (lahko tudi fotokopije) in izpolnjene obrazce, saj bo v nasprotnem primeru izločen iz postopka nadaljnjega obravnavanja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva navedba preveč splošna in pavšalna, da bi jo bilo mogoče presojati. Vlagatelj namreč ne pojasni konkretno, katerih zahtev naj ne bi še izpolnil izbrani ponudnik v Razpisnem obrazcu 7 (z izjemo očitka, da ni zapisal predmeta pogodbe, do katerega se je Državna revizijska komisija že predhodno opredelila). Ker vlagatelj za utemeljitev svoje trditve ni podal argumentov, kot bi to moral skladno s pravili o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena (ki izhajajo iz smiselne uporabe postopkovnih pravil Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju: ZPP, členi 7, 212 in naslednji, v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN), je Državna revizijska komisija to vlagateljevo navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Vezano na očitek vlagatelja, da so pri podrobnejšem opisu rešitve v ponudbi izbranega ponudnika le 2., 3., 4. in 5. stran, manjka pa 1. stran, zaradi česar po vlagateljevem mnenju opis rešitve vsebinsko ne ustreza zahtevam naročnika, in je zato nepopoln, Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je le-ta na koncu ponudbe predložil dokument z naslovom "Razširitev registracijsko informacijskega sistema za potrebe poklicnih kvalifikacij z registri izdanih certifikatov nacionalnih poklicnih kvalifikacij, imetnikov licenc za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter reguliranih poklicev; OZNAKA PROJEKTA: izvedba REGISTROV; Prijava na javni razpis št. JN 1/2005; ponudba št. KC-1231105-01", ki vsebuje 13 strani, pri čemer ima prva stran navedenega dokumenta z modrim črnilom zapisano številko 27 v spodnjem desnem kotu, medtem ko so naslednje strani tega dokumenta v spodnjem desnem kotu oštevilčene z natisnjenimi številkami 2 do 13. Državna revizijska komisija na osnovi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da prvo stran navedenega dokumenta predstavlja uvod oziroma t.i. naslovna stran tega dokumenta, ki ji sledijo strani, oštevilčene s stranmi 2 (Kazalo) do 13, in zatorej ni mogoče slediti očitku vlagatelja, da manjka stran 1 oziroma prva stran. Posledično torej tudi mogoče trditi, da je navedeni dokument v ponudbi izbranega ponudnika zaradi t.i. manjkajoče 1. strani nepopoln. Glede na navedeno je predmetni očitek vlagatelja neutemeljen.

V zvezi z očitkom vlagatelja, da cena vzdrževanja 0,00 SIT sploh ni cena, ter da je naročnik v fazi ocenjevanja ponudb spremenil vnaprej postavljena merila in na ta način omogočil izbranemu ponudniku, da je bil izbran, Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v točki 10 (Merila in način ocenjevanja ponudb) poglavja III (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) določil naslednja merila (enaka merila je naročnik objavil tudi v objavi javnega razpisa za predmetno javno naročilo), ki jih je v nadaljevanju iste točke tudi obrazložil, in sicer:
- cena - 60 točk,
- rok izvedbe - 5 točk,
- redno vzdrževanje - 10 točk (iz obrazložitve meril v nadaljevanju citirane točke izhaja, da gre za ceno vzdrževanja),
- reference - 10 točk,
- funkcionalnosti - 15 točk.
Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005, v tabeli točkovanja točkoval obe ponudbi (ponudbo izbranega ponudnika in ponudbo vlagatelja) po merilih "Cena izdelave" (60 točk), "Cena vzdrževanja" (10 točk), "Rok izvedbe" (5 točk), "Reference" (10 točk) in "funkcionalnosti" (15 točk). Ob tem je naročnik v preglednici seštel točke, ki so jih posamezni ponudniki prejeli v okviru merila "Cena izdelave" in "Cena vzdrževanja", ter ta seštevek poimenoval "skupna cena".
Na podlagi zapisanega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni spremenil vnaprej postavljenih meril za ocenjevanje, s tem ko je v rubriki "Skupna cena" zapisal seštevek točk po merilih "Cena izdelave" in "Cena vzdrževanja". Prav tako se Državna revizijska komisija ne more strinjati z vlagateljem, da cena 0,00 SIT za redno vzdrževanje kot jo je navedel izbrani ponudnik v svoji ponudbi, ni cena, saj je cena lahko tudi 0,00 SIT. Se pa Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem, da je naročnik pri ponudbi izbranega ponudnika napačno določil število točk v rubriki "Skupna cena". Iz števila točk, navedenih v tej "rubriki", namreč izhaja, da naročnik pri seštevku ni izhajal iz števila točk, ki bi jih v okviru merila "Cena izdelave" in "Cena vzdrževanja" dobil na podlagi formule, ki jo je sam oblikoval. Namesto seštevkov dveh meril, je namreč naročnik obe ceni seštel in jih s tem združil v eno merilo. Naročniku gre torej očitati, da ni pravilno uporabil meril, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji. Najverjetneje gre takšno ravnanje pripisati dejstvu, da (kot je bilo že ugotovljeno) ponudb s ceno 0,00 sploh ni bilo mogoče ovrednotiti, vendarle gre ugotoviti, da za takšno ravnanje ni najti pravne podlage v ZJN-1. Pri ocenjevanju, ki ga je opravil naročnik, je tako očitno prišlo do kršitve 50. člena ZJN-1.

Glede na vse ugotovitve Državne revizijske komisije, vezane na zahtevek za revizijo, z dne 21.12.2005, je Državna revizijska komisija sledila predlogu vlagatelja po razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Pred vsebinsko obravnavo vlagateljevega revizijskega zahtevka, z dne 04.01.2006, je Državna revizijska komisija preverila, ali v slednjem vlagatelj podaja enak zahtevek, kot izhaja iz revizijskega zahtevka, z dne 21.12.2005. Skladno z določili tretjega odstavka 189. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, se namreč dokler pravda teče, ne more o istem zahtevku začeti nova pravda med istimi strankami; če se taka pravda začne, sodišče zavrže tožbo. Ob tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v revizijskem zahtevku, z dne 21.12.2005, postavil zahtevek po razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005, v svojem revizijskem zahtevku, z dne 04.01.2006, pa je postavil zahtevek po razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005, obrazložene odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 23.12.2005, in popravka odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.12.2005. Ker je vlagatelj v revizijskem zahtevku, z dne 04.01.2006, postavil enak zahtevek v delu, ki se nanaša na razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo, z dne 04.01.2006, v delu, ki se nanaša na zahtevo po razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005, skladno s tretjim odstavkom 189. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zavrgla. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da je dopusten vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 04.01.2006, v delu, ki se nanaša na zahtevo po razveljavitvi obrazložene odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 23.12.2005, in popravka odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.12.2005.

Državna revizijska komisija je v okviru revizijskega postopka dalje preverila utemeljenost zahtevka za revizijo, z dne 04.01.2006, v delu, ki se nanaša na zahtevo po razveljavitvi obrazložene odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 23.12.2005, in popravka odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.12.2005.

Z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik potem, ko je ponudnikom že posredoval odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, izvedel ponovno točkovanje ponudb, o čemer je izdal dne 22.12.2005 popravek odločitve o oddaji javnega naročila, ki pa jo je vročil izbranemu ponudniku in vlagatelju. Ob ponovnem točkovanju obeh prispelih ponudb je naročnik spremenil točkovanje, tako da je vlagatelj prejel skupno 84,10 točke (namesto prvotnih 87,45 točke), izbrani ponudnik pa nespremenjeno število točk, to je skupno 97,50 točke.

Vezano na konkretni popravek odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.12.2005, gre izpostaviti, da je Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah (npr. 018-058/05, 018-162/05) zapisala, da sme naročnik svojo že sprejeto odločitev o oddaji javnega naročila spremeniti le v postopku pravnega varstva, torej v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Zapisano stališče Državne revizijske komisije gre interpretirati v smislu zahteve, da naročnik po izdaji odločitve o oddaji naročila, razen v postopku pravnega varstva, le-te ne sme spreminjati v delu, v katerem se nanaša na izbor najugodnejšega ponudnika, obenem pa niti v delu, kjer se ta nanaša na ugotovitev položaja ostalih ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila. Tako naročniku po izdaji odločitve o oddaji naročila (razen v primeru vloženega zahtevka za revizijo), poleg izbire najugodnejšega ponudnika, ni dovoljeno spreminjati tudi svojih odločitev o pravilnosti, primernosti ali sprejemljivosti ponudb ostalih ponudnikov, odločitev o točkovanju ponudb ostalih ponudnikov in podobno.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da naročnik ni imel pravne podlage za popravek odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.12.2005, niti v ZJN-1, niti v ZRPJN, saj iz spisovne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ne izhaja, da bi jo spreminjal oziroma popravljal na osnovi obravnave zahtevka za revizijo. V tem delu je torej vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 04.01.2006, utemeljen.

Vezano na očitek vlagatelja v zahtevku za revizijo, z dne 04.01.2006, da je naročnik popravek odločitve o oddaji javnega naročila vročil vlagatelju zahtevka za revizijo, namesto pooblaščencu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku ne pojasni, kako mu je takšno naročnikovo ravnanje povzročilo škodo. Prav tako iz spisovne dokumentacije ne izhaja, da je vlagatelju iz tega naslova v konkretnem primeru nastala škoda. Glede na navedeno Državna revizijska komisija v tem delu ni presojala (ne)pravilnosti ravnanja naročnika.

Z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila gre nadalje ugotoviti, da je naročnik pooblaščencu vlagatelja posredoval obrazloženo odločitev o oddaji javnega naročila dne 23.12.2005 (datum sprejema na pošto, razviden iz povratnice), ter da je pooblaščenec vlagatelja le-to prejel 27.12.2005 (datum vročitve na povratnici). Na osnovi primerjave obrazložene odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 23.12.2005, in popravka odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.12.2005, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tabela točkovanja v obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, identična tabeli točkovanja, ki jo naročnik navedel v popravku odločitve o oddaji javnega naročila. V t.i. popravljeni tabeli je vlagatelj prejel skupno 84,10 točke (po merilu cena izdelave 55,42 točke, po merilu cena rednega vzdrževanja pa 0,00 točke). Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v odločitvi o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005, v tabeli točkovanja vlagatelj prejel skupno 87,45 točke, pri čemer ni razvidno pri merilu cena izdelave in merilu cena rednega vzdrževanja, koliko točk sta prejela izbrani ponudnik in vlagatelj, temveč je v vrstici Skupna cena razvidno, da je izbrani ponudnik prejel seštevek 70,00 točk, vlagatelj pa 58,77. Glede na vse navedeno je navedba vlagatelja v zahtevku za revizijo, z dne 04.01.2006, "da je naročnik v odločitvi z dne 30.11.2005 napačno ovrednotil ponudbo vlagatelj, saj je zapisal, da je le-ta skupaj zbral 84.10 točk, kar pomeni, da mu ni priznal vseh točk v skladu s predloženo ponudbo in upoštevajoč merila za izbiro. Tako vlagatelj zahtevka za revizijo pod merilom cena izdelave ni prejel nobene točke. Enako se je zgodilo pod merilom cena vzdrževanja.", nejasna in ni mogoče razbrati kateri dokument oziroma kaj izpodbija vlagatelj. Vsled navedenega Državna revizijska komisija ni mogla vsebinsko presoditi o navedeni vlagateljevi navedbi v zahtevku za revizijo, z dne 04.01.2006. Opozoriti pa gre, kot je bilo že predhodno ugotovljeno, da ponudbe, ki ima ceno vzdrževanja 0,00 SIT, glede na postavljeno formulo v razpisni dokumentaciji za merilo "redno vzdrževanje", po tem merilu ni mogoče ovrednotiti.

Vezano na ugotovitev Državne revizijske komisije, da je tabela točkovanja v obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila identična tabeli točkovanja, ki jo naročnik navedel v popravku odločitve o oddaji javnega naročila, v povezavi z ugotovitvijo Državne revizijske komisije, da naročnik ni imel pravne podlage za popravek odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.12.2005, niti v ZJN-1, niti v ZRPJN, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tudi obrazložena odločitev v delu, ki se nanaša na popravek tabele točkovanja, brez pravne podlage v ZJN-1 oziroma ZRPJN. S tem posledično Državna revizijska komisija ugotavlja, da obrazložena odločitev, z dne 23.12.2005, vsebinsko v celoti ne predstavlja obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.11.2005. Zato je bilo potrebno navedena dva dokumenta razveljaviti.

Glede na vse ugotovitve Državne revizijske komisije, vezane na zahtevek za revizijo, z dne 04.01.2006, je Državna revizijska komisija sledila predlogu vlagatelja v delu, ki se nanaša na zahtevo po razveljavitvi obrazložene odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 23.12.2005, in popravka odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 22.12.2005.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer vezano na zahtevek za revizijo, z dne 21.12.2005, takso v višini 100.000,00 SIT, strošek zahteve za revizijo v višini 1000 točk, materialne stroške 3% ter 20% DDV, vezano na zahtevek za revizijo, z dne 04.01.2006, pa takso v višini 100.000,00 SIT, strošek zahteve za revizijo v višini 1000 točk, materialne stroške 3% ter 20% DDV. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka.
Državna revizijska komisija je priznala vlagatelju kot potrebne stroške, vezano na zahtevek za revizijo, z dne 21.12.2005, strošek plačila takse v višini 100.000,00 SIT, strošek za sestavo revizijskega zahtevka, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03), v višini 800 odvetniških točk z materialnimi stroški v višini 16 odvetniških točk (skladno s tretjim odstavkom 13. člena Odvetniške tarife 2% od 800 točk) in povečano za 20% DDV, kar skupaj znese 107.712,00 SIT. Skupaj znašajo priznani stroški, vezani na zahtevek za revizijo, z dne 21.12.2005, 207.712,00 SIT.
Državna revizijska komisija je priznala vlagatelju kot potrebne stroške, vezano na zahtevek za revizijo, z dne 04.01.2006, strošek plačila takse v višini 100.000,00 SIT, strošek za sestavo revizijskega zahtevka, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03), v višini 800 odvetniških točk z materialnimi stroški v višini 16 odvetniških točk (skladno s tretjim odstavkom 13. člena Odvetniške tarife 2% od 800 točk) in povečano za 20% DDV, kar skupaj znese 107.712,00 SIT. Skupaj znašajo priznani stroški, vezani na zahtevek za revizijo, z dne 04.01.2006, 207.712,00 SIT.
Skupno mora naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 415.424,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po preteku tega roka pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.

Naročnik je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevkoma za revizijo ugodila, četrti odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov naročniku, nastalih z revizijo, veže na neutemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti naročnikovo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 4. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 17.02.2006

mag. Metka Cerar
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana,
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana,
- KIVI COM d.o.o., Kidričeva ul. 3a, Slovenj Gradec,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.