018-040/2006 Komunala d.o.o., Murska Sobota

Številka: 018-40/06-34-421

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za prevzem in odstranjevanje nenevarnih odpadkov - blata - mulja iz skupne čistilne naprave odpadnih vod v Murski Soboti, ki vsebuje nalaganje, transport, razlaganje in odstranjevanje blata mulja iz skupne čistilne naprave odpadnih vod v Murski Soboti in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja LETNIK SAUBERMACHER d.o.o., Spodnji Porčič 4a, Lenart, ki ga zastopa odvetnik dr. Konrad Plauštajner, Gledališki trg 8/1, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika KOMUNALA javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.2.2006

ODLOČILA

1. Naročnikova odločitev o razveljavitvi celotnega postopka oddaje javnega naročila "prevzem in odstranjevanje nenevarnih odpadkov - blata - mulja iz skupne čistilne naprave odpadnih vod v Murski Soboti, ki vsebuje nalaganje, transport, razlaganje in odstranjevanje blata mulja iz skupne čistilne naprave odpadnih vod v Murski Soboti", kot je razvidna iz sklepa št. JN-001/05-16 z dne 20.1.2006, se razveljavi.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti ponovno, in sicer v mejah le-tega, skladno z 2. členom ZPP.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.8.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 81/05 z dne 2.9.2005 pod številko objave Ob-23444/05. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 14.10.2005 je razvidno, da je naročnik prejel pet pravočasnih ponudb.

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 2.11.2005, iz katerega je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje KOGAL d.o.o., Slovenska 43, šentilj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), je vlagatelj z vlogo z dne 24.11.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila razveljavi v delu, ki se nanaša na izbiro najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zatrjeval, da ponudba izbranega ponudnika tako po formalni kot tudi po vsebinski strani ni pravilna, saj naj ne bi izpolnjevala vseh zahtev razpisne dokumentacije.

Ker se naročnik v sklepu z dne 7.12.2005, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, ni opredelil do vseh vlagateljevih navedb, je Državna revizijska komisija dne 5.1.2006 izdala sklep št. 018-407/05-34-39, s katerim je naročniku naložila, naj v skladu s 16. členom ZRPJN ponovno odloči o zahtevku za revizijo in se pri tem opredeli do vseh revizijskih navedb.

Naročnik je dne 20.1.2006 izdal sklep št. JN-001/05-16, iz katerega je razvidno, da je za vlagateljev zahtevek za revizijo ugotovil, da je delno utemeljen, zaradi česar je postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavil, vlagatelju pa je priznal stroške v višini plačane takse. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je bilo iz razpisne dokumentacije razvidno, katere zahteve mora ponudnik izpolnjevati v ponudbi, in pojasnil, zakaj je ponudbo izbranega ponudnika obravnaval kot pravilno. Naročnik je navedel, da je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo po pregledu vseh ponudb ugotovil, da pri oddaji javnega naročila ni v celoti upošteval določil Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), zato je odločil, da je vlagateljev zahtevek delno utemeljen. Glede na to ter glede na veljavnost same ponudbe se je odločil, da bo postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil in izvedel nov javni razpis.

Vlagatelj je v vlogi z dne 25.1.2006 navedel, da je naročnikov sklep z dne 20.1.2006 nerazumljiv, saj bi se lahko nanašal le na razveljavitev dela postopka oddaje javnega naročila, ne pa na celoten postopek. Vlagatelj je oporekal le izbiri najugodnejšega ponudnika, naročnik ali Državna revizijska komisija pa preko revizijskega zahtevka ne moreta odločati. Po mnenju vlagatelja se želi naročnik s tem izogniti odločanju o izbiri najugodnejšega ponudnika in namerava ponoviti postopek s prilagojenimi razpisnimi pogoji. Vlagatelj zato predlaga, da se dokumentacija ponovno pošlje Državni revizijski komisiji v presojo.

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 30.1.2006 pozval, naj se opredeli, ali njegova vloga z dne 25.1.2006 predstavlja zahtevek za revizijo in naj v tem primeru plača takso, sicer bo vlogo s sklepom zavrgel.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 1.2.2006 obvestil, da ni vložil ponovnega zahtevka za revizijo, temveč v smislu 17. člena ZRPJN od njega zahteva, da zadevo odstopi Državni revizijski komisiji.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 3.2.2006 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteval razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na izbiro najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj je torej postavil jasen revizijski predlog, ki se nanaša na razveljavitev naročnikove odločitve o dodelitvi javnega naročila. Iz sklepa z dne 20.1.2006 je razvidno, da je naročnik ugotovil delno utemeljenost zahtevka za revizijo in da je predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil.

Iz določil 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na temelju petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da je naročnik v revizijskem postopku dolžan odločati v mejah zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju zgoraj zapisanih ugotovitev glede dejanskega stanja zadeve in ob upoštevanju opredeljene pravne podlage ugotavlja, da naročnik v postopku presoje utemeljenosti vlagateljevega revizijskega zahtevka ni odločal v mejah le-tega, saj je kljub vlagateljevi zahtevi po razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila, v okviru odločanja o zahtevku za revizijo, razveljavil celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija naročnikovo odločitev o razveljavitvi celotnega postopka oddaje javnega naročila "prevzem in odstranjevanje nenevarnih odpadkov - blata - mulja iz skupne čistilne naprave odpadnih vod v Murski Soboti, ki vsebuje nalaganje, transport, razlaganje in odstranjevanje blata mulja iz skupne čistilne naprave odpadnih vod v Murski Soboti", kot je vsebovana v njegovem sklepu št. JN-001/05-16 z dne 20.1.2006, razveljavila. Državna revizijska komisija naročniku na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZRPJN nalaga, da ponovno odloči o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 24.11.2005, in sicer v mejah le-tega, skladno z 2. členom ZPP. Ob tem mora naročnik odločiti tudi o stroških, ki jih je v revizijskem postopku priglasil vlagatelj.

Državna revizijska komisija ob zapisanem pripominja, da mora naročnik v primeru, če bo zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila, obenem pa bo pred ponovnim ocenjevanjem ponudb ugotovil, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, z ločenim sklepom odločiti, da se javni razpis ponovi, ponudnikom pa mora na njihovo zahtevo povrniti stroške, za katere predložijo dokazila (drugi odstavek 25. člena ZJN-1). Tudi v primeru, če bo pri morebitnem ponovnem ocenjevanju ponudb ugotovil, da je le-te potrebno zavrniti (na podlagi 76. ali 77. člena ZJN-1), mora naročnik o tem izdati ločen sklep. Zoper oba navedena sklepa imajo ponudniki možnost uveljavljati pravno varstvo v skladu z določili ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 14.2.2006

Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- KOMUNALA javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota
- Odvetnik dr. Konrad Plauštajner, Gledališki trg 8/1, Celje
- KOGAL d.o.o., Slovenska 43, šentilj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.