018-042/2006 Psihiatrična klinika Ljubljana - popravni sklep

Številka: 018-42/06-33-515 P O P R A V N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega in drugega odstavka 328. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99, 96/02 in 2/04) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice mag. Metke Cerar in predsednika dr. Aleksija Mužine kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za čiščenje poslovnih prostorov Psihiatrične klinike Ljubljana, v zvezi s sklepom, št. 018-42/06-33-471, dne 21.02.2006

ODLOČILA

Sklep Državne revizijske komisije, št. 018-42/06-33-471, z dne 16.02.2006, se spremeni tako, da se v izreku sklepa, v 1. točki, spremeni besedilo: "z dne 06.02.2006, z dne 31.01.2006", tako da se po novem glasi:

"1. Pritožbi, z dne 06.02.2006, se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, z dne 31.01.2006".

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za čiščenje poslovnih prostorov Psihiatrične klinike Ljubljana na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Cleaning družba za trgovino in storitve d.o.o., Cesta 24 junija 25, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA, Studenec 48, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.02.2006 sprejela sklep št. 018-42/06-33-471.

V izreku sklepa Državne revizijske komisije št. 018-42/06-33-471, z dne 16.02.2006, s katerim je Državna revizijska komisija pritožbi ugodila in razveljavila naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, je prišlo do očitne pisne napake, saj je bilo pomotoma zapisano besedilo "z dne 18.01.2006 in št. 0010/05 JF, z dne 12.01.2005".

Celoten izrek v 1. točki se tako po novem (pravilno) glasi:

"1. Pritožbi, z dne 06.02.2006, se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep, z dne 31.01.2006".

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.06.2006

predsednik senata:
JožefKocuvan,univ.dipl.ek. član Državne revizijske komisijeVročiti:
- PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA, Studenec 48, Ljubljana
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.