018-044/2006 Mestna občina Ljubljana

Številka: 018-44/06-33-462

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99,110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodele kot predsednika senata ter članov mag. Metke Cerar in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "za izbiro dobavitelja posipnega materiala za izvajanje zimske službe na javnih cestah v MOL v sezoni 2005/2006" in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja DROGA KOLINSKA d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.02.2006 soglasno

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.06.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku "za izbiro dobavitelja posipnega materiala za izvajanje zimske službe na javnih cestah v MOL v sezoni 2005/2006", predmetni javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 64/2005 pod št. objave Ob-19190/05.

Naročnik je dne 21.12.2005 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 430-209/2005-53-BL, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 16.01.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da izbrani ponudnik ne razpolaga z ustreznimi dokazi, ki bi potrjevali njegove reference, zaradi česar ponudba izbranega ponudnika ne ustreza pogojem razpisne dokumentacije, hkrati pa vlagatelj navaja, da izbranega ponudnika ni moč šteti kot ponudnika za dobavo posipnih materialov, ampak zgolj kot izvajalca zimske službe, zaradi česar je potrebno ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz nadaljnjega postopka. V zahtevku za revizijo vlagatelj opredeljuje dobavitelja soli in izvajalca zimske službe in razlike med obema. Vlagatelj navaja, da je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da se vse v referencah navedene količine soli nanašajo na sol porabljeno v procesu izvajanja zimske službe in v nadaljevanju zahtevka za revizijo navaja podatke Statističnega urada RS o uvozu soli in količine soli, ki naj bi jih izbrani ponudnik za izvajanje zimske službe v obdobju od leta 1999-2005 kupoval od treh dobaviteljev. Vlagatelj zaključuje, da naj bi bile količine dobavljene soli, kot jih je izbrani ponudnik navedel v ponudbi bistveno višje od količine soli, ki naj bi bila, po oceni vlagatelja, sploh dobavljena, vsled česar vlagatelj v ponudbi izbranega ponudnika navedene količine, označuje kot zavajujoče. Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik ni mogel prodati lokalnim skupnostim v referencah navedenih količin soli, saj po mnenju vlagatelja z njimi enostavno nikoli ni razpolagal.
Vlagatelj predlaga, da se po uradni dolžnosti na podlagi predloženih listin ugotovijo količine soli, s katerimi je izbrani ponudnik dejansko razpolagal in se s tem ugotovi, ali je izbrani ponudnik navedene količine soli tudi predhodno kupil. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve naročnika vsebovane v Obvestilu o oddaji javnega naročila št. 430-209/2005-53-BL, z dne 21.12.2005, ter, da se ponudbo izbranega ponudnika izloči iz nadaljnje obravnave in izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj podredno predlaga, da je bila razpisna dokumentacija v točki 3.7.8. Reference premalo natančna, zato naj se predmetni javni razpis razveljavi in naročniku naloži, da pripravi nov razpis z natančnejšo definicijo zahtevanih referenc, ki bo nedvoumno razlikovala med dobaviteljem soli in izvajalcem zimske službe. Vlagatelj priglaša povrnitev stroškov vplačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je dne 27.01.2006 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, št. 430-209/2005-64/BL, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je iz obrazložitve Obvestila o izbiri št. 430-209/2005-33/BL, z dne 11.10.2005 razvidno, da je ponudnika CPK d.d., Koper (zdajšnji izbrani ponudnik) izločil iz nadaljnje obravnave. To dejanje je sprožilo vložitev revizijskega zahtevka s strani ponudnika CPK d.d., ki je postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija je dne 29.11.2005 sprejela sklep št. 018-354/05-33-2927, s katerim je ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila odločitev vsebovano v Obvestilu o izbiri št. 430-209/2005-33/BL, z dne 11.10.2005. Naročnik navaja, da je bil skladno s sklepom Državne revizijske komisije dolžan izdati novo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in je moral priznati reference, ponudniku CPK d.d., Koper, katerim je sam sicer oporekal.

Državna revizijska komisija poudarja, da mora skladno z določili ZRPJN o zahtevku za revizijo na prvi stopnji odločiti naročnik. Po prejemu zahtevka za revizijo je naročnik zavezan k opravi določenih procesnih dejanj in sicer, mora skladno z določilom 9. člena ZRPJN preveriti ali je zahtevek za revizijo vložila upravičena oseba ter, skladno z določilom 12. člena ZRPJN preveriti, ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen ter vložen pravočasno. Po preverjanju procesnih predpostavk je naročnik, skladno z določilom 16. člena ZRPJN, zavezan sprejeti meritorno odločitev o zahtevku za revizijo, pri čemer mora biti njegova odločitev, glede na določilo 324. oziroma 331. člena Zakona v pravdnem postopku (Uradni list RS, 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05), v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, obrazložena. Naročnik mora odločitev o zahtevku za revizijo sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo ter jo v pisni obliki posredovati vlagatelju zahtevka za revizijo.

Določilo prvega odstavka 16. člena ZRPJN med drugim določa, da naročnik po preverjanju procesnih predpostavk, odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zahtevek za revizijo zavrne.
V predmetnem revizijskem postopku Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik navedb revizijskega zahtevka, v katerih mu vlagatelj očita kršitev določil ZJN-1, ni vsebinsko obravnaval in se do zahtevka za revizijo ni meritorno opredelil. Naročnik mora po preveritvi vseh procesnih predpostavk, skladno z določilom prvega odstavka 16. člena ZRPJN, o vloženem zahtevku za revizijo meritorno odločiti, saj se postopek pred Državno revizijsko komisijo lahko nadaljuje le v primerih, kot jih predvidevata določilo drugega odstavka 16. člena in prvega odstavka 17. člena ZRPJN.

V obrazložitvi Odločitve o zahtevku za revizijo št. 430-209/2005-64/BL, z dne 27.01.2006, naročnik navaja, da je bil po prejemu sklepa Državne revizijske komisije št. 018-354/05-33-2927, z dne 29.11.2005, dolžan izdati novo odločitev, zato je moral priznati reference ponudniku CPK d.d., Koper, čeprav jim je sam oporekal. Državna revizijska komisija opozarja naročnika, da ima zgolj kasatorična pooblastila (ne pa tudi reformatoričnih), kar pomeni, da lahko ugotovi (ne)zakonitost naročnikovega ravnanja, ne more pa nadomestiti naročnikovih odločitev ali ravnanj oziroma sprejeti druge odločitve namesto naročnika, vsled česar naročnikovi obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo št. št 430-209/2005-64/BL, z dne 27.01.2006, ni moč slediti.

S tem je utemeljena odločitev iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 15.02.2006

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- DROGA KOLINSKA d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana
- CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.