018-050/2006 DARS d.d.

Številka: 018-050/2006-34-537

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana mag. Francija Kodele kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine kot člana senata in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Hoče-Arja vas; AC priključek Celje - vzhod (Ljubečna) - I. etapa - novogradnja" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki so ga vložili skupni ponudniki J.V. Vegrad, d. d., Velenje + GP Planum, AD, Beograd + GP Mostogradnja, AD, Beograd + Ginex International, d. o. o., Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 2. 2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 17. 8. 2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za Hoče-Arja vas; AC priključek Celje - vzhod (Ljubečna) - I. etapa - novogradnja, št. 2005/00151. Naročnik je objavil javni razpis v Uradnem listu RS, št. 79/2005 z dne 26. 8. 2005, pod številko objave Ob-22839/05, in podaljšanje roka za predložitev ponudb v Uradnem listu RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005, pod številko objave Ob-27332/05. Naročnik je javni razpis objavil tudi v Uradnem listu Evropskih skupnosti, št. 161/2005 z dne 23. 8. 2005, pod številko objave 160640-2005.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 402-26/05-RPP-SS-151 z dne 18. 10. 2005, je razvidno, da je naročnik prejel sedem pravočasnih ponudb. Naročnik je 27. 12. 2005 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, št. 402-26/05-RPP-151, ki jo je 29. 12. 2005 poslal ponudnikom. Iz odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik izbral ponudbo ponudnika CMC, d. d., Celje (v nadaljevanju: izbrana ponudba). Naročnik je 6. 1. 2006 ponudnikom ponovno poslal odločitev o oddaji javnega naročila, ki jo je spremljal spremni dopis, št. 402-26/05-701/151, iz katerega izhaja, da je naročnik ugotovil, da je iz odločitve o oddaji javnega naročila, ki jo je ponudnikom poslal 29. 12. 2005, pomotoma izpadla druga stran odločitve o oddaji javnega naročila, zato je ponudnikom poslal integralno besedilo te odločitve o oddaji javnega naročila

Vlagatelj je z dopisom z dne 6. 1. 2006 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji tega javnega naročila in vpogled v izbrano ponudbo. Naročnik je vlagatelju 12. 1. 2006 poslal dodatno obrazložitev, št. 402-15/06-BD 2005/00151, in mu sporočil, da lahko 16. 1. 2006 vpogleda v izbrano ponudbo. O vpogledu je bil sestavljen zapisnik, št. 402-26/06-300-151.

Vlagatelj je 18. 1. 2006 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel 20. 1. 2006. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik ravnal povsem v smislu načela formalnosti, saj je ocenil vlagateljevo ponudbo kot nepravilno zgolj zaradi pomanjkanja "parafa" oziroma podpisa na vzorcih bančnih garancij, vendar pa bi moral naročnik upoštevati tudi temeljno načelo ekonomičnosti, saj je vlagatelj vse zahtevane obrazce potrdil, saj je nanje odtisnil svoj žig, kar pomeni, da se je z vsebino obrazca garancije strinjal. Vlagatelj tudi trdi, da je izbrana ponudba nepravilna, ker iz naročnikovih Navodil ponudnikom, poglavje 10, izjava 5.1.p - dokazilo o zagotovitvi uporabe zemljišča izhaja, da mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi uporabe zemljišča (predpogodbo, izjavo, soglasje itd.), iz dokazil pa mora biti razvidno, da ima ponudnik na lastne stroške zagotovljeno zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča (izgradnjo pomožnih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in železokrivilske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in prostore za mehanizacijo), zemljišča za svojo upravno tehnično bazo (upravni in bivalni del gradbišča), zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo, iz izbrane ponudbe pa je razvidno, da je izbrani ponudnik CMC, d. d., Celje sicer priložil lastno izjavo kot dokazilo o zagotovitvi uporabe zemljišča, vendar nepopolno, saj je iz njegove izjave razvidno zgolj, da ima zagotovljeno zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, iz izjave pa ni razvidno, da ima zagotovljena zemljišča tudi za svojo organizacijo gradbišča, za svojo upravno tehnično bazo, za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo. Vlagatelj trdi, da bi moral naročnik zaradi navedenega izbrano ponudbo oceniti kot nepravilno. Vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi, ugotovi, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, in razveljavi dosedanji postopek oddaje javnega naročila ter ugotovi, da je ponudba vlagatelja pravilna in najugodnejša. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev vseh stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je 31. 1. 2006 sprejel sklep, št. 402-14/06 2005/00151/BD, s katerim je zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil kot neutemeljena. Obrazložitev razlogov za zavrnitev zahtevka za revizijo je razvidna iz zapisnika seje strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila z dne 27. 1. 2006. V tej obrazložitvi je navedeno, da je bila vlagateljeva ponudba ocenjena kot nepravilna, ker ni izpolnjevala tako zahteve iz točke 13.1./b) 9 kot točke 5.1 p) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naročnik navaja, da je vlagatelj vzorce bančnih garancij iz poglavja 8 le žigosal, ni pa jih tudi podpisal, kar pa ni dovolj glede na izrecno navedbo, da morajo ponudniki vzorce bančnih garancij potrditi in podpisati, v zvezi z zahtevo za predložitev ustreznih dokazov za izkazovanje razpolaganja s potrebnimi zemljišči pa naročnik navaja, da je vlagatelj podal izjavo, da bo v primeru izbora na lastne stroške zagotovil zemljišča in predložil ustrezna dokazila. Naročnik je ocenil, da je ta izjava dana pod pogojem in da ne ustreza zahtevam naročnika, po katerih bi moral ponudnik predložiti dokazilo, da že razpolaga z ustreznimi zemljišči. Naročnik tudi ugotavlja, da vlagatelj niti ne izpodbija te druge navedbe, zato meni, da je njegov interes za dodelitev naročila v smislu 9. člena ZRPJN vprašljiv. V zvezi z vlagateljevo navedbo, da je izbrana ponudba nepravilna, naročnik utemeljuje njeno pravilnost s tem, da je izbrani ponudnik predložil lastno izjavo ter dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor, navaja pa tudi, da je iz splošno znanih dejstev znano, da ima izbrani ponudnik ustrezna zemljišča in ustrezne prostorske kapacitete v neposredni bližini gradbišča, saj ima ponudnik v bližini gradbišča tudi svoj sedež.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 3. 2. 2006 obvestil, da želi nadaljevati s postopkom pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 402-15/06 2005/00151/DB-II z dne 14. 2. 2005, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN pa v primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo pravočasen, da je vlagatelj skupaj s še tremi ponudniki predložil skupno ponudbo, s čimer je izkazal interes za dodelitev javnega naročila, in da so zahtevek za revizijo v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZRPJN pravilno vložili skupaj vsi ponudniki, ki nastopajo s skupno ponudbo, hkrati pa ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo izpodbija le eno izmed obeh naročnikovih navedb, s katerimi je ta označil vlagateljevo ponudbo kot nepravilno. Vlagatelj tako izpodbija le naročnikovo navedbo, da vlagateljeva ponudba ni pravilna, ker vlagatelj ni upošteval točke 13.1./b) 9 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, po kateri bi moral vlagatelj vzorce bančnih garancij iz poglavja 8 tudi podpisati in ne le žigosati, ne izpodbija pa tudi naročnikove navedbe, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, ker je vlagatelj predložil neustrezno dokazilo za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 5.1 p) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, ki se nanaša na dokazovanje razpolaganja z ustreznimi zemljišči.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi vlagatelj lahko dokazoval svojo trditev, da je njegova ponudba pravilna, le na način, da bi izpodbijal obe naročnikovi navedbi, s katerima je ta označil vlagateljevo ponudbo kot nepravilno. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da bi v primeru ugotovitve nepravilnosti naročnikove navedbe glede izpolnjevanja pogoja iz točke 13.1./b) 9 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb kot neovržena ostala druga naročnikova navedba glede neizpolnjevanja pogoja iz točke 5.1 p) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb. Zaradi navedenega vlagatelj ne more izkazovati, da bi prišel v boljši položaj, kot je sedaj na podlagi obstoječe naročnikove odločitve. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zgolj z izpodbijanjem ene od obeh naročnikovih navedb, s katerima je ta zavrnil vlagateljevo ponudbo, ni uspel niti verjetno izkazati, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Le v primeru, da bi vlagatelj izpodbijal obe naročnikovi navedbi, s katerima je ta vlagateljevo ponudbo označil kot nepravilno, torej v primeru, da bi vlagatelj v celoti ugovarjal odločitvi o zavrnitvi njegove ponudbe kot nepravilne, bi lahko vlagatelju priznali aktivno legitimacijo za izpodbijanje naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila drugemu ponudniku.

V primeru, ko zahtevek za revizijo vloži oseba, ki ne more izkazati aktivne legitimacije, Državna revizijska komisija s sklepom zahtevek za revizijo zavrže (prva alinea prvega odstavka 23. člena ZRPJN). Državna revizijska komisija je ugotovila, da vlagatelj ni uspel dokazati aktivne legitimacije za vodenje postopka revizije postopka oddaje javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo, zato je zahtevek za revizijo v skladu s prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo vplačane takse v višini 400.000 tolarjev. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je skladno z 22. členom ZRPJN zavrnila tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj sam trpi svoje stroške, nastale v zvezi z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 24. 2. 2006

Predsednik senata
mag. Franci Kodela, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Vegrad, d. d., Stari trg 35, 3320 Velenje,
- CM Celje, d. d., Ceste mostovi Celje, Družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, 3001 Celje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.