018-051/2006 Geoplin plinovodi d.o.o.

Številka: 018-51/06-33-533

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje storitve organizacije letalskih prevozov in dobave letalskih vozovnic in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja AIRPASS d.o.o., Vošnjakova 16, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik mag. Blaž Strojan, Dunajska 41, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika GEOPLIN PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.02.2006

ODLOČILA

Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 241.372,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.01.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 4/06, z dne 13.01.2006, pod št. objave Ob-37891/05.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 23.01.2006 (naročnik je le-to prejel istega dne), vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavi ter podredno, da povrne oziroma naloži naročniku, da povrne vlagatelju stroške revizijskega postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije pa do plačila.
V obrazložitvi zahtevka vlagatelj navaja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil temeljna načela javnega naročanja, določena v Zakonu o javnih naročilih (Ur.1ist. RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), in sicer načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1), načelo transparentnosti porabe javnih sredstev (6. člen ZJN-1 ), načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1). Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji postavil take pogoje, ki zožujejo krog potencialnih kandidatov, ki lahko hkrati izpolnjujejo vse tri pogoje. Po vedenju vlagatelja namreč izmed potencialnih ponudnikov vse tri pogoje hkrati izpolnjuje zgolj eden ali dva potencialna ponudnika, pri tem pa naročnik ne pojasni upravičenosti za tovrstno diskriminiranje med ponudniki. Vlagatelj meni, da je zaradi naročnikovih pogojev v razpisni dokumentaciji neupravičeno diskriminiran, saj nima dveh poslovnih enot, zaradi česar ne izpolnjuje tehničnih in kadrovskih pogojev iz razpisne dokumentacije.
Poleg tega vlagatelj meni, da so merila, postavljena v razpisni dokumentaciji, diskriminatorna, saj neupravičeno diskriminirajo ponudnike, ki so v preteklem letu prodali večje število letalskih kart.
Vlagatelj priglaša povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, in sicer stroške za sestavo zahtevka za revizijo v vrednosti 1100 odvetniških točk, 2% materialnih stroškov, 20% DDV ter takso za vložitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 24.01.2006, vse ponudnike, ki so ki so oddali ponudbe, obvestil, da je postopek oddaje predmetnega javnega naročila razveljavil v celoti.

Vlagatelj je dne 25.01.2006 na naročnika naslovil dokument "Zahtevek za revizijo zaradi razveljavitve postopka oddaje javnega naročila, objavljenega v Uradnem listu RS št. 4/06, z dne 13.01.2006, pod št. objave Ob-37891/05", v katerem naročnika poziva, da svojo odločitev, skladno s 16. členom ZRPJN oblikuje v usterzen sklep, poleg tega pa vlagatelju glede zahteve za povrnitev stroškov ugodi ter povrne stroške revizijskega zahtevka, kot so specificirani v zahtevku za revizijo, z dne 23.01.2006.

Naročnik je z dopisom, z dne 27.01.2006, vlagatelju sporočil, da je sicer upravičen do povrnitve stroškov, ki jih je navedel, vendar brez stroškov plačila takse, saj vlagatelj ni posredoval potrdila o vplačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je naročnika z vlogo, datirano z dne 27.01.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj, upoštevaje dopis naročnika, z dne 24.01.2006, iz katerega je po mnenju vlagatelja mogoče ugotoviti, da je naročnik vloženemu zahtevku za revizijo v celoti ugodil, zato zahteva, da Državna revizijska komisija naloži naročniku, da povrne vlagatelju stroške tega revizijskega postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije pa do plačila. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov za sestavo navedenega obvestila v vrednosti 150 odvetniških točk, 2% materialnih stroškov ter DDV. Vlagatelj je navedeno zahtevo posredoval tudi Državni revizijski komisiji.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 01.02.2006, v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, pozval, da dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o plačilu takse za vložitev zahtevka za revizijo. Le-ta je kopijo potrdila o plačilu takse predložil naročniku z dopisom, z dne 06.02.2006.

Naročnik je izdal dokument "Odločba o zahtevku za revizijo", z dne 14.02.2006, iz katerega izhaja, da je dne 24.01.2006 s sklepom o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, št. P/JN/2/2006/UD-SPS, razveljavil postopek oddaje predmetnega naročila in o tem obvestil vse kandidate, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo. Naročnik navaja, da je o razveljavitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila že odločal oziroma ga je že razveljavil pred prejemom popolnega revizijskega zahtevka, zato je prenehal obstajati pravni temelj za odločanje o revizijskem zahtevku. Istočasno je v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN določeno, da se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z navedenim zakonom, glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. Le ta pa v 319. členom določa, da o zahtevku o katerem je bilo že odločeno, ponovno odločati ni dopustno. Naročnik je dne 24.01.2006, razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila in glede na dejstvo, da je bilo v bistvu po vsebini vlagateljevemu zahtevku ugodeno (revizijski zahtevek je bil nepopoln in se ni vsebinsko odločalo o njem), je naročnik na podlagi 22. člena ZRPJN, z dopisom, z dne 27.1.2006, vlagatelju priznal stroške, ki jih je priglasil v svoji vlogi, razen stroškov plačila takse, ker za to ni dobil potrdila. V istem dopisu je bil vlagatelj pozvan tudi k izstavitvi računa za priznane stroške. Naročnik nadaljuje, da je vlagatelj dne 30.01.2006, posredoval naročniku izjavo o nadaljevanju postopka, kljub temu, da njegov zahtevek za revizijo v predmetni zadevi v tistem času še ni bil popoln. Vlagatelj ni v skladu z 22. členom ZRPJN, predložil potrdila o plačilu takse, zahtevka za revizijo pa zato ni bilo možno vsebinsko obravnavati. Naročnik meni, da vlagatelj za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ni imel pravnega temelja, saj njegov zahtevek za revizijo v danem trenutku ni bil popoln.
Glede na to, da je povmitev stroškov revizijskega postopka vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo (naročnik pa je postopek oddaje javnega naročila razveljavil), naročnik priznava stroške vlagatelja za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1100 odvetniških točk, 2% materialnih stroškov in 20% DDV. Zahtevek vlagatelja za plačilo stroškov takse v višini 100.000,00 SIT in stroškov sestave izjave o nadaljevanju postopka pred državno revizijsko komisijo pa zavme kot neutemeljene. Vlagatelj je predlagal nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo še predno je bil njegov zahtevek za revizijo popoln in dana predpostavka za njegovo vsebinsko odločanje, zato naročnik meni, da vlagatelj ni opravičen do plačila stroškov za sestavo predmetne izjave v višini 150 odvetniških točk, 2% materialnih stroškov in 20% DDV. Prav tako vlagatelj ni upravičen do povračila plačila takse v višini 100.000,00 SIT, saj je bil postopek oddaje javnega naročila s strani naročnika razveljavljen dne 24.01.2006, torej pred dnevom, ko je zahtevek za revizijo postal popolen.

Na podlagi poziva Državne revizijske komisije za odstop dokumentacije, je naročnik v prilogi dopisa, z dne 14.02.2006, le-tej odstopil vso dokumentacijo oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je v vednost na Državno revizijsko komisijo naslovil dopis "Pojasnilo postopka", z dne 20.02.2006, v katerem povzema in opisuje svoja pretekla ravnanja v predmetnem revizijskem postopku. Vlagatelj za sestavo predmetnega dopisa zahteva povrnitev stroškov v vrednosti 150 odvetniških točk, 2 % materialnih stroškov ter DDV.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uvodoma gre ugotoviti, da je naročnik vlagateljevemu predlogu v zahtevku za revizijo (kljub temu, da se ni opredelil do navedb iz zahtevka za revizijo vlagatelja) ugodil. Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo postavil dva revizijska predloga. V 1. točki zahtevka za revizijo je predlagal, da naročnik "..oziroma Državna revizijska komisija postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavi..", v 2. točki pa je vlagatelj podredno predlagal, da.. ".. da povrne oziroma naloži naročniku, da povrne vlagatelju stroške revizijskega postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije pa do plačila". Iz dokumenta naročnika "Odločba o zahtevku za revizijo", z dne 14.02.2006, je razvidno, da je naročnik vlagateljevemu primarnemu predlogu ugodil, saj je izrecno zapisal, da bo razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila in vlagatelju priznal stroške, ki jih je priglasil v svoji vlogi, razen stroškov plačila takse, ker za to ni dobil potrdila.

Glede na zgoraj ugotovljeno in glede na obvestilo o nadaljevanju postopka, v katerem vlagatelj izrecno zahteva nadaljevanje postopke le glede priglašenih stroškov, je Državna revizijska komisija odločala le o vlagateljevi zahtevi za povrnitev potrebnih stroškov, ki so mu nastali v revizijskem postopku. Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik vlagatelju na njegovo pisno zahtevo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, če je zahtevek za revizijo utemeljen.
Vlagatelj je v postopek priglasil stroške plačane takse za revizijo (v znesku 100.000,00 SIT), stroške odvetniškega zastopanja ter priprave zahtevka za revizijo (v protivrednosti 1100 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03), povečano za 2% materialnih stroškov s pripadajočim 20% DDV), stroške odvetniškega zastopanja za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (v protivrednosti 150 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 2% materialnih stroškov s pripadajočim 20% DDV) ter stroške za sestavo dopisa vlagatelja "Pojasnilo postopka", z dne 20.02.2006 (v protivrednosti 150 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 2 % materialnih stroškov s pripadajočim DDV).
Ker je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo (glede na primarno postavljen predlog) ugodil, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in št. 18 Odvetniške tarife odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo, in sicer stroški plačane takse v višini 100.000,00 SIT, stroški za sestavo revizijskega zahtevka v protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi, 50 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, materialni stroški po 13. členu Odvetniške tarife v skupni višini 21 odvetniških točk ter 20 % davek na dodano vrednost. Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 241.372,00 SIT, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Ne glede na navedeno pa velja naročnika opozoriti na četrti odstavek 12. člena ZRPJN, ki med drugim določa, da v primeru, če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek za revizijo dopolni. Naročnik je namreč zahtevek za revizijo vlagatelj prejel dne 23.01.2006, dopolnitev zahtevka za revizijo pa je zahteval (šele) dne 01.02.2006 (kot izhaja iz dopisa naročnika, z dne 01.02.2006).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24.02.2006

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- GEOPLIN PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana
- Odvetnik mag. Blaž Strojan, Dunajska 41, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana