018-054/2006 ZZV MB

Številka: 018-54/06-31-578

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo avtomatiziranega aparata za identifikacijo mikroorganizmov in ugotavljanje njihove občutljivosti na proti mikrobna zdravila in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MIKRO + POLO d.o.o., Zagrebška 22, Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR, Prvomajska ulica 1, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 24.02.2006

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.10.2005 je v Uradnem listu RS, št. 93/05, pod številko objave Ob-28339/05 objavil javni razpis po odprtem postopku za dobavo avtomatiziranega aparata za identifikacijo mikroorganizmov in ugotavljanje njihove občutljivosti na proti mikrobna zdravila. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 16.12.2005, je razvidno, da je naročnik prejel dve pravočasni ponudbi. Naročnik je dne 06.01.2006 izdal sklep o razveljavitvi javnega razpisa za dobavo avtomatiziranega aparata za identifikacijo mikroorganizmov in ugotavljanje njihove občutljivosti na proti mikrobna zdravila, št.: 5-6000/ZL. V obrazložitvi citiranega sklepa je naročnik navedel, da ponudba vlagatelja ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov (navodila za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku), kot je bilo predpisano v razpisni dokumentaciji, kar je razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb, ponudba drugega ponudnika pa ne izpolnjuje v celoti vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Naročnik je zato sprejel odločitev, da bo ponovil predmetni javni razpis.

Vlagatelj je dne 19.01.2006 zahteval dodatno obrazložitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, vendar je z dopisom, z dne 20.01.2006, zahtevo za dodatno obrazložitev preklical z navedbo, da je že vložil zahtevek za revizijo.

Vlagatelj je dne 20.01.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikov sklep o razveljavitvi javnega razpisa za dobavo avtomatiziranega aparata za identifikacijo mikroorganizmov in ugotavljanje njihove občutljivosti na proti mikrobna zdravila, št.: 5-6000/ZL, z dne 06.01.2006. V zahtevku za revizijo je vlagatelj predlagal, da naročnik razveljavi sklep z dne 06.01.2006 in odločitev spremeni tako, da ponudbo vlagatelja izbere kot najugodnejšo, oziroma da predmetno javno naročilo odda vlagatelju. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik neutemeljeno in nepravilno ugotovil, da naj bi ponudba vlagatelja ne vsebovala vseh zahtevanih dokumentov in da je naročnik s svojo odločitvijo kršil določbe razpisnih pogojev predmetnega javnega razpisa ter hkrati kršil določbe Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi morala biti ponudbi posameznega ponudnika priložena navodila za uporabo aparata. Tudi v točki XIV. "Opis predmeta javnega naročila in tehnične zahteve naročnika" se izrecna zahteva za predložitev navodil za uporabo aparata k ponudbi ne navaja. V prvem odstavku citirane točke razpisne dokumentacije se namreč glede izrecnih zahtev, kaj je potrebno v ponudbi predložiti, navaja le, da mora biti "iz priloženih podatkov o ponujeni opremi razvidna natančna specifikacija ponujenega avtomatiziranega aparata za identifikacijo mikroorganizmov in ugotavljanje njihove občutljivosti na proti mikrobna zdravila, natančno morajo biti opisani tudi posamezni deli.". V nadaljevanju zgoraj navedene točke razpisnih pogojev se v tekstu sicer navaja, da mora biti "navodilo za uporabo avtomatiziranega aparata priloženo v slovenskem jeziku", vendar pa je glede takšne določbe v razpisni dokumentaciji - če naročnik svojo trditev o tem, da vlagateljeva ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov, opira na takšno določbo (česar naročnik v svojem sklepu z dne 06.01.2006 sicer ni pojasnil) - potrebno opozoriti, da takšna določba ne pomeni, da bi moralo biti navedeno navodilo predloženo že k sami ponudbi ponudnika (in takšna določba tega tudi ne zahteva). V konkretnem primeru gre za navodila za uporabo aparata, ki so vedno priložena k samemu aparatu, ko je le-ta dobavljen. Tako je jasno, da takšna navedba v razpisni dokumentaciji nikakor ne predstavlja zahteve, da bi moral ponudnik k svoji ponudbi predložiti tudi že navodilo za uporabo aparata in bi bilo takšno tolmačenje tudi v nasprotju z ustaljeno prakso dobave takšnih aparatov, po kateri so navodila za uporabo aparata priložena samemu aparatu ob njegovi dobavi. To je razvidno tudi iz ponudbe vlagatelja, kjer se v predzadnji alinei navaja "- Navodila v slovenskem jeziku", iz česar je razvidno, da bodo dobavljenemu aparatu priložena navodila v slovenskem jeziku, kot je zahtevano z razpisnimi pogoji. Vlagatelj opozarja, da bi naročnik v primeru, če je hotel, da ponudniki navodila predložijo že k ponudbi, moral to izrecno navesti v razpisni dokumentaciji in npr. takšen dokument tudi nekje navesti kot izrecno prilogo k ponudbi, ali pa v točki "opis predmeta" izrecno navesti, da mora ponudnik predložiti tudi navodilo za uporabo aparata. Očitno pa je, da naročnik takšne zahteve ni postavil, niti ni bil namen zgoraj citirane določbe takšen, saj je iz te dikcije razvidno, da se morajo navodila "priložiti" in ne "predložiti", kot navaja naročnik za vse druge dokumente.

Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik z oceno, da njegova ponudba ni skladna z razpisno dokumentacijo, kršil tudi določbe razpisne dokumentacije. V točki III. "Pogoji pravilne ponudbe" razpisne dokumentacije se namreč izrecno navaja, katere ponudbe bo naročnik zavrnil kot nepravilne, iz česar je mogoče ugotoviti, da vlagateljeva ponudba ne spada v nobenega od navedenih primerov. Naročnik zaradi tega v obrazložitvi sklepa tudi ni navedel, ali šteje vlagateljevo ponudbo za pravilno ali nepravilno oziroma ali jo je zavrnil kot nepravilno in na podlagi katere določbe razpisnih pogojev, temveč je uporabil izraz "ne vsebuje zahtevanih dokumentov". Da je naročnik ravnal v nasprotju z določbo točke III. razpisnih pogojev je razvidno iz tega, da vlagateljeve ponudbe v skladu s takšno določbo ni mogoče oceniti kot nepravilne, niti je zavrniti, saj je edina določba, na katero bi naročnik lahko oprl zavrnitev ponudbe, le določba prve alinee točke III. razpisnih pogojev, kjer se kot eden od razlogov za zavrnitev navaja primer, ko ponudba ni kompletna, kar se nanaša na predložene "zahtevane priloge ali dokumente", česar pa v konkretnem primeru nikakor ni mogoče trditi. Naročnik je torej vlagateljevo ponudbo nepravilno ocenil kot neskladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Naročnik pa je ravnal tudi v nasprotju z določili ZJN-1 in temeljnimi načeli javnega naročanja, npr. kršil načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1), saj naročila ni oddal ponudniku, ki izpolnjuje razpisne pogoje, ravnal je v nasprotju s 76. členom ZJN-1, 23. členom ZJN-1 in drugimi določbami.

Naročnik je dne 06.02.2006 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da smatra, da je pripravil razpisno dokumentacijo v skladu s 23. členom ZJN-1, na osnovi katere bi lahko ponudnik pripravil pravilno ponudbo ter v skladu z 68. členom ZJN-1 navedel kontaktno osebo, ki daje dodatne informacije oziroma pojasnila razpisne dokumentacije. Glede na to, da naročnik ni prejel nobenega ustnega ali pisnega vprašanja o vsebini razpisne dokumentacije, smatra, da je bila razpisna dokumentacija dovolj razumljiva in da so bile tudi tehnične zahteve dovolj precizno opisane. Navedeno dokazuje tudi dejstvo, da je ponudnik Kemofarmacija d.o.o., Ljubljana priložil navodila o uporabi avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku. Navodila o uporabi avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku namreč omogočajo naročniku pridobitev pravilnih in medsebojno primerljivih ponudb ter hkrati pošteno, nepristransko in celovito primerjavo le-teh. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila glede na opisano primerljivost med ponudbami ne bi bila zagotovljena.

Naročnik v nadaljevanju navaja, da je v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb ugotavljal vsebinsko pravilnost posameznih ponudb ter ugotovil, da vlagatelj ni predložil navodil o uporabi avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji natančno določil:
- ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku (točka 2.2. Jezik in valuta, stran 6),
- ponudba mora vsebovati zahteve iz razpisne dokumentacije (III. pogoji pravilne ponudbe, stran 8),
- v obrazcu ponudbe - predračunu je nedvoumno določeno, da je skladnost z zahtevami razvidna iz obrazca ponudbe ter iz priložene tehnične dokumentacije o ponujeni opremi. Pravilen in celoten obrazec ponudbe je obvezen pogoj za priznanje sposobnosti (IV. Pogoji za priznanje sposobnosti, stran 9),
- v navodilu za izdelavo obrazca ponudbe je nedvoumno določeno "ponudniki morajo predložiti izpolnjen obrazec Ponudba za dobavo avtomatiziranega aparata, ki mora biti predložen v celoti. Iz ocenjevanja bo izločena vsaka ponudba, ki bo odstopala od zahtev." (9.1. Navodila za izdelavo ponudbe, stran 12),
- pri opisu predmeta javnega naročila in tehnične zahteve je natančno določeno: "Navodilo za uporabo avtomatiziranega aparata mora biti priloženo v slovenskem jeziku." (XIV. Opis predmeta javnega naročila in tehnične zahteve, stran 13).
Zlasti iz prve in druge alinee povsem nedvoumno izhaja zahteva naročnika, da mora biti priloženo navodilo za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku.

Naročnik navaja, da je po pregledu in ocenjevanju obeh ponudb ugotovil, da ni prejel nobene pravilne ponudbe. V skladu z navedenim je naročnik zavrnil obe ponudbi in razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je razloge za svojo odločitev navedel v sklepu št.: 5-6000/ZL, z dne 06.01.2006, in o svoji odločitvi pisno obvestil ponudnika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 09.02.2006, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 14.02.2006, odstopil Državni revizijski komisiji del dokumentacije za odločanje o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je dne 15.02.2006 zahtevala od naročnika izročitev zahtevka za revizijo ter celotno manjkajočo dokumentacijo, ki jo je naročnik posredoval dne 17.02.2006.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Med strankama je spor o tem, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je ponudbo vlagatelja zavrnil, ker ni vsebovala vseh v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokumentov in sicer navodila za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku. Med strankama sicer ni sporno, da vlagatelj zahtevanega navodila za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku ni priložil svoji ponudbi, ampak vlagatelj zatrjuje, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi morala biti ponudbi priložena navedena navodila.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v navodilih ponudnikom, točki XIV. "Opis predmeta javnega naročila in tehnične zahteve naročnika" navedel naslednjo zahtevo, ki jo morajo ponudniki izpolniti pri predložitvi svoje ponudbe:
"Iz priloženih podatkov o ponujeni opremi mora biti razvidna natančna specifikacija ponujenega avtomatiziranega aparata za identifikacijo mikroorganizmov in ugotavljanje njihove občutljivosti na proti mikrobna zdravila, natančno morajo biti opisani tudi posamezni deli.
Navodilo za uporabo avtomatiziranega aparata mora biti priloženo v slovenskem jeziku. â??".

Z zgoraj citiranim določilom razpisne dokumentacije je naročnik jasno in nedvoumno zahteval, da morajo ponudniki svoji ponudbi priložiti navodilo za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku. Vlagateljeva trditev, da naročnik ni izrecno zahteval predložitev navodil za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku ter da je zahteval le predložitev natančne specifikacije aparata in natančen opis posameznih delov, je neutemeljena. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji, točki XIV. navodil ponudnikom povsem jasno zapisal, da mora ponudnik svoji ponudbi priložiti podatke o ponujeni opremi, iz katerih mora biti razvidna natančna specifikacija ponujenega avtomatiziranega aparata in natančen opis posameznih delov ter priložiti navodilo za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik v tem delu pripravil takšno razpisno dokumentacijo, na osnovi katere so ponudniki lahko pripravili pravilno ponudbo, zato ni kršil določila 23. člena ZJN-1.

Povsem neutemeljena je tudi vlagateljeva revizijska navedba, da citirana zahteva naročnika v točki XIV. navodil ponudnikom ne pomeni, da bi moralo biti navodilo za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku predloženo že k sami ponudbi ponudnika, ampak da bi bilo potrebno to navodilo priložiti k aparatu ob njegovi dobavi, kar je ustaljena praksa. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji ni navedel, da bo sporno navodilo zahteval šele od izbranega ponudnika ob dostavi aparata, ampak je, kot je bilo že zgoraj navedeno, to navodilo zahteval kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Sklicevanje vlagatelja na ustaljeno prakso pri dobavi podobnih aparatov pa je irelevantno, saj je vsak razpis treba obravnavati ločeno od drugih razpisov in pri pripravi ponudbe dosledno upoštevati zahteve naročnika. Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila eksplicitno zahteval, da ponudniki priložijo ponudbi navodilo za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku in ni navedel ali dopustil možnosti za dostavo teh navodil ob dobavi aparata. Določitev pogojev ter načina izpolnitve pogojev in drugih zahtev razpisne dokumentacije je v postopkih javnega naročanja avtonomna pravica naročnika, dolžnost ponudnika pa je, da te zahteve izpolni. Postopki javnega naročanja so namreč strogo formalni, zato ima neizpolnitev naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije za posledico zavrnitev ponudbe kot nepravilne.

Vlagatelj je svoji ponudbi sicer priložil prospekt ponujenega aparata v angleškem jeziku, ne pa tudi v slovenskem jeziku, s čimer ni izpolnil naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, točke XIV. navodil ponudnikom. Vlagatelj pa zgolj s predložitvijo tega prospekta tudi ni izpolnil zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, točke II.2.2. "Jezik in valuta", kjer je naročnik določil: "Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. â??". Naročnik je s to zahtevo sledil določilu 12. člena ZJN-1, ki v prvem odstavku določa: "Naročnik mora pripraviti razpisno dokumentacijo in voditi postopek v slovenskem jeziku. Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku.".

Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja, da bi v primeru, če mu razpisna dokumentacija ni bila jasna, lahko v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1 zahteval dodatna pojasnila od naročnika. Naročnik je citirano zakonsko določbo tudi povzel v razpisni dokumentaciji, točki I.1.4. navodil ponudnikom ter v povabilu k oddaji ponudbe navedel kontaktni osebi. Iz s strani naročnika predložene listinske dokumentacije pa ni razvidno, da bi vlagatelj zahteval dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Očitek vlagatelja, da je naročnik pri zavrnitvi njegove ponudbe kršil razpisno dokumentacijo, saj v točki III. "Pogoji pravilne ponudbe" ni navedene določbe, na podlagi katere bi lahko zavrnil njegovo ponudbo kot nepravilno, je prav tako neutemeljen. Naročnik je v razpisni dokumentaciji, navodilih ponudnikom, točki III. "Pogoji pravilne ponudbe" zapisal naslednje:
"Naročnik bo kot nepravilne zavrnil vse tiste ponudbe, pri katerih bo na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovil, da ne izpolnjujejo vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, oziroma katerokoli od naslednjih nepravilnosti:
- ponudba ni kompletna (niso priložene vse zahtevane priloge in dokumenti v zahtevani obliki ter po vsebini, oziroma niso izdani od organov, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, ponudba ne vsebuje vseh zahtevanih elementov),
- â??
- ne izpolnjuje ostalih zahtev iz razpisne dokumentacije.".

Iz dikcije, zapisane v točki III. razpisne dokumentacije, navodil ponudnikom je razvidno, da je naročnik v dveh alineah navedel pomanjkljivosti, zaradi katerih je lahko v konkretnem primeru zavrnil ponudbo vlagatelja kot nepravilno. Naročnik je ravnal pravilno in v skladu z razpisno dokumentacijo, ko je v sklepu o razveljavitvi javnega razpisa, št.: 5-6000/ZL, z dne 06.01.2006, kot razlog za zavrnitev ponudbe vlagatelja navedel, da ponudba vlagatelja ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov - navodil za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku, kot je bilo predpisano v razpisni dokumentaciji. V skladu z določitvijo razpisne dokumentacije v točki III., kdaj šteje ponudba za nepravilno, ponudba vlagatelja ni bila kompletna, saj ni vsebovala v točki XIV. razpisne dokumentacije zahtevanega navodila za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku, torej enega izmed dokumentov, ki bi ga moral vlagatelj kot sestavni del ponudbene dokumentacije predložiti naročniku. Naročnik pa je tudi zapisal, da bo v primeru, če ponudba ne izpolnjuje ostalih zahtev iz razpisne dokumentacije, takšno ponudbo štel kot nepravilno.

Ker ponudba vlagatelja ni vsebovala v razpisni dokumentaciji, točki XIV. navodil ponudnikom zahtevanega navodila za uporabo avtomatiziranega aparata v slovenskem jeziku, gre ugotoviti, da v skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 ni izpolnjevala vseh zahtev razpisne dokumentacije in zato ni bila pravilna; pravilna je namreč tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudbo vlagatelja pa je treba šteti kot nepravilno tudi v skladu s tretjo alineo 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04), ki določa, da je nepravilna tista ponudba, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Revizijska navedba vlagatelja, da je naročnik z zavrnitvijo ponudbe vlagatelja kršil določilo 76. člena ZJN-1, je zato neutemeljena. Neutemeljena pa je tudi vlagateljeva navedba, da je naročnik kršil temeljno načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1), ker javnega naročila ni oddal vlagatelju, saj je bila, kot je bilo zgoraj ugotovljeno, njegova ponudba nepravilna, zato jo je moral naročnik skladno s 76. členom ZJN-1 zavrniti.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročniku s tem, ko je zavrnil ponudbo vlagatelja kot nepravilno, ni mogoče očitati kršitve določil ZJN-1 in razpisne dokumentacije, je v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24.02.2006

mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR, Prvomajska ulica 1, Maribor
- MIKRO + POLO d.o.o., Zagrebška 22, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana