018-056/2006 DARS d.d.

Številka: 018-056/2006-34-478

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na 2. alinee drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3; v nadaljevanju: ZRPJN), po članu Franciju Kodeli v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za izvedbo usposabljanja voznikov za pridobitev C in E kategorije ter na podlagi pritožbe gospodarske družbe Avtošola Lisjak, Lisjak MD, d. o. o., Volaričeva 5, 6230 Postojna (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 2. 2006

ODLOČILA

Pritožba, poimenovana "vložitev zahtevka za revizijo (12. čl. ZRPJN)", z dne 10. 2. 2006, se zavrne.

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je 6. 1. 2006 prejela vlogo, poimenovano "pritožba o zavrnitvi ponudbe", ki jo je 5. 1. 2006 vložil vlagatelj zoper ravnanje naročnika v postopku izvedbe javnega naročila male vrednosti za izvedbo usposabljanja voznikov za pridobitev C in E kategorije. Državna revizijska komisija je navedeno vlogo, upoštevajoč določbe drugega odstavka 12. člena in 16. člena ZRPJN, odstopila v reševanje naročniku.

Naročnik je z dopisom, št. 402-8/05/129, z dne 9. 1. 2006, vlagatelja skladno z 12. členom ZRPJN pozval k dopolnitvi vloge za revizijo postopka oddaje tega javnega naročila male vrednosti. Vlagatelj je 12. 1. 2006 naročniku poslal "dopolnjeno vlogo za revizijo postopka javnega naročanja izvedba usposabljanja voznikov za pridobitev C in E kategorije", sestavljeno iz spremnega dopisa, z dne 12. 1. 2006, v katerem je navedeno, da vlagatelj naročniku "v prilogi ponovno pošilja ponudbo za izvedbo usposabljanja voznikov za pridobitev C in E kategorije na vaš poziv za dopolnitev vloge za revizijo postopka javnega naročila".

Naročnik je z dopisom, št. 129/2005-ld-S, z dne 27. 1. 2006, ki vsebuje sklep z dne 24. 1. 2006, vlagatelja obvestil, da je zavrgel zahtevek za revizijo, ker vlagatelj ni dopolnil zahtevka za revizijo, skladno z 12, členom ZRPJN. Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja smiselno enake razloge, kot jih je navedel že v dopisu z dne 5. 1. 2006, in sicer, da je prišlo do kršitve v postopku oddaje tega javnega naročila male vrednosti zaradi neusklajenosti poštnih storitev in naročnika.

Naročnik je z dopisom, št. 129/05, z dne 15. 2. 2006, odstopil zahtevek za revizijo Državni revizijski komisiji v reševanje.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je treba vlagateljevo vlogo, poimenovano "pritožba o zavrnitvi ponudbe", z dne 5. 1. 2006, šteti za zahtevek za revizijo, vlogo, poimenovano "vložitev zahtevka za revizijo (12. čl. ZRPJN)", z dne 10. 2. 2006, pa za pritožbo v smislu četrtega odstavka 12. člena ZRPJN in ne kot nov zahtevek za revizijo. Taka ugotovitev je utemeljena tudi iz vlagateljeve navedbe v spremnem dopisu z dne 10. 2. 2006, kjer navaja, da v prilogi pošilja "zahtevek za revizijo za izvedbo javnega naročila male vrednosti v zakonitem tridnevnem roku, kot ga zahtevate v vašem dopisu, z dne 27. 1. 2006, št. 129/2005-ld-S".

V skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN mora vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti 1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 2. naziv naročnika, 3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, 4. kršitve, 5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo in 6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek za revizijo dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (četrti odstavek 12. člena ZRPJN). V prvem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.

Skladno s 6. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN je predložitev potrdila o vplačilu takse procesna predpostavka za popolnost zahtevka za revizijo. V primeru, da vlagatelj kljub pozivu naročnika zahtevek za revizijo ne dopolni v predpisanem roku, naročnik tako vlogo kot nepopolno zavrže (četrti odstavek 12. člena ZRPJN). Iz odstopljene dokumentacije ni razvidno, da bi vlagatelj naročniku predložil potrdilo o plačilu takse, tega pa ne navaja niti vlagatelj. Naročnik v dopisu, št. 129/05, z dne 15. 2. 2006, celo izrecno pripominja, da vlagatelj svoje prvotne vloge za revizijo postopka oddaje javnega naročila (plačilo takse), kljub pozivu naročnika, ni dopolnil.

Glede na navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, saj je vlagatelja najprej pozval k odpravi pomanjkljivosti svojega zahtevka za revizijo in nato, ker ta zahtevka za revizijo ni predpisano dopolnil, zavrgel.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 16. 2. 2006

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Avtošola Lisjak, Lisjak MD, d. o. o., Volaričeva 5, 6230 Postojna,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana.