018-060/2006 MORS

Številka: 018-60/2006-32-568

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "servisiranje in vzdrževanje vozil znamke VW", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AUTODELTA d.o.o., Dunajska 122, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Franci Matoz, Kraška cesta 32, Divača (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.02.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.10.2005 sprejel sklep, št. 404-08-527/2005-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila za servisiranje in vzdrževanje vozil znamke VW, po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Naročnik je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, št. 404-08-527/2005-13, z dne 09.01.2006, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika MALGAJ d.o.o., Tržaška cesta 135, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, z dne 23.01.2006, vložil zahtevek za revizijo, z dne 26.01.2006, v katerem navaja, da naročnik ni izvedel postopka s pogajanji v smislu Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Naročnik je namreč od določenih ponudnikov zbral ponudbe in se na podlagi prispelih ponudb odločil o najugodnejšem ponudniku brez javnega odpiranja. Naročnik je prispele ponudbe interno odprl in o tem napisal zgolj zapisnik, s čimer je kršil načelo transparentnosti postopka in načelo enakopravnosti med ponudniki. Vlagatelj dodaja, da se ob takšnem ravnanju naročnika poraja dvom v navedbe naročnika v njegovi odločitvi o izbiri, ker je ni moč preveriti. Čeprav ZJN-1 ne določa vsebine postopka s pogajanji, takšnega ravnanja naročnika ni mogoče šteti za pogajanja.
Vlagatelj dalje navaja, da je izračun točk izbranega ponudnika v nasprotju s postavljenimi merili.
Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi, vlagatelju pa povrne priglašene stroške revizijskega postopka.

Naročnik je s sklepom, št. 404-08-527/2005-19, z dne 13.02.2006, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da ZJN-1 ne predpisuje natančnih postopkov izvedbe pogajanj, zato se je odločil, da izvede enokrožni postopek pogajanj. Naročnik pojasnjuje, da je postopek s pogajanji izvedel na osnovi 5. točke prvega odstavka 20. člena ZJN-1 in pozval k oddaji ponudbe vse pooblaščene serviserje za vozila znamke VW na območju pošte Ljubljana.
V postopku je naročnik pridobil dve pravilni ponudbi ter ju ocenil skladno z merili, opisanimi in ovrednotenimi v povabilu. Naročnik zavrača navedbe vlagatelja, da je izračun točk izbranega ponudnika v nasprotju s postavljenimi merili ter pojasnjuje ocenjevanje:
1. Cena opravljenih storitev na časovno enoto - 60 točk
Zap. št. Vrsta del število točk
1 Manj zahtevna dela 15
2 Zahtevna dela 15
3 Zelo zahtevna dela 20
4 Ličarska dela 10

Opomba:
â"˘ v ponudbeni ceni ponudnik upošteva morebitne rabate in popuste
â"˘ za celovitost ponudbe mora ponudnik obvezno nuditi storitve pod zap. št. od 1 do 4

Ponudnik, ki ponuja najnižjo ceno za posamezno vrsto del prejme navedeno število točk iz zgornje tabele, ostali pa sorazmerno manj glede na ponujeno ceno.

2. Popust na vozila starejša od 5 let - 10 točk

Ponudnik, ki ponuja pri vozilih starejših od 5 let največji % popusta za storitve pod zap. št. od 1 do 4, prejme maksimalno število točk, ostali pa sorazmerno manj.

3. Cena nadomestnih delov, ter drobnega in potrošnega materiala - 30 točk

Vgrajeni nadomestni deli, ter drobni in potrošni material se obračunajo v skladu s ceno uradnega distributerja originalnih nadomestnih delov in skladno s ponudnikovim cenikom drobnega in potrošnega materiala, zmanjšano za naveden % popusta brez DDV, ki ga ponuja ponudnik. Ponudnik, ki bo ponudil največji % popusta na ceno uradnega distributerja originalnih nadomestnih delov, ter na ceno drobnega in potrošnega materiala, prejme maksimalno število točk, ostali pa sorazmerno manj.

Ocenjevanje ponudb:


zap.
4.1 Ocenjevalna merila točke AUTODELTA d.o.o. MALGAJ d.o.o.
1 Cena opravljenih
storitev na uro:
-manj zahtevna dela
-zahtevna dela
-zelo zahtevna dela
-ličarska dela 15
15
20
10 Cena/uro z DDV točke:
5.499,00 15
6.290,00 15
6.990,00 20
6.990,00 10 Cena/uro z DDV točke:
5.964,00 13,8
6.624,00 14,2
7.302,00 19,1
7.315,20 9,6
skupaj točke 60 60 56,7

2 Popust na vozila
starejša od 5 let 10 Popust 5% 8,3 Popust 6% 10

3 Cena nadomestnih
delov, ter drobnega in
potrošnega materiala 30 Popust 11% 27 Popust 12,2% 30

SKUPAJ točk 100 95,3 96,7

Naročnik pojasnjuje tudi postopek izračuna:

1. Cena opravljenih storitev na uro po posameznih vrstah del
Vlagatelj, ki je ponudil najnižjo ceno za posamezno vrsto del, prejme maksimalno možno število točk po posameznih vrstah del, izbrani ponudnik pa sorazmerno manj po sledečem izračunu:
Najnižja cena na uro z DDV za posamezno vrsto del / ponujeno ceno na uro z DDV x št. točk za posamezno vrsto del.
št. točk za manj zahtevna dela = 5.499,00 / 5.964,00 x 15 = 13,8 točk;
št. točk za zahtevna dela = 6.290,00 / 6.624,00 x 15 = 14,2 točk;
št. točk za zelo zahtevna dela = 6.990,00 / 7.302,00 x 20 = 19,1 točk;
št. točk za ličarska dela = 6.990,00 / 7.315,20 x 10 = 9,6 točk.

2. Popust na vozila starejša od 5 let
Izbrani ponudnik, ki je ponudil pri vozilih starejših od 5 let največji % popusta (6%) za posamezno vrsto del, prejme maksimalno število točk (10 točk), vlagatelj, ki je ponudil manjši % popusta (5%) pa sorazmerno manj po sledečem izračunu:
5% / 6% x 10 točk = 8,3 točk
3. Cena nadomestnih delov, ter drobnega in potrošnega materiala

Izbrani ponudnik, ki je ponudil največji % popusta (12,2%) na ceno uradnega distributerja originalnih nadomestnih delov, ter na ceno drobnega in potrošnega materiala, prejme maksimalno število točk (30 točk), vlagatelj, ki je ponudil manjši % popusta (11%) pa sorazmerno manj po sledečem izračunu:
11% / 12,2% x 30 točk = 27 točk

Glede na zapisano dejansko stanje naročnik ugotavlja, da v samem postopku niso bila kršena temeljna nadela javnega naročanja ter da je izračun točk izbranega ponudnika v celoti v skladu s postavljenimi merili v povabilu.

Vlagatelj je naročnika z vlogo, z dne 14.02.2006, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj ponavlja navedbe iz zahtevka za revizijo ter dodaja, da bi moral zahtevane tehnične

Naročnik je z dopisom, z dne 17.02.2006, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zvezi z navedbo vlagatelja, da predmetni postopek oddaje javnega naročila s pogajanji ni bil izveden v skladu z določili ZJN-1, saj naj bi naročnik nepravilno odločil o najugodnejšem ponudniku brez javnega odpiranja ponudb, Državna revizijska komisija ugotavlja, da 73. člen ZJN-1 določa, da je odpiranje ponudb v odprtem postopku in v drugi fazi omejenega postopka javno, naročnik pa lahko zaradi varovanja uradne, vojaške ali državne skrivnosti določi, da odpiranje ponudb ne bo javno, in navedeno sporoči v objavi javnega razpisa. Določbo, da je v odprtem postopku in v drugi fazi omejenega postopka javno, vsebuje tudi drugi odstavek 2. člena Navodila o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS, št. 86/2001), v katerem je v nadaljevanju določeno, da je v primeru postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji in v prvi fazi omejenega postopka odpiranje lahko javno po odločitvi naročnika. Iz navedenih določil izhaja, da je javno odpiranje ponudb imanentno odprtemu postopku in drugi fazi omejenega postopka (kolikor ne gre za varovanje uradne, vojaške ali državne skrivnosti), odločitev, da bo odpiranje ponudb javno tudi v postopku s pogajanji in v prvi fazi omejenega postopka, pa je izključno na strani naročnika.

Kot izhaja iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, naročnik na nobenem mestu ni določil, da bo odpiranje ponudb javno. Ob navedenem Državna revizijska komisija dodaja, da bi moral vlagatelj, v kolikor meni, da je odsotnost javnega odpiranja ponudb npr. neskladna s konkretnim postopkom oddaje javnega naročila, oziroma kolikor meni, da so bila v razpisni fazi kršena določila ZJN-1, v skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN, vložiti zahtevek za revizijo že pred že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb. Določila, ki so vlagatelju bila ali bi mu morala biti znana pred potekom roka za predložitev ponudb ter parametri (predmet naročila, tehnične specifikacije, zahteve, pogoji, merila), določeni v razpisni dokumentaciji, postanejo po preteku tega roka aksiom, vlagatelj pa postane prekludiran v možnosti njihovega izpodbijanja. Vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevno nezakonitem oblikovanju oziroma dopolnjevanju določil razpisne dokumentacije torej v tej fazi postopka praviloma ni več mogoča, razen, če vlagatelj dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija obravnavano revizijsko navedbo zavrnila kot neutemeljeno.

Glede vlagateljeve navedbe, da je izračun točk izbranega ponudnika v nasprotju s postavljenimi merili, Državna revizijska komisija poudarja, da odloča na podlagi zahtevka za revizijo in v njegovih mejah, zato so lahko predmet njene meritorne presoje le konkretizirane kršitve. Navedbam, iz katerih ni mogoče jasno razbrati kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila oziroma katerih namen je zgolj ugibanje o določenih dejstvih, v revizijskem postopku ni mogoče slediti. Vlagatelj mora, skladno z določili 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04), zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. Gre za t.i. pravilo o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, v zvezi s katerim posledice nedokazanosti nekega dejstva prizadenejo tisto stranko, ki mora dejstvo, glede na normo materialnega prava, zatrjevati in dokazati.
Na drugi strani je naročnik tako v odločitvi o oddaji javnega naročila, dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila in v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo natančno opisal postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb po merilih iz predmetnega razpisa, prav tako pa je iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika (Priloga 1) razvidno, da je naročnik pravilno upošteval vrednosti ter popuste iz ponudbe izbranega ponudnika v odločitvi o oddaji javnega naročila. Upoštevaje zapisano, Državna revizijska komisija ugotavlja, da na podlagi tako splošno formuliranih navedb v zahtevku za revizijo (v tem delu), ni mogoče ugotoviti kršitev naročnika pri ocenjevanju v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Ker torej vlagatelj drugih domnevnih kršitev v tem delu ni konkretiziral, je morala Državna revizijska komisija obravnavano navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 27.02.2006

Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
- Odvetnik Franci Matoz, Kraška cesta 32, Divača
- MALGAJ d.o.o., Tržaška cesta 135, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana