018-033/2006 Komunala Novo mesto d.o.o.

Številka: 018-33/2006-31-445

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar, kot predsednice senata, ter članov Francija Kodela in Jožefa Kocuvana, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nabava vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Jordan, d.o.o., Draga 1, šmarješke toplice, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, o.p., Taborska cesta 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.02.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi, z dne 27.01.2006, se ugodi in se razveljavi "Sklep o ustavitvi postopka revizije", z dne 24.01.2006.

2. Vlagateljev revizijski zahtevek se sprejme v obravnavo pred Državno revizijsko komisijo.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v višini 396.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 18.08.2005 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "javno naročilo za nabavo vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 81, z dne 02.09.2005, pod številko objave Ob-23316/05, ter v Uradnem listu EU, št. S 165, z dne 27.08.2005, pod številko objave 164387.

Dne 15.12.2005 je naročnik izdal sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega izhaja, da se le-to odda ponudniku Enerkon, d.o.o., Volčji potok 24b, Radomlje. Iz sklepa izhaja tudi, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil kot neprimerno, saj naj ta ne bi odgovarjala zahtevam, določenim v razpisni dokumentaciji.

Z vlogo, z dne 30.12.2005, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se izbere njegova ponudba, podrejeno pa, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi.

Z dopisom, z dne 06.01.2006, je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo izvedenskih mnenj izvedenca elektro stroke, strojne stroke ter izvedenca za inštalacijske naprave in opremo.

Vlagatelj je na naročnikov poziv odgovoril z vlogo, z dne 09.01.2006.

Dne 11.01.2006 je naročnik po svoji pooblaščenki izdal sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil kot neutemeljen, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. S sklepom je vlagatelju naložil tudi povrnitev svojih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za DDV ter 3% materialnih stroškov.

Vlagatelj je po svojem pooblaščencu z vlogo, z dne 17.01.2006, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

Dne 24.01.2006 je naročnik po svoji pooblaščenki izdal "Sklep o ustavitvi postopka revizije".

Z vlogo, z dne 27.01.2006, je vlagatelj po svojem pooblaščencu na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper "Sklep o ustavitvi postopka revizije", z dne 24.01.2006. V pritožbi navaja, da je naročnikov sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo prejel dne 16.01.2006, dne 17.01.2006 pa je naročniku poslal priporočeno vlogo, s katero je slednjemu sporočil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. "Sklep o ustavitvi postopka revizije" je očitno neutemeljen in nezakonit.

Dne 28.01.2006 in dne 30.01.2006 je vlagatelj po svojem pooblaščencu na Državno revizijsko komisijo naslovil še po vsebini enaki vlogi, poimenovani kot "Dodatek k pritožbi", datirani z datumom 28.01.2006. V njiju izpostavlja, da je "pooblaščenec naročnika" vlagateljevo vlogo, z dne 17.01.2006, prevzel dne 18.01.2006, kar izhaja tudi iz priložene poizvednice. V svojih vlogah je vlagatelj priglasil tudi stroške, nastale v zvezi s pritožbo, in sicer v protivrednosti 100 točk po Odvetniški tarifi, za konferenco s stranko in študij spisa, v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, za sestavo pritožbe, z dne 27.01.2006, ter v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, za sestavo dodatka k pritožbi, z dne 28.01.2006, vse navedeno povečano za 20% DDV.

Dne 02.02.2006 je naročnik po svoji pooblaščenki na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo, poimenovano kot "Odgovor na pritožbo vlagateljaâ??". V podani vlogi se opredeljuje do pritožbe zoper "Sklep o ustavitvi postopka revizije", z dne 24.01.2006, podane s strani vlagatelja.

Na poziv Državne revizijske komisije, z dne 30.01.2006, je naročnik dne 06.02.2006 slednji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Dne 10.02.2006 je naročnikova pooblaščenka posredovano dokumentacijo dopolnila s posredovanjem kopije vročilnice naročnikovega sklepa o vlagateljevem revizijskem zahtevku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dokumentu "Sklep o ustavitvi postopka revizije", ki ga je po svojem pooblaščencu izdal dne 24.01.2006, podal naslednjo obrazložitev izdanega sklepa: "Naročnik je dne 03.01.2006 prejel zahtevek za revizijo zoper sklep o oddaji javnega naročila št. 60-BK-4160/05 z dne 15.12.2005 s strani ponudnika Jordan d.o.o., ki je oddal ponudbo na zgoraj navedeno javno naročilo. Naročnik je vlagatelju posredoval sklep o zavrnitvi vloženega zahtevka za revizijo kot neutemeljenega. Ker vlagatelj v zakonsko določenem roku in skladno s pravnim poukom ni posredoval obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo se, skladno z določili prvega odstavka 17. člena ZRPJN, šteje, da je vlagatelja, svoj revizijski zahtevek umaknil".

Argumenta, ki ju naročnik navaja v utemeljitev izdaje dokumenta "Sklep o ustavitvi postopka revizije", z dne 24.01.2006, sta torej naslednja:
- vlagatelj v zakonsko določenem roku in
- skladno s pravnim poukom
ni posredoval obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Iz določil prvega odstavka 17. člena ZRPJN izhaja: "Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona /t.j. odločitvi o zahtevku za revizijo- opomba Državne revizijske komisije/ v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa.".

Iz dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, kot je bila Državni revizijski komisiji posredovana s strani naročnika in njegove pooblaščenke, je razvidno, da je bil sklep, s katerim je bilo odločeno o vlagateljevem revizijskem zahtevku, slednjemu vročen dne 16.01.2006. Temu dejstvu v svoji pritožbi pritrjuje tudi vlagatelj. Skladno z navedenim gre šteti, da je rok, v katerem bi vlagatelj še lahko pravočasno podal svoje obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, potekel dne 19.01.2006.

Z nadaljnjim vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je vlagatelj po svojem pooblaščencu na naročnika dne 17.01.2006 naslovil vlogo "Sporočilo stranke", ki jo gre šteti za obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v smislu prvega odstavka 17. člena ZRPJN. Sledeč naročnikovemu sprejemnemu žigu, odtisnjenem na omenjenem dokumentu, ter skladno z navedbami vlagatelja, je naročnik le-tega prejel dne 18.01.2006.

V povzetku zgornjih dejstev gre zaključiti, da je vlagatelj svoje obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, v nasprotju z drugačno ugotovitvijo naročnika, podal v zakonsko določenem roku.

Z vpogledom v sklep, s katerim je naročnik po svoji pooblaščenki dne 11.01.2006 odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, gre ugotoviti, da iz njega izhaja pravni pouk v naslednji vsebini: "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v treh dneh od prejema tega sklepa obvestiti naročnika, ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika, sicer bo naročnik ravnal skladno s 17. členom ZRPJN.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj svoje obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo podal tudi skladno s pravnim poukom v sklepu, s katerim je bilo odločeno o njegovem revizijskem zahtevku. Kot je že bilo argumentirano zgoraj, je vlagatelj ta sklep prejel dne 16.01.2006, svoje "Sporočilo stranke", ki ga gre šteti za obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v smislu prvega odstavka 17. člena ZRPJN, pa je podal dne 17.01.2006, to je znotraj postavljenega tridnevnega roka. Vlagatelj je svojo vlogo naslovil na naročnika, tudi to pa je skladno z zgoraj opredeljenim pravnim poukom iz sklepa, s katerim je bilo odločeno o njegovem revizijskem zahtevku.

Državna revizijska komisija je v pritožbenem postopku preverjala dejanski obstoj vseh tistih okoliščin, ki jih v dokumentu "Sklep o ustavitvi postopka revizije", z dne 24.01.2006, za izdajo tega dokumenta podaja naročnik. Ob tem je, kot argumentirano zgoraj, ugotovila, da noben izmed dveh razlogov za izdajo omenjenega dokumenta, ki jih zatrjuje naročnik, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dejansko ni bil podan. Vlagatelj je obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo namreč podal v zakonsko določenem roku ter skladno s pravnim poukom, podanim v sklepu, s katerim je bilo odločeno o njegovem revizijskem zahtevku.

Ob zapisanem Državna revizijska komisija pripominja še, da ni mogoče pritrditi stališču naročnika iz njegovega odgovora na vlagateljevo pritožbo, da bi moral vlagatelj svoje obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo nasloviti na naročnikovega pooblaščenca, ne pa neposredno na naročnika. Izpostaviti gre namreč, da skladno z zgoraj opredeljeno kogentno normo iz prvega odstavka 17. člena ZRPJN, ki predpisuje, da se obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo naslovi na naročnika, vlagateljevega dejanja naslovitve te vloge neposredno na naročnika, ne pa na njegovega pooblaščenca, ni mogoče šteti kot takšnega, ki bi prekludiralo njegovo nadaljnje pravno varstvo.

Sledeč zgornjim ugotovitvam je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, ugodila vlagateljevi pritožbi in je razveljavila "Sklep o ustavitvi postopka revizije", z dne 24.01.2006, saj naročnik izdaje slednjega ni uspel utemeljiti.

Na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija odločila tudi, da se vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 30.12.2005, sprejme v obravnavo pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik mora slednji najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili prvega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- konferenca s stranko in študij spisa- stroški v protivrednosti 100 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 13.200,00 SIT,
- sestava pritožbe, z dne 27.01.2006- stroški v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 396.000,00 SIT,
- sestava dodatka k pritožbi, z dne 28.01.2006, stroški v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 396.000,00 SIT.

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter skladno s 155. členom ZPP, vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- strošek sestave pritožbe, z dne 28.01.2006, v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 396.000,00 SIT.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v višini 396.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 14.02.2006

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Čeferin, o.p., Taborska cesta 13, Grosuplje,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana,
- Enerkon, d.o.o., Volčji potok 24b, Radomlje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.