018-021/2006 Občina Hrpelje - Kozina

Številka: 018-21/06-31-296

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Metki Cerar, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku revizije oddaje javnega naročila za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v občini Hrpelje-Kozina ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje CPG d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Kozina, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.1.2006

ODLOČILA

Pritožbi vlagatelja se ugodi. Razveljavi se odločitev naročnika o ustavitvi postopka revizije, kot je razvidna iz sklepa z dne 16.1.2006, in se zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 19.09.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS št. 85, z dne 23.09.2005, pod št. objave Ob-25206/05. Iz dokumenta naročnika "Odločitev o oddaji naročila", št. 4146-8/2005-6, z dne 17.10.2005, je razvidno, da je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje CPK d.d., Ulica 15. Maja 14, Koper.

Vlagatelj je dne 3.11.2005 zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik s sklepom, z dne 11.11.2005, zavrnil kot neutemeljenega. Vlagatelj je postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, ki je zahtevku za revizijo ugodila in odločila, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot je bila razvidna iz dokumenta št. 4146-8/2005-6, z dne 17.10.2005.

Naročnik je dne 12.12.2005 na podlagi 77. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) sprejel odločitev o razveljavitvi javnega razpisa.

Vlagatelj je zoper navedeno naročnikovo odločitev dne 21.12.2005 vložil "ponovni" zahtevek za revizijo. Naročnik je dne 4.1.2006 po pooblaščencu sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, v pravnem pouku pa navedel, da mora obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo posredovati pooblaščencu naročnika.

Vlagatelj je dne 5.1.2006 naročniku (in ne njegovemu pooblaščencu) posredoval obvestilo o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 16.1.2006 izdal sklep o ustavitvi postopka revizije, ker vlagatelj ni v zakonsko določenem roku in skladno s pravnim poukom posredoval obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 19.1.2006. Vlagatelj v pritožbi opozarja, da je naročniku pravočasno in v skladu s 17. členom ZRPJN posredoval obvestilo o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo in predlaga razveljavitev naročnikovega sklepa o ustavitvi postopka.

Državna revizijska komisija je spričo prejete pritožbe naročnika pozvala k odstopu dokumentacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom, kar je naročnik storil dne 23.1.2006.

Naročnik je dne 24.1.2006 izdal odgovor na pritožbo vlagatelja, v katerem navaja, da je vlagatelj pravna oseba, ki se ne more sklicevati na nepoznavanje prava in za katerega velja pravna maksima ignorantia iuris nocet, ter da je le-ta v konkretnem primeru ravnal v nasprotju s 137. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 83/02, 96/02, 58/03, 73/03, 2/04, 69/05 in 90/05; v nadaljevanju: ZPP) in pravnim poukom.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v konkretnem primeru presojala, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je izdal sklep o ustavitvi postopka, ker vlagatelj obvestila o nadaljevanju postopka revizije ni posredoval pooblaščencu naročnika, kot je le-ta zahteval v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Uvodoma gre ugotoviti, da ZRPJN v prvem odstavku 17. člena določa: "Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa.". Kot izhaja iz dokumentacije, je vlagatelj v zakonsko določenem roku obvestilo o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo posredoval naročniku, s čimer je ravnal v skladu z zgoraj navedeno kogentno določbo ZRPJN. Četudi vlagatelj pri tem ni ravnal skladno s pravnim poukom naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo (skladno s katerim naj bi vlagatelj obvestilo o nadaljevanju postopka revizije posredoval naročnikovemu pooblaščencu), pa je Državna revizijska komisija ocenila, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je ustavil postopek revizije ter s tem vlagatelju odrekel pravno varstvo. Glede na to, da ZRPJN, kot temeljni akt pravnega varstva ponudnikov v postopkih revizije postopkov oddaje javnih naročil, določa oziroma celo izrecno predpisuje, da je potrebno obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo poslati naročniku, vlagateljevega ravnanja zgolj iz tega razloga ni bilo mogoče šteti kot takšnega, ki bi prekludiralo njegovo nadaljnje pravno varstvo.

V konkretnem primeru se Državna revizijska komisija prav tako ne more strinjati niti z argumentom naročnika, da je vlagatelj pravna oseba, ki se ne more sklicevati na nepoznavanje prava. Pri presoji, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo instituta (pravne) nevednosti oziroma očitne pomote vlagatelja iz šestega odstavka, gre namreč izhajati iz šestega odstavka 112. člena ZPP, ki določa: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.".

Državna revizijska komisija spričo citirane določbe opozarja, da velja zakonska presumpcija "pravne vednosti" samo za odvetnike in osebe z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Ker vlagatelj ni bil zastopan s strani enega le-teh, je v tem primeru mogoče uporabiti zgoraj citirano določbo, ki dovoljuje možnost pravne zmote.

Državna revizijska komisija v povzetku ugotavlja, da vlagatelju ni mogoče zgolj spričo tega, ker obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ni posredoval naročnikovemu pooblaščencu, temveč neposredno naročniku in pri tem ravnal v skladu z ZRPJN, odreči pravnega varstva. Skladno z navedenim je bilo potrebno vlagateljevi pritožbi ugoditi, razveljaviti sklep naročnika o ustavitvi postopka revizije ter zahtevek za revizijo, skladno s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, sprejeti v obravnavo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 31.1.2006

mag. Metka Cerar,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- CPG d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana