018-008/2006 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-8/06-32-335

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za: "sredstva za dezinfekcijo" ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje INTER KOOP d.o.o., Ulica Heroja šaranoviča 34, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 14.02.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 1011-DS/05, z dne 15.11.2005.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 466.640,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.09.2005 sprejel sklep, št. 09/DS-2/05, o začetku postopka oddaje javnega naročila za oddajo predmetnega javnega naročila po omejenem postopku v skladu s drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). V Uradnem listu RS, št. 85/2005, z dne 23.09.2005, je naročnik, pod številko objave Ob-25346/05, objavil javni razpis: "sredstva za dezinfekcijo" za I. fazo omejenega postopka.

Naročnik je z dopisom, z dne 25.10.2005, vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije posredoval dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji. Naročnik je dne 15.11.2005 izdal obvestilo, št. 1011-DS/05, o priznanju sposobnosti za obdobje od 01.01.2006 do 31.12.2006, iz katerega je razvidno, da je sposobnost priznal dvema prijaviteljema, prijavo vlagatelja pa je naročnik zavrnil kot nepravilno iz razloga, ker ne zagotavlja 100% razpisanih vrst blaga in količin iz razpisa.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 18.11.2005, skladno z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev njegove odločitve o priznanju sposobnosti, ki mu jo je le-ta posredoval z dopisom, št. 1037-DS/05, z dne 30.11.2005.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 12.12.2005, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem v zvezi s svojo prijavo navaja, da je ugotovitev naročnika glede identa št. 635243, da ponujeni izdelek ne ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, neutemeljena in nepravilna. Naročnik v okviru dodatnih pojasnil ne utemeljuje podrobneje, zakaj izdelek, ki ga je ponudil vlagatelj (ANIOXYDE 1000), ni ustrezen. Vlagatelj poudarja, da je ponudil izdelek, ki v celoti ustreza zahtevam naročnika, kar dokazuje tudi z opisom izdelka ANIOXYDE 1000, iz katerega naj bi izhajalo, da je ANIOXYDE 1000 zaščiteno ime za dezinfekcijsko sredstvo z aktivatorjem in za indikator za perocetno kislino (ker gre za dva različna artikla, naj bi ju vlagatelj označil z različnima kataloškima številkama in sicer št. 82017 in št. 82069). V kolikor je bil naročnik v dvomu glede ustreznosti artikla, bi moral po mnenju vlagatelja njegovo ustreznost preveriti z dostopnimi podatki o artiklu oziroma pozvati vlagatelja k dodatnim pojasnilom ali predložitvi dokazil o ustreznosti artikla (npr. vzorca).
Glede identa št. 253570, pri katerem naj bi vlagatelj ponudil neustrezno pakiranje za IZOSAN G, in sicer 100g namesto zahtevanih 1000g, vlagatelj pojasnjuje, da je pri zapisu pakiranja prišlo do tipkarske pomote. Tudi v tem primeru bi po prepričanju vlagatelja naročnik moral vlagatelja pozvati k odpravi nejasnosti oziroma ga pozvati, da se izjasni, ali gre za napako pri opredelitvi pakiranja.
Naročnik bi moral po mnenju vlagatelja, šteti tudi prijavo družbe Sanolabor d.d. kot nepravilno, saj ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije (pakiranje, proizvajalec), kot to določa 20. člen navodil za izdelavo prijave in sicer:
1. pod identom št. 363065 naj bi prijavitelj ponudil drugačno pakiranje od tistega, ki ga je v specifikaciji zahtev določil naročnik. Vlagatelj navaja, da je prijavitelj ponudil artikel Cidex v pakiranju 4,51, naročnik pa je zahteval artikel v pakiranju 51. Naročnik v okviru dodatne obrazložitve pojasnjuje, da je bila prijavitelju priznana sposobnost, ker je ponudil pravi artikel, pri čemer je v nazivu artikla po utemeljitvi naročnika navedeno 4,5 1 iz razloga, ker je v dejanskem pakiranju tega artikla 4,5 1 Cidex-a in 0,5 1 aktivatorja. V zvezi s pakiranjem Cidex-a vlagatelj prilaga dokazilo proizvajalca Johnson&Johnson. Pakiranje, ki ga je navedel prijavitelj za zadevni artikel po mnenju vlagatelja ni bilo pravilno in bi moral naročnik ugotoviti, da zadevna zahteva v razpisni dokumentaciji ni izpolnjena. Pojasnilo naročnika glede pakiranja po mnenju vlagatelja kaže na neenako obravnavanje prijaviteljev glede tolmačenja lastnosti artiklov s strani naročnika oziroma njihove skladnosti z zahtevami razpisne dokumentacije.
2. pod identi št. 371319, 632902, 323195, 595837, 323187 in št. 240731 naj bi prijavitelj Sanolabor d.d. po mnenju vlagatelja navedel nepravilni podatek glede proizvajalca proizvodov Neodisher. Vlagatelj navaja, da je prijavitelj pri zadevnih artiklih kot proizvajalca imenoval Belimed d.o.o., čeprav je njihov proizvajalec Dr. Weigert, kot sta to pravilno navedla vlagatelj in prijavitelj Kemofarmacija d.d. Naročnik je v IX. odstavku 11. člena izrecno zapisal, da mora v specifikaciji zahtev naročnika prijavitelj obvezno vpisati pri vsaki vrsti blaga tudi podatek o proizvajalcu. Če bi naročnik dopuščal navedbo dobavitelja namesto proizvajalca, bi moral to v razpisni dokumentaciji izrecno zapisati.
Vlagatelj nadaljuje, da je tudi prijava prijavitelja Kemofarmacija d.d. nepravilna, saj ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in sicer:
1. glede identa pod št. 635235 vlagatelj navaja, da je prijavitelj kot proizvajalca zadevnega artikla navedel Dr. Weigert, čeprav je proizvajalec Belimed d.o.o. Vlagatelj se v zvezi s tem sklicuje na argumentacijo, podano pod točko 2. zgoraj in prilaga dokazilo, in sicer seznam Beliclean proizvodov proizvajalca Belimed d.o.o.
2. Glede identov št. 595675, 595683, 305111 in 261939 prijavitelj, po mnenju vlagatelja, ni navedel kataloške številke ali druge oznake za identifikacijo blaga, kot to izrecno zahteva naročnik v III. odstavku 11. člena navodil prijaviteljem za izdelavo prijave. Naročnik v okviru dodatne obrazložitve sicer pojasnjuje, da je prijavitelj za ident št. 595675 podal drugo oznako za identifikacijo blaga, iz katere je naročnik natančno razbral, kateri artikel je ponujen. Naročnik pa ni pojasnil, katera konkretna oznaka za identifikacijo naj bi to bila, po prepričanju vlagatelja pa takšne oznake ni.
Ob enakih merilih, kot jih je uporabil pri presoji pravilnosti prijave vlagatelja zahtevka za revizijo, bi naročnik, po mnenju vlagatelja moral izločiti tudi oba druga prijavitelja oziroma uporabiti za vse prijavitelje enake kriterije za ugotavljanje pravilnosti ponudbe oziroma skladnosti ponujenih izdelkov s povpraševanimi in posledično tudi vlagatelju priznati sposobnost. Ker tega ni storil, je naročnik po mnenju vlagatelja, ravnal v nasprotju z načeloma enakopravnosti ponudnikov in zagotavljanja konkurence med ponudniki.
Iz navedenih razlogov vlagatelj naročniku zato predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in vlagatelju prizna sposobnost za predmetno javno naročilo oziroma, da v celoti razveljavi I. fazo oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo in sicer 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% materialnih stroškov, 20% DDV ter plačano takso za zahtevek za revizijo.

Naročnik je s sklepom, št. NK-16/12-05, z dne 27.12.2005, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi vpisal naziv ANIOXYDE 1000 na dveh identih, in sicer pod identom št. 635243 "INDIKATOR ZA DOLOČANJE KONCENTRACIJE PEROCETNE KISLINE (PAA) ZA ANIOXYDE 100, A 50 KOM" in pod identom št. 602647 "SREDSTVO, DEZINFEKCIJSKO, ZA KIR. INSTRUMENTE IN MEDIC. PRIPOMOČKE, S PEROCETNO KISLINO (PHERA SINTEZA), PH RAZTOPINE: 5-7, 5L". Iz listine, ki jo je v zahtevku za revizijo priložil vlagatelj izhaja, da je kataloška številka za dezinfekcijsko sredstvo z aktivatorjem 1081.299, za indikator za perocetno kislino pa je kataloška številka 100.194. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelj pri identu št. 635243 v polju "kataloška številka" vpisal številko 82017, pri identu št. 602647 pa je vlagatelj v polju "kataloška številka" vpisal številko 82069. Ob upoštevanju predhodnih navedb naročnik ugotavlja, da je vlagatelj pri zahtevi za indikator, v polje "kataloška številka" vpisal številko, iz katere ni mogoče ugotoviti, da gre za indikator, oziroma tega ni mogoče ugotoviti niti iz naziva, ki ga je vlagatelj vpisal v polje "paralela/zaščiteno ime" v specifikaciji zahtev naročnika.
Naročnik nadaljuje, da ne more pritrditi navedbi vlagatelja, da je pri identu št. 253570 šlo za tipkarsko napako. Vlagatelj je namreč tudi na identu št. 270792 ponudil 100g pakiranje, kjer je ponudil enak proizvod IZOSAN G. Vlagatelj je 100g pakiranje ponudil pod identom št. 270792, kjer je podana zahteva po 100g pakiranju in pod identom št. 253570, kjer je naročnik izrecno zahteval pakiranje 1000g. Vpisovanje enakega, to je 100g načina pakiranja pri dveh različnih identih, po mnenju naročnika nikakor ne predstavlja tipkarske napake temveč vsebinsko napako. V primeru, da bi naročnik sledil navedbam vlagatelja, bi naročnik vlagateljevo prijavo naredil iz nepravilne v pravilno, to pa je v nasprotju z določili ZJN-l. Navajanje enakih nazivov, enakega pakiranja pri različnih razpisanih vrstah blaga ipd. po mnenju naročnika predstavlja spremembo vsebine ponudbe, ki je naročnik po roku, določenem za oddajo prijav oz. ponudb ne more niti ne sme upoštevati.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da je prijavitelj Sanolabor, d.d. pod identom št. 363065 ponudil drugačno pakiranje, kot ga je določil naročnik v specifikaciji zahtev naročnika, naročnik vlagatelju pojasnjuje, da je prijavitelj Sanolabor, d.d. na opisni naziv ponudil pravo razkužilo, t.j. CIDEX, zato mu je priznana sposobnost. V nazivu je navedeno 4,5l iz razloga, ker je v dejanskem pakiranju tega artikla 4,5 1 Cidex-a in 0,5 1 aktivatorja. Sama kataloška številka pa dokazuje, da je artikel ponujen v navedeni skupni sestavi, ki ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika.
V zvezi z navedbo vlagatelja glede identov št. 371319, 632902, 323195, 595837, 323187 in 240731 v prijavi prijavitelja Sanolabor d.d. naročnik vlagatelju pojasnjuje, da morajo po zakonu o kemikalijah biti izdelki priglašeni na Uradu za kemikalije in morajo imeti Varnostne liste. Na Varnostnem listu prijavitelja Sanolabor d.d. je pod "proizvajalec/dobavitelj" naveden dobavitelj, zato se navaja dobavitelj in to je Belimed, pomivalni sistemi d.o.o., ki je odgovoren za izdelke na slovenskem trgu.
V zvezi z navedbo vlagatelja, da je prijavitelj Kemofarmacija, d.d. na identu št. 635235 nepravilno kot proizvajalca navedel Dr. Weigert, čeprav je proizvajalec Belimed d.o.o., naročnik odgovarja, da za to navedbo velja smiselno enaka razlaga, kot jo je podal za prijavitelja Sanolabor d.d.
V zvezi z navedbo vlagatelja glede kataloških številk prijavitelja Kemofarmacija d.d. na identih št. 595675, 595683, 305111 in št. 261939 naročnik vlagatelju pojasnjuje, da je prijavitelj pri navedenih identih pod polje "kataloška številka" vpisal besedilo "ni številke". Če namreč kataloška številka za posamezno vrsto blaga ne obstaja, je tudi ni mogoče vpisati. Prijavitelj Kemofarmacija, d.d. je zadostil naročnikovim zahtevam o tem, katere podatke je treba vpisati pri vsaki vrsti blaga v specifikaciji zahtev naročnika. Naročnik je tako na podlagi podatkov, vpisanih v polja "proizvajalec", "paralela/zaščiteno ime" in "pakiranje" nedvomno ocenil vrste blaga, ki jih ponuja prijavitelj Kemofarmacija, d.d.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 06.01.2006, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je z vlogo, z dne 10.01.2006, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila.

Na podlagi poziva Državne revizijske komisije, št. 018-8/06-32-119, z dne 12.01.2006, je vlagatelj skladno s drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, Državni revizijski komisiji posredoval celotno dokumentacijo oddaje predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je, skladno z določilom tretjega odstavka 21. člena ZRPJN, z dopisom, št. 018-398/05-34-3206, z dne 20.12.2005, zaprosila za mnenje RS, Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije (v nadaljevanju: Urad za kemikalije), v zvezi z navedbo vlagatelja o tem, kdo je proizvajalec pod zahtevanimi identi, ki jih navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo. Urad za kemikalije je z dopisom, z dne 24.01.2006 Državni revizijski komisiji posredoval pojasnilo, katerega vsebina je navedena v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je dodatno pojasnilo Urada za kemikalije z dopisoma, z dne 25.01.2006, posredovala tako vlagatelju kot naročniku.

Po pregledu dokumentacije in na podlagi dodatnih pojasnil ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Glede na to, da vlagatelj zahtevka za revizijo kot kršitve, do katerih naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, navaja neutemeljenost izločitve njegove prijave zaradi večih nepravilnosti, je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb najprej morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je vlagateljevo prijavo zavrnil kot nepravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1.

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/2004) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Skladno z določili prvega odstavka 76. člena ZJN-1, mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre med strankama najprej za spor o tem, ali ponujen izdelek ANIOXYDE 1000, ki ga je vlagatelj ponudil v svoji prijavi, ustreza zahtevam naročnika, ki jih je opredelil v navodilih prijaviteljem za izdelavo prijave. Iz naročnikovega obvestila o priznanju sposobnosti, z dne 15.11.2005, namreč izhaja, da je naročnik prijavo vlagatelja izločil kot nepravilno med drugim iz razloga, ker naj bi vlagatelj pod identom št. 635243 "specifikacije zahtev naročnika" namesto zahtevanega indikatorja ponudil razkužilo ANIOXYDE 1000. Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo oporeka tej ugotovitvi naročnika in navaja, da je ponudil izdelek, ki v celoti ustreza zahtevam naročnika, kar dokazuje tudi s priloženimi dokazili, iz katerih naj bi izhajalo, da je ANIOXYDE 1000 zaščiteno ime za dezinfekcijsko sredstvo z aktivatorjem in za indikator za perocetno kislino. Ker gre za dva različna artikla, ju je vlagatelj označil z različnima kataloškima številkama in sicer s kataloško številko 82017 za ident št. 635243 in s kataloško številko 82069 za ident št. 602647.
Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, v navodilih prijaviteljem za izdelavo prijave, priložil dokument "specifikacija zahtev naročnika", ki so jo morali prijavitelji izpolnjeno predložiti v svojih prijavah. V 11. členu navodil prijaviteljem za izdelavo prijave je naročnik določil:
"V specifikaciji zahtev naročnika mora prijavitelj obvezno vpisati pri vsaki vrsti blaga naslednje podatke:
â"˘ proizvajalca,
â"˘ kataloško številko ali kakšno drugo oznako za identifikacijo blaga,
â"˘ zaščiteno ime,
â"˘ pakiranje".
Pod identom št. 635243 specifikacije zahtev naročnika je naročnik zahteval: "INDIKATOR ZA DOLOČANJE KONCENTRACIJE PEROCETNE KISLINE (PAA) ZA ANIOXYDE 100, A 50 KOM".
Državna revizijska komisija je vpogledala v prijavo vlagatelja in pri tem ugotovila, da je vlagatelj naziv ANIOXYDE 1000 vpisal pri dveh identih, in sicer pri identu št. 635243 in identu št. 602647. Vlagatelj je v svoji prijavi, pod identom št. 635243 (INDIKATOR ZA DOLOČANJE KONCENTRACIJE PEROCETNE KISLINE (PAA) ZA ANIOXYDE 100, A 50 KOM) v polje "kataloška številka" vpisal številko 82017, pod identom št. 602647 (SREDSTVO, DEZINFEKCIJSKO, ZA KIR. INSTRUMENTE IN MEDIC. PRIPOMOČKE, S PEROCETNO KISLINO (PHERA SINTEZA), PH RAZTOPINE: 5-7, 5L) pa je vlagatelj v polju "kataloška številka" vpisal številko 82069. Državna revizijska komisija je nato vpogledala v dokazilo, ki ga je priložil vlagatelj v zahtevku za revizijo in pri tem ugotovila, da je kataloška številka za dezinfekcijsko sredstvo z aktivatorjem 1081.299 (ref. 1081.299 4x5l with activator), za indikator za perocetno kislino pa je kataloška številka 100.194 (ref.100.194 50 control strips of peracetic acid).
Glede na zgoraj zapisane zahteve naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj pod polje "kataloška številka" pri obeh identih (št. 635243 in št. 602647) vpisal številki, iz katerih ni mogoče ugotoviti, da gre za indikator. Iz dokazila vlagatelja zgolj izhajata zgoraj navedeni kataloški številki, ki pa nista identični tistim, ki jih je vlagatelj navedel v specifikaciji zahtev naročnika pod identoma št. 635243 in št. 602647.
Glede na navedeno je tako potrebno pritrditi stališču naročnika in ugotoviti, da tudi iz dokazila, priloženega zahtevku za revizijo, nikjer ne izhaja, da gre pri proizvodu ANIOXYDE 1000 dejansko za indikator, ki ga naročnik zahteva v specifikaciji zahtev naročnika. Iz navedenega sledi, da prijava vlagatelja ne izpolnjuje razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša zahtevo naročnika po "INDIKATOR ZA DOLOČANJE KONCENTRACIJE PEROCETNE KISLINE (PAA) ZA ANIOXYDE 100, A 50 KOM", zaradi česar je njegova prijava v tem delu nepravilna, naročnik pa jo je upravičeno zavrnil. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je zato potrebno revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na zatrjevano neutemeljenost izločitve njegove prijave zaradi njene nepravilnosti v tem delu, zavrniti kot neutemeljene.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala navedbo vlagatelja, da je naročnikova ugotovitev glede identa št. 253570 v prijavi vlagatelja, pri katerem naj bi le-ta ponudil neustrezno pakiranje za IZOSAN G (in sicer 100g namesto zahtevanih 1000g), nepravilna. Vlagatelj pojasnjuje, da je pri zapisu pakiranja prišlo do tipkarske pomote, naročnik pa bi moral vlagatelja pozvati k odpravi nejasnosti oziroma ga pozvati, da se izjasni, ali gre za napako pri opredelitvi pakiranja, kot to zahteva 54. člen ZJN-1.
Kar zadeva ident pod št. 253570, katerega domnevno neustrezno pakiranje je v obravnavanem primeru naročnik navedel kot razlog za zavrnitev vlagateljeve prijave, Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre za zahtevo naročnika po "GRANULAT, DEZINFEKCIJSKI, Z AKTIVNIM KLOROM (NATRIJEV KLOROIZOCIANURAT-DIHIDRAT), 1000g".
Pregled vlagateljeve prijave potrjuje ugotovitve naročnika, da zahteva po 1000g pakiranju navedenega artikla ni bila v celoti predložena v skladu z njegovimi navodili iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj je namreč ponudil artikel IZOSAN G, proizvajalca PLIVA v 100g pakiranju, namesto izrecno zahtevanem 1000g pakiranju.
Državna revizijska komisija izpostavlja, da 54. člen ZJN-1, kjer so definirana dodatna pojasnila in dopustni popravki, določa: "Naročnik sme zahtevati, da ponudniki v roku, ki ni daljši od osmih dni, dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb.".
V zvezi s tem je potrebno opozoriti vlagatelja, da je ponudnik tisti, ki je odgovoren za oddajo pravilne ponudbe/prijave. Naročnik na podlagi 54. člena ZJN-1 sicer lahko zahteva od ponudnikov, da dopolnijo ali pojasnijo dokumente, ki so jih že predložili, vendar pa pri tem ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe ali prijave, vključno s spremembo ceno in takih sprememb, ki bi iz nepravilne ponudbe ali prijave le-to naredila pravilno. Državna revizijska komisija poudarja, da določba 54. člena ZJN-1 naročniku dopušča, da sme zahtevati dopolnitev (pojasnitev) že predloženih dokumentov in ne, kot napačno izpostavlja vlagatelj v zahtevku za revizijo, da je naročnik dolžan ponudnike pozvati k odpravi nejasnosti oziroma, da bi ga naročnik moral pozvati, da se izjasni, ali gre za napako pri opredelitvi pakiranja.

Zgoraj navedeno določilo je potrebno razumeti tako, da naročnik med postopkom pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ne sme pozvati k dopolnitvi ponudbe ali prijave s podatkom (in/ali manjkajočo vsebino), ki ga ponudnik, kljub temu, da je bil le-ta izrecno zahtevan, v ponudbo ni vključil oziroma je le-tega podal nepravilno. Državna revizijska komisija ugotavlja, da nepravilnost v vlagateljevi prijavi ni (kot si zmotno predstavlja vlagatelj) takšne narave, da bi jo bilo mogoče odpraviti s pomočjo postopka, predvidenega v 54. členu ZJN-1, saj pri ugotovljeni nepravilnosti ne bi šlo le za odpravljanje nejasnosti v obstoječi ponudbeni vsebini oziroma za njeno pojasnjevanje, temveč bi bilo ugotovljeno napako mogoče odpraviti le s spremembo vsebine vlagateljeve prijave, ki bi iz nepravilne prijave le-to naredila pravilno, kar pa je v skladu z določbo 54. člena ZJN-1, izrecno prepovedano.
Ob vsem zgoraj opisanem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva prijava ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno v smislu določil ZJN-1. Kot že rečeno, ZJN-1 izrecno določa, da je "pravilna" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1). V obravnavanem primeru, vlagateljeva prijava ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato jo je bil naročnik, na podlagi določil ZJN-1, dolžan zavrniti kot nepravilno.

Vlagatelj oporeka ugotovitvi naročnika tudi glede pravilnosti prijave prijavitelja Sanolabor d.d., saj kot navaja vlagatelj, naj bi le-ta ponudil drugačno pakiranje od tistega, ki ga je v specifikaciji zahtev določil naročnik. Zgoraj navedeni prijavitelj naj bi pod ident št. 363065 ponudil artikel Cidex v pakiranju 4,51, naročnik pa je v specifikaciji zahtev naročnika izrecno zahteval artikel v pakiranju 51. Kot izhaja iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, naročnik pojasnjuje, da je prijavitelj Sanolabor, d.d. na opisni naziv ponudil pravo razkužilo, t.j. CIDEX ter da je v nazivu navedeno 4,5l iz razloga, ker je v dejanskem pakiranju tega artikla 4,5 1 Cidex-a in 0,5 1 aktivatorja.
Naročnik je v specifikaciji zahtev naročnika, pod identom št. 363065 zahteval: "SREDSTVO, DEZINFEKCIJSKO, ZA KIRURšKE INSTRUMENTE, Z AKTIVNO RAZTOPINO GLUTARALDEHIDA, 5l". Po vpogledu v prijavo prijavitelja Sanolabor d.d. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je prijavitelj ponudil dezinfekcijsko sredstvo proizvajalca Johnson&Johnson, pod zaščitenim imenom CIDEX 4.5 LIT in vpisal kataloško številko SCX145.
Državna revizijska komisija na tem mestu poudarja, da mora tako naročnik kot ponudniki oziroma prijavitelji pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z avtonomnimi pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila določi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Naročnikova navodila in zahteve iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike (prijavitelje) pri pripravi ponudb/prijav, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Glede na to, da je naročnik od prijaviteljev izrecno zahteval 5 litrsko pakiranje, Državna revizijska komisija ugotavlja, da prijavitelj Sanolabor d.d. ni zadostil zahtevi v specifikaciji zahtev naročnika, saj je le-ta ponudil 4,5 l pakiranje dezinfekcijskega sredstva. Glede na to, da je naročnik v specifikaciji izrecno zahteval pet litrsko pakiranje, Državna revizijska komisija zaključuje, da prijava prijavitelja Sanolabor d.d. ne ustreza razpisni dokumentaciji naročnika v delu, ki se nanaša na zahtevo naročnika po pet litrskem pakiranju (ident pod št. 363065), vsled česar je navedba vlagatelja v tem delu utemeljena.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija preverila tudi navedbo vlagatelja, da je prijavitelj Sanolabor d.d. pod identi št. 371319, 632902, 323195, 595837, 323187 in št. 240731 (pravilno št. 340731) navedel nepravilni podatek glede proizvajalca proizvodov Neodisher, saj je kot proizvajalca navedel Belimed d.o.o., čeprav je njihov proizvajalec Dr. Weigert. Če bi naročnik dopuščal navedbo dobavitelja namesto proizvajalca, bi moral po mnenju vlagatelja to v razpisni dokumentaciji izrecno zapisati.
V razpisni dokumentaciji, v navodilih prijaviteljem za izdelavo prijave, v 11. členu navodil prijaviteljem za izdelavo prijave, je naročnik določil:
"V specifikaciji zahtev naročnika mora prijavitelj obvezno vpisati pri vsaki vrsti blaga naslednje podatke:
â"˘ proizvajalca,
â"˘ kataloško številko ali kakšno drugo oznako za identifikacijo blaga,
â"˘ zaščiteno ime,
â"˘ pakiranje".
Državna revizijska komisija je nato vpogledala v prijavo prijavitelja Sanolabor d.d. in pri tem ugotovila, da je pri zgoraj navedenih identih ponudil izdelke znamke "NEODISHER", v polje "proizvajalec" pa je za vse izdelke vpisal "BELIMED". Naročnik je kot enega izmed argumentov v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo izpostavil, da morajo biti po Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03) in Pravilniku o sporočanju podatkov o kemikalijah (Uradni list RS, št. 104/03) izdelki priglašeni pri Uradu za kemikalije in morajo imeti Varnostne liste. Na Varnostnem listu prijavitelja Sanolabor d.d. je pod "proizvajalec/dobavitelj" naveden dobavitelj, zato se navaja dobavitelj in to je Belimed, pomivalni sistemi d.o.o., ki je odgovoren za izdelke na slovenskem trgu.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da, glede na argumentacijo naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, naročnik že sam priznava, da je, glede na Varnostne liste, v prijavi kot proizvajalec naveden dobavitelj (Belimed, Pomivalni sistemi d.o.o.) zato se navaja dobavitelj in ne proizvajalec, s čimer posledično priznava drugačno presojo pravilnosti prijave prijavitelja Sanolabor d.d., kot je ta zapisana v razpisni dokumentaciji. Trditev naročnika, da je na Varnostnem listu prijavitelja Sanolabor d.d. pod "proizvajalec/dobavitelj" naveden dobavitelj in se zato navaja dobavitelj, ne more biti argument za presojo pravilnosti prijave, saj je naročnik v specifikaciji zahtev naročnika izrecno zahteval navedbo proizvajalca in ne dobavitelja.
Iz navedenega ter ob upoštevanju 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1, Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da prijava prijavitelja Sanolabor d.d. ne izpolnjuje zahteve naročnika po navedbi proizvajalca vsakega od zgoraj navedenih identov, zaradi česar je njegova prijava nepravilna, naročnik pa jo je neupravičeno označil za pravilno. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev, Državna revizijska komisija zaključuje, da je navedba vlagatelja v tem delu utemeljena.

Vse zgoraj zapisano pa, glede na naročnikovo argumentacijo v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, smiselno velja tudi glede navedbe vlagatelja o identu pod št. 635235, saj kot navaja vlagatelj, je prijavitelj Kemofarmacija d.d. kot proizvajalca zadevnega artikla navedel Dr. Weigert, čeprav naj bi bil proizvajalec Belimed d.o.o. Prijavitelj Kemofarmacija d.d. je namreč pod zgoraj navedenim identom ponudil izdelek BELICLEAN 401 a 10 l DR.W, v polje "proizvajalec" pa je vpisal "DR.W.". Glede na naročnikovo argumentacijo v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, da v zvezi s to navedbo vlagatelja velja smiselno enaka razlaga, kot jo je naročnik podal za prijavo prijavitelja Sanolabor d.d., Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik tudi pri tem identu prijavitelja Kemofarmacija d.d. priznava navedbo dobavitelja in ne proizvajalca, česar pa glede na zahateve razpisnae dokumentacije ne bi smel. Kot pravilno navaja vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo, bi moral naročnik, če bi dopuščal navedbo dobavitelja namesto proizvajalca, to v razpisni dokumentaciji izrecno zapisati. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da prijava prijavitelja Kemofarmacija d.d. ne izpolnjuje zahteve naročnika po navedbi proizvajalca identa pod št. 635235, zaradi česar je njegova prijava nepravilna, naročnik pa jo je neupravičeno označil za pravilno. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev, Državna revizijska komisija zaključuje, da je navedba vlagatelja tudi v tem delu utemeljena.

Nenazadnje je Državna revizijska komisija, v zvezi s temi očitki vlagatelja (glede proizvajalcev pri nekaterih posameznih identih v prijavah prijaviteljev Sanolabor d.d. in Kemofarmacije d.d.), zaprosila za pojasnilo tudi Urad RS za kemikalije o tem, kdo je proizvajalec identov pod šifro št. 371319, 632902, 323195, 595837, 323187, 340731 in 635235, ki jih je v prijavah zahteval naročnik v specifikaciji zahtev naročnika. Urad za kemikalije je z dopisom, z dne 24.01.2006, Državni revizijski komisiji posredoval pojasnilo, iz katerega izhaja, da je od sedem kemijskih proizvodov v seznam kemikalij na trgu RS vpisanih pet kemijskih proizvodov (dva izmed njih imata sicer različni celoviti trgovski imeni, vendar enaki ožji imeni in se za tema imenoma skrivata enaka proizvoda). Zavezanca za poročanje podatkov sta dve družbi, ki vse omenjene kemijske proizvode vnašata (uvažata) v RS. Proizvajalec kemijskih proizvodov je razviden le iz podatkov ene firme.

Kot slednjo je Državna revizijska komisija obravnavala navedbo vlagatelja, da prijavitelj Kemofarmacija d.d. pri identih št. 595675, 595683, 305111 in št. 261939 ni navedel kataloških številk ali druge oznake za identifikacije blaga, kot to izrecno zahteva naročnik v navodilih prijaviteljem za izdelavo prijave. Naročnik se z navedenim ne strinja in navaja, da je prijavitelj Kemofarmacija d.d. pri navedenih identih, pod polje "kataloška številka" vpisal besedilo "ni številke". Če namreč kataloška številka za posamezno vrsto blaga ne obstaja, jo po mnenju naročnika tudi ni mogoče vpisati. Kot navaja naročnik, je prijavitelj Kemofarmacija, d.d. zadostil naročnikovim zahtevam glede vpisa podatkov pri vsaki vrsti blaga v specifikaciji zahtev naročnika. Naročnik še dodaja, da je na podlagi podatkov, vpisanih v polja "proizvajalec", "paralela/zaščiteno ime" in "pakiranje" nedvomno ocenil vrste blaga, ki jih ponuja prijavitelj Kemofarmacija, d.d.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 11. členu navodil prijaviteljem za oddajo prijave izrecno navedel, da mora prijavitelj obvezno vpisati vse podatke v specifikacijo zahtev naročnika, še posebej pa proizvajalca, kataloško številko ali kakšno drugo oznako za identifikacijo blaga, zaščiteno ime in pakiranje.
Ob tem je potrebno izpostaviti, da naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo sicer navaja, da v primeru, če kataloška številka za posamezno vrsto blaga ne obstaja, jo tudi ni mogoče vpisati v specifikacijo zahtev naročnika. Vendar pa Državna revizijska komisija temu ne more slediti, saj je (arg. petega odstavka 12. člena ZRPJN) v tej fazi postopka oddaje javnega naročila vsako določilo razpisne dokumentacije aksiom in ga je treba uporabiti tako, kot je zapisano, prijavitelji pa bi morali zoper taka določila razpisne dokumentacije (navedba kataloških številk) ugovarjati prej oziroma takoj ob dvigu razpisne dokumentacije. V tem primeru lahko Državna revizijska komisija v postopku revizije oddaje javnega naročila preveri le, ali je naročnik zahteve, opredeljene v razpisni dokumentaciji, uporabil na način, kot so bile določene v razpisni dokumentaciji oz. ali je naročnik pravilno in popolno ugotovil dejansko stanje, kot je razvidno iz prijavitvene dokumentacije Kemofarmacija d.d. Državna revizijska komisija je zato vpogledala v slednjo in pri tem ugotovila, da pod zgoraj navedenimi identi niso navedene kataloške številke oziroma kakšne druge oznake za identifikacijo blaga, iz katerih bi bilo nedvoumno mogoče zaključiti, da gre za vrste blaga, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da prijavitelj Kemofarmacija d.d. zahtevi naročnika po vpisu vseh kataloških številk v specifikacijo zahtev naročnika ni zadostil, vsled česar je navedba vlagatelja tudi v tem delu utemeljena.

Državna revizijska komisija, upoštevaje zgoraj navedene ugotovitve tako zaključuje, da se ni mogoče strinjati z ravnanjem naročnika, ko je prijavi Sanolabor d.d. in Kemofarmacija d.d. ocenil kot pravilni, popolni in sprejemljivi. Naročnik je z ocenitvijo obeh prijav kot pravilni, ravnal v nasprotju s 76. členom ZJN-1, ki v prvem odstavku določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Vsled zapisanega je zato Državna revizijska komisija, v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, razveljavila odločitev naročnika o priznanju sposobnosti za I. fazo predmetnega postopka, kot je razvidna iz dokumenta naročnika "Obvestilo o priznanju sposobnosti", št. 1011-DS/05, dne 15.11.2005.
V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko Državna revizijska komisija naročniku poda napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik mora zaključiti postopek skladno z 76. členom ZJN-1, oziroma v kolikor oceni, da so izkazane podlage v skladu z drugim odstavkom 25. člena ali 77. členom ZJN-1, zaključiti postopek ter v morebitnem novem postopku oddaje predmetnega javnega naročila pripraviti takšno razpisno dokumentacijo, da bodo na njeni podlagi prijavitelji lahko pripravili pravilne prijave.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
Vlagatelj je v postopek priglasil stroške plačane takse za revizijo (v znesku 200.000,00 SIT), stroške odvetniškega zastopanja ter priprave zahtevka za revizijo (v protivrednosti 2000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03), povečano za 2% materialnih stroškov ter 20% DDV).
Državna revizijska komisija, skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN priznava potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer stroške plačane takse v višini 200.000,00 SIT, stroške za sestavo revizijskega zahtevka v protivrednosti 2000 točk po Odvetniški tarifi, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife ter 20 % davek na dodano vrednost.
Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija vlagatelju priznava stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 466.640,00 SIT, ki jih je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).
V Ljubljani, dne 14.02.2006

Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- SPLOšNA BOLNIšNICA MARIBOR, Ljubljanska cesta 5, Maribor
- Odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana
- Sanolabor d.d., Leskovškova 4, Ljubljana
- Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana