018-035/2006 MNZ

Številka: 018-35/2006-32-350

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vesni Cukrov, ob sodelovanju svetovalca Marka Žviplja, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje tehničnih pregledov službenih vozil PU Murska Sobota (osebna, terenska, kombinirana vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem, avtobus) ter na podlagi pritožbe v sporu med podjetjem AGROSERVIS d.d., Kroška ulica 58, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik Ciril Logar, Miklošičev trg 2, Ljutomer (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), in naročnikom Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 06.02.2005

ODLOČILA

Pritožba se zavrže kot prepozna.

Obrazložitev

V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za izvajanje tehničnih pregledov službenih vozil PU Murska Sobota (osebna, terenska, kombinirana vozila, motorna kolesa, kolesa z motorjem, avtobus) je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 4301-65-/2005/7 (3G53-01), z dne 29.12.2005, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje AMZS d.d., PE Murska Sobota, Noršinska 2, Murska Sobota.

Vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 09.01.2006, vložil zahtevek za revizijo, z dne 12.01.2006, v katerem navaja kršitve v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je sprejel sklep, z dne 25.01.2006, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj niti po pozivu naročnika, z dne 17.01.2006, na dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN ter opozorilu, da bo v nasprotnem primeru zahtevek za revizijo zavrgel kot nepopoln, le-tega ni dopolnil v zadostni višini (vlagatelj je naročniku predložil potrdilo o plačilu takse, z dne 18.01.2006, v višini 4.500,00 SIT). Vlagatelj je, kot izhaja iz potrjene poštne povratnice, predmetni sklep naročnika prejel dne 26.01.2006.

Vlagatelj je na naročnika naslovil pritožbo, z dne 30.01.2006, v kateri navaja, da iz poziva naročnika, z dne 17.01.2006, ni bila razvidna tudi višina zahtevane takse, kar je po vlagateljevem mnenju nepravilno. Pri tem se vlagatelj sklicuje tudi na določila Zakona o upravnih taksah in Zakona o sodnih taksah. Vlagatelj predlaga, da se pritožbi ugodi in se izpodbijani sklep naročnika razveljavi ter vrne v ponovno odločanje naročniku.

Državna revizijska komisija je dne 01.02.2006 po faksu (brez spremnega dopisa, iz katerega bi izhajalo, kdo je pošiljatelj) prejela sklep naročnika o zahtevku za revizijo ter pritožbo.

Naročnik je z dopisom, z dne 02.02.2006, odstopil zahtevek za revizijo ter pritožbo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba prepozna, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v predmetnem postopku revizije odločala o pritožbi, s katero vlagatelj izpodbija zakonitost naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj, kljub pravilnemu pravnemu pouku v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo, ki je dopustil pritožbo na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa, pravno varstvo v postopku revizije uveljavljal tako, da je pritožbo, v nasprotju z določilom četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, vložil pri naročniku. Pritožba je bila torej poslana pravočasno, z dne 30.01.2006, vendar nepristojnemu organu (naročniku), rok za vložitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo kot na pristojni organ pa se je iztekel dne 30.01.2006 (torej tri dni od prejema sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, ki ga je vlagatelj prejel dne 26.01.2006; ker je bila dne 29.01.2006 nedelja, se rok v skladu z določilom četrtega odstavka 111. člena ZPP izteče s potekom prvega prihodnjega delavnika). Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo prejela dne 01.02.2006 (po faksu), torej po izteku roka, na katerega je bila pritožba vezana, se je v tem postopku revizije zastavilo vprašanje, ali je pritožba, z dne 30.01.2006, vložena pravočasno.

Državna revizijska komisija je presojala, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo instituta (pravne) nevednosti oziroma očitne pomote vlagatelja iz šestega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04; v nadaljevanju: ZPP), ki se v skladu z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. šesti odstavek 112. člena ZPP določa: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelja v predmetnem postopku revizije zastopa odvetnik, zato ga ni mogoče obravnavati kot prava neuko stranko, prav tako pa po mnenju Državne revizijske komisije, zaradi pravilnega pravnega pouka v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo in izrecne naslovitve pritožbe na naročnika, tudi ni mogoče govoriti o očitni pomoti.

Državna revizijska komisija je iz zgoraj navedenih razlogov ravnala skladno s prvo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN in vlagateljevo pravno sredstvo kot prepozno zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 06.02.2005

Vesna Cukrov, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana
- Odvetnik Ciril Logar, Miklošičev trg 2, Ljutomer
- AMZS d.d., PE Murska Sobota, Noršinska 2, Murska Sobota
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana