018-002/2006 Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektro komunikacije

Številka: 018-2/2006-34-328

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Francija Kodela, kot predsednika senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Metke Cerar, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje", območje občin Celje in Velenje, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.02.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevi vlogi "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 16.12.2005, ter "Priglasitev pooblastila in dopolnitev zahtevka za revizijo in pripravljalni spis", z dne 19.01.2006, se v delih, v katerih vlagatelj v njima navaja kršitve, ki jih v svojem revizijskem zahtevku ni navajal, zavržeta.

2. Naročnikova odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa, št. 430-105/2005-27, z dne 07.12.2005, se v delu, kjer je naročnik brez podlage v vlagateljevem revizijskem zahtevku izvedel ponovno analizo in ocenjevanje ponudb, upoštevajoč spremenjeno dolžino "novo zgrajene infrastrukture", podano v vlagateljevi ponudbi, razveljavi.

3. Vlagateljev primarni zahtevek za revizijo se zavrne.

4. Vlagateljevemu podrednemu zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila "gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje", območje občin Celje in Velenje, javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 74, z dne 05.08.2005, pod številko objave Ob-21813/05, ter v Uradnem listu EU, št. S 151, z dne 06.08.2005, pod številko objave 150599.

5. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 400.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 28.07.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, spremembi tega sklepa pa je sprejel dne 04.10.2005 in 14.10.2005. Javni razpis, pod opisom "gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje", območje občin Celje in Velenje, je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 74, z dne 05.08.2005, pod številko objave Ob-21813/05, ter v Uradnem listu EU, št. S 151, z dne 06.08.2005, pod številko objave 150599.

Dne 27.10.2005 je naročnik izdal Sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega izhaja, da se le-to odda ponudniku Gratel, d.o.o., Skorba 40, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), katerega ponudba je bila ocenjena z najvišjim številom točk, to je z 94,55 točk. Vlagateljeva ponudba je, sledeč istemu dokumentu, prejela 93,44 točk, ponudba ponudnika Advant, d.o.o., Cesta na Brdo 119A, Ljubljana (v nadaljevanju: Advant, d.o.o.) pa 77,37 točk.

Dne 07.11.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo, s katero je zahteval omogočitev vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je vlagatelju vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil dne 09.11.2005.

Dne 10.11.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za dodatna pojasnila v zvezi z rezultati javnega naročila.

Dne 14.11.2005 je vlagatelj po faksu, dne 15.11.2005 pa še po pošti, na naročnika naslovil zahtevo za obrazloženo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (na podlagi drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1).

Na dokumentu, datiranem z dnem 11.11.2005, odposlanim dne 14.11.2005, je naročnik podal "Dodatna pojasnila v zvezi z rezultati javnega naročila". V dokumentu je opisal potek ocenjevanja ponudb in postopek izbire najugodnejše ponudbe, predstavil pa je tudi način izračunavanja števila točk, ki jih je po vsakem od meril prejela vsaka od pravilnih ponudb.

Dne 21.11.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponuja tudi pet končnih uporabnikov, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem oziroma ne obstajajo. Ti uporabniki so:
Na področju občine Celje:
- Fakulteta za logistiko, Celje- v zgradbi le-te že obstaja izgrajena optična infrastruktura ter direktna povezava z optičnim kablom do vozlišča Arnes;
Na področju občine Velenje:
- Oš Žalec, podružnica Vinska Gora- podružnica ne obstaja (to je sedaj Oš Gorica Velenje, ki je bila v razpisni dokumentaciji že upoštevana, tudi naslov je napačen);
- Oš šalek, podružnica Paka- podružnica ne obstaja (objekt je bil prodan, pouk se odvija v Oš šalek);
- Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, Velenje- ne obstaja več na tem naslovu (preselitev na naslov šlandrova 11),
- Vrtec Velenje, enota Polonca- enota vrtca ne obstaja na tem naslovu.
Vlagatelj zatrjuje, da bi ob upoštevanju zgornjih dejstev njegova ponudba morala zbrati več točk kot ponudba izbranega ponudnika, zato meni, da je njegov revizijski zahtevek utemeljen ter da bo po opravljenem postopku revizije izbran kot najugodnejši ponudnik.

Dne 12.12.2005 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil Zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. V svoji vlogi navaja, da je naročnik njegov revizijski zahtevek prejel dne 22.11.2005, do dne vložitve omenjene vloge pa vlagatelj naročnikovega odgovora nanj ni prejel. Vlagatelj zato, skladno z določili drugega odstavka 16. člena ZRPJN, zahteva nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, datiranim z datumom 07.12.2005, ki je bil odposlan dne 12.12.2005 in ga je vlagatelj prejel dne 13.12.2005. Iz izreka sklepa izhaja, da je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da so Oš Žalec, podružnica Vinska Gora, Oš šalek, podružnica Paka, ter Vrtec Velenje končni upravičenci, ki so kot taki navedeni v seznamu možnih končnih prejemnikov predmetnega javnega naročila v prilogi 1 razpisne dokumentacije. Ta je bil sestavljen v skladu s študijo Inštituta Jožef štefan Identifikacija subjektov v ukrepu 1.4.7 s predlogom izvedbe širokopasovnih povezav in kot tak ni predmet presojanja v skladu s tretjim odstavkom točke 1.3. razpisne dokumentacije. Glede Fakultete za logistiko, Celje, naročnik navaja, da že ima zgrajeno optično infrastrukturo, zato ne ustreza razpisnim pogojem, Vrtec Velenje, enota Polonca, pa na navedenem naslovu dejansko ne obstaja. Na podlagi navedenega je naročnik ponovno pregledal vloge in ponovil ocenjevanje, ob čemer je iz ponudbe izbranega ponudnika izločil končne lokacije Fakulteta za logistiko, Celje, Mladinski center Celje, Celje, Vrtec Velenje, Kidričeva 19a, Velenje, ter Vrtec Velenje, enota Polonca (Vrtec Velenje, Kidričeva 19a, Velenje, je naročnik izločil že pri predhodnem ocenjevanju ponudb- opomba Državne revizijske komisije). Iz vlagateljeve ponudbe je naročnik izločil končnega ponudnika Medobčinska zveza Velenje (kot je to storil že pri prvotno izvedenem ocenjevanju- opomba Državne revizijske komisije), iz naročnikovega sklepa pa izhaja tudi, da je pri ponovnem ocenjevanju ugotovil, da je bila pri ocenjevanju vlagateljeve ponudbe, z dne 18.10.2005, napačno upoštevana dolžina novo zgrajene infrastrukture (38.760 m- opomba Državne revizijske komisije). Pri ponovljenem ocenjevanju je naročnik upošteval dolžino novo izgrajene infrastrukture v izmeri 28.495 m, vlagateljevo ponudbo pa je točkoval z 91,89 točkami. Naročnik je iz spremenjene dolžine novo izgrajene infrastrukture izhajal tudi pri ocenjevanju ponudbe ponudnika Advant, d.o.o., kjer je poslej upošteval dolžino 19.300 m (namesto prejšnjih 20.276 m- opomba Državne revizijske komisije). Ponudbo omenjenega ponudnika je v ponovljenem ocenjevanju točkoval z 79,92 točkami. Naročnik v zaključku svojega sklepa ponovno ugotavlja, da je ekonomsko najugodnejšo ponudbo predložil izbrani ponudnik. Ker v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZRPJN naročnik zavrne revizijski zahtevek, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb iz le-tega ne bi sprejel drugačne odločitve, je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Dne 16.12.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V svoji vlogi je ponovno navedel, da Vrtec Velenje, enota Polonca, Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, Velenje, Oš šalek, podružnica Paka, ter Oš Žalec, podružnica Vinska Gora, ne bi smeli biti upoštevani kot končni prejemniki. V dokaz navedenega je vlagatelj predložil več listin, iz katerih naj bi izhajala potrditev njegovega stališča. Vlagatelj v obvestilu navaja tudi, da mu naročnik ne bi smel zmanjšati števila točk pri merilu cena investicije, preračunana na meter optične povezave. Pred oddajo ponudb je namreč naročnik na vprašanje, kaj razume pod obstoječo infrastrukturo (kabelske trase, ceni in ali optične kable), potencialnim ponudnikom odgovoril, da obstoječo infrastrukturo sestavljajo kanalizacija, cevi in daljnovodi in ne optični kabli. Vlagatelj je naročniku ponudil infrastrukturo in optični kabel v cevi, kar pomeni novo infrastrukturo. Sledeč razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila bi točke dobil "meter optične povezave" in ne "meter novo zgrajene infrastrukture". Naročnik je odgovoril tudi na vprašanje, kaj razume pod pojmom "meter na novo zgrajene infrastrukture", ali je to trasa, optični kabel ali optično vlakno, in sicer je odgovoril, da meter novozgrajene infrastrukture pomeni meter novo zgrajene trase oziroma kanalizacije. Dejstvo je, da pojem trasa pomeni začrtan potek ceste, železnice električne napeljave ipd., v konkretnem primeru pa trasa pomeni celotno traso od delilnika do delilnika, tako traso kabelske kanalizacije, v kateri leži optični kabel, kot traso polic v objektih, na kateri leži optični kabel, in tudi kot traso kabla, ki je na kakršenkoli način speljan (npr. že zgrajeni kabelski jaški) do delilnika v komunikacijski omari. Iz navedenega nesporno izhaja, da je vlagateljeva ponudba pripravljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in bi moral naročnik vlagatelju pri obravnavnem merilu priznati prvotno dodeljeno število 20 točk. Vlagatelj oporeka tudi načinu izračuna končnega števila točk posameznega ponudnika, saj se v primeru, če se zmanjša uteženo število povezanih končnih prejemnikov, posledično zmanjša tudi cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika, in posledično tudi cena investicije, preračunane na meter optične povezave, ter hkrati tudi dolžina novo zgrajene infrastrukture. Vsega navedenega naročnik pri izračunu končnega števila točk posameznega ponudnika ni upošteval. Vlagatelj zato predlaga, da naročnik razveljavi sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, podredno, da razveljavi analizo in ocenjevanje ponudb, z dne 11.11.2005, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta Dodatna pojasnila v zvezi z rezultati javnega naročila, da razveljavi sklep o zavrnitvi vlagateljevega revizijskega zahtevka, oziroma podredno, razveljavi celoten predmetni postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj v revizijski postopek priglaša tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer stroške za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v višini 400.000,00 SIT, povečano za 20% DDV, ter stroške plačila takse za revizijo, v višini 400.000,00 SIT.

Naročnik je na poziv Državne revizijske komisije, z dne 28.12.2005, slednji posredoval dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Ker je bila ob pregledu le-te ugotovljena njena nepopolnost, je naročnik, po ponovnem pozivu Državne revizijske komisije, posredovano dokumentacijo dopolnil dne 13.01.2006 ter dne 17.01.2006.

Državna revizijska komisija je z dopisom, z dne 16.01.2006 vlagatelja pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo z oblikovanjem ustreznega zahtevka (t.i. tožbenega predloga). Slednji v vlagateljevem zahtevku za revizijo, z dne 21.11.2005, namreč ni bil podan. Vlagatelj je na poziv Državne revizijske komisije odgovoril po svojem pooblaščencu, z vlogo "Priglasitev pooblastila in dopolnitev zahtevka za revizijo in pripravljalni spis", z dne 19.01.2006. V podani vlogi je pooblaščenec priglasil pooblastilo za zastopanje, revizijski zahtevek pa je dopolnil tako, da je kot primarni zahtevek (tožbeni predlog) predlagal razveljavitev postopka ocenjevanja pravilnih ponudb ter ponovitev le-tega, kot podredni zahtevek pa je predlagal razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila. V svoji vlogi je vlagatelj obenem podal dodatno predstavitev svojih stališč do obravnavane zadeve, priglasil pa je tudi dodatne stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v protivrednosti 1500 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), za sestavo vloge, skupaj z 2% materialnih stroškov, oboje navedeno povečano za 20% DDV.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 1, 2. in 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v svojih vlogah "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 16.12.2005, ter "Priglasitev pooblastila in dopolnitev zahtevka za revizijo in pripravljalni spis", z dne 19.01.2006, navajal kršitve, ki jih v svojem revizijskem zahtevku, z dne 21.11.2005, ni navajal.

Tako gre ugotoviti, da je vlagatelj v prvi od navedenih vlog dodatno oporekal načinu izračuna končnega števila točk posameznim ponudnikom, saj naj bi se v primeru, če se zmanjša uteženo število povezanih končnih prejemnikov, posledično zmanjšala tudi cena investicije, preračunana na priključenega končnega prejemnika, cena investicije, preračunana na meter optične povezave, ter hkrati tudi dolžina novo zgrajene infrastrukture. Tega naj naročnik ne bi upošteval pri izračunu končnega števila točk posameznega ponudnika. Očitek o tej kršitvi je vlagatelj deloma ponovil tudi v svojem "Pripravljalnem spisu".

Državna revizijska komisija je že v več svoji odločitvah (tako npr. v zadevah 018-160/05, 018-270/05 itd.) v zvezi z razširitvami zahtevkov za revizijo opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13. do vključno 16. člen ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljeve zahteve za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc, v kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu z 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pa pri tem ne more pa navajati novih dejstev in postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in o njih zato tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka (tako npr. v obvestilu oz. zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo). Ob nasprotnem tolmačenju bi bila zaobidena določba 16. člena ZRPJN o odločanju naročnika o revizijskem zahtevku pred odločanjem Državne revizijske komisije o le-tem.

Upoštevajoč zgoraj navedene argumente je Državna revizijska komisija, na podlagi določil 1. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevi vlogi "Obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo", z dne 16.12.2005, ter "Priglasitev pooblastila in dopolnitev zahtevka za revizijo in pripravljalni spis", z dne 19.01.2006, v delih, v katerih vlagatelj v njima navaja kršitve, ki jih v svojem revizijskem zahtevku ni navajal, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija z vpogledom v naročnikov sklep, št. 430-105/2005-27, z dne 07.12.2005, dalje ugotavlja, da je naročnik pri odločanju o vlagateljevem revizijskem zahtevku ponovno analizo in ocenjevanje prispelih ponudb izvedel tudi v delu, v katerem za to ni imel podlage v vlagateljevem revizijskem zahtevku. Tako gre ugotoviti, da je bil naročnik upravičen izvesti ponovno analizo in ocenjevanje ponudb v delu, kjer se je ta nanašala na končne prejemnike, ki so bili izbranemu ponudniku priznani v okviru presoje njegove ponudbe, ter v delu, kjer sta ponovljena analiza in ocenjevanje ponudbe izbranega ponudnika vplivala na ocenjevanje ponudb ostalih ponudnikov. Naročnik pa v okviru revizijskega postopka ni bil upravičen izvesti ponovljene analize in ocenjevanja ponudb v delu, kjer je pri ocenjevanju vlagateljeve izhajal iz spremenjene dolžine "novo izgrajene infratsrukrutre", podane v vlagateljevi ponudbi; vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku pravilnosti tega dela analize in ocenjevanja ponudb namreč ni izpodbijal.

Izpostaviti gre, da je naročnik z opisanim ravnanjem bistveno vplival na položaj vlagatelja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, obenem pa vlagatelju v zvezi s spremenjeno analizo in ocenjevanjem njegove ponudbe, pri kateri je bila brez podlage v revizijskem zahtevku upoštevana drugačna dolžina "novo izgrajene infratsrukrutre", kot pri prvotno izvedenem ocenjevanju, ni bila dana možnost pravnega varstva.

Ob upoštevanju zgornjih argumentov je Državna revizijska komisija razveljavila naročnikovo odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. 430-105/2005-27, z dne 07.12.2005, v delu, kjer je naročnik brez podlage v vlagateljevem revizijskem zahtevku izvedel ponovno analizo in ocenjevanje ponudb, upoštevajoč spremenjeno dolžino "novo zgrajene infrastrukture", podane v vlagateljevi ponudbi.

S tem je utemeljena odločitev Državna revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V nadaljevanju revizijskega postopka je Državna revizijska komisija preverila revizijske navedbe vlagatelja, s katerimi slednji izpodbija naročnikovo odločitev o priznanju nekaterih izmed končnih prejemnikov, ki jih je v svoji ponudbi ponudil izbrani ponudnik.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik v Navodilih ponudnikom, pod točko "1.3 Ponudniki in končni prejemniki", med drugim določil:

"â??Končni prejemniki zgrajene infrastrukture bodo lahko ustanove kot so: raziskovalni in visokošolski zavodi, fakultete, akademije, visoke strokovne šole, inštituti, javni zavodi, ustanovljeni na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, nacionalna knjižnica, visokošolske in osrednje območne knjižnice, višje šole, srednje šole, osrednje knjižnice, študentski in dijaški domovi, ostale organizacije, vpisane v evidenco pri Uradu za znanost, osnovne šole, arhivi, muzeji, zavodi za učence s posebnimi zahtevami, organizacije za izobraževanje odraslih, mladinski in multimedijski centri, vrtci in centri odličnosti.

Seznam možnih končnih prejemnikov tega javnega naročila je v prilogi 1 in je sestavni del tega razpisa. Dopuščeno je, da so še drugi končni prejemniki, ki niso navedeni v prilogi 1. V projektu gradnje lokalne optične infrastrukture so lahko upoštevani tudi drugi tovrstni končni prejemniki, pod pogojem, da jih je mogoče uvrstiti med ustanove, naštete v predhodnem odstavku, ter da do njih oz. njihove neposredne bližine (do 100 m) ne obstaja že izgrajena optična infrastruktura...".

V delu razpisne dokumentacije, poimenovanem kot "Priloga 1: Seznam možnih končnih prejemnikov", so med drugim navedeni tudi naslednji subjekti:
- I. osnovna šola Žalec, podružnica Vinska Gora,
- Osnovna šola Gorica Velenje, podružnica Vinska Gora,
- Osnovna šola šalek Velenje, Podružnica Paka,
- Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1.

Državna revizijska komisija z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika dalje ugotavlja, da je slednji na obrazcu "PONUDBA" med drugim navedel tudi naslednje, za vlagatelja sporne končne prejemnike:
- Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 2,
- I. osnovna šola Žalec, podružnica Vinska Gora, Vinska Gora 31,
- Osnovna šola šalek, Podružnica Paka, šalek 87,
- Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1,
- Vrtec Polonca, Jenkova cesta 19.

Iz naročnikovega sklepa, št. 430-105/2005-27, z dne 07.12.2005, s katerim je slednji odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, izhaja, da je naročnik glede Fakultete za logistiko, Mariborska cesta 7 (izbrani ponudnik je v svoji ponudbi navedel napačen naslov Mariborska cesta 2), ugotovil, da že ima zgrajeno optično infrastrukturo, zato ne ustreza razpisnim pogojem, glede Vrtca Velenje, enota Polonca (izbrani ponudnik je v svoji ponudbi tega končnega prejemnika poimenoval kot "Vrtec Polonca"), pa je ugotovil, da na navedenem naslovu ne obstaja. Glede ostalih, za vlagatelja spornih končnih prejemnikih, je naročnik navedel, da so bili navedeni v seznamu možnih končnih prejemnikov predmetnega javnega naročila, v prilogi 1 razpisne dokumentacije, in niso predmet presojanja.

Med strankama torej ostaja spor o tem, ali med končne prejemnike sodijo naslednji subjekti:
- I. osnovna šola Žalec, podružnica Vinska Gora, Vinska Gora 31,
- Osnovna šola šalek, Podružnica Paka, šalek 87,
- Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1.

Glede prvega od navedenih subjektov, to je I. osnovne šole Žalec, podružnica Vinska Gora, Vinska Gora 31, vlagatelj navaja, da ta podružnica ne obstaja. Ta šola je sedaj Oš Gorica Velenje, podružnica Vinska gora (statusna sprememba, nastala kot posledica priključitve KS Vinska gora k Mestni občini Velenje), ki pa je bila v razpisni dokumentaciji že upoštevana. V dokaz navedenega je vlagatelj predložil dopis Urada za negospodarske dejavnosti, Mestne občine Velenje, z dne 15.12.2005, ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih zavodov za vzgojo in izobraževanje ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, z dne 02.06.1995, ki njegove navedbe potrjujejo.

Upoštevajoč zapisano in dejstvo, da naročnik zgoraj povzetih vlagateljevih navedb ni prerekal (razen z navedbo, da je bil obravnavani končni prejemnik naveden v seznamu možnih končnih prejemnikov predmetnega javnega naročila in ni predmet presojanja), Državna revizijska komisija ugotavlja, da I. osnovna šola Žalec, podružnica Vinska Gora, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne more biti upoštevana kot upravičen končni prejemnik.

Glede drugega od zgoraj navedenih subjektov, to je Osnovne šola šalek, podružnice Paka, vlagatelj navaja, da omenjena podružnica ne obstoji, saj je bil objekt prodan, pouk pa se odvija v Oš šalek. V dokaz navedenega je vlagatelj predložil dopis Urada za negospodarske dejavnosti, Mestne občine Velenje, z dne 15.12.2005, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno- izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje, z dne 03.12.2004, ter Sklep kolegija Uprave MO Velenje, z dne 10.11.2004, ki njegove navedbe potrjujejo.

Upoštevajoč zapisano in dejstvo, da naročnik zgoraj povzetih vlagateljevih navedb ni prerekal (razen z navedbo, da je bil obravnavan končni prejemnik naveden v seznamu možnih končnih prejemnikov predmetnega javnega naročila in ni predmet presojanja), Državna revizijska komisija ugotavlja, da Osnovna šola šalek, podružnica Paka, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne more biti upoštevana kot upravičen končni prejemnik.

Glede zadnjega od zgoraj navedenih subjektov, to je Vrtca Velenje, Kraigherjeva 1, vlagatelj navaja, da je do leta 2003 na tem naslovu imela prostore uprava Vrtca Velenje, ki pa se je kasneje preselila na naslov šlandrova 12, Velenje. V dokaz navedenega je vlagatelj predložil dopis Urada za negospodarske dejavnosti, Mestne občine Velenje, z dne 15.12.2005, Sporazum o realizaciji sodbe Okrožnega sodišča v Celju, opr. štev. II Pg 659/90, ter zapisnik o stanju poslovnega prostora- primopredajni zapisnik, ki njegove navedbe potrjujejo.

Upoštevajoč zapisano in dejstvo, da naročnik zgoraj povzetih vlagateljevih navedb ni prerekal (razen z navedbo, da je bil obravnavan končni prejemnik naveden v seznamu možnih končnih prejemnikov predmetnega javnega naročila in ni predmet presojanja), Državna revizijska komisija ugotavlja, da Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne more biti upoštevan kot upravičen končni prejemnik.

V povzetku zgornjih ugotovitev gre zaključiti, da je vlagatelj uspel izkazati, da trije izmed subjektov, ki jih je izbrani ponudnik navedel v svoji ponudbi in so bili kot možni končni prejemniki navedeni tudi v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ne bi smeli biti upoštevani kot upravičeni končni prejemniki.

Ob zapisanem pa je potrebno ugotoviti, da zgornje ugotovitve ne utemeljujejo izločitve obravnavanih subjektov iz seznama končnih prejemnikov, ki jih je v svoji ponudbi navedel (ponudil) izbrani ponudnik, oziroma nepriznanja le-teh pri točkovanju ponudbe slednjega. Izpostaviti gre namreč, da je izbrani ponudnik pri pripravi svoje ponudbe upravičeno izhajal iz določil razpisne dokumentacije, v kateri so bili vsi obravnavani subjekti izrecno opredeljeni kot možni končni prejemniki; ugotovljeno dejstvo, da seznam v Prilogi 1 razpisne dokumentacije očitno vsebuje tudi subjekte, ki ne bi smeli biti upoštevani kot upravičeni končni prejemniki, izbranemu ponudniku ne more iti v škodo. Hkrati gre ob zapisanem ugotoviti, da izbrani ponudnik, ki je v svoji ponudbi ponudil subjekte, ki ne bi smeli biti upoštevani kot upravičeni končni prejemniki, ne sme biti postavljen v boljši položaju napram vlagatelju, ki teh subjektov, domnevno zaradi poznavanja dejstev o njihovi neustreznosti, ni vključil v svojo ponudbo.

Naročnik pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika zgoraj opredeljenih subjektov (I. osnovna šola Žalec, podružnica Vinska Gora, Vinska Gora 31, Osnovna šola šalek, Podružnica Paka, šalek 87, ter Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1) torej ne bi smel upoštevati kot upravičene končne prejemnike, hkrati pa jih, sledeč zgornji argumentaciji, tudi ne sme neupoštevati, saj bi s tem ravnal v škodo "dobrovernemu" izbranemu ponudniku. Na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije naročnik torej ne more oceniti prispelih ponudb, ne da bi s tem ravnal v škodo bodisi vlagatelju bodisi izbranemu ponudniku.

Ker zgoraj opisanega stanja ni mogoče razrešiti z razveljavitvijo naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev primarni zahtevek, v katerem je slednji predlagal takšno sankcijo, zavrnila.

Ker je ugotovljene nepravilnosti mogoče sanirati zgolj na ta način, pa je Državna revizijska komisija, na podlagi določil 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, ugodila vlagateljevemu podrednemu zahtevku in je v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila "gradnja infrastrukture za širokopasovno omrežje", območje občin Celje in Velenje, javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 74, z dne 05.08.2005, pod številko objave Ob-21813/05, ter v Uradnem listu EU, št. S 151, z dne 06.08.2005, pod številko objave 150599.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. in 4. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 400.000,00 SIT, povečano za 20% DDV, za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo,
- v višini 400.000,00 SIT, za plačilo takse za revizijo,
- v protivrednosti 1500 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za sestavo vloge "Priglasitev pooblastila in dopolnitev zahtevka za revizijo in pripravljalni spis",
- v višini 2% od zgoraj navedene protivrednosti 1500 točk, povečano za 20% DDV, za materialne stroške.

Državna revizijska komisija vlagatelju, na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN, priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 400.000,00 SIT, za plačilo takse za revizijo.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenih stroškov v višini 400.000,00 SIT, povečano za 20% DDV, za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, saj vlagatelj ni izkazal, da je bil v času podaje omenjene zahteve zastopan po pooblaščencu, upravičenem do nagrade, ravno tako pa ni najti druge podlage za priznanje po tej postavki priglašenih stroškov. Državna revizijska komisija vlagatelju ravno tako ne priznava priglašenih stroškov za sestavo vloge "Priglasitev pooblastila in dopolnitev zahtevka za revizijo in pripravljalni spis", saj:
- vlagateljev pooblaščenec do nagrade za priglasitev pooblastila ni upravičen,
- so stroški za dopolnitev zahtevka za revizijo nastali po krivdi vlagatelja, kot posledica nepopolnosti prvotno vloženega zahtevka za revizijo,
- stroški pripravljalnega spisa v predmetni zadevi ne sodijo med potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo.
Sledeč zgornji argumentaciji je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi priglašenih materialnih stroškov.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 400.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 03.02.2006

Predsednik senata:
Franci Kodela, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska 3, Ljubljana,
- Gratel, d.o.o., Skorba 40, Ptuj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.