018-016/2006 Zdravstveni dom Ljubljana

Številka: 018-16/06-34-301

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) in četrtega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05 in 90/05; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN po članu Franciju Kodela, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Fizično in tehnično varovanje objektov in prostorov Zdravstvenega doma Ljubljana", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik SINTAL d.d., Litostrojska c. 40, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.01.2006

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je s sklepom o pričetku postopka javnega naročila, z dne 23.09.2005, pričel postopek oddaje javnega naročila "Fizično in tehnično varovanje objektov in prostorov Zdravstvenega doma Ljubljana", v Uradnem listu RS, št. 95-96/05, z dne 28.10.2005, pa je objavil javnih razpis za predmetno javno naročilo, razdeljeno v 6 (šest) sklopov, po odprtem postopku, v Uradnem listu RS, št. 97/05, z dne 04.11.2005, pa popravek javnega razpisa. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 28.11.2005, izhaja, da je naročnik prejel 7 (sedem) pravočasnih ponudb.

Naročnik je s sklepom, z dne 01.12.2005, o oddaji javnega naročila izbral kot najugodnejšega ponudnika za predmetno javno naročilo, in sicer za sklopa 1 (ZD Ljubljana Center) in 6 (ZD Ljubljana Vič - Rudnik) ponudnika Varnost Rival d.o.o., Ljubljana, za sklope 2 (ZD Ljubljana - Bežigrad), 3 (ZD Ljubljana Moste -Polje), 4 (ZD Ljubljana - šiška) in 5 (ZD Ljubljana - šentvid) pa ponudnika FIT varovanje Ljubljana d.d., Ljubljana.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dne 08.12.2005 zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve in zahtevo za vpogled v razpisno dokumentacijo in prispele ponudbe.
Naročnik je vlagatelju podal obrazloženo obvestilo, z dne 12.12.2005, o oddaji naročila.

Vlagatelj je na naročnika naslovil dne 20.12.2005 zahtevek za revizijo postopka. Vlagatelj navaja, da vlaga zahtevek za revizijo na vse sklope za katere je kandidiral kot ponudnik s pravilno ponudbo.
Vlagatelj očita naročniku, da je kot pravilne po sklopih izbral ponudbe, ki niso pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in bi jih moral naročnik izločiti iz postopka ocenjevanja. Nadalje pojasnjuje vlagatelj, da je kot pravilne naročnik ocenil ponudbe ponudnikov, ki so sicer cenovno ugodnejše od ponudbe vlagatelja zahtevka za revizijo, vlagatelj pa zatrjuje, da so tudi te nepravilne.
Najprej vlagatelj izpodbija pravilnost ponudbe ponudnika FIT varovanje Ljubljana d.d., Ljubljana, kateremu je naročnik oddal sklope 2, 3, 4 in 5 predmetnega javnega naročila. V nadaljevanju vlagatelj izpodbija pravilnost ponudbe ponudnika PROTECT Infra d.o.o., Maribor. Nadalje vlagatelj izpodbija tudi pravilnost ponudbe ponudnika Varnost Rival d.o.o., Ljubljana. Na koncu vlagatelj izpodbija tudi pravilnost ponudbe ponudnika G 7 družba za varovanje d.o.o., Trzin.
Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi sklep o oddaji javnega naročila št. 790-9/2005, z dne 1.12.2005, ter da se izvede nov postopek ocenjevanja ponudb, in priglaša stroške revizijskega postopka.

Naročnik je dne 04.01.2006 izdal sklep, s katerim je zahtevku za revizijo ugodil, tako da je delno razveljavil sklep o oddaji javnega naročila, z dne 01.12.2005, in sicer za 1. sklop: ZD Ljubljana - Center in 6. sklop: ZD Ljubljana - Vič - Rudnik, v preostalem delu pa je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.01.2006, obvestil Državno revizijsko komisijo, da zahteva nadaljevanje revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem dopisu vlagatelj pojasni, da je iz povratnice razvidno, da je naročnik prejel zahtevek za revizijo 22.12.2005. Ker vlagatelj v 20 dnevnem roku od dne, ko je naročnik prejel popoln zahtevek za revizijo, ni prejel naročnikove odločitve, v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.01.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je vlagateljevega pooblaščenca odvetnika Zmaga Marovta (v nadaljevanju: pooblaščenec) z dopisom, št. 018-16/06-34-164, z dne 18.01.2005, pozvala, da najkasneje v roku petih dni od dneva prejema poziva predloži ustrezno pooblastilo o zastopanju vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku.
Pooblaščenec je z dopisom, z dne 23.01.2006, Državni revizijski komisiji v roku posredoval dokument z naslovom Pooblastilo, z dne 09.12.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom ZRPJN in četrtim odstavkom 98. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Kot je zgoraj navedeno, je Državna revizijska komisija na podlagi pregleda spisovne dokumentacije, vezane na predmetni revizijski postopek, ugotovila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo nepopoln, saj je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo prek pooblaščenca, ki pa ni izkazal pooblastila o zastopanju vlagatelja. Zato je Državna revizijska komisija vlagateljevega pooblaščenca z dopisom, št. 018-16/06-34-164, z dne 18.01.2005, pozvala, da najkasneje v roku petih dni od dneva prejema poziva predloži ustrezno pooblastilo o zastopanju vlagatelja v predmetnem revizijskem postopku. Pooblaščenec je z dopisom, z dne 23.01.2006, Državni revizijski komisiji v roku posredoval dokument z naslovom Pooblastilo, z dne 09.12.2005.

Ob vpogledu v pooblastilo, z dne 09.12.2005, je Državna revizijska komisija ugotovila, da se le-to nanaša na postopek javnega naročila storitev fizičnega varovanja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 101, z dne 11.11.2005, in ne na postopek javnega naročila, ki je predmet tega revizijskega postopka, in za katerega je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 95-96/05, z dne 28.10.2005, njegov popravek pa v Uradnem listu RS, št. 97/05, z dne 04.11.2005. V predloženem pooblastilu, z dne 09.12.2005, je namreč v rubriki "Odvetnika posebej pooblaščam za:" izrecno zapisano s tiskanimi črkami "zastopanje v celotnem postopku javnega naročila storitev fizičnega varovanja, ki je bil objavljen v Ur. listu RS št. 101, z dne 11.11.2005, vključno s pripravo in vložitvijo zahtevka za revizijo ter zahtevka za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo". Iz vpogleda v spis revizijskega postopka za javno naročilo "Fizično in tehnično varovanje objektov in prostorov Zdravstvenega doma Ljubljana" naročnika Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana, izhaja, da se predmetni revizijski postopek vodi glede javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 95-96/05, z dne 28.10.2005 (št. Ob-28905/05), in njegovega popravka v Uradnem listu RS, št. 97/05, z dne 04.11.2005 (št. Ob-29858/05), iz česar izhaja, da se predloženo pooblastilo, z dne 09.12.2005, ne nanaša na predmetni revizijski postopek, zato je ugotoviti, da predloženo pooblastilo, z dne 09.12.2005, ni ustrezno.
Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v skladu z določbo četrtega odstavka 98. člena ZPP zahtevek za revizijo zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 31.01.2006

Franci Kodela, univ. dipl. prav.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana,
- Odvetnik Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana,
- SINTAL d.d., Litostrojska c. 40, Ljubljana,
- Varnost Rival d.o.o., Staničeva 41, Ljubljana,
- FIT varovanje Ljubljana d.d., Mala ulica 1, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.