018-024/2006 MDDSZ

Številka: 018-24/06-33-275

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, predsednika dr. Aleksija Mužine in članice mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila "Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve pri gradnji Zavoda dr. Miha Pintarja, Dobrna", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Vevška 52, Ljubljana - Polje, ki ga zastopa odvetnica Mojca Furlan, Miklošičeva 30, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31.01.2006 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.04.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega naročila. Predhodni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 17-18/05, z dne 25.02.2005, pod št. objave Ob-5320/05, javni razpis po odprtem postopku pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 65-67/05, z dne 15.07.2005, pod št. objave Ob-19724/05. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 71-72/05, z dne 29.07.2005, pod št. objave Ob-21058/05, objavil popravek navedenega javnega razpisa, s katerim je spremenil maksimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe. Nadalje je naročnik v Uradnem listu RS, št. 84/05, z dne 16.09.2005, pod št. objave Ob-24535/05, objavil podaljšanje roka za sprejemanje ponudb na 29.09.2005 do 10. ure ter določil rok za odpiranje ponudb dne 29.09.2005 ob 12. uri. Zatem je naročnik v Uradnem listu RS, št. 93/05, z dne 21.10.2005, pod št. objave Ob-28279/05, objavil še popravek, s katerim je spremenil pogoje glede zahtevanih referenc, ter podaljšanje roka za sprejemanje ponudb do 07.11.2005 do 10. ure in določil rok za odpiranje ponudb dne 07.11.2005 ob 12. uri.

Kot izhaja iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, je naročnik prejel do roka za predložitev ponudb 8 (osem) pravočasnih ponudb, in sicer ponudbo ponudnika Granit d.d., Slovenska Bistrica, ponudbo ponudnika SCT d.d. Ljubljana, ponudbo ponudnika Energoplan d.d., Ljubljana, ponudbo ponudnika SGP Tehnik d.d., škofja loka, ponudbo vlagatelja, ponudbo ponudnika GIC Gradnje d.o.o., Rogaška slatina, ponudbo ponudnika Primorje d.d., Ajdovščina, ter ponudbo ponudnika Vegrad d.d., Velenje. Dne 16.12.2005 je naročnik sprejel sklep, št. 66305-5/2005-35, o oddaji predmetnega javnega naročila, s katerim je izbral izmed 4 (štirih) pravilnih ponudb ponudbo ponudnika Primorje d.d., Ajdovščina. Naročnik v obrazložitvi sklepa, vezano na ponudbo vlagatelja, pojasni, da je vlagatelj spremenil popis del v poziciji plinske postaje, in sicer tako da je pod tekstom pripisal "v najem", zato je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno.

Dne 27.12.2005 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem slednjemu očita kršitev 3. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno in nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Vlagatelj se sklicuje na vprašanje "pri plinski postaji nam je rečeno s strani dobaviteljev, da za postavko 1 in 2 (plinski rezervoar in toplotni vparjalnik) sklene pogodbo investitor z dobaviteljem plina, ali je potrebno te postavke ovrednotiti", na katerega je naročnik dne 05.10.2005 (vlagatelj zahtevku prilaga kot dokaz odgovor, z dne 05.10.2005) odgovoril pod točko 3.3: "Pri plinski postaji je potrebno v ceni upoštevati tako rezervoar kot toplotni vparjalnik". Vlagatelj zatrjuje, da je sledil navodilu naročnika in navedenemu dopisu ter v ponudbi tudi ovrednotil vse postavke (ponudba C PLINSKA POSTAJA in cevna instalacija - stran 9 in 10), zato mu ni razumljiva naročnikova obrazložitev v sklepu o oddaji javnega naročila, da je potrebno dela v ponudbi v celoti ovrednotiti, saj je vlagatelj to tudi storil. Vsled navedenega vlagatelj meni, da ne gre neprimerno ponudbo kot jo opredeljuje 3. člen Pravilnika, saj ponudba v celoti odgovarja zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, in je zato izločitev vlagateljeve ponudbe neutemeljena. Vlagatelj še zatrjuje, da so v ceni zajeta vsa dela, navedena tako v pogodbi, projektni dokumentaciji, kakor tudi v popisih del, ter dodaja, "da je z dopisom (najem) povedal le, da obstaja tudi ta opcija, nikakor pa ni spreminjal popisov, ki jih je pripravil naročnik in jih je tudi izpolnil v skladu z navodili". Odločitev naročnika je vlagatelju še toliko bolj nerazumljiva glede na ceno, ki jo je ponudil vlagatelj za izvedbo predmeta javnega naročila (1.121.151.254,97 SIT), in ceno, ki jo je ponudil ponudnik, ki ga je naročnik izbral kot najugodnejšega (1.236.525.100,78 SIT). Vlagatelj meni, da če bi ravnal naročnik pravilno, bi kot najugodnejšega ponudnika moral izbrati vlagatelja.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklep o izbiri št. 66305-5/2005, z dne 16.12.2005, in v delu, s katerim je kot neprimerno izločil ponudbo vlagatelja. Vlagatelj priglaša stroške revizijskega postopka.

Naročnik je dne 13.01.2006 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.
Naročnik v obrazložitvi odločitve pojasni, da se ne more strinjati z vlagateljem, saj je le-ta v svoji ponudbi v nasprotju z razpisno dokumentacijo in dopisom naročnika, z dne 05.10.2005, pod besedilom popisa dodal besedo "v najem", kar ponudbo nedvoumno smiselno spremeni. Prav tako naročnik meni, da ni smiselno vlagateljevo zatrjevanje, da je v poglavju plinska postaja postavki 1 in 2 ovrednotil, saj v tem primeru dodana beseda "v najem" nima nobenega smisla in ni moč slediti trditvi vlagatelja, da le-ta pomeni le obstoj opcije najema. Naročnik dodaja, da bi bilo potrebno, ne glede na že navedeno, v primeru opcije najema navesti tudi ceno zanj, česar pa vlagatelj ni storil. V konkretnem primeru pa je bilo v 8. členu Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe tudi izrecno navedeno, da mora ponudnik ponuditi vsa razpisana dela iz celotnega razpisa na način, kot ga je predvidel naročnik, ter da variantne ponudbe ali ponudbe za del javnega naročila ne bodo upoštevane. Nenazadnje je po naročnikovem mnenju prav pripis "v najem" v nasprotju z razpisno dokumentacijo in dopisom naročnika, z dne 05.10.2005.

Vlagatelj je z vlogo dne 18.01.2006 naročnika obvestil, da nadaljuje revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo.
Naročnik je z dopisom dne 19.01.2006, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 23.01.2006, le-tej odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu. Državna revizijska komisija je brez spremnega dopisa prejela od naročnika dne 24.01.2006 še ponudbe, ki so bile predložene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji vlagateljevega očitka, da je naročnik kršil postopek pri izbiri izvajalca in 3. člen Pravilnika, s tem ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno, ker je vlagatelj spremenil popis del v poziciji plinske postaje, tako da je pod tekstom pripisal "v najem", najprej vpogledala v ponudbo vlagatelja, in ugotovila, da je vlagatelj ovrednotil postavke 1, 2, 3 in 4 razdelka C PLINSKA POSTAJA in cevna instalacija na strani 9 in 10 dokumenta z naslovom "3. 1. PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL - KOTLOVNICA in PLIN", ki je sestavni del vlagateljeve ponudbe, št. 131/05, pri čemer pa je pod vsako izmed navedenih postavk pripisal na koncu z modrim črnilom naslednje: "(V NAJEM)". Na osnovi vpogleda v razpisno dokumentacijo naročnika, št. 16/2005, pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v le-tej v prvem odstavku 4. člena Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodilo) določil, da morajo biti ponudba s ponudbeno dokumentacijo in popisi del izdelani na originalnih obrazcih oziroma dokumentih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in so opremljeni z žigom naročnika (obrazci naročnika). Nadalje je naročnik v četrtem odstavku istega člena Navodila določil, da mora ponudnik v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Poleg tega je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v 8. členu Navodila zapisal, da mora ponudnik ponuditi vsa razpisana dela iz celotnega razpisa na način, kot ga je predvidel naročnik, ter da variantne ponudbe ali ponudbe za del javnega naročila ne bodo upoštevane. Državna revizijska komisija je na podlagi vpogleda v predmetno naročnikovo razpisno dokumentacijo tudi ugotovila, da je naročnik v drugem odstavku 11. člena Navodila določil, da mora ponudnik sestaviti predračun - rekapitulacijo na priloženem originalnem obrazcu, ter da mora biti predračun s cenami po enoti mere napisan tako, da so vstavljene cene za posamezne postavke. Poleg navedenega pa je morala Državna revizijska komisija vpogledati tudi v dokument, št. 670/2005, z dne 05.10.2005, ki ga je vlagatelj prejel 07.10.2005, in v katerem so podani odgovori na vprašanja potencialnega ponudnika. Potencialni ponudnik je med drugim postavil vprašanje z naslednjo vsebino: "pri plinski postaji nam je rečeno s strani dobaviteljev, da za postavko 1 in 2 (plinski rezervoar in toplotni vparjalnik) sklene pogodbo investitor z dobaviteljem plina; ali je potrebno te postavke ovrednotiti"", in na to vprašanje je v navedenem dokumentu podan odgovor pod točko 3.3 z naslednjo vsebino: "Pri plinski postaji je potrebno v ceni upoštevati tako rezervoar kot toplotni vparjalnik".
Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija presodila, da je vlagatelj pri postavkah 1, 2, 3 in 4 v popisih del v razdelku C PLINSKA POSTAJA in cevna instalacija na strani 9 in 10 dokumenta z naslovom "3. 1. PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN DEL - KOTLOVNICA in PLIN", ki je sestavni del vlagateljeve ponudbe, št. 131/05, v nasprotju z jasnimi določili razpisne dokumentacije in odgovora, z dne 05.10.2005, vezanega na predmetno sporno zadevo, dopisal besedico "v najem", in s tem podal ponudbo, ki je iz tega razloga v skladu s 13. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1, nepravilna. ZJN-1 namreč v 13. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik je vlagateljevo ponudbo v konkretnem postopku ocenjevanja sicer ocenil kot neprimerno na podlagi 3. člena Pravilnika, vendar pa je za nadaljnje postopanje z vlagateljevo ponudbo v konkretnem primeru to dejstvo brezpredmetno, saj mora naročnik na podlagi prvega odstavka 76. člena ZJN-1 v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Naročnik ni v razpisni dokumentaciji in v navedenem odgovoru dopustil dodatnega vpisovanja oziroma dopisovanja pod posamezno sporno postavko, poleg tega pa je predmet predmetnega javnega naročila izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve pri gradnji in naročnik ni opredelil predmeta javnega naročila kot t.i. kombinacijo izvedbe (preostalih gradbenih del) in najema v zvezi z navedenimi spornimi postavkami.
Državna revizijska komisija zaključuje, vezano na vse gornje ugotovitve, da je vlagateljev očitek neutemeljen, zato je odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 31.01.2006

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
- Odvetnica Mojca Furlan, Miklošičeva 30, Ljubljana,
- Primorje d.d., Vipavska c. 3, Ajdovščina,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.