018-408/2005 IVZ

Številka: 018-408/05-31-205

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici mag. Metki Cerar in ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za organiziranje in posredovanje službenih potovanj, ter na podlagi zahtevka za revizijo podjetja CWT Adriatic d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.1.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o priznanju sposobnosti, kot je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 800-037-5/05, z dne 12.10.2005.

2. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale v postopku revizije, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila.

3. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov, nastalih v postopku revizije, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.10.2005 (očitno napaka v datumu) sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za okvirni sporazum za organiziranje in posredovanje službenih potovanj. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 26-28, z dne 18.3.2005.

Naročnik je dne 12.10.2005 izdal odločitev o priznanju sposobnosti in obvestilo o izidu javnega naročila, št. 800-037-5/05. Iz obeh dokumentov je razvidno, da je naročnik trem prijaviteljem priznal sposobnost za sodelovanje v postopku, vlagatelju pa le-te ni priznal, saj naj ne bi izpolnjeval vseh razpisnih pogojev, in sicer naj bi bila prijava podpisana s strani osebe, ki nima pravice zastopanja, ki bi bila razvidna iz priloženega izpiska iz sodnega registra, prijavi pa tudi ni bilo priloženo morebitno drugo potrdilo o pravici za zastopanje podjetja s strani te osebe oziroma pooblastilo zastopnika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.10.2005, od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o izidu javnega naročila, ki mu jo je naročnik posredoval dne 3.11.2005. Kot je razvidno iz poštne povratnice, je vlagatelj dodatno obrazložitev prejel dne 14.11.2005.

Vlagatelj je dne 23.11.2005 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik neupravičeno izločil njegovo prijavo kot nepravilno. Zatrjuje, da je prijavo oddal skladno z razpisnimi pogoji in da jo je podpisala oseba, ki je zaposlena pri vlagatelju in ki ima vsa pooblastila za vodenje komercialnih, finančnih in pravnih poslov. Vlagatelj meni, da ga je naročnik, v nasprotju z načelom enakopravnosti ponudnikov iz 7. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), obravnaval dikriminatorno. Vlagatelj poudarja, da je naročnik brez preveritve opredelil, da oseba, ki je prijavo podpisala, nima pravice podpisovanja, ter da na ta način ni upošteval določil 54. člena ZJN-1. Vlagatelj navaja, da naročnik tudi ni navedel ustrezne pravne podlage, na kateri je njegovo prijavo zavrgel, zaradi česar vlagatelj dvomi v zakonitost postopka. Vlagatelj glede na navedeno predlaga razveljavitev obvestila o izidu javnega naročila in ponovno izbiro za priznanje sposobnosti oziroma presojo zakonitosti postopka ter zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila takse do povračila stroškov.

Naročnik je dne 8.12.2005 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, saj vztraja, da je ravnal v skladu z določbami razpisne dokumentacije, ko je prijavo vlagatelja izločil kot nepravilno. Naročnik namreč ugotavlja, da je po zakonski domnevi zastopnik družbe z omejeno odgovornostjo poslovodja oziroma direktor, ki mora biti vpisan v sodni register; po preveritvi sodnega registra je naročnik ugotovil, da oseba, ki je podpisala vlagateljevo prijavo, vanj ni vpisana kot zastopnik vlagatelja, zaradi česar je prijavo zavrgel. Naročnik še poudarja, da ni ravnal skladno s 54. členom ZJN-1, saj mu ta prepoveduje dovoliti ali zahtevati kakršnokoli spremembo vsebine prijave, ki bi iz napačne naredila le-to pravilno. Naročnik zahteva povrnitev stroškov zastopanja po odvetniku v revizijskem postopku, in sicer sestave sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo v višini 3000 odvetniških točk, DDV ter 3% materialnih stroškov, kar skupaj znese 407.880,00 SIT.

Vlagatelj je naročnika dne 12.12.2005 obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 19.12.2005, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v pristojno odločanje.

Državna revizijska komisija je od vlagatelja z dopisom, z dne 23.12.2005, skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN, zahtevala dodatna pojasnila, in sicer posredovanje dokumenta, iz katerega bo razvidno pooblastilo gospe Aleši Mokorel Sicherl za vodenje vseh komercialnih, finančnih in pravnih poslov podjetja CWT Adriatic d.o.o. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 27.12.2005 posredoval dva dokumenta, in sicer fotokopijo notarskega zapisnika, opravilna št. SV 915/02, sestavljen dne 23.4.2002, ter fotokopijo pooblastila gospe Aleši Mokorel Sicherl, z dne 2.9.2005, danega s strani predsednika sveta vlagatelja. Ker iz le-teh ni bilo nedvoumno razvidno zahtevano pooblastilo, je Državna revizijska komisija vlagatelja dne 9.1.2005 ponovno pozvala k posredovanju originalnega dokumenta oziroma overjene fotokopije listin, iz katerih bo jasno in nedvoumno razvidno pooblastilo gospe Aleši Mokorel Sicherl za vodenje vseh komercialnih, finančnih in pravnih poslov podjetja CWT Adriatic d.o.o., veljavno v času oddaje prijave na javni razpis. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji odgovoril z dopisom, z dne 11.1.2005, v katerem Državno revizijsko komisijo naproša za podaljšanje roka za predložitev zahtevanih dokazil, ker naj bi le-te pridobil od matičnega podjetja vlagatelja s sedežem v Bruslju. Državna revizijska komisija je vlagatelju z dopisom, z dne 16.1.2005, naložila, da ji mora najpozneje do ponedeljka, 23.1.2006, do 9. ure zjutraj, predložiti zahtevano dokazilo. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 20.1.2006 prinesel originalno pisno izjavo podjetja Compagnie Internatinale Wagonlit Travel S.A. s sedežem v Bruslju (C.I.W.T.), z datumom 16.1.2006, dano s strani Stefana Maucherja, člana uprave vlagatelja, ki potrjuje, da je Aleša Mokorel Sicherl zastopala podjetje in delovala v njegovem imenu s pooblastili direktorja od dne 1.4.1998.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter pridobljenih dodatnih pojasnil je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotavljala, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo prijavo izločil iz postopka kot nepravilno, ker naj ne bi bila podpisana s strani pooblaščene osebe.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v Splošnih pogojih javnega naročanja, točki 1.4.6 (Oblika ponudbe/prijave) med drugim določil: "Ponudbena dokumentacija /dokumentacija za prijavo mora biti izpolnjena (in natisnjena), natipkana ali napisana (z neizbrisljivo pisavo) in parafirana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe/prijave. â?? Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. Za ponudbeno dokumentacijo, ki ni pravilno podpisana, se šteje, kot da sploh ni bila vložena in se zavrže.".

Pri vpogledu v vlagateljevo prijavo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta podpisana s strani Aleške Mokorel Sicherl, ki je na več mestih navedena tudi kot zastopnica / pooblaščenka in odgovorna oseba vlagatelja.

Uvodoma gre ugotoviti, da naročnik glede na to, da v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora biti pooblastilo za zastopanje oziroma podpis prijave v le-tej posebej predloženo, vlagateljeve prijave ne bi smel izločiti zgolj na podlagi dejstva, da oseba, ki je prijavo podpisala, v sodnem registru ni vpisana kot zakoniti zastopnik vlagatelja, temveč bi moral preveriti dejanski obstoj pooblastil te osebe. Naročnik namreč ni določil, da mora biti ponudba podpisana s strani osebe, ki je vpisana v sodni register.

Državna revizijska komisija je zato pri vlagatelju preverila, ali je imela oseba, ki je podpisala prijavo vlagatelja, v času oddaje prijave pooblastilo v obsegu, kot ga je zahteval naročnik, torej za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. Pri tem je ugotovila, da v revizijskem postopku predloženi notarski zapisnik (ki vsebuje le strani 1 in 6, strani od 2 do 5 manjkajo) govori o zastopanju pooblaščenke gospe Aleške Mokorel Sicherl, ki je dano na podlagi notarsko overjenega posebnega pooblastila z dne 6.2.2002 (in ni bilo priloženo), vendar pa na njegovi podlagi ni mogoče ugotoviti, za kakšen namen je pooblastilo dano, v kakšnem obsegu niti za kakšno časovno obdobje. S strani vlagatelja predloženo pooblastilo, z dne 2.9.2005, pa v predmetnem postopku ni relevantno, saj je datirano z datumom, poznejšim od dneva oddaje prijave; zahteve razpisne dokumentacije mora namreč ponudnik, skladno z določilom 41. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04), izpolnjevati že v času oddaje prijave.

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz izjave C.I.W.T., z dne 16.1.2006, izhaja, da je imela Aleša Mokorel Sicherl (tudi) v času oddaje prijave, to je dne 25.4.2005, pooblastilo za zastopanje podjetja in delovanje v njegovem imenu s pooblastili direktorja. Na tej podlagi tako ni mogoče zaključiti, da bi Aleša Mokorel Sicherl ne imela pooblastil za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega, kot je to naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, zato je bilo potrebno vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugoditi in razveljaviti naročnikovo odločitev o (ne)priznanju sposobnosti, kot je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 800-037-5/05, z dne 12.10.2005.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala še vlagateljevi navedbi, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila ravnal v nasprotju s 7. in 54. členom ZJN-1. Pri tem je ugotovila, da vlagatelj očitka naročniku, da ga je obravnaval diskriminatorno in s tem kršil načelo enakopravnosti iz 7. člena ZJN-1, ni z ničemer utemeljil, zato je bilo to vlagateljevo navedbo potrebno zavrniti.

Državna revizijska komisija v zvezi z očitano kršitvijo 54. člena ZJN-1 opozarja, da daje navedena določba naročniku zgolj možnost, da od ponudnikov zahteva dopolnitev ali pojasnilo že predloženih dokumentov, ne nalaga pa mu, da bi moral podatke, ki so jih predložili ponudniki v ponudbeni dokumentaciji, posebej preveriti. Skladno z navedenim gre posledično tudi to vlagateljevo navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov postopka revizije v višini zneska plačane takse. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN ugodila tudi vlagateljevi zahtevi za povračilo stroškov plačane takse v višini 100.000,00 SIT.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je zahteval povrnitev stroškov, ki jih je imel zaradi vloženega zahtevka za revizijo, v višini 3000 odvetniških točk + 20% DDV ter 3% materialnih stroškov. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik kot neuspešna stranka v postopku nima pravice do povračila stroškov, ki jih je imel v predmetnem postopku revizije (smiselno po četrtem in petem odstavku 22. člena ZRPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 24.1.2005

mag. Metka Cerar,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- CWT Adriatic d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana